Promocja placówki edukacyjnej – niepubliczna szkoła podstawowa w trzemesnej wstęp Metody promocji bezpośrednie są skuteczne I tanie Najważniejsze z nich to wystąpienia publiczne, m inPobieranie 80.42 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar80.42 Kb.
PROMOCJA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ

PROMOCJA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ – NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEMESNEJ


WstępMetody promocji bezpośrednie są skuteczne i tanie

Najważniejsze z nich to wystąpienia publiczne, m.in.

Spotkania z rodzicami, komunikacja osobista nauczyciela z rodzicami

Targi edukacyjne, wycieczki rodziców.

Amir Jan Fazlagić - ,, Marketingowe zarządzanie szkołą”

Promocja placówki edukacyjnej jaką jest szkoła to gromadzenie i udostępnianie informacji o sukcesie szkoły i jej uczniach. To oddziaływanie na odbiorców usług szkoły, uczniów, polegające na przekazywaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat usług edukacyjnych i samej szkoły w celu stworzenia dla niej preferencji na rynku usług edukacyjnych. To wskazanie konkretnych działań placówki w celu pozyskania partnerów ze środowiska lokalnego, jak również podejmowanie wspólnych zadań budujących społeczność szkolną.

Nowoczesna szkoła musi właściwie komunikować się z otoczeniem, aby pozyskać fundusze na realizację zadań oraz cieszyć się dobrą renomą w środowisku. Uświadomienie korzyści płynących z właściwej promocji placówki edukacyjnej jest dla dyrektora gwarantowanym sukcesem kontaktów lokalnych. Promocja jest dla placówki szansą na realizację wszystkich zadań wychowawczych, opiekuńczych i kształcących uczniów.Rozdział I

Akty prawne dotyczące promocji placówki edukacyjnej

Podstawowe akty prawne nakładające na szkołę współpracę ze środowiskiem, a także z rodzicami to: • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) – preambuła zaczyna się od słów: ,,Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa”.

Oznacza to, ze szkoła jest w pewnym sensie instytucją, za której funkcjonowanie odpowiedzialność ponoszą wszyscy obywatele naszego kraju.

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz. 845).

Zapisy tego dokumentu na wiele sposobów wspominają o tym, że rodzice powinni w sposób aktywny uczestniczyć w procesach planowania i oceny działań podejmowanych przez szkołę. Cytowane rozporządzenie nakłada na szkołę obowiązek opracowywania rocznych i pięcioletnich programów rozwoju, a na dyrektora placówki – konieczność corocznej organizacji, a następnie raportowania wyników mierzenia jakości pracy szkoły. W każdej z tych form aktywności powinni uczestniczyć rodzice. Ustawodawca w zakresie prawa oświatowego zadbał o istotne umocowanie rodziców w strukturach oraz formach społecznego zarządzania oświatą. Również prawa rodzica zapisane są w rozdziale czwartym ustawy oświaty zatytułowany ,,Społeczne organy w systemie oświaty”. Rozdział powyższy zakłada różnorodne formy współzarządzania szkołą przez rodziców. Przede wszystkim artykuł 53 zakłada, że w szkole może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów placówki.

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r. poz.560). Promocja szkoły wpisana została również do zestawu obowiązkowych standardów placówek oświatowych. W myśl tego rozporządzenia:

1. Szkoła dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upowszechnia swoje osiągnięcia.

2. Rozpoznaje oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną.

3. Potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działalność.

4. Nauczyciele, uczniowie i rodzice podejmują działania służące pożytkowi lokalnej społeczności.Rozdział II

Promocja szkoły – potrzeba czasów

Reforma oświaty wprowadzona pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku wymusiła na dyrektorów inne spojrzenie na placówkę oświatową. Utworzenie gimnazjum miało wyrównać szanse edukacyjne młodzieży z różnych środowisk i wymusiło duże zmiany w pozostałych typach szkół. Rozpoczęła się rywalizacja o ucznia, gdyż powstanie gimnazjów spowodowało utratę uczniów w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Dyrektorzy szkół musieli zająć się promocją placówki oświatowej. Kolejnym przykładem rozwijającej się promocji placówki oświatowej w Polsce jest mniejszy przyrost naturalny. Władze gminy lub powiatu przyczyniły się do zamknięcia z tego powodu wielu szkół podstawowych m.in. szkołę podstawową w Trzemesnej i w jej miejsce powstała niepubliczna szkoła. Przetrwały szkoły, które miały dużą liczbę dzieci w szkole i dobrą renomę w środowisku, czyli potrafiły nawiązać pozytywny dialog ze środowiskiem lokalnym. Obecnie obserwować można dynamiczny rozwój szkolnictwa niepublicznego. Działania tych placówek są konkurencją dla szkolnictwa ogólnodostępnego. Szkoły takie oferują dla wychowanków szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, który rozwija zainteresowania młodego człowieka. Dlatego też konkurencja na rynku edukacyjnym zmusza dyrektorów do stworzenia dobrego planu promocji i rozwoju szkoły. To, jak dyrektor przedstawi szkołę w atrakcyjny i profesjonalny sposób, będzie miało wpływ na ilość i jakość kandydatów do placówki.Rozdział III

Promocja szkoły na przykładzie działań Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzemesnej

Część teoretyczna ukazała ogromną potrzebę promocji placówek edukacyjnych. Pracuję w Niepublicznej Szkole Podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej już jedenasty rok jako nauczyciel przyrody, techniki i informatyki. Z roku na rok obserwuję i aktywnie uczestniczę w promowaniu szkoły. W wymienionym okresie podniosłam kwalifikacje zawodowe a mianowicie: ukończyłam studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz studia kwalifikacyjne z bibliotekoznawstwa.

Działania z zakresu promocji placówki przynoszą duże rezultaty, od prestiżu w społeczności lokalnej, dofinansowania zadań od projektów unijnych , do dużego zainteresowania szkołą uczniów i rodziców. Poniżej opiszę działania promocyjne Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzemesnej jako przykładu dobrych praktyk.

Rozdział 3.1

Wizerunek zewnętrzny szkoły

Początki szkolnictwa sięgają odległych czasów. Pierwsza szkoła murowana powstała w 1939 r. W 1945 roku oddano do użytku wybudowaną, nową szkołę. A po kapitalnym remoncie w latach 2005 – 2014 obecnie tak wygląda:Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej mieści się w wynajętym budynku po starej szkole publicznej. Szkoła posiada asfaltowe boisko do gier i zabaw oraz od roku 2014 plac zabaw dla dzieci w którym znajduje się: karuzela obrotowa z siedzeniami, trzy huśtawki sprężynowe, dwie huśtawki wagowo-osiowe, ścianołaz sześciokątny, tablica podwójna z liczydłem, zjeżdżalnia, domek dziecięcy. Szkoła ogrodzona , na bieżąco remontowana. Na korytarzach zawsze wiszą gazetki a w klasach aktualna dekoracja co wprowadza wszystkich w miłą i domową atmosferę. Dzieci w szkole czują się jak w domu, jest sympatycznie i przyjemnie.

Wewnątrz budynku znajduje się sala przedszkolna dla oddziału przedszkolnego wyposażona w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.

A oto sala przedszkolna:

Rozdział 3.2

Środowisko szkoły

Wieś Trzemesna leży w gminie Tuchów, powiecie tarnowskim, województwie małopolskim. Obejmuje obszar 738 ha i liczy niespełna 400 mieszkańców. Teren miejscowości jest atrakcyjny pod względem turystyczno – rekreacyjnym: lasy, stawy, trasa rowerowa sprzyjają wypoczynkowi. Parafia dawniej w Łękawicy, gminie Skrzyszów, obecnie jest parafią rzymsko – katolicką pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Położenie pagórkowate, wzniesienia 301 do 402 m n. p. m. Ciekawym miejscem jest Trzemeska góra (403 m), bogato rozczłonkowany masyw pogórza w południowo – wschodniej części wsi Trzemesna. Urozmaicone krajobrazy dzięki licznym odcinkom pól obok znaczniejszych kompleksów leśnych.

Do podszczytowych partii Trzemesnej Góry docierają linie autobusowe z Tarnowa. Nieco wyżej znajduje się polana i kilka domów. Przy granicy lasu i grzbietu gajówka, stoi kamienny czworościenny obelisk, obok willa letniskowa i zaplecze wypoczynkowe. W kierunku południowym prowadzi droga do wsi Zalasowej, należącej do sąsiedniej gminy Ryglice. Na południowym wschodzie rozciąga się las bukowy, obniża się teren i prowadzi leśna droga do grupy domów wsi sołeckiej Karwodrza.

Od południa i wschodu osłonięta lasem. Graniczy na północnym wschodzie z Szynwałdem, na północy ze Skrzyszowem, na północnym zachodzie z Łękawicą i na południu z Karwodrzą. Od jakiego wyrazu czy źródła należałoby wyprowadzić nazwę, nie podają słowniki ani żadne opracowania, chociaż wiadomo, że prawosłowiański wyraz trzem oznacza trwałą roślinę (krzak), alium, ursum (piekący, palący czosnek), która wydaje ostry zapach cebuli lub czosnku. Krzak ten, może drzewo, dziś nazywają powszechnie czeremchą. Trzemcha oznaczała w staropolszczyźnie bezdroże, kąty, zarośla, co także odpowiada terenowi Trzemesnej. Za tym, że nazwę Trzemesnej można łączyć z prawosłowiańskim trzem, trzemcha wskazują dwie okoliczności. Na pograniczu wsi Trzemesnej i wsi Szynwałdu znajduje się pagórek, otoczony bagnistymi łąkami, na którym rosną ostrozapachowe czeremchy i ma on nazwę czermanicha. Woda, jaka wydostaje się na tym terenie ze źródeł po ulewnym deszczu przynosi ze sobą mocny zapach cebuli czy czosnku. Nazwa Trzemesna miałaby być odbiciem krajobrazu – bezdroża, czeremcha, czermanicha. Nie jest natomiast znana etymologia Trzemesnej.

Wieś ma charakter rolniczy, choć ludność pracuje poza rolnictwem. Wskaźnik bezrobocia jest bardzo wysoki, stąd duża liczba rodzin objęta jest pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kilku mieszkańców podejmuje się prac sezonowych oraz wyjeżdża za granicę w celach zarobkowych.

Rozdział 3.3

Reklama internetowa

Kolejnym etapem promocji szkoły jest strona internetowa. Strona jest kolorowa, zawiera dużo zdjęć i informacji o szkole. Witryna szkolna posiada podstawowe dokumenty szkoły, informacje o szkole, o aktualnych działaniach uczniowskich i nauczycielskich. W aktualnościach można znaleźć zdjęcia ze ślubowania klasy pierwszej, akademii rocznicowych i imprez szkolnych oraz z odwiedzin Świętego Mikołaja.

A oto Święty Mikołaj w oddziale przedszkolnym z upominkami:

A oto Święty Mikołaj w klasie pierwszej z prezentami:Na stronie internetowej szkoły zobaczyć można zdjęcia z wycieczek szkolnych. Osoba zainteresowana poczyta krótkie sprawozdania z wycieczek szkolnych. Ostatnio z Zakopanego:3 czerwca 2014 roku odbyła się wycieczka krajoznawczo-przedmiotowa do Zakopanego,  w której udział wzięli uczniowie naszej szkoły z klas I - VI wraz z opiekunami: mgr  inż. Martyną Siedlik, mgr Urszulą Skorecką  i mgr Renatą Sandecką. Stolica gór przywitała nas nie najgorszą pogodą, ale dobrą do odkrywania jej uroków. Około godziny 9:30 dotarliśmy na miejsce. Jednym z celów naszej wycieczki było zwiedzanie Gubałówki. Następnym etapem wycieczki było zwiedzanie cmentarza zasłużonych na Pęksowym Brzyzku i kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Pęksowy Brzyzek jest miejscem szczególnym w historii Zakopanego. Cmentarz zwany starym cmentarzem jest pierwszym zakopiańskim cmentarzem przy ul. Kościeliskiej, powstały w połowie XIX wieku, na którym od lat dwudziestych XX wieku chowano - oprócz tych, którzy posiadali tu rodzinne grobowce - już tylko ludzi wybitnych i zasłużonych dla Zakopanego, Tatr i Podhala. Znajduje się około 500 grobów, w tym 250 osób zasłużonych. Zaraz przy wejściu znajduje się symboliczny grób Witkacego, dalej pochowany jest Stanisław Marusarz, Helena Marusarzówna i Kornel Makuszyński, Władysław Orkan, Kazimierz Przerwa Tetmajer.                                                                                                                                   Przed cmentarzem znajduje się zabytkowy kościółek pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, najstarszy drewniany kościół w Zakopanem, powstały w latach 1847-1852. Wystrój wnętrza tworzą obrazy ludowe oraz drewniane figurki pochodzące z połowy XIX wieku.

Kolejny etap wycieczki to zwiedzanie Sanktuarium  Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej to rzymskokatolickie Sanktuarium Maryjne, które znajduje się na zakopiańskich Krzeptówkach. Zostało wybudowane jako votum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II po zamachu z 13 maja 1981 roku. W jego centrum znajduje się kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej, który został konsekrowany przez papieża w 1997 roku podczas VI pielgrzymki do Polski. W kaplicy nieopodal kościoła znajduje się figura Matki Bożej Fatimskiej -dar prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. W parku Fatimskim na terenie sanktuarium umieszczony został ołtarz, przy którym Święty Jan Paweł II odprawił mszę świętą w Zakopanem pod Krokwią 6 czerwca 1997 r. Opiekę nad sanktuarium sprawują księża pallotyni.

Następny punkt programu to Wielka Krokiew imienia Stanisława Marusarza położona na północnym stoku góry Krokiew i jest jednym z najpiękniejszych obiektów. Swoją urodę zawdzięcza naturalnemu położeniu pośród tatrzańskich lasów. Teren wokół skoczni kuszą licznymi straganami z pamiątkami oraz atrakcjami dla dzieci. Zakopane co roku jest organizatorem zawodów w skokach narciarskich w ramach zawodów Pucharu Świata oraz Letniej Grand Prix. Na dużej skoczni dzieci naszej szkoły podziwiały z bliska widok skoczni narciarskiej.

Ostatni etap wycieczki do Zakopanego to spacer i zwiedzanie deptaka na Krupówkach. Krupówki to jeden z najbardziej znanych deptaków w Polsce. Jest to reprezentacyjna ulica Zakopanego stanowiąca zakupowe, rozrywkowe oraz kulturowe centrum miasta. Nazwa popularnego deptaka wywodzi się od znajdującej się w jej centralnej części polany Krupówki. Stąd rozciąga się przepiękny widok na Gubałówkę. W czasie spaceru uczniowie naszej szkoły odwiedzały stoiska, aby coś zjeść i dokonać zakupów pamiątek. Dużym powodzeniem cieszyły się lody.

O godzinie 16:30 wszyscy byliśmy z powrotem w autokarze prowadzonym przez Pana Jacka Nowaka, w którym panowała bardzo radosna atmosfera, choć jednocześnie dzieci żałowały, że wycieczka dobiega końca. Góry żegnały nas słoneczną pogodą.

O godzinie około 20:00 byliśmy już w Trzemesnej, napełnieni urokami przepięknych gór.

Zakopane to wyjątkowe i piękne miasto – stolica polskich gór. Odwiedzenie tego miejsca można polecić wszystkim dzieciom.

Poniżej przedstawiam obrazek, który się otwiera po wejściu na stronę internetową szkoły: Strona główna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w TrzemesnejAktualności, komunikaty, ogłoszenia, nasza miejscowość, nauczyciele i uczniowie, praca szkoły, dokumenty, organy szkoły

Menu główne

Rozdział 3.4

Budynek szkoły i jego estetyka

Niepubliczna Szkoła Podstawowa istnieje 10 lat. Budynek starszy, zniszczony wymagający remontu i modernizacji. W minionym roku szkolnym zakończono modernizację budynku szkolnego. Kapitalnemu remontowi poddane zostało poddasze szkoły, w którym wygospodarowano 2 sale lekcyjne, bibliotekę i łazienki. Wykonano nową klatkę schodową. Na budynku szkoły całkowicie wymieniono pokrycie dachowe. W ramach termomodernizacji szkoły ocieplono ściany zewnętrzne wraz z wykonaniem nowej izolacji i chodników wokół szkoły. Zadbano również o otoczenie budynku, gdzie wykonano 300 m nowego ogrodzenia wraz z główną bramą wejściową i 1 bramką od strony południowej i 1 bramką od strony północnej, asfaltowano boisko szkolne. Szkoła staje się jasną, w miarę możliwości finansowych odnowioną placówką. Na przestrzeni tych lat wymieniono wszystkie okna z drewnianych na plastikowe, oraz wszystkie drzwi wewnątrz i na zewnątrz budynku wymieniono na typowe. Zakupiono do klas wszystkie nowe stoliki uczniowskie i krzesełka. Wyposażono klasy w nowe mebelki i biurka dla nauczycieli. Urządzono pracownie komputerową z 10 stanowiskami z dostępem do Internetu. Każdy uczeń ma indywidualny dostęp do komputera. Urządzono i zagospodarowano klasę pierwszą z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi, z tablicą interaktywną i laptopem. Szkoła wyposażona jest bardzo dobrze w środki audiowizualne takie jak: telewizor, projektory, drukarki atramentowe i laserowe kolorowe oraz kserokopiarki.

W miarę posiadanych środków finansowych odnowione zostały pomieszczenia: klasy, korytarze i klatka schodowa. Zadbano o otoczenie budynku szkolnego z pięknym placem zabaw.

Rozdział 3.5

Rodzice – ludzie – źródło informacji o szkole

Propagatorem pozytywnych danych, informacji o szkole są przede wszystkim rodzice. Rodzice są głównymi kreatorami wizerunku szkoły w środowisku. Są również jej aktualnymi lub potencjonalnymi klientami. W związku z tym staramy się, aby czuli się współgospodarzami szkoły i zyskali możliwość rzeczywistego wpływu na jej życie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami dziecka, zależy nam na tym, aby we wszelkich pedagogicznych działaniach mieć wsparcie i zrozumienie. Służą temu rozmaite działania zmierzające do wciągnięcia rodziców w nurt życia szkoły, zapoznanie ich z jej tradycjami i problemami dnia dzisiejszego. Doceniają to rodzice, którzy aktywnie uczestniczą w pracach Rady Rodziców. Bierze ona udział w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących szkoły. Dyrektor szkoły organizuje spotkania z rodzicami, podczas których są oni informowani o pracy szkoły, inwestycjach, o planach na przyszłość, o problemach wychowawczych, ale również o sukcesach swoich dzieci. Ponadto rodzice w ciągu całego roku szkolnego mogą uzyskać informacje na temat postępów swojego dziecka na zebraniach z wychowawcą klasowym.

Dobra, wieloletnia z nimi współpraca pozwala dobrze mówić o szkole. Przekazują rzetelną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w swym środowisku wiejskim.

Dobrym źródłem informacji są również absolwenci, którzy otrzymują dobre podstawy kształcenia, radzą sobie w kolejnym etapie edukacyjnym. Podejmując naukę w gimnazjum w Skrzyszowie, potem w szkole średniej w Tarnowie z sentymentem wspominają swoją pierwszą szkołę – podstawową. Pozytywnie też reagują na zapytania nowych nauczycieli – ,,absolwentami, której szkoły podstawowej jesteście?” Myślę, że z dumą odpowiadają ,,Jesteśmy absolwentami Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzemesnej”. Szkoły, która daje podstawy kształcenia , uczy tolerancji, właściwego zachowania i radzenia sobie w każdej sytuacji.

R


 • Dyrekcję szkoły

 • Nauczycieli

 • Zespoły nauczycieli

 • Uczniów, absolwentów

 • Rodziców

 • Dobrego kształcenia

 • Właściwego wychowania

 • Troskliwej opieki

 • Prezentacji osiągnięć

 • Organizacji uroczystości szkolnych

 • Budowanie dobrego wizerunku szkoły
ealizowana jest przez: Obejmuje obszary:


PROMOCJA SZKOŁY
R


 • Udział w uroczystościach szkolnych

 • Udostępniania przestrzeni dla środowiska lokalnego (boisko, plac zabaw)

 • Upowszechnianie informacji na temat szkoły

 • Kontakt z mediami

 • Wykorzystanie własnych mediów, posługiwanie się nimi

 • Bieżącej analizy funkcjonowania szkoły

 • Diagnozowania potrzeb uczniów, rodziców, środowiska lokalnego

 • Porównywanie uzyskanych efektów z zaplanowanymi celami

 • Analizy procesów zachodzących w szkole
ealizowana poprzez: Podejmowana w celu:

Rozdział 3.6

Cechy dobrej promocjiFormy promocji

 • Formy promocji zewnętrznej

 • Formy promocji wewnętrznej


Projekty

Wizytówki

Imprezy

lokalne,

wycieczki

Prezentacja

multimedialna

Strona www

Foldery

i informatory


Rozdział 3.7

Promocja szkoły w środowisku lokalnym poprzez udział w imprezach i uroczystościach pozaszkolnych

Częstym stosowanym środkiem promocji jest organizowanie imprez dla środowiska lokalnego. Nauczyciele z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzemesnej bardzo chętnie biorą udział w przedsięwzięciach dla dzieci. Projektowaniem imprez szkolnych zajmuje się samorząd uczniowski. Wszystkie imprezy wynikają z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych. Istotne jest przygotowanie dobrego harmonogramu imprez, które powinny odbywać się cyklicznie, ale tak, by nie następowała ich kumulacja w krótkim czasie.

Szkoła organizuje corocznie turnieje:

- turniej wiedzy pożarniczej,

- turniej plastyczny ,,Młodzież zapobiega pożarom”.
Szkoła czynnie włącza się w konkursy i imprezy organizowane w gminie:

- konkursy czytelnicze organizowane w Zabłędzy,

- przegląd widowisk historycznych: ,,Legenda o Janku Świniarczyku i solnej sztolni”.

- dożynki wiejskie.


Uczniowie biorą czynny udział w konkursach i imprezach na terenie szkoły:

- konkurs wiedzy o świętym Janie Pawle II,

- konkurs czytelniczy ,,Lubię i umiem czytać” pod hasłem ,,Bohaterowie naszych lektur”,

- konkursy matematyczne pod hasłem; ,,Mam trzeźwy umysł, więc jestem świetnym matematykiem” dla młodszych klas,

- konkursy na miniaturkę choinki i szopek bożonarodzeniowych,

- konkursy na najpiękniejszą salę.

Uczniowie biorą czynny udział w uroczystościach państwowych i kościelnych:

- obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej,

- obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę,

- obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja,

- Dzień Papieski

Ze stałych elementów promocji są spotkania w miesiącu styczniu z Babciami i Dziadkami.


Celem imprez jest promowanie zainteresowań artystycznych i muzycznych. Oferta imprez i uroczystości pozalekcyjnych służy wszechstronnemu rozwojowi uzdolnień i zamiłowań uczniów naszej szkoły. Pogłębianiu wrażliwości muzycznej, plastycznej, pielęgnowaniu pasji artystycznych. Przykładem uroczystości szkolnych jest również coroczne pasowanie pierwszoklasistów – moment mocno przeżywany przez dzieci i ich najbliższych, zauważany także przez środowisko. Oprócz samego pasowania istotną rolę odgrywa oprawa: albumy ze zdjęciami, część artystyczna, upominki.

Pełnię dziecięcych talentów rodzice mogą podziwiać na uroczystości w Dniu Matki.

Wszystkie te działania są zauważane w społeczności lokalnej i przyczyniają się do szeroko rozumianej promocji szkoły.

Rozdział 3.8

Realizacja projektów, programów, wycieczek

W latach 2012- 2014 realizowano następujące projekty:

1. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych”.

2. Modernizacja oddziału przedszkolnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu wykonano dwa zadania: • Organizacja placu zabaw

 • Wyposażenie oddziału przedszkolnego w meble, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne i zabawki oraz sprzęt audiowizualny i kserokopiarkę.

Realizuje się programy ,,Owoce w szkole” dla oddziału przedszkolnego i klas I –III oraz program ,,Szklanka mleka” dla wszystkich klas w szkole.

Stosowaną formą promocji są wycieczki szkolne:

- Park Miniatur ,,Świat Marzeń” w Inwałdzie.

- Kalwaria Zebrzydowska.

- Wadowice – miejsce urodzin Św. Jana Pawła II.

- Jurajski Park Dinozaurów w Bałtowie, gdzie uczniowie zwiedzali Zwierzyniec Bałtowski, muzeum oraz miasta Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz.

- Kraków – Wawel.

- Kraków – ZOO.

- Stróże – zwiedzanie pasieki

- Zakopane

Wyżej wymienione wycieczki dokumentowano zdjęciami, które znajdują się na stronie internetowej szkoły.

O atrakcyjności szkoły świadczyć mogą wszystkie działania. Ważne jest, aby każdy uczeń znalazł coś dla siebie, w czym może realizować swoje zainteresowania i pasje. W szkole ważne jest wzmacnianie ucznia, aby mógł budować poczucie własnej wartości. Formy zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych wpływają na wszechstronny i optymalny rozwój ucznia. Sądząc po zaangażowaniu nauczycieli w pracę dydaktyczną i wychowawczą można wnioskować, ze pracuje się lepiej w placówce, o której dobrze się mówi.Rozdział IV

Zakończenie

Szkoła musi kształtować swój wizerunek w środowisku oraz upowszechniać swoje osiągnięcia. Obserwować można wzmożone działania kontaktów ze środowiskiem lokalnym, jako szansy na utrzymanie i pozyskanie większej liczby uczniów. Pozytywny wizerunek szkoły zdobywa się latami, a można go stracić bardzo szybko, jeżeli działania nie są planowane i wzmacniane sukcesami.

Aby szkoła była najczęściej wybierana w środowisku, należy zadbać o jej odpowiedni wizerunek:

1. Dbać o dobrą opinię o szkole w lokalnym środowisku. Należy zrobić wszystko, aby o szkole mówiło się dobrze, unikać różnego rodzaju afer i niedomówień.

2. Szkoła powinna czymś się wyróżniać w środowisku na tle innych placówek oświatowych, powinna mieć swój styl. Na przykład wyróżnia się tym, że nie dopuszcza się w niej do żadnych form agresji między uczniami.

3. Wykorzystać naturalne cechy szkoły. Na przykład reklamować szkołę jako placówkę z przestronnymi korytarzami, jasnymi klasami, nowocześnie funkcjonującą, posiadająca pracownię komputerową oraz prowadzoną według nowoczesnych metod nauczania i wychowania. Warto również promować walory środowiska przyrodniczego szkoły takie jak położenie wśród obszarów leśnych.

4. Pracownicy szkoły powinni odnosić się do uczniów, rodziców i wszystkich innych osób, które przychodzą do szkoły zawsze życzliwie i z kulturą.

5. Bardzo ważna jest również estetyka otoczenia i wygląd zewnętrzny budynku. Zadbana, kolorowa elewacja, czysto dookoła budynku, aż chce się wejść do środka.

6. Dbać o estetykę i czystość wewnątrz szkoły. Praca sprzątaczki powinna być tak zorganizowana, że zawsze jest czysto. Przy wejściu powinna wisieć estetycznie wykonana informacja o szkole, ściany nie tylko czyste, ale odpowiednio udekorowane – w całej szkole widać dobrego gospodarza. Szczególną uwagę warto zwrócić na toalety. Jest to miejsce, które dla wielu ludzi jest podstawą do tworzenia opinii i instytucji. Jeśli łazienka jest zadbana, to pewnie w całej szkole jest czysto i schludnie.

7. Upowszechniać informację o szkole na stronie internetowej szkoły. Warto przygotować ciekawe strony dotyczące szkoły i dbać o zamieszczanie interesujących, aktualnych informacji. Ten nośnik trafia bowiem do młodych ludzi – potencjalnych odbiorców usług edukacyjnych oferowanych przez szkołę, a także ich rodziców.

8. Formy promocji trzeba wciąż zmieniać, dostosować do nowo powstających potrzeb, do nowej sytuacji.

Praca udowodniła, że świadome i planowe działania z zakresu promocji placówki oświatowej są bardzo potrzebne. Poprzez integrację ze społecznością lokalną Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej staje się rozpoznawalna. Wyższy prestiż placówki podnosi również wszystkie zajęcia w szkole. Wszyscy nauczyciele dążą do podnoszenia swoich kwalifikacji, aby stworzyć warunki optymalnego rozwoju dla każdego ucznia.

Działania promocyjne uzyskują aprobatę środowiska wiejskiego. Dzięki licznym, wspólnym wysiłkom szkoła cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym.

Bibliografia

1. Mazur Kazimierz Piotr: Marketing usług edukacyjnych –Warszawa, Akademia Pedagogiki im Marii Grzegórzewskiej, 2001

2. Polak Krzysztof: Nauczyciel, twórczość, promocja: wybrane uwarunkowania modernizacji oświaty – Kraków, 1997

3. Vademecum menadżera oświaty; praca zbiorowa red. Czesław Plewka, Henryk Bednarczyk, Radom, 2000Artykuły z czasopism

1. Antczak Barbara: Marketing placówki oświatowej – teoria i praktyka, Nowa Edukacja zawodowa, 2002, nr 1 s. 13-14

2. Borkowska Anna: Wizerunek dyrektora polskiej szkoły, Dyrektor szkoły, 1998, nr 3, s.10-24

3. Iwanicka Irena: Szkoła jako firma, Nowa Szkoła, 1998, nr 1, s. 10-124. Talik- Orłowska Anita: Wizerunek szkoły, Dyrektor szkoły, 2003, nr 7/8. s.8-10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna