Propozycja aijn zmiany dyrektywy sokowej w perspektywie jej zgodności z codex general standard dla soków I nektarów owocowych (Kodeks Alimentarius) I ich adaptacji do zmian technologicznychPobieranie 131.15 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar131.15 Kb.Poniższy dokument jest tłumaczeniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości

obowiązujący jest dokument w języku angielskim

9

PROPOZYCJA AIJN ZMIANY DYREKTYWY SOKOWEJ W PERSPEKTYWIE JEJ ZGODNOŚCI Z CODEX GENERAL STANDARD DLA SOKÓW I NEKTARÓW OWOCOWYCH (Kodeks Alimentarius) I ICH ADAPTACJI DO ZMIAN TECHNOLOGICZNYCH

Artykuł 1


Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do produktów zdefiniowanych w załączniku I.
Artykuł 2
Przepisy regulowane przez Rozporządzenie WE w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji. Rozporządzenie WE nr 1925/2006
Artykuł 3
Dyrektywa 2000/13/WE ma zastosowanie do produktów zdefiniowanych w załączniku I, z uwzględnieniem następujących warunków:
1) a) nazwy produktów wymienione w załączniku I stosuje się jedynie do produktów tam określonych i używa się je, bez uszczerbku dla przepisów lit. b), w obrocie handlowym do oznaczenia tych produktów.
b) Alternatywą dla nazw produktów określonych w lit. a) jest wykaz szczegółowych nazw zawarty w załączniku III. Nazw tych produktów można używać w danym języku oraz na warunkach określonych w załączniku III.
2) Jeżeli produkt otrzymywany jest z jednego gatunku owocu, w miejsce słowa "owoc" wpisuje się nazwę tego owocu.
3) W stosunku do produktów otrzymywanych z dwóch lub więcej gatunków owoców, z wyjątkiem przypadków użycia nazwy soku cytrynowego i limowego na warunkach ustanowionych w części II pkt 1 załącznika I, nazwy produktów uzupełnia się wykazem użytych owoców, w porządku malejącym pod względem ilości zawartych soków owocowych lub przecierów. Jednakże, w przypadku produktów otrzymywanych z trzech lub więcej owoców, oznaczenie użytych owoców może zostać zastąpione słowem "wieloowocowy" lub podobnym zwrotem lub liczbą użytych owoców.
4) Zabronione jest dodawanie cukrów do soku owocowego, soku owocowego odtworzonego z soku zagęszczonego i zagęszczonego soku owocowego przeznaczonego do bezpośredniego spożycia. Te produkty mogą być oznaczane oświadczeniem “bez dodatku cukru” zgodnie z Rozporządzeniem WE 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.
5) Przywracanie produktów zdefiniowanych w części I załącznika I do ich pierwotnego stanu, za pomocą substancji niezbędnych do przeprowadzenia tej operacji, nie pociąga za sobą obowiązku wskazywania na etykietach listy składników użytych w tym celu.
Dodanie do soku owocowego większej ilości miąższu lub cząstek owoców, jak zdefiniowano w załączniku II, oznacza się na etykiecie.
6) Z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 i 5 dyrektywy 2000/13/WE, w przypadku mieszanek soku owocowego i soku owocowego otrzymanego z koncentratu oraz do nektaru owocowego otrzymanego całkowicie lub częściowo z jednego lub większej liczby zagęszczonych produktów, na etykietach zamieszcza się określenia: "wyprodukowano z koncentratu(-ów)" lub "częściowo wyprodukowano z koncentratu(-ów)". Informację tę umieszcza się blisko nazwy produktu, w sposób dobrze wyróżniający ją w tle, wyraźną czytelną czcionką.
7) W przypadku nektarów owocowych na etykietach wskazuje się minimalną zawartość soku owocowego, przecieru owocowego lub jakiejkolwiek mieszanki tych składników, w formie określenia: "zawartość soku: minimum … %". Informację tę umieszcza się w tym samym polu widzenia, co nazwę produktu.
Artykuł 4
Oznakowanie zagęszczonego soku owocowego określonego w części I pkt 2 załącznika I, nieprzeznaczonego dla konsumenta finalnego, zawiera informację o obecności i ilości dodanego cukru lub o dodanym soku cytrynowym lub substancji zakwaszających dopuszczonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków spożywczych innych niż barwniki i słodziki [9]. Informacja ta umieszczana jest na opakowaniu, na etykiecie dołączonej do opakowania lub w towarzyszącym mu dokumencie.
Artykuł 5
Państwa Członkowskie nie przyjmą przepisów prawa krajowego nieprzewidzianych w niniejszej dyrektywie w odniesieniu do produktów zdefiniowanych w załączniku I.
Artykuł 6
Z zastrzeżeniem dyrektywy Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dodatków spożywczych dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi [2], wyłącznie procesy obróbki i substancje wykazane w części II załącznika I oraz surowce odpowiadające załącznikowi II mogą być użyte do wytworzenia produktów zdefiniowanych w części I załącznika I. Ponadto, nektary owocowe odpowiadają postanowieniom załącznika IV.
Artykuł 7
Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy odnoszące się do kwestii określonych poniżej, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 8 ust. 2:
- dostosowanie niniejszej dyrektywy do ogólnych przepisów wspólnotowych dotyczących środków spożywczych,
- dostosowanie do postępu technicznego.
- dostosowanie niniejszej dyrektywy do zmian stosownych standardów międzynarodowych, tam gdzie to zasadne.
(1) OJ L 61, 18.3.1995, p. 1. Directive as last amended by Directive

98/72/EC (OJ L 295, 4.11.1998, p. 18).

(2) OJ L 40, 11.2.1989, p. 27. Directive as amended by Directive 94/

34/EC (OJ L 237, 10.9.1994, p. 1).


Artykuł 8
1. Komisję wspiera Stały Komitet ds. Środków Spożywczych (zwany dalej "Komitetem") powołany na mocy art. 1 decyzji 69/414/EWG [1].
2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.
3. Komitet przyjmuje własny regulamin.
Artykuł 9
Niniejszym dyrektywa 93/77/WE* traci moc z dniem ......

Odwołania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odwołania do niniejszej dyrektywy.


Artykuł 10
Państwa Członkowskie wprowadzą w życie najpóźniej niż do ...., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.
Te środki stosuje się do:
- dopuszczenia do wprowadzenia do obrotu produktów zdefiniowanych w załączniku I jeśli zgodne są z definicjami i zasadami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie, z mocą od dnia .............,
- zakazania wprowadzenia do obrotu produktów, które nie są zgodne z wymogami niniejszej dyrektywy, z mocą 18 miesięcy od uprawomocnienia się dyrektywy...
Jednakże wprowadzanie do obrotu produktów, które nie są zgodne z wymogami niniejszej dyrektywy, ale oznakowane zostały przed dniem ............ r. zgodnie z wymogami dyrektywy 2001/112/WE, może być kontynuowane do wyczerpania zapasów.
Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
Artykuł 11
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł 12
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

ZAŁĄCZNIK I
NAZWY PRODUKTÓW, DEFINICJE I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW
I. DEFINICJE

1. a) Soki owocowe

Produkt zdolny do fermentacji, ale niesfermentowany, otrzymany dzięki właściwym procesom ze zdrowego i dojrzałego owocu, świeżego lub przechowywanego we właściwych warunkach poprzez podejmowanie odpowiednich działań włączając stosowanie po zbiorze na powierzchnię owoców środków ochrony w odpowiednich dawkach zalecanych przez prawo Wspólnoty, posiadający charakterystyczną barwę, aromat i smak typowy dla soku z danego owocu, z którego produkt pochodzi. Aromat, miąższ i cząstki owocu z owoców tego samego rodzaju uzyskane w wyniku właściwych procesów fizycznych mogą być ponownie wprowadzone do soku.

Dodatek miąższu oraz cząstek owoców do soku, w ilości większej niż zwykle występującej w soku, powinien być zadeklarowany na liście składników.

W przypadku owoców cytrusowych, poza limetą, sok owocowy musi pochodzić z owocni wewnętrznej. Niektóre soki mogą być przetwarzane z pestkami, nasionami, cząstkami owoców i skórkami, które nie wchodzą zazwyczaj w skład soku i akceptuje się cząsteczki albo składniki pestek, nasion, cząsteczek owoców i skórek, które nie mogą być usunięte poprzez Dobrą Praktykę Produkcyjną (GMP).

Sok jednoowocowy otrzymany jest z jednego rodzaju owoców. Soki wieloowocowe otrzymuje się z mieszaniny dwóch albo więcej soków lub mieszaniny soków i przecierów z różnych rodzajów owoców.
b) Soki owocowe z soku zagęszczonego

Produkt otrzymany poprzez zastąpienie w zagęszczonym soku owocowym wody usuniętej z tego soku podczas procesu zagęszczania. Substancje aromatyczne i komponenty lotne, wliczając olejek tłoczony na zimno oraz miąższ i cząstki tego samego owocu otrzymywane w wyniku fizycznych procesów mogą być odtworzone do soku*. Jakość wody użytej do odtworzenia powinna odpowiadać, zgodnie z Dyrektywą 98/83/EC jakości wody zdatnej do spożycia, posiadać odpowiednie właściwości, w szczególności z punktu widzenia chemicznego, mikrobiologicznego i organoleptycznego, gwarantując zapewnienie podstawowych cech jakościowych soku.

Sok jest wyprodukowany w wyniku odpowiednich procesów, które zapewniają zachowanie niezbędnych fizycznych, chemicznych, organoleptycznych i odżywczych parametrów typowego rodzaju soku z owoców z których pochodzą.

Sok jednoowocowy otrzymany jest z jednego rodzaju owoców. Soki wieloowocowe otrzymuje się z mieszaniny dwóch albo więcej soków lub mieszaniny soków i przecierów z różnych rodzajów owoców.
Wartość minimalna Brix dla soków odtworzonych z zagęszczonych soków owocowych oraz dla odtworzonych przecierów owocowych, jest podana w aneksie IV.
2. Zagęszczone soki owocowe

Produkt otrzymany z soku owocowego jednego lub większej liczby rodzajów poprzez fizyczne usunięcie określonej ilości zawartej w nim wody. Jeżeli produkt przeznaczony jest do bezpośredniego spożycia należy usunąć co najmniej 50 % wody.

Zagęszczone soki owocowe mogą zawierać odzyskane substancje aromatyczne oraz lotne komponenty zapachowe*, z których każdy musi pochodzić z tego samego rodzaju owoców. Miąższ i cząstki owoców tego samego owocu otrzymywane w wyniku fizycznych procesów mogą być odtworzone.
3. Sok owocowy otrzymany poprzez ekstrakcję wodą

Sok owocowy otrzymany poprzez ekstrakcję wodną to sok otrzymany poprzez dyfuzję wodną:

- miąższ całego owocu, którego sok nie może być ekstrahowany żadnymi innymi fizycznymi procesami, lub

- odwodnionego całego owocu

Takie produkty mogą być zagęszczone i odtworzone. Zawartość związków rozpuszczalnych produktu końcowego powinna odpowiadać minimalnej wartość Brix na poziomie dopuszczalnym dla soków odtworzonych uwzględnionej w Załączniku.

Nazwa produktu to “Sok ... otrzymany poprzez ekstrakcję wodną” lub “Sok z ... otrzymany poprzez ekstrakcję wodną” np. „Sok śliwkowy otrzymany poprzez ekstrakcję wodną”.
4. Odwodnione/sproszkowane soki owocowe
Produkt otrzymany z soku owocowego jednego lub większej liczby rodzajów poprzez fizyczne usunięcie w zasadzie całej zawartości wody.
5. Nektar owocowy

a) Produkt zdolny do fermentacji, ale niesfermentowany, otrzymany przez dodanie wody z dodatkiem lub bez dodatku cukru oraz/lub miodu do produktów zdefiniowanych w pkt 1, 2, 3 i 4 do przecieru owocowego lub do mieszanki tych produktów tak, aby produkt, oprócz tego, spełniał wymagania przewidziane w załączniku V.
Dodanie cukru i/lub miodu jest dopuszczalne do poziomu 20 % łącznej wagi produktu gotowego.
W przypadku nektarów owocowych produkowanych bez dodatku cukru lub o niskiej wartości energetycznej, cukry można zastąpić całkowicie lub częściowo substancjami słodzącymi, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/35/WE z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie słodzików używanych w środkach spożywczych [1]
Można dodać substancje aromatyczne, lotne komponenty zapachowe, miąższ, cząstki owoców, które muszą być odzyskane z tego samego rodzaju owocu za pomocą odpowiednich metod fizycznych (dodatek aromatu, miąższu i cząsteczek owoców w ilości większej niż ta normalnie występująca w soku musi być zadeklarowany na liście składników).
6. Gatunki
Gatunki wskazane wg botanicznej nazwy w aneksie powinny być używane w produkcji soków owocowych, przecierów owocowych i nektarów owocowych i nosić nazwę zgodną z owocem z którego pochodzą. Dla gatunków owoców nie zawartych w indeksie, właściwa będzie nazwa botaniczna albo zwyczajowa nazwa owocu.
II. DOZWOLONE SKŁADNIKI, PROCESY OBRÓBKI I SUBSTANCJE
Wartość poziomu Brix dla soków owocowych ,wyrażona jako poziom Brix w owocu i zawartość substancji rozpuszczalnych w soku bezpośrednim, nie powinna być zmieniona, z wyjątkiem zmian wynikających z mieszania z sokami pochodzących z tego samego rodzaju owoców.

Produkcja soku owocowego z zagęszczonego soku owocowego musi odbywać się z zachowaniem minimalnej wartości Brix ustalonej w Aneksie IV z wyłączeniem wszystkich dopuszczalnych dodatków składników i dodatków. Jeśli nie ma podanego poziomu Brix, Brix minimalny powinien być skalkulowany na podstawie zawartości substancji rozpuszczalnych w wodzie zawartych w soku owocowym użytym do produkcji tego soku zagęszczonego.
1. Zatwierdzone składniki
Z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia (WE) Nr 1925/2006 o dodatku witamin i

soli mineralnych i innych substancji do środków spożywczych następujące

składniki są dozwolone
- Substancje aromatyczne i komponenty lotne, miąższ i cząstki owoców ponownie wprowadzone do soku owocowego oraz soku owocowego otrzymanego z zagęszczonego soku owocowego muszą pochodzić z tego samego rodzaju owocu.
Sole kwasu winowego mogą być wprowadzane tylko do soku winogronowego.

Dla produktów określonych w części I punkt 2* i 5 dodatek cukru jest dozwolony

* nie przeznaczone do ostatecznego konsumenta


- W stosunku do produktów zdefiniowanych w części I pkt 1, 2, 3 i 4, w celu korekcji smaku kwaśnego, dopuszcza się dodanie soku cytrynowego/limowego i/lub zagęszczonego soku cytrynowego/limowego do 3 g na litr soku, wyrażonych jako bezwodny kwas cytrynowy. Do nektarów owocowych można dodać do 5g/l bezwodnego kwasu cytrynowego.

- Dopuszcza się stosowanie dwutlenku węgla jako składnika.
- Sól i przyprawy oraz aromatyczne zioła (i ich naturalne ekstrakty) mogą być dodawane do soku pomidorowego.
2. Dopuszczone procesy obróbki i substancje
- Przetwarzanie w drodze ekstrakcji mechanicznej.
- Zwykłe procesy fizyczne, łącznie z automatyczną ekstrakcją wodną (dyfuzja) jadalnych części owoców, służące do produkcji zagęszczonych soków owocowych, pod warunkiem, że w ten sposób otrzymane zagęszczone soki owocowe są zgodne z wymogami przewidzianymi w części I pkt 1. Stosowanie niektórych procesów i operacji technologicznych może być ograniczone lub zakazane zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 8 ust. 2.
- W przypadku stosowania do soku winogronowego obróbki dwutlenkiem siarki, dopuszczona jest desulfitacja środkami fizycznymi, pod warunkiem, że łączna ilość SO2, obecna w gotowym produkcie, nie przekroczy 10 mg/l.

- Preparaty enzymatyczne (1)

Pektynazy (do rozkładu pektyn)

Proteinazy (do rozkładu białek)

Amylazy (do rozkładu skrobi)

- Żelatyna spożywcza.

- Taniny.

- Bentonit.

- Węglan wapnia np. winogrona i granaty

- Sole potasu w soku winogronowym

- Azotan

- Aerożel krzemowy.

- Węgiel drzewny.

- Ziemie adsorbujące (wybielające, naturalne lub aktywne ziemie)

(1) Preparaty enzymatyczne mogą być stosowane jako substancje pomocnicze pod warunkiem, że nie prowadzą do całkowitego upłynnienia i nie wpływają zasadniczo na zawartość celulozy w przetwarzanym owocu
- Chemicznie obojętny środek wspomagający filtrację oraz czynniki strąceniowe (np. perlit, diatomit płukany, celuloza, nierozpuszczalny poliamid, poliwinylopolipirolidon, polistyren), które zgodnie są z dyrektywami Wspólnoty w sprawie materiałów i artykułów przeznaczonych do kontaktu z artykułami żywnościowymi.
- Chemicznie obojętne środki adsorpcyjne zgodne z dyrektywami w sprawie materiałów i artykułów przeznaczonych do kontaktu z artykułami żywnościowymi które są używane do obniżania zawartości naturalnie występujących składników gorzkich w w soku z owoców cytrusowych.
3. Weryfikacja składu, jakości i autentyczności
Soki owocowe i nektary owocowe powinny się stać przedmiotem sprawdzania pod kątem autentyczności, składu i jakości w przypadku gdy jest to możliwe i wymagane. Autentyczność produktu jest to utrzymanie istotnych fizycznych, chemicznych, organoleptycznych właściwości owoców z którego dany produkt pochodzi. Stosowanymi metodami analitycznymi powinny być te przedstawione w Sekcji 7, Metody Analytical Reference Kodeksu Praktyki AIJN dla oceny soków owocowych i warzywnych.

Weryfikacja przeanalizowanych próbek pod kątem ich autentyczności i jakości może być oszacowana na podstawie porównania wyników uzyskanych za pomocą odpowiednich metod z danymi uzyskanymi dla owoców tego samego rodzaju z tego samego regionu, dopuszczając naturalne odchylenia, zmiany sezonowe i inne zmiany wynikające z zastosowanej produkcji.
ZAŁĄCZNIK II

DEFINICJE SUROWCÓW

Używane w niniejszej dyrektywie następujące definicje oznaczają:

1. Owoce

Wszystkie owoce wliczając pomidory.

Pomidor uznany zostanie za owoc od dnia 1 Stycznia 2010.

2. Przecier owocowy

Zdolny do fermentacji, ale niesfermentowany produkt otrzymany przez przetarcie przez sito, rozdrabnianie i mielenie jadalnych części całego lub obranego owocu bez usuwania soku. Owoc musi być zdrowy, odpowiednio dojrzały, świeży lub utrwalony odpowiednimi metodami fizycznymi lub poprzez stosowanie obróbki zgodnej z odpowiednimi wymaganiami Wspólnoty. Przecier owocowy może zawierać odtworzone substancje aromatyczne, lotne komponenty zapachowe, które muszą być odtworzone z tego samego rodzaju owoców.
3. Zagęszczony przecier owocowy

Produkt otrzymany z przecieru owocowego przez fizyczne usunięcie wody wystarczające do wzrostu wartości Brix do wartości co najmniej o 50 % większej niż wartość Brix ustalona dla soków odtworzonych z tego samego rodzaju owocu, jak przedstawiono w Aneksie IV. Zagęszczony przecier owocowy może mieć odtworzone substancje aromatyczne oraz lotne substancje zapachowe, otrzymane w wyniku odpowiednich procesów fizycznych i wszystkie one muszą być odtworzone z tego samego rodzaju owocu.
4. Cukry

Do produkcji:

a) nektarów owocowych:

- cukry zdefiniowane w dyrektywie Rady 2001/111/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do niektórych cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, i cukry dopuszczone zgodnie z Rozporządzeniem 258/97 dotyczącym nowej żywności

- syrop fruktozowy,

- cukry pochodzące z owoców;

5. Miód:

Produkt zdefiniowany dyrektywie Rady nr 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu.

6. Miąższ lub cząstki

Produkty otrzymane z jadalnych części owocu tego samego rodzaju, bez usuwania soku. Ponadto, w przypadku owoców cytrusowych, miąższ lub cząstki są komórkami sokowymi uzyskanymi z owocni wewnętrznej.


ZAŁĄCZNIK III
SZCZEGÓŁOWE OZNACZENIA NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU I

a) "vruchtendrank", dla nektarów owocowych;

b) "Süßmost"

Oznaczenie "Süßmost" może być używane wyłącznie w połączeniu z nazwami produktów "Fruchtsaft" lub "Fruchtnektar":

- dotyczy nektaru owocowego otrzymywanego wyłącznie z soków owocowych, zagęszczonych soków owocowych lub mieszanki tych produktów, niesmacznych w stanie naturalnym z powodu ich naturalnie wysokiej kwasowości,

- dotyczy soku owocowego otrzymywanego z gruszek, z dodatkiem jabłek jeśli właściwe, ale bez dodatku cukru;


c) "succo e polpa" lub "sumo e polpa", dla nektarów otrzymywanych wyłącznie z puree owocowego i/lub zagęszczonego puree owocowego;

d) "æblemost", dla soku jabłkowego i soku jabłkowego odtworzonego z soku zagęszczonego bez dodatku cukru;

e) - "sur … saft" i "sur … saft from concentrate", razem z nazwą (w języku duńskim) użytego owocu, dla soków bez dodatku cukru otrzymanych z czarnych porzeczek, wiśni, czerwonych porzeczek, białych porzeczek, malin, truskawek lub jagód bzu czarnego,

- "sød … saft" i "sød … saft from concentrate” lub "sødet … saft" i "sødet… saft from concentrate” razem z nazwą (w języku duńskim) użytego owocu, dla soków otrzymanych z tych owoców, z dodatkiem więcej niż 200 g cukru na litr;

f) "äpplemust", dla soku jabłkowego i soku jabłkowego odtworzonego z soku zagęszczonego bez dodatku cukru;

g) "mosto", synonim soku winogronowego.


ZAŁĄCZNIK IV

MINIMALNE WARTOŚCI BRIX DLA ODTWORZONEGO SOKU OWOCOWEGO I ODTWORZONEGO PRZECIERU OWOCOWEGO (1) (2) (3)
Nazwa botaniczna

Nazwa zwyczajowa

Minimalny poziom Brix dla odtworzonych soków owocowych i odtworzonych przecierów

Citrus sinensis (L.)

Pomarańcza*

11.2

Citrus paradise Macfad

Grejpfruit*

10.0

Malus domestica Borkh.

Jabłko*

11.20

Vitis Vinifera L. or hybrids thereof

Vitis Labrusca or

Hybrids thereof

Winogrona*

15.9

Ananas comosus (L.) Merrill

Ananas sativis L. Schult.f.

Ananas*

12.8

Citrus limon (L.)Burm.f.

Cytryna*

8.0

Pasiflora edulis Sims.f

Edulus Passiflora edulis Sims.f.

Flavicarpa O.Def.

męczennica jadalna (passiflora)*

13.5

Pyrus communis L.

Gruszka**

11.9

Prunus armeniaca L.

Morela**

11.2

Lycopersicum esculentum L.

Pomidor*

5.0

Ribes nigrum L.

Czarna porzeczka*

11.6

Prunus cerasus L.

Wiśnia*

13.5
Malina*

7.0

Fragaria x.ananassa Duchense

Truskawka*

7.0

Prunus persica (L.) Batsch var. persica

Brzoskwinia*

10.0

Magnifera indica L.

Mango*

15.0

Psidium guajava L.

Guava**

9.5

Musa species

Banan**

21.0

Citrus reticulate Blanca

Mandarynka*

11.2

(1) Wartości wyrażone są jako wartości Brix

(2) Jeżeli sok jest wytworzony z owocu nie wymienionego na liście, musi on, mimo to, być zgodny z wymaganiami Standardu, z wyjątkiem tego, że wartości minimalne Brix odtworzonego soku będą wartościami Brix owocu użytego do produkcji soku zagęszczonego.

(3) Dla produktów, które zazwyczaj przygotowywane są jako sok (*) minimalna gęstość względna określana jest w stosunku do wody o temp. 20/20º C. Wskazanie odpowiadającej wartości Brix otrzymywane jest bezpośrednio z tabeli nr 8 IFU.

Dla produktów, które zazwyczaj przygotowywane są jako przecier (**) określamy jedynie minimalną wartość nieskorygowanego Brix refraktometrycznego (bez korekcji kwasu). W przypadku stosowania klarownych przecierów/soków używana jest minimalna gęstość względna.


ZAŁĄCZNIK V
SPECJALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE NEKTARÓW OWOCOWYCH
Treść bez zmian, jak w Dyrektywie


POPRAWKI WPROWADZONE NA PODSTAWIE CODEX GENERAL STANDARD DLA SOKÓW OWOCOWYCH (247-2005)
Kolorem niebieskim oznaczono przepisy Codex Standard, inne niż obecna Dyrektywa.

Kolorem żółtym oznaczono przepisy nie uwzględnione przez Codex Standard, które AIJN chciałby dodać lub zmienić w Dyrektywie Sokowej.
W tekście zaznaczono odniesienia do właściwych sekcji CODEX Standard

Section 8.1.1

Section 8.1.1
Section 8.1.1.7
Section 8.1.1.7

Section 8.1.2.11
Section 8.1.1.8

Section 8.1.2.5

* błąd AIJN, winno być 2001/112/WE (informacja tłumacza)

Section 2.1.1. 1st par

Section 2.1.1. 3rd par

Section 8.1.2.11

Section 2.1.1. 2nd par


Section 2.1.1. 4th par

Section 2.1.2

Section 3.1.1 (c)

Section 2.1.1

*Członkowie AIJN zgodzili się na stoswanie poniższego kodeksu branżowego:

- obowiązkowe do odtowrzenia w sokach produkowanych z jednego lub dwóch rodzajów soków/przecierów zagęszczonych

- w mieszaninie 3 i więcej zagęszczonych soków/przecierów przynajmniej jeden z aromatów musi być odtworzony

Section 2.1.2

* Będzie sprecyzowane, że olejki tłoczone na zimno są uwzględnione


Section 2.1.3


Section 8.1.1.3

Section 2.1.6

Section 2.1.6


Section 2.2

Section 3.1.1 (a)

Section 3.1.1 (b)

Section 3.1.2 (g)


Sections 2.1.1 3rd par. / 2.1.2 / 2.1.6


Section 3.1.2 (c)


Section 8.1.2.9

Section 3.1.2 (f)

Section 2.1.1.1
Section 2.1.2

Section 5

Section 5

Sections 3.2 / 3.3 / 3.4


Zastępuje sekcję 9 « Metody Analizy i Próbkowania » w CODEX


Section 3.1.2 (f)

Section 2.1.4


Section 2.1.5

Sections 3.1.2 (a) and (b)


Do uzgodnienia ze Stowarzyszeniami Krajowymi i Krajami Członkowskimi

ANNEX

11.8 – 11.2

11.5
16.0

12.0


12.0

11.5

11.0

14.0

8.0

7.5
10.5
13.5

8.5
(a)

11.8
(a) Obecnie brak danych. Wartości minimalne Brix odtworzonego soku będą wartościami Brix owocu użytego do produkcji soku zagęszczonego.


Propozycja AIJN zmiany Dyrektywy Sokowej 2001/112/WE

Wrzesień 2007©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna