Projekt zmianPobieranie 180.79 Kb.
Strona1/3
Data04.05.2016
Rozmiar180.79 Kb.
  1   2   3
ZESTAWIENIE

ZASADNICZYCH ZMIAN W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ KADRY ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PLANOWANYCH DO WPROWADZENIA W PROJEKCIE ZMIAN DO USTAWY O ZAKWATEROWANIU SIŁ ZBROJNYCH RP(ustawa z dnia 18.03.2004 roku)


USTAWA

o zakwaterowaniu SZRP

PROJEKT ZMIAN

do ustawy o zakwaterowaniu SZ RP

1.

ZMIANY ORGANIZACYJNE W WAM
spłaszczenie struktury organizacyjnej z trójszczeblowej do dwuszczeblowej (likwidacja oddziałów terenowych)

dwuszczeblowa struktura organizacyjna:

 • Oddziały Regionalne

 • Biuro Prezesa • likwidacja oddziałów terenowych do 31.12.2004 roku,

 • właściwość rzeczową i miejscową przejmą oddziały regionalne
realizacja zadań zleconych – wydawanie decyzji – procedura administracyjna
OT- organ I instancji,

OR - organ II instancji w stosunku do decyzji dyrektorów OT,

Prezes WAM – organ II instancji
w stosunku do decyzji dyrektorów OR wydawanych w I instancji

dyrektorzy oddziałów regionalnych – organ I instancji,

Prezes WAM – organ II instancji,

Minister ON - organ II instancji
w stosunku do decyzji Prezesa wydawanych w I instancji
statut WAM nadaje Minister ON
w drodze zarządzenia

statut WAM nadaje Minister ON w drodze rozporządzenia

2.

DEFINICJE:
miejscowość pobliska
miejscowość, do której czas dojazdu publicznymi środkami transportu, przewidziany w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami, nie przekracza w obie strony dwóch godzin licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby do stacji najbliższej miejsca zamieszkania

miejscowość, której granice administracyjne znajdują się w linii prostej, w odległości nie większej niż 30km od granic administracyjnych miejscowości,
w której żołnierz służby stałej zajmuje stanowisko służbowe
kwatera
samodzielny lokal mieszkalny zasiedlony przez osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP

lokal mieszkalny przeznaczony wyłącznie na zakwaterowanie żołnierzy służby stałejPrezes WAM w uzgodnieniu z MON zatwierdza wykazy kwater oraz kwater, które stały się zbędne na zakwaterowanie. Wykazy sporządza dyrektor oddziału regionalnego

kwatery przeznaczone na dzień 30.06.2004 roku do sprzedaży stają się kwaterami zbędnymi na zakwaterowanie /przepisy przejściowe/3.

REALIZACJA UPRAWNIEŃ DO KWATERY (LOKALU MIESZKALNEGO)
na wniosek żołnierza

na wniosek dowódcy jednostki wojskowej
decyzja przydziału osobnej kwatery stałej
w oparciu o:

 • zasób WAM,

 • lokale gminne z prawem dysponowania,

 • lokale w spółdzielniach w których WAM jest członkiem i posiada własnościowe spółdz. pr. do lokalu

decyzja o prawie do zamieszkiwania
w lokalu mieszkalnym w oparciu o zasób:

 • WTBS,

 • spółdzielni mieszkaniowej,

 • wynajmowany lub wyleasingowany,
zachowanie prawa do kwatery w przypadku zwolnienia z zawodowej służby wojskowej po nabyciu uprawnień emerytalnych

tymczasowe prawo do zamieszkiwania w kwaterze do czasu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, tj. tylko przez okres pełnienia służby
prawo do kwatery przysługuje od dnia powołania do czynnej służby wojskowej pełnionej jako stała

prawo do zamieszkiwania w kwaterze przysługuje od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia ze służby
normy pow. mieszkalnej 7-10m2

normy liczone wg tzw. powierzchni użytkowej podstawowej 7-10m2

- zmiana nazewnictwa


do norm pow. mieszkalnej uwzględnia się stan rodzinny, stopień wojskowy, zajmowane stanowisko służbowe

do norm pow. użytkowej podstawowej uwzględnia się stan rodzinny, zajmowane stanowisko służbowe
członkowie rodziny: dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, jak również dzieci małżonka, zwane dalej "dziećmi", do czasu zawarcia związku małżeńskiego, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 lat życia, chyba że przed tym dniem stały się inwalidami I lub II grupy (niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy) i nie zawarły związku małżeńskiego.

członkowie rodziny: wspólnie zamieszkałe dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, jak również dzieci małżonka, zwane dalej "dziećmi", do czasu zawarcia związku małżeńskiego nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat życia, chyba że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji i nie zawarły związku małżeńskiego
uprawnienia do dodatkowej normy pow. przyznane na stałe ze względu na stan zdrowia

brak
norma na przyszłe dziecko

norma na przyszłe dziecko dla żołnierza służby stałej
BRAK

możliwość wydania decyzji o prawie do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym
o pow. użytk. podst. mniejszej od minimalnej przysługującej za pisemną zgodą lub na wniosek zainteresowanego
wydanie decyzji o przydziale oznacza realizację prawa do kwatery (tzw. fikcja prawna) mimo nieprzyjęci kwatery żołnierz jest traktowany jakby ją posiadał

Odmowa zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym znajdującym się w

miejscowości, w której żołnierz służby stałej zajmuje stanowisko służbowe lub w miejscowości pobliskiej powoduje utratę uprawnień związanych z zakwaterowaniem, przez czas zajmowania danego stanowiska

przepisy przejściowe są w opracowaniu w projekcie zaproponowano by rozpatrzenie wniosków o przydział kwatery stałej następowało przez umorzenie postępowania w tym zakresie, a dotychczasowy okres oczekiwania zaliczany będzie do oczekiwania na wydanie decyzji o prawie do zamieszkiwaniaosoby, którym przed wejściem w życie ustawy przydzielono kwaterę zachowują nabyte uprawnienia do czasu jej zajmowania (w przypadku zwolnienia w/w kwatery zamieszkanie w lokalu WAM może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji
o prawie do zamieszkiwania na czas pełnienia służby


4.

FINANSOWA FORMA REALIZACJI PRAWA DO KWATERY
ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery

odprawa mieszkaniowa
przysługuje alternatywnie do przydziału kwatery zarówno w czasie pełnienia służby jak i po jej zakończeniu

przysługuje po zakończeniu pełnienia służby
osoby posiadające prawo do otrzymania świadczenia
tzw. osoby uprawnione:

 • żołnierz w czynnej służbie,

 • rencista emeryt wojskowy,

 • członkowie rodziny wspólnie zamieszkali w dniu śmierci w/w osób


żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej bez nabycia uprawnień emerytalnych zachowuje prawo do zajmowanej kwatery (ew.ekwiwalentu jeśli miał wypłacony)- nie posiada upr. do otrzymania ekwiwalentu

 • żołnierz zwalniany z zawodowej służby po nabyciu upr. emerytalnych który:

- zamieszkuje w kwaterze,

- do dnia zwolnienia ze służby nie otrzymał decyzji o prawie do zamieszkiwania, • żołnierz zwalniany z zawodowej służby bez nabyciu upr. emerytalnych
  w wypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego przez organ wojskowy

 • wspólnie zamieszkali członkowie rodziny zmarłego żołnierza, który:

- zamieszkuje w kwaterze,

- do dnia zwolnienia ze służby nie otrzymał decyzji o prawie do zamieszkiwaniakwatera - lokal mieszkalny przeznaczony wyłącznie na zakwaterowanie żołnierzy służby stałej

Prezes WAM w uzgodnieniu z MON zatwierdza wykazy kwater oraz kwater, które stały się zbędne na zakwaterowanie. Wykazy sporządza dyrektor oddziału regionalnego

kwatery przeznaczone na dzień 30.06.2004 roku do sprzedaży stają się kwaterami zbędnymi na zakwaterowanie /przepisy przejściowe/
zasady ustalania wysokości świadczenia
WZÓR: ilość norm x (przelicznik pow. użytkowej) x cena 1m2
x wskaźnik procentowy (3% za każdy rok wysługi)
3% wartości przysługującej kwatery za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat nie mniej niż 65% i nie więcej niż 80%

3% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat nie mniej niż 45% i nie więcej niż 80%

- obniżenie dolnego progu procentowego,- żołnierze zwolnieni z wojska bez nabycia uprawnień emerytalnych (inwalidzi wojskowi) –odprawa w wys. 45% wartości przysługującego lokalu,

- w przypadku, gdy śmierć żołnierza pozostaje w związku ze służbą wojskową członkowie rodziny otrzymują ekwiwalent w wysokości 80%tylko pełne lata

wysługa liczona w latach przy czym rozpoczęty rok liczy się jako pełny
wartość kwatery

wartość lokalu mieszkalnego
metraż = max. pow. mieszkalna x 1,66, tj.

(liczba norm pow. mieszkalnej x 10 x 1,66)

normy liczone na dzień zawarcia umowy nie uwzględnia się norm na zamarłych żołnierzy


metraż = max. pow. użytk. podst. x 1,45

(liczba norm pow. użyt. podst. x 10 x 1,45)

normy liczone na dzień zawarcia umowy uwzględnia się normy na zamarłych żołnierzy służby stałej

cena 1m2 pow. użytkowej kwatery ustalana wg średnich cen rynkowych zakupu lokalu mieszkalnego w danym garnizonie, w dniu przyznania ekwiwalentu

wartość odtworzeniowa 1m2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego, którą stanowi średnia arytmetyczna wyliczona na podstawie kosztu odtworzenia ustalanego przez wojewodów dla poszczególnych powiatów za I półrocze na rok następny

stawka ogłaszana w formie decyzji dyrektora OR

stawka będzie ogłaszana w formie komunikatu Prezesa WAM
stawki dla żołnierza wg. miejsca pełnienia służby lub zamieszkania, a dla emeryta wojskowego wg. miejsca zamieszkiwania lub udokumentowania zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w innej miejscowości

jedna stawka obowiązująca w całej Agencji
ilość norm x 1,66 x średnia cena zakupu 1m2 pow. użytkowej kwatery w danej miejscowości x wskaźnik procentowy (3% za każdy rok wysługi) od 65% do 80%

ilość norm x 1,45 x wartość odtworzeniowa 1m2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego w WAM x wskaźnik procentowy (3% za każdy rok wysługi ) od 45% do 80%
BRAK

rzeczowe formy realizacji odprawy mieszkaniowej na pisemny wniosek

nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości gruntowej z oferty WAM

o wartości 130% należnej odprawy mieszkaniowej

obowiązek zwolnienia kwatery w terminie 9 m-cy od przeniesienia własności, najpóźniej w dniu zwolnienia ze służby


koszty aktu notarialnego ponosi nabywca

nieodpłatne przeniesienie własności lokalu mieszkalnego nie będącego lokalem zamiennym

- obowiązek zwolnienia kwatery w terminie 30 dni od przeniesienia własności


BRAK

możliwość zaliczkowej wypłaty 50% odprawy mieszkaniowej po uprawomocnieniu się decyzji o zwolnieniu ze służby, tj. w okresie wypowiedzenia

pozostała część wypłacana w terminie


30 dni od zwolnienia ze służby
inna kwatera odpowiadająca uprawnieniom byłych żołnierzy zawodowych zajmujących kwatery w budynkach, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 2 ustawy - przysługiwała alternatywnie do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego

tytuł prawny do lokalu zamiennego

- obowiązek zwolnienia kwatery w terminie 30 dni od przyjęcia lokalu


lokal zamienny - lokal mieszkalny znajdujący się w tej samej miejscowości lub w miejscowości pobliskiej, wyposażony
w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal
mieszkalny używany dotychczas, o powierzchni użytkowej podstawowej takiej, jak lokalu mieszkalnego dotychczas używanego; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 7-10 m2 powierzchni użytkowej podstawowej, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 14- 20 m2 tej powierzchni,
żadna z form realizacji prawa do kwatery (zamieszkiwania w lokalu) nie przysługuje żołnierzom, którzy skorzystali:

 • z wykupu kwatery od WAM z bonifikatą,

 • ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery,

 • pomocy finansowej,

 • wykupili lokal gminny z dopłatą przez WAM do różnicy bonifikat udzielanych przez sprzedającego i WAMekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwaterydyrektor oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej rozpatrując wniosek osoby uprawnionej o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery, złożony do dnia 30.06.2004 roku, a nie zakończony zawarciem umowy, stosuje przepisy ustawy obowiązujące do dnia 30.06.2004ruwzględniając:

uprawnienia do powierzchni użytk. podst. przysługujące wnioskodawcy w dniu wypłaty ekwiwalentu, przyjmując jako podstawę obliczenia ekwiwalentu średnią cenę metra kwadratowego tej powierzchni, ustaloną przez dyrektora oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy

osoby posiadające uprawnienia do kwatery (emeryci wojskowi, renciści, członkowie rodzin) jeśli zamieszkują w lokalach mieszkalnych przeznaczonych na wyłączne zakwaterowanie żołnierzy służby stałej
w przypadku przekazania lokalu do WAM otrzymują ekwiwalent pieniężny na w/w zasadach albo podlegają przymusowemu przekwaterowaniu do lokalu zamiennego jeśli nie dokonają przekazaniaw terminie do 30.09.2004 roku żołnierz pełniący służbę na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej może wycofać wniosek o ekwiwalent pieniężny składając oświadczenie

po złożeniu w/w wniosku do żołnierza stosuje się przepisy znowelizowane5.

ŚWIADCZENIA FINANSOWE

świadczenie finansowe na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego

zryczałtowany ekwiwalent za rezygnację
z prawa do zamieszkiwania
w lokalu mieszkalnym w wysokości 50% max. stawki opłat za używanie lokalu liczonej wg. opłat obowiązujących w zasobie WAM za max. pow. użytkową podstawową

warunek przyznania – zwolnienie kwatery, lokalu mieszkalnego
przysługuje: żołnierzom służby:

 • stałej,

 • kontraktowej


przysługuje: wyłącznie żołnierzom pełniącym służbę na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej

służba terminowa – uprawnienie do zakwaterowania w internacie lub kwatera zastępcza (z członkami rodziny)

na wniosek żołnierza zawodowego

(brak oznaczenia terminu w jakim ma to nastąpić)na pisemny wniosek żołnierza zawodowego zgłoszony do dowódcy jednostki
złożony w terminie 14 dni od objęcia stanowiska służbowego w danej JW.

wniosek o niewydawanie decyzji o prawie do zamieszkiwania
opodatkowane

zwolnione z podatku
świadczenie finansowe na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego
opodatkowane

zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 500 zł miesięcznie
art. 49

wypłata wyłącznie na podstawie decyzji wydanych przed wejściem w życie projektu zmian do ustawy o ZSZRP do czasu upływu terminu określonego w decyzji, chyba że przed upływem tego terminu zostanie wydana decyzja o prawie do zamieszkiwania w lokalu z zasobu WAM

 • wyłącznie kontynuacja wypłat świadczeń już przyznanych
osobie pobierającej świadczenie finansowe na pokrycie kosztów namj lokalu mieszkalnego nie przysługuje zryczałtowany ekwiwalent za rezygnację
z prawa do zamieszkiwania
zwrot kosztów dojazdu

BRAK
w przypadku pobierania świadczenia na najem, zwrotu kosztów dojazdu w dniu wejścia w życie zmian do ustawy o ZSZRP kontynuacja wypłaty w/w świadczeń do dnia wydania decyzji o prawie do zamieszkiwaniaPobieranie 180.79 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna