Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkamiPobieranie 46.17 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar46.17 Kb.
Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami
Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków. Link do systemu wraz z krótką instrukcją obsługi będzie dostępny na stronie www.ngofund.org.pl. Wnioski przesłane pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Bardzo prosimy o zwięzłość i klarowność przedstawionych we wniosku opisów, o posługiwanie się prostym, zrozumiałym językiem, o unikanie ogólnikowych, niewiele wnoszących sformułowań. Nie ma obowiązku wykorzystywania maksymalnej liczby znaków dozwolonych w danym polu. Pytania i wskazówki prosimy traktować jako pomocnicze, nie trzeba się ich ściśle trzymać i odpowiadać na wszystkie po kolei, jeśli nie oddaje to np. charakteru organizacji lub projektu. Ważna jest logika prezentacji, pozwalająca zrozumieć co, jak i dlaczego organizacja chce zrobić oraz co ma z tego wyniknąć. Ważne jest też przedstawienie informacji, że organizacja jest zdolna do prawidłowego wykorzystania i rozliczenia dotacji, która pochodzi ze środków publicznych.

Zwracamy uwagę, że jeśli organizacja zostanie zaproszona do złożenia wniosku pełnego, to nie będzie mogła:


 • zmienić wybranego we wniosku wstępnym obszaru systemowego;

 • zwiększyć wysokości wnioskowanej dotacji przedstawionej we wniosku wstępnym.

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *. Jeśli którekolwiek z tych pól będzie niewypełnione nie będzie można złożyć wniosku. Wypełniając wniosek prosimy nie używać WERSALIKÓW (o ile nie jest to niezbędne np. przy skrótach nazw).
A. WNIOSKODAWCA
A1. Pełna nazwa*

Prosimy podać pełną nazwę organizacji (tak, jak jest zapisana w KRS).Uwaga! O ile nie jest to niezbędne, to prosimy nie używać w nazwie WERSALIKÓW, nawet jeśli w KRS nazwa pisana jest WERSALIKAMI – chodzi o zgodność treści, a nie formy zapisu w KRS.
A2. Nazwa w jęz. angielskim*

Prosimy podać nazwę organizacji w języku angielskim.


A3. Strona www

Prosimy podać adres strony internetowej. Jeśli organizacja nie ma strony internetowej, to można podać adres strony na facebooku lub zostawić pole niewypełnione.


A4. Telefon*

Prosimy podać numer telefonu organizacji (jeśli takiego numeru nie ma, to prosimy podać numer członka Zarządu lub osoby zajmującej się na bieżąco sprawami organizacji).


A5. E-mail*

Prosimy podać adres e-mail organizacji (jeśli takiego adresu nie ma, to prosimy podać adres e-mail członka Zarządu lub osoby zajmującej się na bieżąco sprawami organizacji).


A6. Numer KRS*

Prosimy podać numer KRS.


A7. Numer NIP*

Prosimy podać numer NIP.


A8. Rok pierwszej rejestracji*

Prosimy podać rok pierwszej rejestracji organizacji. Nie zawsze będzie to rok rejestracji podany w KRS, gdyż w 2001 roku wprowadzony został nowy system KRS, który nie uwzględnia daty pierwszej rejestracji.


A9. Forma prawna*

Prosimy wybrać odpowiednią formę prawną: fundacja, stowarzyszenie lub inna. W przypadku, gdy organizacja ma inną formę prawną, prosimy podać jaką.


Adres (oficjalny)

Prosimy podać oficjalny adres organizacji, taki jaki jest zapisany w KRS.

A10. Miejscowość*

A11. Ulica, nr domu, nr lokalu*

A12. Kod pocztowy*

A13. Poczta*

A14. Województwo*
Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż oficjalny)

Prosimy podać adres korespondencyjny organizacji lub adres biura, jeśli jest on inny niż oficjalny, w innym przypadku należy zostawić pola niewypełnione.

A15. Miejscowość

A16. Ulica, nr domu, nr lokalu

A17. Kod pocztowy

A18. Poczta


Osoba do kontaktu w sprawie wniosku

Prosimy podać imię, nazwisko, telefon i e-mail osoby, z którą należy kontaktować się w sprawie złożonego wniosku. Nie musi być to osoba odpowiedzialna za realizację projektu. Ważne, by ze wskazaną osobą można było szybko się skontaktować w przypadku np. konieczności uzupełnienia lub poprawienia błędu w formularzu.

A19. Imię*

A20. Nazwisko*

A21. Telefon*

A22. E-mail*


Wnioskodawca oświadcza, że:

Przy każdym punkcie należy zaznaczyć tak lub nie. Jeśli przy jakimś punkcie pojawi się NIE, oznacza to, że organizacja nie spełnia wymaganych warunków i nie może złożyć wniosku.Uwaga! Bardzo prosimy o sprawdzenie, czy organizacja rzeczywiście spełnia wymagane warunki. Przy składaniu wniosku nie prosimy o przedstawienie potwierdzających to dokumentów i oceniając wnioski będziemy opierać się na złożonym przez organizację oświadczeniu. Jeśli dotacja zostanie przyznana, to dokumenty będą wymagane przed podpisaniem umowy. Gdyby okazało się, że organizacja we wniosku oświadczyła nieprawdę, to umowa dotacyjna nie zostanie podpisana, a organizacja będzie wykluczona z możliwości ubiegania się o dotacje w kolejnych edycjach konkursów. Ufamy, że takiej sytuacji nie będzie. W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy radą i pomocą.

A23. W Krajowym Rejestrze Sądowym są aktualne dane Wnioskodawcy*

A24. Wnioskodawca jest niezależny od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych*

A25. Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku, a jeśli prowadzi działalność gospodarczą, to wypracowane zyski przeznaczają na cele statutowe*

A26. Wnioskodawca działa w interesie publicznym oraz kieruje się wartościami demokratycznymi i przestrzega praw człowieka *

A27. Przedstawiony we wniosku projekt jest zgodny ze statutem Wnioskodawcy *

A28. Wobec Wnioskodawcy nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, Wnioskodawca nie znajduje się w stanie likwidacji, nie podlega zarządowi komisarycznemu, nie zawiesił działalności i nie jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze *

A29. Wnioskodawca nie zalega z płatnością zobowiązań publiczno-prawnych wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych *

A30. Żadna z osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy nie została prawomocnie skazana za przestępstwo gospodarcze*

A31. W tej edycji konkursu Wnioskodawca składa tylko jeden wniosek *

A32. W tej edycji konkursu Wnioskodawca nie jest Partnerem lub jest Partnerem tylko w jednym wniosku złożonym przez inną organizację*
Charakterystyka Wnioskodawcy
A33. Prowadzone działania* (max . 2000 znaków ze spacjami)

Prosimy opisać, czym zajmuje się organizacja, jakie są jej kompetencje i doświadczenia. W opisie prosimy wziąć pod uwagę poniższe pytania pomocnicze; opis może zawierać też inne informacje, które są istotne dla charakterystyki organizacji i prowadzonych przez nią działań.Pytania pomocnicze:

 • Jakie są obecnie najważniejsze pola aktywności organizacji? Jaki jest zasięg jej działania (np. miasto, gmina, województwo)? Do jakich grup / osób adresuje swoje działania? Czy działa w sposób ciągły czy np. tylko wtedy, gdy uda się pozyskać środki na konkretny projekt?

 • W jakiej dziedzinie organizacja ma największe kompetencje, doświadczenia, osiągnięcia?

 • Jakie działania/projekty prowadzi obecnie? Pisząc o prowadzonych obecnie projektach, prosimy krótko przedstawić, czego one dotyczą (podawanie informacji, że np. organizacja realizuje projekt w ramach np. Działania 5.4 POKL nie jest wystarczające).

 • Jeśli organizacja jest młoda i nie ma dużego dorobku, to prosimy napisać jak powstała, jakie kompetencje i doświadczenia mają ludzie ją tworzący, co zamierza robić.


A34. Zasoby* (max . 2000 znaków ze spacjami)

Prosimy opisać zasoby organizacji (ludzkie, materialne, finansowe). W opisie prosimy wziąć pod uwagę poniższe pytania pomocnicze; opis może zawierać też inne informacje, które są istotne dla przedstawienia zasobów organizacji.Pytania pomocnicze:

 • Czy organizacja ma stały zespół (pracowników, współpracowników, członków organizacji), ile osób? Czy są oni zatrudnieni na stałe, okresowo, pracują społecznie?

 • Czy organizacja współpracuje z wolontariuszami, z iloma mniej więcej, przy jakich okazjach?

 • Kto zajmuje się sprawami finansowymi organizacji? Jak prowadzona jest księgowość organizacji (np. zatrudnianie osób prowadzących księgowość, zlecanie usług firmie zewnętrznej)?

 • Czy organizacja ma lokal – własny, wynajęty lub użyczony? Czy lokal wyposażony jest w podstawowe sprzęty biurowe?

 • Czy organizacja posiada nieruchomości, kapitał żelazny, rezerwowe środki finansowe? Czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą, a jeśli tak, to czy działalność ta generuje zyski?

 • Jakie są główne źródła finansowania organizacji?

 • Prosimy nie wyliczać szczegółowo, kto, w jakim wymiarze czasu pracy i na jakiej podstawie jest zatrudniony (można napisać np., że stały zespół liczy pięć osób: dwie pracujące na etat, dwie na zlecenia, jak organizacja pozyska środki na projekty, jedna osoba pracuje społecznie) ani nie sporządzać listy sprzętów biurowych (wystarczy napisać np. że lokal jest wyposażony w potrzebne meble i komputery) itd. Chodzi o podanie sumarycznych informacji wskazujących, jakiego rodzaju zasobami dysponuje organizacja.

 • Jeśli organizacja jest młoda, nie zatrudnia ludzi, nie ma księgowości, lokalu itp., to prosimy napisać, jakie ma możliwości kadrowe i organizacyjne potrzebne do realizacji projektu.


A35. Koszty w ubiegłym roku bilansowym*

Prosimy podać koszty działalności (łącznie z kosztami administracyjnymi, pozostałymi i finansowymi) zgodnie z rachunkiem zysków i strat z ostatniego sprawozdania finansowego.


A36. Planowane koszty w bieżącym roku*

Prosimy podać planowaną wysokość kosztów działalności w bieżącym roku (w zaokrągleniu do jednego tysiąca).


B. PROJEKT SYSTEMOWY
B1. Obszar systemowy*

Należy wybrać odpowiedni obszar systemowy z pięciu możliwych: (1) otoczenie prawne, (2) misja i standardy, (3) informacja i komunikacja, (4) źródła finansowania, (5) problemy „branżowe”.

Projekty mogą dotyczyć więcej niż jednego obszaru systemowego, jednak składając wniosek należy wybrać obszar dominujący.

Uwaga! Przed wybraniem obszaru systemowego prosimy zapoznać się z opisem rodzajów wspieranych projektów systemowych.

Zwracamy też uwagę, że jeśli organizacja zostanie zaproszona do II etapu, czyli do złożenia wniosku pełnego, to przy składaniu wniosku pełnego nie będzie możliwa zmiana obszaru systemowego.


B.2 Tytuł projektu systemowego*

Prosimy podać krótki tytuł identyfikujący projekt (nie więcej niż 1-7 wyrazów).


B3. Meritum projektu* (max . 500 znaków ze spacjami)

Prosimy krótko i zwięźle przedstawić projekt, czego on dotyczy, co ma z niego wyniknąć, jak będzie realizowany (np. teren realizacji, odbiorcy, metody).Uwaga! Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na klarowność opisu, by po przeczytaniu wiadomo było, o co chodzi w projekcie.
B4. Uzasadnienie potrzeby podjęcia działań* (max . 9000 znaków ze spacjami)

Prosimy opisać, czego dotyczy projekt, jaką sprawą organizacja chce się zająć i dlaczego. W opisie prosimy wziąć pod uwagę poniższe pytania pomocnicze; opis może zawierać też inne informacje, które są istotne dla uzasadnienia potrzeby i sensowności podjęcia działań.Pytania pomocnicze:

 • Dlaczego sprawa, którą organizacja chce się zająć jest ważna, dla jakich i ilu organizacji jest ważna, skąd to wiadomo? Dlaczego właśnie teraz warto podjąć działania? Czy występują okoliczności zewnętrzne za tym przemawiające?

 • Czy i jakie polskie organizacje/instytucje działają na rzecz rozwiązania tego problemu? Jeśli takie działania są prowadzone, to w jakim zakresie działania planowane w projekcie będą uzupełniały lub wzmacniały już podjęte inicjatywy? Czy planowane jest wykorzystanie zagranicznych doświadczeń, a jeśli tak, to jakich?

 • Czy organizacja podejmowała już działania związane z tematyką tego projektu, jeśli tak, to jakie, co udało się osiągnąć? Czy projekt jest elementem szerszych, prowadzonych obecnie przez organizację działań, jeśli tak, to jakich? Jeśli jest to nowy temat dla organizacji (lub organizacja dopiero zaczyna działalność), to na jakich kompetencjach i doświadczeniach będzie się opierać w realizacji projektu?

 • Prosimy zwrócić uwagę, że nie pytamy o cele projektu, w dalszej części formularza pytamy o rezultaty, które traktujemy jako osiągnięte cele.


B5. Planowane działania* (max . 4000 znaków ze spacjami)

Prosimy krótko opisać, co i jak organizacja chce zrobić, czyli jakie działania planuje i jak one będą prowadzone.Uwaga! We wniosku wstępnym nie wymagamy szczegółowego opisu planowanych działań; będzie on wymagany na II etapie – we wniosku pełnym.
B6. Rezultaty* (max . 1500 znaków ze spacjami)

Prosimy krótko opisać, co organizacja chce osiągnąć, czyli jakie będą rezultaty planowanych działań.Uwaga! We wniosku wstępnym nie wymagamy szczegółowego opisu planowanych rezultatów; będzie on wymagany na II etapie – we wniosku pełnym.
C. PARTNERZY (jeśli dotyczy)
Jeśli projekt ma być realizowany w partnerstwie, to prosimy podać pełną nazwę, miejscowość, kraj, stronę www (jeśli istnieje) oraz formę prawną organizacji / instytucji, która jest Partnerem w planowanym projekcie.

Nazwy Partnerów z Polski należy podać w języku polskim. Jeśli Partner pochodzi z kraju innego niż Polska, to jego nazwę należy podać w języku angielskim.

Jeśli w realizacji projektu uczestniczy więcej niż jeden Partner, to należy dodać w formularzu kolejne pole.

Uwaga! Uzasadnienie wyboru Partnera i opis jego zadań w planowanym projekcie będzie wymagany na II etapie – we wniosku pełnym.

C1. Pełna nazwa Partnera

C2. Miejscowość

C3. Kraj

C4. Strona www

C5. Forma prawna


D. ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY (jeśli dotyczy)
D1. Rodzaj planowanych działań (max. 1500 znaków ze spacjami)

Jeśli planowane są działania służące rozwojowi instytucjonalnemu, to prosimy krótko („hasłowo”) napisać, czego będą one dotyczyły (np.: „Podnoszenie kompetencji zespołu – specjalistyczne kursy dla członków zespołu, warsztaty dla wolontariuszy”).Uwaga! We wniosku wstępnym nie wymagamy szczegółowego opisu planowanych działań służących rozwojowi instytucjonalnemu i ich rezultatów; będzie on wymagany na II etapie – we wniosku pełnym.
E. ZAGADNIENIA PRZEKROJOWE
E1. Uwzględnienie zagadnień przekrojowych* (max. 1500 znaków ze spacjami)

Prosimy napisać, czy w sposobie działania organizacji oraz w planowanych działaniach dotyczących zarówno projektu systemowego, jak i rozwoju instytucjonalnego będą uwzględnione zagadnienia przekrojowe (dobre rządzenie, równe szanse kobiet i mężczyzn, zrównoważony rozwój), a jeśli tak, to które z nich?Uwaga! Przed wypełnieniem tego pola prosimy zapoznać się z punktem „Zagadnienia przekrojowe” w Podręczniku.

We wniosku wstępnym nie wymagamy szczegółowego opisu, w jaki sposób zagadnienia przekrojowe zostaną uwzględnione w planowanych działaniach – będzie on wymagany na II etapie – we wniosku pełnym.


F. HARMONOGRAM
Prosimy napisać, na ile miesięcy planowane są działania, oraz podać planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia działań.

Uwaga! Planowane działania nie mogą trwać dłużej niż do 30 kwietnia 2016 roku. Początek działań powinien nastąpić w ciągu trzech miesięcy od daty podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji.

We wniosku wstępnym nie wymagamy szczegółowego harmonogramu – będzie on wymagany na II etapie – we wniosku pełnym.

F1. Na ile miesięcy planowany jest projekt i działania związane z rozwojem instytucjonalnym? *

F2. Planowana data rozpoczęcia*

F3. Planowana data zakończenia*
G. BUDŻET W PLN*

Internetowy System Wniosków weryfikuje następujące dane:  • minimalną i maksymalną kwotę dotacji,

  • wysokość wkładu własnego,

  • limity procentowe w poszczególnych kategoriach.

Prosimy po kolei podać planowane kwoty na: realizację projektu systemowego (koszty bezpośrednie), działania służące rozwojowi instytucjonalnemu, jeśli takie działania są planowane (koszty bezpośrednie) oraz na koszty administracyjne (koszty pośrednie).

Kwoty powinny być podane w złotówkach po zaokrągleniu do pełnego złotego.

Prosimy pamiętać, że na działania służące rozwojowi instytucjonalnemu można przeznaczyć max. 10% kosztów bezpośrednich, czyli 10% sumy kosztów projektu systemowego i kosztów rozwoju instytucjonalnego oraz że na koszty administracyjne (koszty pośrednie) można przeznaczyć max. 20% kosztów bezpośrednich. Rodzaje kosztów mieszczących się w kategorii kosztów bezpośrednich i pośrednich wymienione są w Podręczniku.

Prosimy też pamiętać, że jeśli organizacja jest płatnikiem podatku VAT, to podatek ten jest kosztem niekwalifikowanym i w budżecie należy podać koszty netto (bez podatku VAT).


Koszty całkowite

Co/działanie

Kwota

%

Projekt systemowy (koszty bezpośrednie)Maksymalnie 10% kosztów bezpośrednich

Rozwój instytucjonalny (koszty bezpośrednie) – jeśli dotyczy
%

Maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich

Koszty administracyjne (koszty pośrednie)
%

RAZEM
Wnioskowana dotacja

Prosimy podać wnioskowaną kwotę dotacji, pamiętając, że nie może ona być większa niż 90% całkowitych kosztów (budżetu) .
Kwota wnioskowanej dotacji
%


Wkład własny

Prosimy podać kwotę wkładu własnego, pamiętając, że nie może on być mniejszy niż 10% całkowitych kosztów (budżetu) oraz że wkład finansowy musi stanowić co najmniej połowę (min. 50%) wkładu własnego, a wkład rzeczowy, w postaci pracy wolontariackiej, może stanowić nie więcej niż połowę (max. 50%) wkładu własnego.Uwaga! We wniosku wstępnym nie wymagamy podania informacji na temat źródeł finansowania wkładu własnego, ta informacja będzie wymagana na II etapie – we wniosku pełnym.


Kwota wkładu własnego
%
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Harmonogram sesji zimowej w roku akademickim 2015/16. Kierunek Ekonomia. Studia stacjonarne. Rok I
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna