Projektu budowlano-wykonawczegoPobieranie 140.13 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar140.13 Kb.
SPIS TREŚCI DO

PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

BRANŻA SANITARNA

WEWNĘTRZNE INSTALACJE - C.O., GAZ

KOTŁOWNIA GAZOWA

ul. Młyńska 21, 66-200 ŚwiebodzinI CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ

4.1. CENTRALNE OGRZEWANIE

4.1.1 DOBÓR ŹRÓDŁA CIEPŁA

4.1.2 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI

4.2. GAZ

4.2.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

4.2.2 SYSTEM DETEKCJI GAZU

5. UWAGI DLA WYKONAWCYII CZĘŚĆ RYSUNKOWA

S1 RZUT KOTŁOWNI - INSTALACJA C.O. 1:50

S2 RZUT KOTŁOWNI - INSTALACJA GAZOWA 1:50

S3 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY - KOTŁOWNIA GAZOWA SCHEMAT

S4 PRZEKRÓJ - POMIESZCZENIE KOTŁOWNI 1:50

OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

BRANŻA SANITARNA

WEWNĘTRZNE INSTALACJE - C.O., GAZ

KOTŁOWNIA GAZOWA

ul. Młyńska 21, 66-200 Świebodzin


1. Podstawa opracowania.

 • Zlecenie inwestora

 • Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie,

 • Katalogi stosowanych urządzeń,

 • Obowiązujące normy i przepisy:

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 ze zmianami zawartymi w Ustawie z dnia 27.03.2003r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 718),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie ochrony przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II.”Oprac. COBRTI „Instal” Warszawa.

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji c.o. Zawory regulacyjne. Wymagania,

- PN-91 /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych,

- PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń,

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania,

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemów ciepłowniczych. Wymagania,

- PN /B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie,

- PN-91/B-G202G Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia,

- PN-86/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kotłowni gazowej o mocy nominalnej 480 kW w budynku Szpitala w Świebodzinie.

W ramach projektowanych rozwiązań zawiera się:


 • zaprojektowanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (w obrębie kotłowni),

 • zaprojektowanie kotłowni gazowej,

 • zaprojektowanie wewnętrznej instalacji gazowej do kotłów.

3. Opis stanu istniejącego.

W obrębie budynku znajdują się wewnętrzne instalacje wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz gazowa.3. Opis stanu istniejącego.

W budynku znajduje się istniejąca kotłownia gazowa, wyposażona w dwa kotły gazowe typu Viessmann o mocy 450kW każdy. Kotłownia ta dostarcza energię cieplną dla celów c.o. oraz ciepłej wody użytkowej i wentylacji mechanicznej budynku szpitalnego.

Kotły zabezpieczone są naczyniami wzbiorczymi systemu zamkniętego, które zamontowane są w pomieszczeniu kotłowni.

Projektuje się modernizację omawianej kotłowni, polegającej na wymianie istniejących kotłów na nowoczesne kotły gazowe, wiszące pracujące w technice kondensacyjnej oraz w układzie kaskadowym. Jednocześnie wymieniony zostanie układ technologiczny kotłowni. Do wytworzenia energii cieplnej projektowane są cztery kotły gazowe, kondensacyjne o parametrach pracy: zasilanie 70°C / powrót 55°C .

Zmodernizowany zostanie również układ przygotowania ciepłej wody użytkowej. Projektowane są 3 podgrzewacze ciepłej wody użytkowej o pojemności 800 dm każdy, posiadające wężownice do przyszłościowego podłączenia instalacji solarnej.

Bez zmian pozostanie układ istniejących rozdzielaczy instalacji c.o. wraz z jego osprzętem i pompami.4. Opis proponowanych rozwiązań.

4.1. Centralne ogrzewanie.

4.1.1. Dobór źródła ciepła.

Dla budynku projektuje się wewnętrzną instalację c.o. zapewniającą pokrycie statycznych strat ciepła w pomieszczeniach budynku. Zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń określono na podstawie obliczeń strat ciepła zgodnie z normą PN-EN ISO 9646, PN-EN 12831:2006, PN-99/B-02025:2001, przyjmując temperatury obliczeniowe na podstawie norm PN-82/B-02402, PN-82/B-02403, oraz normatywne współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych (określone na podstawie wielkości istniejącej kotłowni).

Do dostarczenia energii cieplnej obiektu objętego opracowaniem zaprojektowano instalację c.o. grawitacyjną wodną o parametrach pracy: zasilanie 70°C / powrót 55°C.

Instalacja została oparta na kondensacyjnych kotłach gazowych ACV Prestige Solo 120 o mocy nominalnej 120kW ( lub podobnych o parametrach technicznych zbliżonych +/- 5%)

Zapotrzebowanie ciepła dla budynku Szpitala wynosi :

Dla celów c.o. oraz wentylacji : 453 kW

Dla potrzeb ciepłej wody użytkowej : 128 kW

Całkowite zapotrzebowanie energii cieplnej dla wymienionego obiektu wynosi :

Qc= 0.8 x 423 + 128 = 466 kW

Sumaryczna moc kotłowni wynosi 466 kW.


Dobór kotłów


Qn = 1.05 x 466 = 479.3 kW

Dobrano 4 kotły o mocy nominalnej 120 kW każdy, pracujące w systemie kaskadowym.


Dobór podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej


Dla potrzeb centralnej ciepłej wody dobrano trzy podgrzewacze pojemnosciowe, pionowe,

ACV Smart Multienegy – V =800 dm, typ EVI, ze stali nierdzewnej, z wężownicą

wewnętrzną (solarną).

Katalogowa moc cieplna każdego podgrzewacza, przy temp. zasilania z kotła: + 90*C, oraz

przy temp. wody zimnej + 10oC i temp. ciepłej wody + 60oC wynosi 75,0 kW /przy

przepływie wody grzewczej w ilosci 5,0 m3/h i spadku temp. o 13,3 oC. Opór hydrauliczny

weżownicy podgrzewacza: WH = 265 mbar.

G = 4299,23 kg/h 2165,63 kg/h4.1.2. Technologia kotłowni.

Kotłownia gazowa wbudowana będzie dostarczać energię cieplną na potrzeby c.o. i c.w.u. dla budynku Szpitala.

Kotłownia zlokalizowana została w istniejący pomieszczeniu kotłowni w przyziemiu budynku, będącym częścią budynku Szpitala. Ściany pomieszczenia wykonane zostały z materiałów ceramicznych, strop wykonano jako wylewany betonowy, podłoga betonowa z betonu B15.

Kotły zabezpieczone będą zaworami bezpieczeństwa oraz zabezpieczeniem stanu wody typu SYR933.1. Instalacja centralnego ogrzewania jest typu zamkniętego, a wahania objętości wody w zładzie przejmować będą przeponowe naczynia wzbiorcze. Projektuje się sprzęgło hydrauliczne, które jednocześnie spełnia funkcje fitroodmulnika oraz odpowietrza instalację. Szczegóły na schemacie technologicznym kotłowni.Charakterystyka kotłowni:

- nominalna moc cieplna Q = 480 kW

- max. robocza moc kotłowni Qr = 498 kW

- parametry pracy kotła tz/tp = 700/55 0C

- max ciśnienie kotłów p = 3.0 bar

- ciśnienie robocze obiegu kotłowni Pr = 2.5 bar

- max zużycie gazu E-50 52 Nm3/h

- wymagany ciąg spalinowy 10 Pa

ZASADA PRACY KOTŁOWNI:

Podstawowy obieg czynnika przez kocioł i rozdzielacze wymuszony będzie pompami,

zamontowanymi na obiegach grzewczych poszczególnych kotłów. Zastosowano po

jednej pompie dla każdego kotła.

Przewidziano obieg sterowania pogodowego dla obiegu centralnego ogrzewania,

z zaworami mieszającymi trójdrogowymi oraz oddzielny obieg podgrzewania podgrzewaczy ciepłej wody.

Cyrkulacje ciepłej wody zapewni, oddzielna dla tej instalacji pompa cyrkulacyjna.

Regulatory Controlunit zapewnią automatyczne sterowanie obiegami grzewczymi, pracą kaskady kotłowej oraz układem podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Informacje o temperaturach w instalacji, a także o temp. Wewnątrz i na zewnątrz budynku,

regulator otrzymywać bedzie z czujników temperatury. Kotły zabezpieczone są przed napływem czynnika grzejnego o zaniżonej temperaturze.

Automatyka kotłowni sama, w zależności od potrzeby, dostosuje wydajność kotłów.

Kotłownia sama przełaczy sie z pracy zimowej na letnia i odwrotnie. Uzupełnieniem systemu

będą elektronicznie sterowane, pompy obiegów centralnego ogrzewania, które samodzielnie

dostosują wydajności przepływu w instalacjach do potrzeb. Regulator sterujący pracą

kotłowni umożliwia dokonanie określonych nastaw pracy w zakresie uzyskiwanej

temperatury wody w kotle, oraz temperatur w instalacjach.

Określana jest temperatura ciepłej wody otrzymywana z podgrzewacza.

Przewidziano także funkcje dezynfekcji podgrzewacza oraz instalacji ciepłej wody przez krótkotrwałe znaczne podwyższenie temperatury ciepłej wody.


UWAGA:

Priorytet względny podgrzewaczy ciepłej wody jedynie w stosunku do

obiegu grzewczego układu nagrzewnicy wentylacyjnej.

Niezależny od priorytetu podgrzewaczy obieg centralnego w stosunku do ogrzewania budynku Szpitala.

Rurociągi.

Rurociągi wody grzewczej w kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem, walcowanych na gorąco, o sprawdzonej wytrzymałości wg PN 80/H-74219.Rurociągi te łączyć przez spawanie gazowe i prowadzić ze spadkiem minimum 3% w kierunku odwodnień. Rurociągi podpierać na wspornikach przy ścianie lub suficie albo mocować na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce.

Odległości między podporami powinny wynosić:

1.5 m – dla średnic 15 - 20 mm,

2.0 m – dla średnic 25 - 32 mm,

2.5 m – dla średnic 40 - 80 mm.

Instalację technologiczną centralnego ogrzewania w kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych wg PH80H/74219, łączonych przez spawanie. Po przeprowadzeniu próby szczelności rury pomalować i zaizolować otulinami firmy Termaflex.

Omawiany budynek wyposażony jest w kompletną instalację c.o. Do tej instalacji należy podłączyć technologiczny układ kotłowni, w taki sposób, aby istniejące rozdzielacze połączyć z projektowaną instalacją kotłowni.

Powierzchnie zewnętrzne rur i zbiorników należy oczyścić do II stopnia czystości wg PN-70/H-97050 i dwukrotnie pokryć farbą antykorozyjną. Rurociągi o temperaturze czynnika 100°C oraz konstrukcje wsporczą należy zabezpieczyć przed korozją następująco:

- oczyścić powierzchnię do II stopnia czystości,

- pokryć 2 razy farba podkładową,

po wyschnięciu pomalować 2 razy emalią syntetyczną kreodurową.

Po próbie ciśnieniowej przystąpić do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Oczyścić rury stalowe do II stopnia czystości wg PN-70/H-97051 i pomalować farbą poliwinylową do gruntowania, termoodporną, srebrzystą, a następnie dwa razy emalią poliwinylową, termoodporną - zgodnie z Instrukcją Zabezpieczeń Antykorozyjnych ITB-191. Po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych instalacje zabezpieczyć termicznie za pomocą otulin STEINONORM 300 o grubości 25 mm.

Dla odróżnienia poszczególnych rurociągów wykonać opaski identyfikacyjne o wymiarach i w odstępach wg PN-70/01270/07 w kolorach:


 • zasilanie – czerwony

 • powrót - niebieski

Armatura.

Armatura odcinająca, zawory kulowe zgodnie oraz zwrotne zgodnie ze schematem technologicznym oraz instrukcjami dostarczonymi przez producentów urządzeń. Jako armaturę odcinającą zastosowano zawory odcinające kulowe firmy np. "Perfexim" w wersji gwintowej.

Przed pompą obiegową zastosować zawór kulowy, za pompą – zawór zwrotny gwintowany np. „Socla” i zawór odcinający np. firmy "Perfexim". Na instalacji uzupełniającej zład wody kotłowej należy zamontować zawór odcinający oraz wężyk w oplocie stalowym do połączenia instalacji (wężyk podłączany jest przez skręcenie złącza gwintowanego tylko w przypadku napełniania lub uzupełniania zładu).

.

Próba ciśnienia.

Po wykonaniu montażu należy instalację w kotłowni poddać próbie wodnej

szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego lecz nie niższego niż 6 bar.

Ciśnienie próbne należy utrzymać przez co najmniej 2 godziny. Próbę należy przeprowadzić „na zimno” oraz „na gorąco” podczas rozruchu kotłowni.

Z godnie z warunkami technicznymi ciśnienie próbne rurociągu wyniesie p = 0,6 MPa.

Rozruch próbny prowadzić przez 72h.

Po wykonaniu próby szczelności należy instalację kotłowni poddać dwukrotnemu płukaniu.Wentylacja kotłowni.

W pomieszczeniu znajdują się dwie kratki wyciągowe 20x20cm. Dodatkowe dostarczenie powietrza zapewnia istniejąca kratka nawiewna umieszczona 30 cm na posadzką.Kanały spalinowo-powietrzne.

Do odprowadzenie spalin oraz doprowadzenia powietrza do procesu spalania wykorzystane zostaną istniejące murowane przewody kominowe. Odprowadzenie spalin z kotła oraz doprowadzenie powietrza dla Prestige Solo 120 przewodem spalinowym 160 oraz powietrznym 100 (typ C43).Przed montażem przewodów spalinowych wymaga się dokonania badania sprawność przewodu spalinowego i wentylacji kotłowni przez Mistrza kominiarskiego. Pozytywny wynik badania potwierdzić należy protokółem.

W kotłowni zamontowane zostaną urządzenia gazowe klasy „C” dla których minimalna kubatura kotłowni wynosi 6.5 m3.

Wytyczne przeciwpożarowe.

Kotłownię zaprojektowano bez stałej obsługi. Obiekt zalicza się do ZL III zagrożenia ludzi .

Pomieszczenie kotłowni stanowi wydzieloną strefę pożarową o odporności ogniowej ścian i stropu nie mniej jak EI60.

Przejścia rurociągów przez ściany kotłowni należy zabezpieczyć przepustami o klasie EI60

odporności ogniowej. Przejścia należy wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych o średnicy o dwie dymensje większą od rury przewodowej. Istniejące ściany kotłowni oraz posiadają odporność ogniową 60 min. Drzwi zewnętrzne oraz drzwi wewnętrzne muszą posiadać odporność ogniową EI60. Okno w kotłowni wymienić na okno z odpornością EI30. Podłoga w kotłowni musi być wykonana z materiałów niepalnych. Przekroczenia przewodami strefy pożarowej należy wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody – EI 60.

Przestrzeń między przewodem, a tuleją należy wypełnić wełną mineralną, pozostałe 50mm ogniochronną masą uszczelniającą (HILTI, MERCOR, PROMAT)

Pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w następujący sprzęt gaśniczy:

- gaśnica proszkowa ABC- 6 kg - 1. szt.

- koc gaśniczy - 1 szt.

- instrukcja ppoż. - 1 szt.

- instrukcja obsługi kotła - 1 szt.

- wykaz telefonów alarmowych - 1 szt.

Sprzęt gaśniczy umieścić w rejonie wyjścia z pomieszczenia kotłowni.

Drogi ewakuacyjne i punkt ze sprzętem gaśniczym oznakować zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 znak nr 10;11;21 i PN-92/N - 01256/01 znak nr 1;2;7.

Należy właściwie oznakować hydranty zewnętrzne ppoż. i zapewnić ich właściwy stan techniczny.

4.2. Instalacja gazowa.

4.2.1. Wewnętrzna instalacja gazowa.

Projektuje się wewnętrzną instalację gazową niskiego ciśnienia z rur stalowych czarnych bez szwu spawanych zgodnie z PN80/H-74219 zasilającą nowe, projektowane kotły gazowe. Średnice i trasy przewodów wewnętrznej instalacji gazowej pokazano na rysunku.

Przy przechodzeniu przez przegrody budowlane należy prowadzić przewody gazowe w rurze ochronnej wypełnionej odpowiednim elastycznym szczeliwem (np. kitem elastycznym o odpowiedniej odporności p.poż.).

Do kotłów gazowych c.o. doprowadzić gaz rurą DN25, DN50 przed kotłem umieścić kurek kulowy odcinający oraz filtr do gazu.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku, należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległości między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody gazowe krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20mm. Odległość pomiędzy zamocowaniami przewodów gazowych do ściany nie powinny być mniejsze niż 1,5m. Dla dłuższych, prostych odcinków odległość ta może być zwiększona do 3,0m.

Przewody gazowe nie powinny być mocowane do innych przewodów lub też stanowić dla nich wsporników.Istniejący pomiar zużycia gazu pozostawia się bez zmian.

Przewody gazowe powinny:

- po wykonaniu próby szczelności zostać zabezpieczone antykorozyjnie,

- być wyraźnie oznaczone (etykietami koloru żółtego z naniesionymi czarnymi

strzałkami wskazującymi kierunek przepływu gazu, przewody pomalowane na

kolor żółty).Próba szczelności.

Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z normą PN-92/M-34503, „Gazociągi i instalacje gazowe. Próby rurociągów.”

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu.

Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji.

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa.

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.

Po przeprowadzeniu głównej próby szczelności przeprowadzić ponowną próbę z podłączonymi urządzeniami i odkręconymi zaworami. Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania próby szczelności powinno wynosić 0,035 MPa.

Wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

Uwaga!


Zabrania się sprawdzania szczelności instalacji gazowej przez napełnienie jej wodą lub innymi płynami.

4.2.2. System detekcji gazu

Za głównym kurkiem gazowym, w szafce gazowej, umieszczony jest zawór elektromagnetyczny z głowicą samozamykającą, będący elementem aktywnego systemu zabezpieczenia gazowego - przeciwwybuchowego.

Układ detekcji gazu, to układ z czujnikami progowymi (detektor metanu), głowicą samozamykającą i z sygnalizacją optyczno-akustyczną stanów awaryjnych, połączonych jedną centralą sterującą. Przewód wyzwalający cewkę głowicy prowadzić w korytku elektroinstalacyjnym po stropie lub ścianie, a na zewnątrz w rurce ochronnej. Projektuje się jeden detektor metanu. Projektowany detektor metanu zlokalizować wg rysunku, w pomieszczeniu w którym zlokalizowano urządzenia gazowe, czyli w kotłowni.

Przed rozruchem kotłowni wymaga się dokonania badania sprawność przewodu spalinowego i wentylacji kotłowni przez uprawnioną osobę. Pozytywny wynik badania potwierdzić należy protokółem.

STEROWANIE I REGULACJA
Praca kotłowni jest zautomatyzowana. Kaskada kotłowa regulowana jest na podstawie temperatury zewnętrznej i temperatury zasilania instalacji c.o.

Funkcje sterowania które zapewnia automatyka kotłowa:

- sterowanie pracą kotłów tak aby zapewnić odpowiednią temperaturę zasilania instalacji w funkcji temperatury zewnętrznej

- zabezpieczenie prawidłowych warunków pracy kotła • sterowanie pompami obiegowymi

 • sterowanie pompą ładującą podgrzewacze c.w.


WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Roboty montażowe należy wykonać i odebrać zgodnie z:

niniejszym projektem i aktualnymi normami

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe"

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa stałe"

Odbiorom przez czynniki zewnętrzne podlegają następujące elementy:

odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego podlegają kocioł i naczynie wzbiorcze .

odbiorowi przez Straż Pożarną podlega zabezpieczenie przeciwpożarowe w kotłowni.

odbiorowi przez kominiarza podlega instalacja odciągu spalin i wentylacji

odbiorowi przez Państwową Inspekcję Pracy podlega całość kotłowni pod względem BHP i ergonomii pracy.

Wykonawstwo robót technologii kotłowni należy bezwzględnie powierzyć tylko osobom

przeszkolonym posiadającym odpowiednie świadectwa szkoleń. W czasie montażu i eksploatacji przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ.

Stosowane urządzenia i armatura powinny posiadać atest COBRTI- INSTAL.

WYTYCZNE BRANŻOWE DLA KOTŁOWNI

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne w pomieszczeniu kotłowni wykonać jak dla pomieszczeń zagrożonych

pożarem. Pomieszczenie kotłowni musi mieć wydzieloną rozdzielnię elektryczną, oraz dostępny od zewnątrz pomieszczenia awaryjny wyłącznik prądu. W rozdzielni winno być gniazdko narzędziowe 220 V i gniazdko dla oświetlenia na napięcie. bezpieczne 24 V

Główny wyłącznik prądu musi być zlokalizowany na zewnątrz przed pomieszczeniem kotłowni.

Wszystkie instalacje i urządzenia elektryczne uziemić.

Przewody instalacji elektrycznej kotłowni muszą być prowadzone powyżej górnej krawękratki wywiewnej z kotłowni. Osprzęt elektryczny w kotłowni zabudować o stopniu ochrony IP44. Instalacja ma posiadać ochronę przeciwporażeniową. Natężenie oświetlenia kotłowni wykonać zgodnie z PN-84/E-020333.

5. Uwagi dla wykonawcy.


 1. Roboty wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych „ t.II z 1988r.

 2. Roboty wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” z 1994r.

 3. Stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów.

 4. Stosować się do wytycznych „Wykopy liniowe umacniane grodzicami wbijanymi” dla wykopów w gruntach obciążonych i nawodnionych, wydanej przez Instytut Mechanizacji Budownictwa

 5. Stosować się do warunków BHP zgodnie z:

 6. Rozp. M. B, i P. M.B. z dn. 28.03.72 rok, Dz.U.nr.13 p.93

 7. Rozp. M. B, i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz.U.nr.129 p.844

 8. Przy wykonywaniu robót, przy występującym uzbrojeniu podziemnym zawiadomić nadzór użytkownika i wykonać wykopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.

 9. Przy odkrywaniu czynnych instalacji każdorazowo wezwać przedstawiciela użytkowników w celu pełnienia nadzoru technicznego.

 10. Rozruch kotłowni należy przeprowadzić z udziałem dostawcy kotła – pod rygorem utraty gwarancji.

 11. Wszystkie urządzenia użyte do wykonania instalacji kotłowni muszą posiadać atesty.

 12. Wszystkie materiały i urządzenia montować zgodnie z wytycznymi producenta.

 13. Przed montażem przewodów spalinowych wymaga się dokonania badania sprawność przewodu spalinowego i wentylacji kotłowni przez Mistrza kominiarskiego. Pozytywny wynik badania potwierdzić należy protokółem.

 14. Przed rozruchem kotłowni wymaga się dokonania badania sprawność przewodu spalinowego i wentylacji kotłowni przez Mistrza kominiarskiego. Pozytywny wynik badania potwierdzić należy protokółem.

Obliczenia.

Dobór naczynia wzbiorczego

Pojemność wodna zładu wynosi 3,45 m3 + pojemność wodna kotłów v=0,2 m3.

Całkowita pojemność zładu wynosi: 3,65 m3

wysokość statyczna ~9,5 m

Vu = 1,1*V[dm3]

Vu = 210,7 dm3

Vc = 243,3 dm3

Dobrano dwa naczynie wzbiorcze ciśnieniowe typu NG każdy o poj. użytkowej 200 dm


Dobór pompy obiegowej pojedynczego obiegu kotłowego


Pompa pojedynczego kotła

Q = 120,0 kW, opór instalacji ^p=45kPa

V =1,165* *x1,15*t= 16 m3/h

Dla powyższych danych dobrano pompę typu 40Por120A, produkcji LFPw Lesznie, montowaną na przewodzie zasilającym.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA „BiOZ”

CZĘŚĆ : SANITARNA

NAZWA INWESTYCJI : Kotłownia gazowa o mocy nominalnej 480 kW

OBIEKT : NOWY SZPITAL W ŚWIEBODZINIE

ADRES : ul. Młyńska 21

66-200 Świebodzin

INWESTOR : Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.

ul. Młyńska 21, 66-200 ŚwiebodzinProjektant:

mgr inż. Andrzej Biernacki

39/85/Gw Projektant w specjalności inst.-inż. w zakresie pełnym obejmującym sieci i instalacje sanitarne

20.08.2012
Zakres robót :


 • Modernizacja kotłowni gazowej,

Kolejność realizacji :

 • wykonanie instalacji zgodnie z projektem,

 • przekucia dla instalacji c.o., gazowej,

 • montaż urządzeń oraz przewodów instalacji c.o., gazowej,

 • wykonanie prób ciśnieniowych i szczelności.

Przewidywane zagrożenia :

 • wykonanie robót zagrożonych wybuchem

 • porażenie prądem przy pracy z elektronarzędziami.

Informacje sporządził

mgr inż. Andrzej Biernacki39/85/Gw

Projektant w specjalności inst.-inż.

w zakresie pełnym obejmującym

sieci i instalacje sanitarneZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

INSTALACJA C.O.

- KOCIOŁ GAZOWY ACV PRESTIGE 120 - 4 szt.

- REGULATOR CONTROLUNIT ZE SKRZYKNĄ

MONTAZOWĄ I ZESTAWEM PODŁĄCZENIOWYM - 2 szt.

- MODUL KOMUNIKACYJNY RMCI - 4 szt.

- CZUJNIK TEMP. ZEWNĘTRZNEJ AF200 - 1 szt.

- KOMPLET WYMAGANYCH CZUJNIKÓW - 1 kpl.

- WYMIENNIK C.W.U. ACV SMART MULTIENERGY 800 - 3 szt.

- POMPA LFP 40Pot120A/B - 5 szt.

- ZAWÓR BEZP. SYR 1915 DN25 - 4 szt.

- ZAWÓR BEZP. SYR 2115 DN25 - 3 szt.

- ZABEZPIECZENIA STANU WODY SYR933.1 - 1 szt.

- NACZYNIE WZBIORCZE REFLEX NG200 - 2 szt.

- NACZYNIE WZBIORCZE REFLEX DD35 - 3 szt.

- SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE SP125/250 - 1 szt.

- ZAWÓR ODCINAJĄCY DN65 - 2 szt.

- ZAWÓR ODCINAJĄCY DN50 - 16 szt.

- ZAWÓR ZWROTNY DN50 - 6 szt.

- ZAWÓR ZWROTNY DN25 - 1 szt.

- RURA STALOWA DN80 - 38 m

- RURA STALOWA DN65 62 m

- RURA STALOWA DN50 - 56 m

- RURA STALOWA DN25 - 20 m

INSTALACJA GAZOWA

- ZAWÓR MAG3 ZBK-50k - 1 szt.

- AKTYWNY SYSTEM ZABEZP. GAZOWYCH - 1 kpl.

- FILTR SIATKOWY DO GAZU DN25 - 4 szt.

- ZAWÓR ODCINAJĄCY DN25 - 4 szt.

- RURA STALOWA DN50 - 42 m

- RURA STALOWA DN25 - 6 m

Oświadczenie

Oświadczamy, że Projekt Budowlany

WEWNĘTRZNE INSTALACJE - C.O., GAZ

KOTŁOWNIA GAZOWA

ul. Młyńska 21, 66-200 Świebodzin


jest opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.Projektant

Sprawdzający

Instalacje sanitarne

mgr inż. Andrzej Biernacki

39/85/Gw

w specjalności sanitarnej

bez ograniczeń


Instalacje sanitarne

mgr inż. Roman Kulik

31/2001/Gw

w specjalności sanitarnej

bez ograniczeń
20.08.2012r.

Pobieranie 140.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna