Promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /251Pobieranie 0.51 Mb.
Strona1/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

L I D E R

PROMOCJA ZDROWIA, KULTURA ZDROWOTNA I FIZYCZNA


Numer 1. 2012 /251/

.

Wiele opowieści naukowych brzmią jak bajki

ale tak się składa, że są to bajki prawdziwe.

Natalie Angier


Bieg olimpijski Racot 2011Po zaprzestaniu edycji Lidera drukowanego, rozpoczynamy wydawanie kolejnych numerów w wersji internetowej (INTERLIDER), z zachowaniem dotychczasowych podstawowych składników (wstęp, wybór myśli, spis treści, artykuły, rekomendacje wybranych książek). Kolejne numery będą „zawieszane” na stronie www.lider.szs.pl i każdy będzie mógł je bezpłatnie skopiować i wydrukować.

Kolejne numery są tworzone w formacie word, zmienia się szata graficzna co daje efekt może niezbyt luksusowy, ale od strony merytorycznej nic się nie zmienia, lepiej też jak jest coś niż nic (Leibnitz) . Format word daje też większe możliwości operowania treściami.. Będę pracował nad doskonaleniem składu, unowocześniając moje komputery i instalując najnowsze programy. W moim wieku to wielkie wyzwanie. Wszystkie zamieszczane w tych Liderach materiały będą też publikowane w banku wszystkich tekstów Lidera.

Postaram się zachować dotychczasowy rytm i publikować kolejne numery co miesiąc. Nie będziemy też utrzymywać stałej dotychczasowej objętości tj. 32 kolumn. Może być więcej albo mniej. Wspominałem też, że nie udało się dotrwać do numeru 250. Okazało się jednak, że przez pomyłkę, dwu kolejnym numerom Lidera (9 i 10) nadano liczbę 247. Zatem Lider 10 (gdański) powinien mieć numer 248 a Lider 11-12 numer 249-250 Tak więc ten numer, otwierający nowe życie pisma, otrzymuje numer 251.

Będę jak dotąd korzystał z rad i wskazówek przyjaciół i czytelników Lidera, ale jest to całkowicie indywidualna i jednoosobowa redakcja. Za wszystkie niedostatki tylko ja ponoszę odpowiedzialność. Nie jest też wykluczone, że tak zaplanowane działanie może się nie udać. Zapraszam do współpracy. (Zbigniew Cendrowski, Redaktor Naczelny)

Natalie Angier

Wybrane myśli o podstawach nauki


(Patrz rekomendacja książki Natali Anger „Kanon nauki” w dziale Rekomendacje)
1.Wiele opowieści naukowych brzmią jak bajki „ale tak się składa, że są to bajki prawdziwe”.

2.Twórcę teorii nieoznaczoności Wemara Heisenberga zatrzymał policjant. Czy Pan wie z jaką szybkością Pan jechał ? Nie, odpowiada Heisenberg, ale wiem gdzie jestem.

3. Zakładanie, iż wszyscy pojmują od razu, oraz udzielanie wyjaśnień, które niczego nie wyjaśniają, są najważniejszymi powodami odsuwania się ludzi od nauki.

4. Tym czego często brakuje, jest idea krytycznego myślenia – to jak i dlaczego uznaje się pewne pomysły za rozsądne, a inne odrzuca.

5. Nauka nie jest zestawem sztywnych dogmatów; to co nazywamy prawdami nauki, podlega nieustannej rewizji, kwestionowaniu i przebudowie.

6. Wszyscy ludzie co jakiś czas zachowują się tak jak uczeni, choć być może nie zdają sobie z tego sprawy.

7. Naukowcy mogą wierzyć, że większość, a może nawet całość, wszechświata jest poznawalna, ale - co ciekawe - ta poznawalność nie przestaje ich zdumiewać.

8. Matematyka jest potężnym narzędziem do nadawania sensu rzeczywistości...ale... można osiągnąć naukowe wyrafinowanie, znając matematykę mało lub prawie wcale.

9. Matematyka zapewnia sposoby opisywania rzeczywistości, ale niekoniecznie sposoby jej zrozumienia.

10. Powód, dla którego uczony spędza długie lata na treningu umysłu jest prosty : chodzi o to żeby nauczyć się zwalczać własne uprzedzenia


Spis treściZBIGNIEW CENDROWSKI

Drodzy czytelnicy 2

NATALIE ANGIER

Myśli o nauce 3

MICHAŁ BONI (redakcja naukowa) ,

KRYSTYNA SZAFRANIEC (autorka)

Młodzi 2011 , Rozdział 9 Zdrowie i

zachowania ryzykowne młodzieży. 4 KATARZYNA RUTKOWSKA, KAMIL WÓDKA

Motywacja w teorii i praktyce 20

BARBARA SMOTER

Gdzie pasja, tam szkoła? (i jej możliwości

kształtowania postaw prosportowych i obywatelskich) 29


AGATA POCZTARSKA – DEC,

MARTA MANDZIUK,


Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych uczniów

wybranych szkół podstawowych w Białej Podlaskiej,

jednym z przejawów ich zachowań zdrowotnych. 32

ALICJA BANIA , ARKADIUSZ BANIA,

AGNIESZKA KUŹMIŃSKA, RYSZARD PUJSZO,

SŁAWOMIR DĄBROWSKI, ANDRZEJ

ZDUNKIEWICZ

Dobrostan fizyczny pracowników Uniwersytetu

Kazimierza Wielkiego na podstawie pomiaru tkanki

tłuszczowej i swobodnej pojemności życiowej płuc 39

TADEUSZ KARPOWICZ

Innowacja edukacyjna: zblokowane zajęcia

edukacyjne w terenie 47

ANNA KROPACZEK


Jak ryba w wodzie – sposób na upowszechnienie

pływania wśród dzieci i młodzieży 49

ZBIGNIEW CENDROWSKI

Rekomendacje (Angier, Osiński, Dziubiński,

Lenartowicz) 51

KRZYSZTOF MARSZALIK

Turniej im. Złotej Drużyny Huberta Wagnera

w siatkówce dziewcząt i chłopców 52


Lider – Promocja Zdrowia, Kultura Zdrowotna i Fizyczna jest, począwszy od roku 2012, wydawany w formie pliku zamieszczanego na stronie www.lider.szs.pl . Pobieranie i kopiowanie całości numeru jak i jego poszczególnych fragmentów jest bezpłatne. Wykorzystanie zamieszczonych tekstów jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Redakcja nie płaci honorariów.

Redaguje zespół: Dariusz Abramuk, Janusz Bielski, Janusz Bejnarowicz, Zbigniew Cendrowskl (redaktor naczelny), Tomasz Frołowicz, Aleksandra Treutz-Kuszyńska (Sekretarz Redakcji), Wtadysław Pańczyk, Zofia Słońska, Stale współpracują : Michał Bronikowski, Zdzisław Czaplicki, Zygmunt Jaworski, Michał Kawecki, Jerzy Pośpiech, Barbara Woynarowska, Kama Veymont, Krzysztof Zuchora.

Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów, zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego oraz umieszczenia artykułu w wersji internetowej Lidera. na stronie www.lider.szs.plDrodzy czytelnicy

Starość przynagla. Masz jeszcze i to i tamto do zrobienia, spiesz się, jeżeli chcesz zdążyć. Sprawa o której chcę napisać jest jednocześnie oczywista i prosta, ale w przedziwnym splocie zaniechań i działań pozornych jednocześnie trudna i skomplikowana. Dla jej podjęcia niezbędny jest jakiś akt transgresji zbiorowej, albo chociaż tylko transgresji ludzi władzy i liderów społecznych, ludzi nauki, od których oczekiwać można więcej niż od wszystkich. Wszystkim bowiem można wybaczyć, że koncentrują się na sprawach codziennych, na życiu z dnia na dzień, na kredyt, bez troski o jutro i pojutrze, na organizowaniu sobie teraźniejszego bytu możliwie najlepszego, bez oglądania się na los innych, często z krzywdzeniem innych. Ale myśli i dążenia większości nie drążą przyszłości (rym niezamierzony).

Jest to naturalne i do wybaczenia. Trudno jednak wybaczać zaniechania elicie, ludziom, którzy z różnych względów mogą patrzeć dalej, więcej wiedzą i więcej mogą. Los dał im większe niż innym możliwości, nie tylko po to by satysfakcjonowali się sprawowaniem władzy i pozyskiwaniem poparcia przez schlebianie gustom powszechnym.

Chodzi o potrzebę dokonania w naszej polityce społecznej zasadniczych zmian w trzech sferach : edukacji, opiece zdrowotnej i kulturze fizycznej. Wszystkie te trzy sfery są silnie powiązane z budowaniem pozytywnego systemu wartości, takiego który powinien unikać działań pozornych, spektakularnych a podejmować te, które są rzeczywiście dla rozwoju cywilizacji istotne. To jeden z warunków przetrwania i umiejętności życia w kryzysie. Nie ma możliwości obszerniejszego rozpisywania się, zapiszę więc ten problem w trzech akapitach zawierających zwięzłą ocenę i sformułowanie potrzeby.


Edukacja – o której myślimy zazwyczaj jako o wyposażaniu młodzieży w wiedzę, która powinna mieć charakter całożyciowy, uczenie się przez całe życie. Otóż w tej sferze, która kiedyś nazywała się oświatą i wychowaniem, coraz bardziej koncentrujemy się na problemach przekazywania wiedzy a zaniedbujemy coraz bardziej funkcje wychowawcze. Szkoła edukuje i na tym polu ma oczywiście określone sukcesy, ale coraz mniej wychowuje, bo jak twierdzą niektórzy współczesna szkoła nie ma na to ani sił ani czasu.
Polityka i opieka zdrowotna – tu sprawa jest

bardziej oczywista – medycyna w sposób wielce znaczący przyczyniła się przez swe odkrycia i postęp do przedłużenia życia człowieka. Ale środki którymi się posługuje koncentrują się na klinice i farmacji, a i tak bardziej wyspecjalizowane procedury do przeciętnego człowieka z trudem docierają. Jednocześnie jednak coraz bardziej zaniedbuje się zadania profilaktyczne, w szczególności te, które dotyczą edukacji zdrowotnej, lansowania zdrowego stylu życia, w czym bez wątpienia kryją się największe rezerwy.


Kultura fizyczna. Tu procesy deprecjacyjne poszły najdalej i swój kulminacyjny punkt osiągnęły w przyjętej przez Sejm Ustawie o Sporcie i uchyleniu Ustawy o Kulturze Fizycznej.

Takie koncentrowanie uwagi na wybranych,

spektakularnych częściach tych sfer : edukacja, medycyna kliniczna, sport wyczynowy znacząco obniża nasze możliwości postępu cywilizacyjnego. Wydaje się, że działa tu specyficzne pojmowanie pojęć wolności i odpowiedzialności. Neoliberalny pogląd, że państwo i ludzie władzy nie są w żadnej mierze odpowiedzialni za indywidualne wybory i preferencje jest fałszywy i zgubny. Nie chodzi naturalnie o wprowadzanie jakichś form państwowego przymusu, ale podejmowanie takich inicjatyw (prawnych, edukacyjnych, motywacyjnych), które stworzą więcej możliwości dla podejmowania korzystnych indywidualnych wyborów. Wszyscy moi rozmówcy, bez wyjątków zgadzają się, że gdybyśmy w tych sferach, o których mówimy, zwrócili większą uwagę na wychowanie, profilaktykę i powszechność osiągnięte efekty byłyby znaczące, tak dla zdrowia szeroko rozumianego, jak i ekonomii oraz wydłużenia okresu życia w zdrowiu. Problem ten wobec starzejącego się społeczeństwa staje się obecnie szczególnie ważny. Lepiej też rozwiązywalibyśmy trudny problem nierówności.Działania w tym pierwszym zakresie : edukacja, klinika, sport są, (oczywiście skrótowo i relatywnie rzecz biorąc) dość łatwe w realizacji, dają szybko wyraziste efekty, które można zdyskontować i przeliczyć na elektorat. W drugiej sferze (wychowanie, profilaktyka, powszechność) działania i ich wyniki są mało efektowne, wymagają wieloletniego trudu i bez porównania bardziej skomplikowanej wiedzy, nie tylko specjalistycznej, ale psychologicznej, socjologicznej, filozoficznej. Efekty tych działań są mało widoczne. Najczęściej mamy tu do czynienia z odwrotnym procesem : w edukacji, medycynie klinicznej, sporcie efekty są widoczne, ekspresyjne - w wychowaniu, promocji i profilaktyce, często, a prawie zawsze jest tak, że coś nie występuje, czemuś zapobiegamy – a to bardzo trudno eksponować i przedstawiać jako sukces. www.lider.szs.pl Redaktor Naczelny lider3000@poczta.onet.pl Zbigniew CendrowskiMŁODZI 2011

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Redakcja naukowa i rekomendacje dla polityk publicznych

Michał Boni

Autorka


Krystyna Szafraniec

Koordynator projektu


Piotr Arak

Rozdział 9

ZDROWIE I ZACHOWANIA RYZYKOWNE MŁODZIEŻY
Cały dokument, ma ponad 400 stron i jest opublikowany w formacie PDF, co sprawia że niektórzy, zainteresowani konkretnymi problemami, mogą mieć trudności ze swobodnym korzystaniem z niego. Dla wygody naszych czytelników i zgodnie z programem naszej strony udostępniam tekst raportu poszczególnymi działami.

W tym pliku, po części ogólnej, publikuję Rozdział 9 Zdrowie i zachowania ryzykowne młodzieży

Dla ułatwień technicznych plik jest przekonwertowany na format word. Ponadto, ze względu na dużą objętość dokumentu z tej wersji usunąłem wszystkie tabele, po które zainteresowani, jak i do całego dokumentu mogą sięgnąć do oryginału. Wydaje mi się, że przeczytanie tego, tak skróconego dokument, zachęci zainteresowanych do uważnego przestudiowania całości. Zainteresowanym mogę przesłać oryginalny plik całego dokumentu w formacie pdf.

Zbigniew Cendrowski

__________________________________________________________________


Raport powstał w wyniku prac zespołu seminaryjnego, który Spotykał się na przestrzeni lat 2010-2011. W Jego pracach w różnych fazach projektu brali udział:

Piotr Arak, Anna Atłas, Przemysław Biliński, Michał Boni, Tomasz Bratek, Piotr Burda, Michał Czyżewski, Paweł Dębek, Roman Dolata, Krzysztof Dresler, Jan Dworak, Barbara Fatyga, Zbigniew Fijałek, Bogusława Grabowska, Tomasz Harasimowicz, Piotr Jabłoński, Aleksandra Karlińska, Krzysztof Koseła, Beata Łaciak, Artur Łega, Andrzej Matejuk, Anna Olszówka, Łukasz Osiński, Jolanta Rogala-Obłękowska, Aleksandra Rusielewicz-Wachowicz, Zbigniew Rykowski, Mirosław Sielatycki, Janusz Sierosławski, Marcin Sińczuch, Krystyna Szafraniec, Tomasz Szlendak, Teresa Szopińska, Aldona Wiktorska-Święcka, Klaudia Wojciechowska, Gabryjela Zielińska.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna