Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5- ursynów I linii metra w WarszawiePobieranie 20.42 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar20.42 Kb.

Budowa dodatkowej windy na stacji A5- Ursynów Metra Warszawskiego

Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5- Ursynów

I linii metra w Warszawie.

MT-A5-35-46FD / S452.0.3 WYKONANIE OBUDOWY WYKOPU W ŚCIANCE PROFILOWEJ


 1. Wstęp

  1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianki profilowej dla umocnienia ścian wykopów dla podszybia dodatkowej windy na stacji A5 –Ursynów I linii metra w Warszawie.

  1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w wykopie:

- dla wykonania podszybia dodatkowej windy na stacji A5.  1. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy umocnieniu ścianką wykopu dla wykonania podszybia windy na stacji A5.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność


z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

 1. Materiały

  1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Elementy zabezpieczające ściany wykopów

Do wykonania ścianek szczelnych należy stosować wypraski na które Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.

Typ profilu stalowego (wytrzymałość) oraz długość grodzic będzie określony w projekcie wykonawczym.
 1. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

Do zagłębiania w grunt ścianek szczelnych stosować młoty szybkobieżne lub wibromłoty ( w odległości min. 25 m od budynków) lub w odległości od budynków < 25 m sprzęt bezdrganiowo (wciskanie) wprowadzający ściankę w grunt. Przy wyborze metody wbijania ścianki szczelnej Wykonawca powinien brać pod uwagę warunki gruntowe i rodzaj zastosowanych przekrojów ścianek.


 1. Transport

  1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania ścianki szczelnej powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca wykonuje obudowę z wyprasek wykopu na podstawie projektu wykonawczego, który określa rodzaje i wymagania dla stosowanych materiałów, głębokość i długość projektowanej ścianki.

5.2. Zabezpieczenie ścian wykopów przez wbicie wyprasek.

Brusy powinny być utrzymywane w odpowiedniej pozycji za pomocą specjalnych „kleszczy” drewnianych lub stalowych, natomiast każdy z brusów powinien być odpowiednio połączony z sąsiednim elementem ścianki. Kleszcze drewniane powinny być rozparte specjalnymi wkładkami, aby umożliwić umieszczenie między nimi wbijanej ścianki.

Wbijanie ścianki rozpoczyna się od narożnika. Narożny brus wbija się bardzo starannie na taką głębokość, aby był należycie umocniony w gruncie. Następnie tuż przy nim na ziemi układa się prowadnice drewniane długości 35 m o takim rozstawie, aby pomiędzy nimi można było wstawić brusy ścianki.

Parę brusów nanizuje się na zamek brusa narożnikowego i zagłębia się w grunt na głębokość 24 m. Kolejno wbija się następne pary na odcinku objętym prowadnicami..

Do wprowadzania stalowych ścianek szczelnych w grunt używa się ciężkich kafarów z młotami szybkobijącymi, wibromłotów lub sprzętu do wciskania( patrz p.3.1.).

Przed wbiciem zamek łączący dwa elementy należy zacisnąć, aby uniemożliwić ich rozłączenie w czasie zagłebiania. Szczelność zamków można powiększyć przez zamulanie iłami, popiołami itp.

Zakotwienie ścianek szczelnych należy wykonać zgodnie z projektem roboczym dostarczonym przez Wykonawcę.

obcięte na wysokości górnej powierzchni fundamentu, chyba że Inżynier zadecyduje inaczej.6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola wykonania ścianek szczelnych

Kontrola wykonania ścianek szczelnych obejmuje:


 1. Sprawdzenie zastosowanych wyprasek na zgodność z projektem technicznym ścianki szczelnej dostarczonym przez Wykonawcę, na podstawie deklaracji zgodności z PN lub Aprobaty Technicznej,

 2. Stałą kontrolę zagłębiania się ścianki w celu natychmiastowego eliminowania jej ewentualnych uszkodzeń

 3. Sprawdzenie prostoliniowości i ostatecznego zagłębienia ścianki na zgodność z projektem technicznym ścianki

 4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zakotwień ścianki

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu ścianki szczelnej wynoszą:

 • w wymiarach w planie  10 cm

 • dla rzędnych  5 cm.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy (m2). Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”.

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wbicia ścianki szczelnej obejmuje:


 • koszt opracowania przez Wykonawcę projektu wykonania i wbicia ścianek szczelnych,

 • zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi,

 • zakup (najem) i transport sprzętu,

 • wbicie i zakotwienie ścianki szczelnej,

 • wszelkie roboty pomocnicze takie jak: ewentualne spawanie brusów, wykonanie „kleszczy”,

 • koszt pokonywania trudności przy usuwaniu ewentualnych przeszkód w gruncie,

 • obcięcie ścianki szczelnej,

 • usunięcie materiałów oraz odpadów stanowiących własność Wykonawcy poza teren pasa drogowego.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów.


B.P. Metroprojekt sp. z o.o.: Archiwum -> DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWA DODATKOWEJ WINDY -> PROJEKT A5 -> WINDA A5 -> SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Archiwum -> Wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej gdynia fax 264979 sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne nr XX /xxxx
Archiwum -> Ndb sa 100 oraz ndb sa 200. Producent: Southern Avionics Company, instalatorzy urządzeń
Archiwum -> Finaliści III mazowieckiego Konkursu Wiedzy Astronomicznej rok szkolny 2010/2011
Archiwum -> Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof Mularczyk
WINDA A5 -> A5 ursynów I linii metra w warszawie spis zawartośCI
SPECYFIKACJE TECHNICZNE -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5-Ursynów I linii metra w Warszawie
SPECYFIKACJE TECHNICZNE -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5-Ursynów I linii metra w Warszawie
WINDA A5 -> Warszawa ul. K. E. N stacja A5 – Ursynów na działce 15/7 ( władający zdm) obręb 1-10- 08

Pobieranie 20.42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna