Promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2012 /251Pobieranie 0.51 Mb.
Strona9/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3 Autor używa określenia „trening mózgu”. Proponujemy zamiennie sformułowanie trening zdolności/umiejętności. Tak rozumiany trening może dotyczyć kształtowania i doskonalenia wybranych umiejętności, rozwijania zdolności, a nie samej struktury biologicznej.


4 Zaangażowanie kojarzone jest z formą kontroli nad realizacją wartości podmiotowych. Są dwa poziomy: zewnętrzny (zależny od wzmocnień z otoczenia) i wewnętrzny (samowzmocnienie działania podejmowanego w oparciu o standardy własne jednostki).

5 Flow zdaniem autora koncepcji przepływu oznacza „uniesienie, pogrążenie bez reszty w jakimś zajęciu” [Csikszentmihalyi 2005, s. 17]

6A. Szczurek-Boruta, Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości. Szkice pedagogiczne., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Katowice – Cieszyn - Kraków 2007, s. 33-61.

7Gdzie edukację uznaję za ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych (por. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe Żak, Warszawa 2001, s. 87).

8A. Kriekemans, Pedagogie generale. Louvain – Paris, Editions Nouwelaerts 1967, s. 143 ; por. M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 387.

9S. Strzyżewski, Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej, WSiP, Warszawa 1996, s. 6.

10www.lider.szs.pl/down/nowy_program/9.Pospiech.doc

11Podejmowane przeze mnie analizy byłyby jednak niepełne przy pominięciu naczelnego problemu z jakim do niedawna borykała się ta sfera edukacji, problemu wiążącego się z niepełnym uczestnictwem w lekcjach wychowania fizycznego uczniów szkół każdego szczebla. Wyjątkowo alarmujące w tym obszarze okazały się wyniki zrealizowanych w roku 2005 badań przeprowadzonych wśród uczniów małopolskich szkół, które dowiodły, że na lekcjach WF w tym regionie nie ćwiczy około 10% uczniów. (www.wiadomosci24.pl/artykul/nauka_kibicowania_na_lekcjach_wychowania_fizycznego_72410.html - 71k).

12www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/sport/sport_ekspertyza/1_Europejskie_wychowanie_fizyczne.doc

13Otwarty konkurs „Szkoła z pasją” zorientowany był na dofinansowanie projektów rozwijających współpracę szkół i organizacji pozarządowych przez realizację działań skierowanych do uczniów. Do oceny ekspertów z MEN oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych trafiło 130 projektów. Oferty można było składać do 18. 09. 2011, a sam konkurs odbywał się w trybie ustawy z dnia 24. 04. 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (http://www.dyrektorszkoly.pl/?cmd=wydarzenia_jedno,5279&menu=9&podmenu=20). Pomysł na ten konkurs wiązał się z potrzebą współpracy szkół z ich otoczeniem. W konkursie „Szkoła z pasją" nie wskazywano obszarów współpracy - składane oferty miały po prostu wykorzystywać działania dążące do kształtowania w uczniach prospołecznej postawy oraz wspierające ich aktywność obywatelską, promować współpracę między szkołami a ich otoczeniem oraz ukazywać skuteczne i nowatorskie rozwiązania, w tym tzw. nowe środki przekazu, stosowane w oświacie w obszarze tej współpracy. Oprócz tego powinny być one realizowane przy użyciu metod i narzędzi edukacji pozaformalnej (środków multimedialnych, warsztatów, symulacji, spotkań z ekspertami albo konkursów oraz zapewniać efektywność projektu i kontynuację współpracy po jego realizacji) (http://www.2012.org.pl/pl/component/multicategories/article/38951-szkoa-z-pasj.html).

14http://edukacja.gazeta.pl/edukacja/1,108923,10151066,Katarzyna_Hall__Szkola_to_nie_tylko_lekcje.html

15Staje się to istotne w związku z tym, iż organizacja zajęć pozaszkolnych doświadcza od okresu transformacji ustrojowej niewątpliwego kryzysu. Zmniejszeniu troski o zagospodarowanie przestrzeni czasu wolnego dzieci i młodzieży towarzyszy zaś zwiększający się odsetek przejawianych przezeń zachowań dewiacyjnych. Tego typu nieprawidłowości możnaby jednak zminimalizować w przypadku pomyślnego funkcjonowania placówek wychowania pozaszkolnego. Ich rola wydaje się bowiem niezwykle znacząca, zwłaszcza, gdy chodzi o rozwijanie zainteresowań, pogłębianie czy uzupełniania nauki szkolnej, rozszerzanie horyzontów myślowych, wzbogacanie ich doświadczeniami oraz wyposażanie w dodatkowe umiejętności i sprawności. Równie istotne staje się rozwijanie samodzielności oraz stwarzanie sprzyjających warunków dla społecznej aktywności. Tak wyodrębnione cele zyskują na znaczeniu, zważywszy na to, że codziennością społeczeństw uwikłanych w procesy globalizacyjne staje się nieprzewidywalność przeobrażeń gospodarczych, kulturowych czy politycznych i płynące stąd zagrożenia dotyczące ograniczonego uczestnictwa w życiu społecznym. Instytucje wychowania pozaszkolnego mogą jednak wspomagać działalność zapobiegawczą w odniesieniu do tego stanu rzeczy (Por. J. A. Malinowski, Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z perspektywy zmiany społecznej i cywilizacyjnej, [w:] „Wychowanie na co dzień” nr 7-8/2008; A. Zellma, Realizacja edukacji regionalnej w toku zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, [w:] „Wychowanie na co dzień” nr 4-5/200; B. Smoter, Pozaszkolna działalność opiekuńczo – wychowawcza w społeczeństwie potransformacyjnym – przykład funkcjonowania instytucji realizujących edukację równoległą w Nowym Sączu, [w:] „Hejnał Oświatowy” nr 10/2011).

16http://www.2012.org.pl/pl/component/multicategories/article/38951-szkoa-z-pasj.html

17K. Zuchora, Dalekie i bliskie krajobrazy sportu, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996, s. 82.

18B. Wolny, Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole. 1. Ranga i miejsce wychowania fizycznego w polskiej szkole., Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 5-127.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna