Propaganda cesarska w sztuce starożytnego Rzymu – zajęcia fakultatywne – 30 godz. – semestr letniPobieranie 23.87 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar23.87 Kb.
Propaganda cesarska w sztuce starożytnego Rzymu – zajęcia fakultatywne – 30 godz. – semestr letni
Zajęcia mają na celu wprowadzenie uczestników w zagadnienia wizualnych aspektów propagandy cesarskiej w sztuce rzymskiej. Omawiany materiał obejmuje:

1. okres narodzin i umacniania się pryncypatu jako nowej formy sprawowania władzy (czasy Oktawiana Augusta i dynastii julijsko-klaudyjskiej), kiedy to w sztuce można zaobserwować pojawienie się specyficznego języka symboli, mającego upowszechniać i utrwalać ideologiczne podwaliny pryncypatu;

2. okres ewolucji systemu komunikacji wizualnej (od końca I w. n.e.), gdy wypracowane w czasach Augusta wzorce semantyczne są dostosowywane do nowych potrzeb; język wizualny zaś rozwija się wraz z ewoluującą ideologią władzy (wybrane zagadnienia).

Na zajęciach zostaną omówione podstawowe aspekty ideologii cesarskiej (autoprezentacja władcy, triumf, lansowane przez cesarza wartości moralne i prezentowane wizje szczęśliwej przyszłości) oraz sposoby ich prezentacji w sztuce oficjalnej (symbole, personifikacje, alegorie). Uczestnicy poznają najpopularniejsze nośniki propagandy cesarskiej (dekoracja architektoniczna, rzeźba, numizmatyka, gliptyka, toreutyka, etc.) i nauczą się metod interpretacji ich wizualnego przekazu.

Zajęcia prowadzone będą w formie konwersatorium, przy aktywnym udziale studentów.
Literatura

Alcock S. [red.], The Early Roman Empire in the East, Oxford 1997

Alföldi A., Die zwei Lorbeerbäume des Augustus, [Antiquitas, Reihe 3], Bonn 1973

Alföldi M., Bild und Bildersprache der römischen Kaiser. Beispiele und Analysen, [Kulturgeschichte der antiken Welt 81], Mainz 1999

Alföldi A., Die monarchische Repräsentation im römischen Kaiserreiche, ed. E. Alföldi-Rosenbaum, 1970 [ponowne wydanie dwóch wcześniejszych artykułów: RM 49, 1934 oraz RM 50, 1935]

Andreae B., Zum Triumphfries des Trajansbogens von Benevent, RM 86, 1979, s. 325 nn.

Angelicoussis E., The Panel Reliefs of Marcus Aurelius, RM 91, 1984, s. 141-205

Balbuza K., Triumfator: triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki Cesarstwa, Poznań 2005

Bergmann M., Zanker P., „Damnatio Memoriae“ Umgearbeitete Nero- und Domitiansporträts: Zur Ikonographie der flavischen Kaiser und des Nerva, JdI 96, 1981, s. 317-412.

Binder G. (red.), Saeculum Augustum, t. I-III, [Wege der Forschung 632], Darmstadt 1991

Boatwright M.T., Hadrian and the City of Rome, Princeton 1987

Bömer F., Pompa, w: RE 1952, s. 1878 nn.

Boschung D., Die Bildnisse des Augustus, [Das römische Herscherbild I, 2], Berlin 1993

Brilliant R., The Arch of Septimius Severus in the Roman Forum, MAAR 29, 1967

Carettoni G., La decorazione pittorica della casa di Augusto sul Palatino, RM 40, 1983, s. 373 nn.

Castriota D., The Ara Pacis Augustae and the Imagery of Abundance in Later Greek and Early Roman Imperial Art, Princeton 1995

Conlin D.A., The Artists of the Ara Pacis. The Process of Hellenization in Roman Relief Sculpture, Chapel Hill - London 1997

Davies P.J., Death and the Emperor: Roman Imperial Monuments from Augustus to Marcus Aurelius, Cambridge 2000

De Maria S., Gli archi onorari di Roma e dell’Italia romana, Roma 1988

Dwyer E. J., Augustus and the Capricorn, RM 80, 1973, s. 59-67

Felletti Maj B.M., La tradizione italica nell’arte romana, Roma 1977

Fittschen K., Das Bildprogramm des Trajansbogens zu Benevent, AA 1972, s. 742 nn.

Fittschen K., Zanker P., Katalog der römischen Porträts in den Capitolinischen Museen und den anderen kommunalen Sammlungen der Stadt Rom, t.1-3, Mainz 1983-1985.

Fittschen K., Zur Panzerstatue in Cherchel, JdI 91, 1976, s. 175-210.

Florescu F.B., Das Siegesdenkmal von Adamklissi, Bonn 1965

Fullerton M., The Domus Augusti in imperial iconography of 13-12 B.C., AJA 89, 1985, s. 473-483

Galinsky K., Augustan Culture: An Interpretative Introduction, Princeton 1996

Ganschow T., Überlegungen zum Partherdenkmal von Ephesos, AA 1986, s. 209-221

Gansiniec Z., Geneza Tropajonu, Warszawa - Wrocław 1955

Gauer W., Zum Bildprogramm des Trajansbogens zu Benevent, JDAI 89, 1974, s. 308 nn.

Ghedini F., Giulia Domna tra oriente e occidente, t. 1-2, Roma 1984

Gross W.H., Ways and roundabout ways in the propaganda of an unpopular ideology, w: R. Winkes (red.), The Age of Augustus, Interdisciplinary Conference held at Brown University, Providence April 30 – May 2, 1982, Providence 1985, s. 29-47

Gurval R. A., Ceasar’s comet: The politics and poetics of an augustan myth, MAAR 42, 1997, s. 39-71

Hölscher T., Aktium und Salamis, JdI 99, 1984, s. 187-214

Hölscher T., Die Anfänge römischer Repräsentationskunst, RM 85, 1978, s. 315-357

Hölscher T., Römische Bildsprache als semantisches System, Heidelberg 1987

Hölscher T., Staatsdenkmal und Publikum. Vom Untergang der Republik bis zur Festigung des Kaisertum in Rom, [Xenia 9], Konstanz 1984

Hölscher T., Victoria Romana. Archäologische Untersuchungen zur Geschichte und Wesenart der römischen Siegesgottin von den Anfängen bis zum Ende des 3 Jhs. n. Chr., Mainz 1967

Hafner G., Die „Romana Victoria” in der Curia Iulia, AA 1989, s. 553-558

Hannestad N., Roman Art and Imperial Policy, Åarchus 1988

Ideologia i propaganda w starożytności. Materiały konferencji Komisji Historii Starożytnej PTH, Rzeszów 2000

Jones Roccos L., Apollo Palatinus: The augustan Apollo on the Sorrento Base, AJA 43, 1989, s. 571-588

Künzl E., Der römische Triumph. Siegesfeiern im antiken Rom, München 1988

Küpper-Böhm A., Die römische Bogenmonumente der Gallia Narbonensis in ihrem urbanen Kontext, [Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen 3], Köln 1996

Kaiser Augustus und die verlorene Republik. Eine Ausstellung im Martin-Gropius Bau, red. Hofter M. i in., Berlin 1988

Kellum B., The sculptural program and propaganda in augustan Rome: the temple of Apollo on Palatine, w: R. Winkes (red.), The Age of Augustus, Conference Held at Brown University, Providence April 30 – May 2, 1982, Providence 1985, s. 169-176

Kienast D., Augustus. Princeps und Monarch, Darmstadt 1982

Kleiner D.E.E., Roman Sculpture, New Heaven - London 1992

Kleiner D.E.E., The great frieses of the Ara Pacis Augustae. Greek sources, Roman derivatives and augustan social policy, MEFRA 90, 1978, t. II, s. 753-766

Kleiner F.S., The Arches of Vespasian in Rome, RM 97, 1990, s. 127-136.

Knudsen S.E., Spolia: The Pedestal Reliefs on the Arch of Constantine, AJA 94, 1990, s. 313-314

Knudsen S.E., Spolia: The So-called Historical Frieze on the Arch of Constantine, AJA 93, 1989, s. 267-268

Koeppel G., Die historischen Reliefs der römischen Kaiserzeit, BJb 183-186, 1983-1986 [cykl artykułów ukazujących się w kolejnych rocznikach BJb]

Koeppel G., Official State Reliefs of the City of Rome in the Imperial Age. A Bibliography, ANRW II, 12, 1, 1982, s. 477 nn.

Koeppel G., Profectio und Adventus, BJb 169, 1969, s. 130 nn.

Kunisz A., Tradycje republikańskie a odzwierciedlenie nowej rzeczywistości w mennictwie epoki Augusta, w: A. Kunisz, (red.), W 2500-lecie powstania Republiki Rzymskiej, Katowice 1995, s. 124-155

Kuttner A. L., Dynasty and Empire in the Age of Augustus. The Case of the Boscoreale Cups, Berkeley - Los Angeles 1995

Laubscher H., Motive der augusteischen Bildpropaganda, JdI 89, 1974, s. 242-259

Lefévre E., Das Bild-Programm des Apollo-Tempels auf dem Palatin, [Xenia 24], Konstanz 1989, s. 11-57

Levi A.C., Barbarians on Roman Imperial Coins and Sculpture, New York 1952

Liegle J., Die Münzprägung Octavians nach dem Siege von Actium und die Augusteische Kunst, JdI 56, 1941, s. 91-119

Liertz U.-M., Kult und Kaiser. Studien zu Kaiserkult und Kaiserverehrung in den germanischen Provinzen und in Gallia Belgica zur römische Kaiserzeit, Rom 1998

Mattingly H., Carson R.A.G., A catalogue of the Roman Coins in the British Museum, Coins of the Roman Empire in the British Museum, t. I, Augustus to Vitellius, London 1965

Mattingly H., Sydenham E.A. i in., The Roman Imperial Coinage, t. I-IX, London 1923-1967 [1968-1973]

Meyer H., Die Frieszyklen am sogennanten Triumphbogen des Galerius in Thessaloniki, JdI 95, 1980, s. 374-444

Mierse W., Augustan building programs in the western provinces, w: K. A. Raaflaub, M. Toher (red.), Between Republic and Empire, Interpretations of Augustus and his Principate, Berkeley 1990, s. 308-325

Mikocki T., Sub specie deae. Les impératrices et princesses romaines assimilées à des déesses. Étude iconologique, [RdA Supplementi 14], Roma 1995

Mikocki T., Zgodna, pobożna, płodna, skromna, piękna… Propaganda cnót żeńskich w sztuce rzymskiej, Wrocław 1997

Morawiecki L., Ideologia pryncypatu a mennictwo Augusta, Antiquitas 13, 1987, s. 137-145

Ostrowski J., Les personnifications des provinces dans l’art romain, [Travaux du Centre d’Archéologie Mediterranéenne de l’Académie Polonaise des Sciences 27], Varsovie 1990

Ostrowski J., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa 1999

Packer J.E., Il Foro di Traiano, Roma 2001

Pfanner M., Der Titusbogen, Mainz 1983

Picard G. Ch., Les trophées romains. Contribution à l’histoire de la religion et de l’art triomphal de Rome, [BEFAR 187], Paris 1957

Pond Rothman M.S., The Thematic Organization of the Panel Reliefs on the Arch of Galerius, AJA 81, 1977, s. 427-454

Roehmer M., Der Bogen als Staatsmonument. Zur politischen Bedeutung der römischen Ehrenbögen des 1. Jhs. n. Chr., [Quellen und Forschungen zur antiken Welt 28], München 1997

Ryberg I.S., Rites of the State Religion in Roman Art, MAAR 22, 1955

Sadurska A., La politique dinastique d’Auguste et l’art de son temps, Etudes et Traveaux 3, 1969, s. 93-106

Sauron G., Quis deum? L’expression plastique des idéologies politiques et religieuses à Rome, [BEFAR 285], Paris 1994

Schneider R.M., Bunte Barbaren. Orientalenstatuen aus farbigem Marmor in der römischen Repräsentationskunst, Worms 1986

Scullard H., Cary M., Dzieje Rzymu, t. I-II, Warszawa 1992

Settis S. (ed.), La Colonna Traiana, Turin 1987

Siebler M., Studien zum augusteischen Mars Ultor, [Münchener Arbeiten zur Kunstgeschichte und Archäologie 1], München 1988

Simon E., Ara Pacis Augustae, [Monumenta Artis Antiqae 1], Tübingen 1967

Simon E., Augustus. Kunst und Leben in Rom um die Zeitwende, München 1986

Simon E., Virtus und Pietas: Zu den Friesen A und B von der Cancelleria, JdI 100, 1985, s. 543-555.

Spannagel M., Exemplaria Principis. Untersuchungen zur Entstehung und Ausstattung des Augustusforums, Heidelberg 1999

Studi sull’arco onorario romano, praca zbiorowa, 1979

Toynbee J.M.C., Roman Historical Portraits, London 1978

Vermeule C.C., Roman Imperial Art in Greece and Asia Minor, Cambridge 1968

Vierneisel K., Zanker P., (red.), Die Bildnisse des Augustus, Herrscherbild und Politik im kaiserzeitlichen Rom. Sonderausstellung der Glyptothek und des Museums für Abgüsse Klassischer Bildwerke, München 1979

Vollenweider M.-L., Die Steinschneidekunst und ihre Künstler in spätrepublikanischer und augusteischer Zeit, Baden-Baden 1966

Wallace-Hadrill A., Image and authority in the coinage of Augustus, JRS 76, 1986, s. 66-87

Warwick B., Rome in the East: the Transformation of an Empire, London 2007

Westall R., The Forum Iulium as representation of Imperator Caesar, RM 103, 1996, s. 83 nn.

Willers D.,Hadrians panhellenisches Programm: Archäologische Beiträge zur Neugestaltung Athens durch Hadrian, AntK Beiheft 16, 1990

Zanker P., Augustus und die Macht der Bilder, München 1987 (tłum. polskie: August i potęga obrazów)

Zanker P., Das Trajanforum in Rom, AA 1970, s. 499-544.Zanker P., Forum Augustum. Das Bildprogramm, [Monumenta Artis Antiquae 2], Tübingen 1967

Zanker P., Forum Romanum. Die Neugestaltung durch Augustus, Tübingen 1972
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna