Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5-Ursynów I linii metra w WarszawiePobieranie 68.42 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar68.42 Kb.

Budowa dodatkowej windy na stacji A5-Ursynów Metra Warszawskiego.

Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5-Ursynów

I linii metra w Warszawie.

MT-A5-35-46FD / S
452.0.11 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWODNYCH
1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji szybu dodatkowej windy na stacji A5 metra warszawskiego.

1.2. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST  Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze izolacji szybu dodatkowej windy na stacji A5-Ursynów metra warszawskiego.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST 00.00 “Część ogólna”, pkt 1.

1.4.1.Powłoki ochronne – membrany hydroizolacyjne na bazie polimerów, maty bentonitowe, papy termozgrzewalne

1.4.2. Środki gruntujące – stosowane dla powłok z pap termozgrzewalnych – nanoszone na powierzchnię przed ułożeniem powłoki ochronnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 “Część ogólna”, pkt 1.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 “Część ogólna”, pkt 2.

Wszystkie zastosowane materiały izolacyjne powinny mieć aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB lub IBDiM.Wykonawca dostarczy Inżynierowi zaświadczenia producenta potwierdzające spełnienie przez materiał izolacyjny wymaganych właściwości oraz trwałości, a także wyniki przeprowadzonych badań.
2.1.1 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do izolacji należy stosować materiały o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu.
2.1.3. Substancje sczepne nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany przez producenta i świadectwa ITB.
2.2. Wymagania dotyczące materiałów
2.2.1 Membrany uszczelniające

 • grubość –2mm

 • ciężar właściwy –2,7kg/m2

 • wydłużenie przy zerwaniu –min 200%

 • próba zginania w niskiej temperaturze –brak rys w temperaturze -20C

 • utrzymywanie wymiarów pod wpływem temperatury –<2%

 • odporność na ciśnienie szczelinowe – 0,5Mpa

 • próba odporności na przerastanie korzeni –brak przerastania korzeni

 • próba palności –klasa palności IV, V

 • próba zachowania w wodzie –przyrost masy <6%

 • wytrzymałość na ciśnienie hydrostatyczne –szczelność po 48h przy ciśnieniu 7Mpa

 • próba odporności na przebicie mechaniczne –materiał szczelny po próbie przebicia 500g kulką spadającą z wysokości 750mm

 • próba zgrzewanego szwu podczas zrywania – zerwanie poza zgrzewanym szwem   1. Maty bentonitowe

 • zawartość bentonitu –4,88kg/m2

 • grubość w stanie suchym –6,4mm

 • przyczepność do betonu –2,6kN/m

 • odporność na ciśnienie hydrostatyczne –70m

 • wytrzymałość na rozciąganie –13kn/m

 • odporność na przebicie 600N

 • elastyczność w niskich temperaturach -30CTabela 1. Własności dla papy zgrzewalnej


Lp.

Właściwość

Badanie wg

Jednostka

Wymagania wartość asfaltowych pap termozgrzewalnych przeznaczonych na izolacje

jednowarstwowe

dwuwarstwowe

1

Długość arkusza

PN-90/B-04615

cm

L 2,5% L

2

Szerokość arkusza papy

PN-90/B-04615

cm

S ± 2,5%S

3

Grubość arkusza

Procedura badawcza IBDiM Nr PB-TM-02

mm

5,0

3,0

4

grubość warstwy izolacyjnej pod osnową

Procedura badawcza IBDiM Nr PB-TM-03

mm


2,0

1,2

5

Giętkość,-50C/30mm

PN-90/B-04615


Temp. [oC]

śr. wałka  [mm]spełnia

6

Przesiąkliwość


PN-90/B-04615

IBDiM

MPa

MPa


 0,5

 0,5


7

Nasiąkliwość


PN-90/B-04615

%

 1

8

Siły zrywające przy rozciąganiu

- wzdłuż


- w poprzek


PN-90/B-04615

N

N


 500


 500

 400


 400

9

Wydłużenie przy zerwaniu

- wzdłuż


- w poprzek


PN-90/B-04615

%

 30

 30


10

Siła zrywająca przy rozdzieraniu – oznaczenie wykonane w temp. (202)0C

- wzdłuż

- w poprzek

Procedura badawcza IBDiM Nr PB-TM-05N

N


 80

 80


 50

 50


11

Przyczepność do podłoża betonowego metodą „pull-off”, oznaczenie należy wykonać w temp. (202)0C

Procedura badawcza IBDiM Nr PB-TM-06

MPa

spełnia


12

Odporność na działanie podwyższonej temperatury, 1000C, 2 h

PN-90/B-04615


-


spełnia

S – szerokość arkusza papy wg producenta

L – długość arkusza papy wg producenta

2.2.3. Środki gruntujące do papy termozgrzewalnej

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiału rolowego, należy stosować asfaltowy.

Właściwości wymagane dla środków gruntujących podano w tabelach:


Tabela 2. Wymagania wobec asfaltowego środka gruntującego


Lp.

Właściwość

Jednostka

Wymagana wartość

Metoda badań według

1

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

-

-

1)

2

Sprawdzenie konsystencji roboczej

-

-

2)

3

Oznaczanie zdolności wysychania

-

-

3)

4

Oznaczanie zawartości wody 4)

%

 0,5

PN-C-04523:1983

5

Oznaczanie sedymentacji 4)

%

 1,0

Procedura badawcza IBDiM Nr PB-TM-X7

6

Oznaczanie lepkości, kubek Nr 4

S

   10% 5)

PN-EN ISO 2431:1999

 1. Środek gruntujący powinien być jednorodną cieczą barwy czarnej, bez zawiesin osadu
  i zanieczyszczeń mechanicznych.

 2. Środek gruntujący w temperaturze (20 2) o C powinien się łatwo rozprowadzać i tworzyć cienką równą błonkę bez pęcherzy.

 3. Środek gruntujący po 12 h wysychania w temperaturze (20  2) o C po dotknięciu nie powinien pozostawiać na palcach widocznych śladów rozmazującego się asfaltu.

 4. W Aprobacie Technicznej powinny być określone wymagania dla jednej właściwości. Właściwością podstawową jest zawartość wody. Wymagania dla sedymentacji określa się dla tych roztworów asfaltowych, dla których określenie zawartości wody według PN-C-04523:1983 nie jest możliwe.

 5. Lepkość określona przez producenta.


3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 “Część ogólna”,
pkt 3.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do wykonania robót izolacyjnych

Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować środki i narzędzia zgodne z zaleceniami producenta.4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 “Część ogólna”, pkt 4.

4.2. Transport arkuszy papy

Materiały przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, chroniących przed zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i z dala od źródeł ciepła. Zalecenia szczegółowe wg wytycznych producenta.
5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 “Część ogólna”, pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne.

Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST .

5.2. Warunki układania izolacji

W trakcie układania izolacji należy stosować się do zaleceń producenta, bezwzględnie powinny być spełnione poniższe warunki.

Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. Roboty można prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz podłoża >5oC i < 350C, natomiast temperatura betonowego podłoża przeznaczonego do gruntowania powinna być co najmniej o 30 C wyższa od punktu rosy..

Nie należy prowadzić robót izolacyjnych w czasie silnego wiatru.

W pobliżu wykonywanych robót nie mogą być składane żadne materiały sypkie i pylące.

Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników. Zwraca się uwagę iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych.

Jeśli zachodzi konieczność układania izolacji w złych warunkach pogodowych, takich jak niewłaściwa temperatura lub wilgotność powietrza, roboty powinny prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym. W czasie silnych wiatrów, układanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. Jeżeli roboty będą wykonywane w temperaturze 5-100 C, materiał izolacyjny powinien być uprzednio składowany przez 24 godz. w temp. 200C.

5.3. Podłoże betonowe pod izolację

Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie, zgodne z Dokumentacją Projektową, spadki, być gładkie, czyste i suche.

Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas betonowania płyty. Powierzchnię powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi.

Podłoże betonowe pod izolację powinno spełniać wymagania: • Nie dopuszczalne jest układanie izolacji, zanim betonu podłoża osiągnie wiek min. 21 dni.

Zalecane jest, aby beton na który układana jest izolacja miał 28 dni.

- Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. • Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm.

- Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm, chyba że producent izolacji podaje ostrzejsze warunki.

- Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy.

5.4. Gruntowanie podłoża dla papy termozgrzewalnej

Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu firmowego Primera. Materiał gruntujący należy nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta. Należy zwrócić uwagę na wymagane zużycie Primera na m2 powierzchni betonu, czas schnięcia zagruntowanych powierzchni i uzależnienie go od temperatury otoczenia (zwykle kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a Primer nie brudzi ręki). Primer należy dokładnie wetrzeć za pomocą szczotek w powierzchnię, tak aby nie tworzyły się zastoiny w zagłębieniach.

Jednorazowo można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnię zagruntowaną, nie zaizolowaną w ciągu określonego przez producenta okresu czasu, należy ponownie zagruntować.

W pierwszej kolejności należy pokryć Primerem narożniki – wklęsłe i wypukłe. Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego ani kołowego po zagruntowanych powierzchniach.

5.5. Układanie izolacji

Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą ITB i IBDiM.

Należy zwracać szczególną uwagę na dokładność i szczelność wykonywanych złączy.

Nie można dopuszczać, aby na powierzchni izolacji występowały fałdy i wybrzuszenia. Powstałe wady wpływające na integralność izolacji, takie jak przebicia, pęcherze, rozerwania powinny zostać naprawione i uzyskać akceptację Inżyniera przed ułożeniem jakiejkolwiek następnej warstwy lub cały system należy wykonać ponownie.


6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 “Część ogólna”, pkt 6.

6.2. Kontrola jakości

- Sprawdzenie materiałów


 • Sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoża

 • Sprawdzenie poprawności układania izolacji

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 “Część ogólna”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Część ogólna”.

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.
9. Rozliczenia płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnościOgólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 “Część ogólna”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 (metrów kwadratowych) powierzchni izolowanej. Cena jednostkowa obejmuje:


 • zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników produkcji,

 • przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,

 • ułożenie izolacji zgodnie z niniejszą ST i Dokumentacją Projektową,

 • wykonanie badań kontrolnych

Cena uwzględnia również zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy, jak również wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy


1. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda bada przyczepności powłok ochronnych.

2. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

B.P. Metroprojekt sp. z o.o.: Archiwum -> DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWA DODATKOWEJ WINDY -> PROJEKT A5 -> WINDA A5 -> SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Archiwum -> Wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej gdynia fax 264979 sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne nr XX /xxxx
Archiwum -> Ndb sa 100 oraz ndb sa 200. Producent: Southern Avionics Company, instalatorzy urządzeń
Archiwum -> Finaliści III mazowieckiego Konkursu Wiedzy Astronomicznej rok szkolny 2010/2011
Archiwum -> Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof Mularczyk
SPECYFIKACJE TECHNICZNE -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5- ursynów I linii metra w Warszawie
SPECYFIKACJE TECHNICZNE -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5-Ursynów I linii metra w Warszawie
WINDA A5 -> Warszawa ul. K. E. N stacja A5 – Ursynów na działce 15/7 ( władający zdm) obręb 1-10- 08

Pobieranie 68.42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna