Projekt Wykonawczy dodatkowej windy w przejściu południowo-zachodnim stacji A9-Racławicka I linii metra w WarszawiePobieranie 19.31 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar19.31 Kb.

Budowa dodatkowej windy na stacji 9-Racławicka Metra Warszawskiego

Projekt Wykonawczy dodatkowej windy w przejściu południowo-zachodnim stacji A9-Racławicka

I linii metra w Warszawie

MT-A9-35-46FF / S


454.0.2 WYKONANIE OKŁADZIN KAMIENNYCH1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin kamiennych ścian, windy na stacji A9-Racławicka na I linii metra w Warszawie.


1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.


1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin kamiennych ścian szybu windy na stacji A9-Racławicka I linii metra w Warszawie.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST .

Podwykonawca robót kamieniarskich powinien wykonać dokumentację warsztatową branżową kamieniarską.

Wszystkie materiały kamienne spełniać muszą wymagania techniczne określone Normami Polskimi w zakresie:

- wytrzymałości na ściskanie

- nasiąkliwości

- mrozoodporności

- wytrzymałości na wyłamywanie


Wykonawca robót kamieniarskich przedstawi wyniki badań w podanym wyżej zakresie dla realizowanych dostaw materiałów.

Wykonawca dostarczy, elementy kamienne .

Przed produkcją elementów i montażem Wykonawca ma obowiązek dokonania inwentaryzacji geodezyjnej szybu kątem weryfikacji wymiarów przyjętych w projekcie wykonawczym.
2. Materiały.
Wykładziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.1 Okładzina ścian

Materiał na ściany musi odpowiadać normie PN-B-11203 „ Materiały kamienne, płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych”

Kotwy metalowe zastosowane do montażu muszą być zgodne z normą: PN-B-06191„Roboty kamieniarskie, elementy kotwiące do osadzania okładzin kamiennych” Kotwy należy wykonać ze stali nierdzewnej OH18N9.

Montaż oraz odbiór winien odbyć się zgodnie z normą PN-72/B-06190-„Roboty kamieniarskie okładzina kamienna, wykonania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.”
3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.


4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót.

Roboty kamieniarskie.

Zasady wykonywania okładzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.

2 Technologia montażu

-Każda płyta z jednej strony w otworach musi posiadać tulejki dylatacyjne.

-Wszystkie szerokości fug nie mogą przekraczać 3 mm, a w płytach należy wykonać gniazda montażowe dla kotew.

6. Kontrola jakości.
Kryteria oceny jakości i odbioru.


 • sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin,

 • sprawdzenie odbiorów podłoża i materiałów w tym:

   • sprawdzenie jakości materiału po sprowadzeniu na teren budowy,

   • sprawdzenie jakości montażu i precyzji powierzchni po montażu,

 • sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190,

 • sprawdzenie estetyki – jednolitości i czystości powierzchni,

 • sprawdzenie jednorodności materiału – wskazanie ewentualnych ubytków, pęknięć, otworów, etc.7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera .
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00

9. Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie zaprawy na zalewkę cementową,

- przygotowanie podłoża,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- przygotowanie i docinanie kamienia,

- ustawienie i rozbiórką rusztowań,

- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów - odpylenie ścian, mycie powierzchni szlifowanych i polerowanych na miejscu.

10. Przepisy związane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-11203 Materiały kamienne, płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych

PN-B-06191 Roboty kamieniarskie, elementy kotwiące do osadzania okładzin kamiennych

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie okładzina kamienna, wykonania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-86/6747-10 Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych.

BN-90/6799-01 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzenia okładziny kamiennej.
___________________________________________________________________________________B.P. Metroprojekt sp.z o.o.

: Archiwum -> 35 2012 -> Zalacznik nr 1 do SIWZ -> PROJEKT A9 -> PROJEKT WYKONAWCZY -> SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Archiwum -> Kosztorys ofertowy
Archiwum -> Wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej gdynia fax 264979 sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne nr XX /xxxx
Archiwum -> Ndb sa 100 oraz ndb sa 200. Producent: Southern Avionics Company, instalatorzy urządzeń
Archiwum -> Finaliści III mazowieckiego Konkursu Wiedzy Astronomicznej rok szkolny 2010/2011
Archiwum -> Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof Mularczyk
Archiwum -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5- ursynów I linii metra w Warszawie
SPECYFIKACJE TECHNICZNE -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy w przejściu południowo-zachodnim stacji A9-Racławicka I linii metra w Warszawie
SPECYFIKACJE TECHNICZNE -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy w przejściu południowo-zachodnim stacji A9-Racławicka I linii metra w Warszawie

Pobieranie 19.31 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna