Projekt z dnia 28 września 2012 r. Rozporządzenie krajowej rady radiofonii I telewizjiPobieranie 45.34 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar45.34 Kb.
PROJEKT

z dnia 28 września 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE

KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia...................2012 r.w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim
Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa niższy udział w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim dla:

 1. nadawców w pierwszym roku rozpowszechniania przez nich programu;

 2. programów wyspecjalizowanych, dla których brak jest wystarczającej liczby audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich lub utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim;

 3. programów, na których nadawanie przyznano koncesję określającą, że programy te są przeznaczone dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

 4. programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemach teleinformatycznych.


§ 2. Nadawca w pierwszym roku rozpowszechniania programu telewizyjnego, z wyjątkiem nadawców, o których mowa w § 4 ust. 1 i § 6, przeznacza:

1) co najmniej 25% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;

2) co najmniej 40% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów.
§ 3. Nadawca w pierwszym roku rozpowszechniania programu radiowego, z wyjątkiem nadawców, o których mowa w § 5 i 7, przeznacza co najmniej 25% miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory wykonywane w języku polskim.
§ 4. 1. Nadawca wyspecjalizowanego programu telewizyjnego adresowanego do dzieci poniżej 7 roku życia, lub nadawca wyspecjalizowanego programu telewizyjnego, w którym filmy dokumentalne zajmują co najmniej 80% miesięcznego czasu nadawania programu, lub nadawca wyspecjalizowanego programu telewizyjnego, w którym audycje realizowane w technice obrazu trójwymiarowego zajmą co najmniej 55% miesięcznego czasu nadawania programu przeznacza:


 1. co najmniej 15% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;

 2. co najmniej 25% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów.

2. Nadawca wyspecjalizowanego programu telewizyjnego adresowanego do dzieci i młodzieży do 15 roku życia przeznacza: 1. co najmniej 25% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;

 2. co najmniej 40% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów.

3. Nadawca wyspecjalizowanego programu telewizyjnego, w którym telewizyjne premiery filmów kinowych zajmują co najmniej 70% miesięcznego czasu nadawania programu lub wyspecjalizowanego programu telewizyjnego, w którym filmy kinowe wytworzone co najmniej 20 lat przed rozpowszechnianiem w programie zajmują co najmniej 60% miesięcznego czasu nadawania programu przeznacza:
 1. co najmniej 25% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;

 2. co najmniej 40% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów.

4. Nadawca wyspecjalizowanego programu telewizyjnego, w którym audycje o charakterze poradnikowym zajmują co najmniej 80% miesięcznego czasu nadawania programu przeznacza:

1) co najmniej 29% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim , z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;

2) co najmniej 45%  kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów.


§ 5. 1. Nadawca wyspecjalizowanego programu radiowego, w którym wykonania utworów muzyki poważnej zajmują co najmniej 75% miesięcznego czasu nadawania muzyki w programie, przeznacza co najmniej 7% miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory wykonywane w języku polskim.
2. Nadawca wyspecjalizowanego programu radiowego, w którym wykonania utworów muzyki jazzowej zajmują co najmniej 75% miesięcznego czasu nadawania muzyki w programie, przeznacza co najmniej 10% miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory wykonywane w języku polskim.
§ 6. Nadawca programu telewizyjnego, na którego nadawanie przyznano koncesję określającą, że program ten jest przeznaczony dla mniejszości narodowej i etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym lub nadawca programu telewizyjnego rozpowszechnianego wyłącznie w systemach teleinformatycznych przeznacza:

 1. co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;

 2. co najmniej 15% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów.

§ 7. Nadawca programu radiowego, na którego nadawanie przyznano koncesję określającą, że program ten jest przeznaczony dla mniejszości narodowej i etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym przeznacza co najmniej 10% miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory wykonywane w języku polskim.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie ………

Przewodniczący

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Jan DworakUZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim sporządzono na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.).

Konieczność wydania rozporządzenia w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim podyktowana jest zmianą art. 15 ust. 2, 2a, 2b i 4 wprowadzoną art. 1 pkt 11 ustawy z 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 459). Ponadto ustawodawca w art. 8 w/w ustawy wskazał, iż dotychczas obowiązujące rozporządzenie Krajowe Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich (Dz.U. Nr 247, poz. 2483) obowiązuje do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie zmienionego art. 15 ust. 4 ustawy nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2012 r.

W projekcie rozporządzenia niższy udział w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim obejmuje: 1. nadawców w pierwszym roku rozpowszechniania przez nich programu,

 2. programy wyspecjalizowane, dla których brak jest wystarczającej liczby audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich lub utworów słowno-muzycznych wytworzonych w języku polskim,

 3. programy, na których nadawanie przyznano koncesję określającą, że programy te są przeznaczone dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,

 4. programy rozpowszechniane wyłącznie w systemach teleinformatycznych.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określając niższy udział w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich, zachowała proporcje między nimi oraz wzięła pod uwagę możliwość realizacji obowiązków w danych kategoriach programów. W projekcie rozporządzenia proporcja minimalnych udziałów audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich dla poszczególnych kategorii programów wynosi około 0,66.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, określając nowe, minimalne udziały audycji w odniesieniu do nadawców objętych niniejszym rozporządzeniem, wykonała szereg analiz, przeprowadziła rozmowy konsultacyjne z nadawcami, których zakres rozporządzenia dotyczy oraz dokonała oceny faktycznej sytuacji nadawców w obliczu wymagań ustawowych, posiłkując się danymi pochodzącymi ze sprawozdań dotyczących wypełniania kwot programowych.
I. Nadawcy w pierwszym roku rozpowszechniania programów

W rozporządzeniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji obniżyła o 24% udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i o 20% audycji europejskich w kwartalnym czasie nadawania programu po wyłączeniu serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów, dla nadawców programów telewizyjnych w pierwszym roku rozpowszechniania, zaś dla nadawców programów radiowych o 24% udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim w łącznym czasie nadawania utworów słowno-muzycznych.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, określając niższe kwoty dla tej grupy nadawców, kierowała się przede wszystkim troską o to, by rynek nadawców radiowych i telewizyjnych wzbogacał się o nowych nadawców, co przyczyni się do szerszej i bardziej zróżnicowanej oferty programowej dla konsumentów. Ulgi dla podmiotów, których udział w rynku jest jeszcze znikomy, a sytuacja finansowa często nieustabilizowana, mają na celu ułatwienie realizacji nowego projektu, w tym pokonanie trudności organizacyjnych, trudności w pozyskiwaniu treści programowych, nawiązywaniu współpracy z dostawcami audycji, twórcami itp.

II. Programy wyspecjalizowane, dla których brak jest wystarczającej liczby audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich lub utworów słowno-muzycznych wytworzonych w języku polskim
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji obserwując od wielu lat rynek mediów elektronicznych oraz analizując sprawozdania nadawców dotyczące wykonywania przez nadawców telewizyjnych kwot audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz przez nadawców radiowych kwoty utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim zauważyła, że nadawcy rozpowszechniający programy wyspecjalizowane mają problem z dostosowaniem ich do wymagań określonych w art. 15 ust 1 - 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Problem ten dotyczy programów telewizyjnych o rzadkich na polskim rynku specjalnościach: programów adresowanych do dzieci i młodzieży, dokumentalnych i niektórych filmowych oraz programów radiowych prezentujących muzykę jazzową lub poważną, a także tzw. programów z dużym udziałem audycji słownych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, korzystając z upoważnienia ustawowego dotyczącego właśnie takich programów, obniżyła w projekcie rozporządzenia udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich. Regulacją objęto następujące wyspecjalizowane programy telewizyjne:

1) adresowane do dzieci poniżej 7 roku życia,

2) prezentujące filmy dokumentalne,

3) rozpowszechniane w technologii 3D,

4) adresowane do dzieci i młodzieży do 15 roku życia,

5) prezentujące filmy kinowe, w których telewizyjne premiery filmów kinowych zajmują co najmniej 70% miesięcznego czasu nadawania programu,

6) prezentujące filmy kinowe, w których filmy kinowe wytworzone co najmniej 20 lat przed rozpowszechnianiem w programie zajmują co najmniej 60% miesięcznego czasu nadawania programu,

7) prezentujące audycje o charakterze poradnikowym.

Udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim w pkt. 1 - 3 będzie mógł być niższy o 55%, w pkt. 4 - 6 – o 24%, a w pkt. 7 – o 29%, natomiast udział audycji europejskich w pkt. 1 - 3 będzie niższy o 50%, w pkt. 4 - 6 – o 20%, a w pkt. 7 – o 10%.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji także obniżyła udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim w wyspecjalizowanych programach radiowych:

- o 79%, w programach, w których wykonania utworów muzyki poważnej zajmują co najmniej75% miesięcznego czasu nadawania muzyki w programie

- o 70% w programach, w których wykonania utworów muzyki jazzowej zajmują co najmniej 75% miesięcznego czasu nadawania muzyki w programie.

Wyspecjalizowane programy telewizyjne adresowane do dzieci do 7 roku życia i do dzieci i młodzieży do 15 roku życia tworzone są z filmów animowanych, fabularnych filmów kinowych bądź telewizyjnych. Produkcja tych filmów w Polsce jest niewielka.

Nadawcy telewizyjni, którzy obecnie rozpowszechniają programy o takich specjalizacjach nie realizują kwoty audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim określonej w art. 15 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Na polskim rynku telewizyjnym istnieje tylko jeden program adresowany do dzieci do 7 roku życia, jeden do dzieci i młodzieży wieku od 8 do 13 lat oraz jeden adresowany dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat. Każdy z tych programów tworzony jest głównie z filmów animowanych. Ze sprawozdań dotyczących realizacji ustawowych kwot programowych wynika, że w dwóch pierwszych programach udział audycji pierwotnie w języku polskim wynosił średnio: 6,2% w 2008 r., 7,5% w 2009 r., 9% w 2010 r. i 11% w 2011 r., a w drugim: 18% w 2008 r., 25% w 2009 r., 25,6% w 2010 r. i 23,5% w 2011 r., zamiast ustawowych 33%.Trzeci program jest rozpowszechniany od kilku miesięcy i brakuje jeszcze danych o wielkości udziału tych audycji, gdyż rozlicza się je kwartalnie.

Obniżenie kwoty audycji pierwotnie w języku polskim może zachęcić nadawców telewizyjnych do ubiegania się w Polsce o koncesje na rozpowszechnianie programów adresowanych do dzieci.

Kolejnym programem wyspecjalizowanym, którego będzie dotyczyła ulga, jest program specjalizujący się w prezentowaniu filmów dokumentalnych. Obecnie na polskim rynku telewizyjnym istnieje tylko jeden taki program koncesjonowany. Filmy dokumentalne zajmują w nim 80% rocznego czasu. Z analizy kwartalnych sprawozdań dotyczących realizacji audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim wynika, że od wielu lat kwota tych audycji nie jest realizowana. Udział filmów dokumentalnych wytworzonych pierwotnie w języku polskim w ostatnich latach wyglądał następująco: w 2008 r. – 4,4%, w 2009 r. – 5,2%, w 2010 r. – 8,7%, w 2011 r. – 14,3%. Każdy nadawca specjalizujący się w prezentowaniu filmów dokumentalnych, aby zrealizować ten przepis ustawy musiałby wypełnić filmami dokumentalnymi ok. 2500 godzin programu w roku.

Ulgą zostaną objęte także programy filmowe z dużym udziałem premier kinowych, ponieważ brak odpowiedniego kapitału na rynku odbija się także, a nawet o wiele bardziej, na wielkości produkcji kinowej. W 2010 r. w Polsce wyprodukowano 39 filmów kinowych dofinansowanych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, a w 2011 r. – 32. Koszt wyprodukowania jednostkowego filmu kinowego waha się do 5 do 20 mln zł. a w przypadku tzw. mega produkcji do kilkudziesięciu milionów złotych. Analiza sprawozdań z realizacji audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim w programach filmowych wykazała, że udział filmów spełniających kryteria takich audycji w 2008 r. wyniósł średnio 21,2%, 2009 r. – 19,7%, w 2010 r. – 31% i w 2011 r. – 31%.

Nadawcy programów poradnikowych poświęconych projektowaniu wnętrz czy sztuce kulinarnej również napotykają na podobne problemy. Na polskim rynku producentów niezależnych i dystrybutorów brakuje licencji audycji o tematyce związanej z projektowaniem wnętrz, wzornictwem wyposażenia wnętrz, ogrodnictwem czy gotowaniem.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji biorąc pod uwagę problem z pozyskiwaniem treści medialnych (audycji, filmów) przez nadawców omówionych wyżej programów wyspecjalizowanych, płytkość rynku zasobów finansowych w Polsce oraz interes odbiorców, dla których decydującym czynnikiem przy wyborze programu jest jego atrakcyjność i różnorodność oferowanych w nim treści uważa, że nadawców tych programów należy objąć ulgą w zakresie audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim oraz audycji europejskich.

Na polskim rynku telewizyjnym funkcjonuje jeden wyspecjalizowany program filmowy, w którym prezentowane są filmy tworzone w technologii 3D. Liczba tego typu programów w najbliższych latach będzie rosła ze względu na coraz większe zainteresowanie nowinkami technologicznym. Na razie, ze względu na wysokie koszty produkcji, liczba  polskich i europejskich filmów wytworzonych w tej technologii jest znikoma. Obecnie największym producentem filmów w nowej technologii jest USA. Rynek telewizyjny ani w Polsce ani w Europie nie jest w stanie zaspokoić zapotrzebowania nadawców w takim stopniu, aby mogli oni rozpowszechniać programy zgodne z przepisami obowiązującego prawa. W związku z tym, aby stworzyć nadawcom sprzyjające warunki do powstawania programów dostarczających odbiorcom filmów tworzonych w technologii 3D i aby nadawcy ci mogli prowadzić działalność zgodną z ustawą o radiofonii i telewizji należy w takich programach obniżyć o 55% udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim.

Kwota audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim zawiera się w kwocie audycji europejskich co powoduje, że nierealizowanie pierwszej kwoty oznacza nierealizowanie drugiej. Ponadto upoważnienie ustawowe zawiera wyraźne zalecenie, aby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, określając niższy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich, zachowała proporcje między nimi. Zatem obniżenie udziału jednego rodzaju audycji wiązało się z obniżeniem drugiego. Analiza sprawozdań z realizacji kwoty audycji europejskich z okresu 2008 – 2011 wykazała, że nadawcy telewizyjni w niektórych kwartałach nie realizowali jej.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji obniżyła w rozporządzeniu o 79% udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim w wyspecjalizowanym programie radiowym, w którym wykonania utworów muzyki poważnej zajmują co najmniej 75% miesięcznego czasu nadawania muzyki w programie, o 70% w programie, w którym wykonania utworów muzyki jazzowej zajmują co najmniej 75% miesięcznego czasu nadawania muzyki w programie oraz o 70% w programie, w którym audycje słowne zajmuje co najmniej 60% miesięcznego czasu nadawania programu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji obniżyła kwotę utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim, ponieważ na rynku muzycznym brakuje jazzowych utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim oraz arii operowych, oratoriów, kantat, motetów, madrygałów i tym podobnych kompozycji wokalno-instrumentalnych wykonywanych w języku polskim. Utwory jazzowe nawet polscy wykonawcy wykonują najczęściej w języku angielskim. Podobnie jest w przypadku muzyki poważnej. Nawet współcześni polscy twórcy muzyki poważnej komponują muzykę do tekstów (libretta operowe, teksty pieśni itp.) pisanych w językach obcych.III. Programy, na których nadawanie przyznano koncesję określającą, że programy te są przeznaczone dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, korzystając upoważnienia ustawowego, obniżyła o 70% udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i europejskich w programach telewizyjnych oraz udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim w programach radiowych. Ulga dotyczy tylko tych programów radiowych i telewizyjnych, na których nadawanie przyznano koncesję określającą, że program ten jest przeznaczony dla mniejszości narodowej i etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Programy te są tworzone przez mniejszości, adresowane do mniejszości i w językach mniejszości. Gwarantuje to tym społecznościom art. 35 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym: Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury oraz ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Zatem nie powinno się zobowiązywać nadawców tych programów do wypełniania kwoty audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim albo utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim w takim wymiarze czasowym jak nadawców programów radiowych i telewizyjnych adresowanych do całej populacji.IV. Programy rozpowszechniane wyłącznie w systemach teleinformatycznych
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji obniżyła o 70% kwoty audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i europejskich w programach telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemach teleinformatycznych. Nadawcy tych programów nie muszą posiadać koncesji na ich rozpowszechnianie, wystarczy jedynie wpis do rejestru. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, obniżając kwoty programowe, pragnie stworzyć dla nadawców tych programów odpowiednie warunki, które będą ich zachęcały do pozostania pod jurysdykcją polską. Programy telewizyjne rozpowszechniane w systemach teleinformatycznych mają mniejszy zasięg rozpowszechniania oraz zdecydowanie mniejszą widownię. Obecnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie posiada danych o udziale audycji europejskich i wytworzonych pierwotnie w języku polskim w programach rozpowszechnianych tą drogą.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

 1. Podmioty objęte rozporządzeniem:

 1. nadawcy w pierwszym roku rozpowszechniania przez nich programów;

 2. nadawcy programów wyspecjalizowanych, dla których brak jest wystarczającej liczby audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich lub utworów słowno-muzycznych wytworzonych w języku polskim;

 3. nadawcy programów, na których nadawanie przyznano koncesję określającą, że programy te są przeznaczone dla mniejszości narodowej i etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

 4. nadawcy programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemach teleinformatycznych.
 1. Konsultacje

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej.

 1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego.

 1. Wpływ regulacji na rynek pracy

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na rynek pracy.

 1. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki.

 1. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów mających wpływ na sytuację i rozwój regionów.

 1. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963.: Data -> Files -> public -> Portals
Portals -> Analiza przekazów handlowych umieszczonych przed i po audycjach dla małoletnich w programach telewizyjnych, telewizji publicznej oraz posiadających polską koncesję, na podstawie dwóch prób tygodniowych
Portals -> Uwaga: dokument ten nie jest oryginałem pisma, a stanowi cyfrowe odwzorowanie (ocr) papierowego dokumentu, udostępnionego na stronie krrit w formacie pdf
Portals -> Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Departament Polityki Europejskiej I Współpracy z Zagranicą Wrzesień 2006 analiza biura krrit nr 4/2006 Rozwój naziemnej telewizji cyfrowej w wybranych krajach europejskich Wielkiej Brytanii
Portals -> Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Departament Strategii I Analiz Listopad 2005 analiza biura krrit nr 13/2005 Informacja o państwowych oraz innych formach
Portals -> Sprawozdanie z sesji eurodig „who sets the rules for the internet?”, Sztokholm, 14 – 15 czerwca 2012 R
Portals -> Informacja o przyjmowaniu I załatwianiu wniosków w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych
Portals -> Sprawozdanie z 35. spotkania Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych Portoroż, Słowenia, 30. 05 06. 2012 r
Portals -> Wersja skrócona Programy ogólnopolskie Badanie zrealizowane na zlecenie: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 2015 Zespół koordynujący i przygotowujący raport
Portals -> Spis treści zakres stosowania dokumentu 3
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna