Propozycja projektu badawczego pt. Ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Strzemieszyce Wielkie I MałePobieranie 153.91 Kb.
Strona2/3
Data07.05.2016
Rozmiar153.91 Kb.
1   2   3

Gleby

Wstępna ocena stopnia zanieczyszczenia gleb przeprowadzona zostanie na podstawie dostępnych materiałów publikowanych. Obejmie głównie wyniki pozyskane w ramach monitoringu jakości gleby i ziemi prowadzonego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (dot. tylko gleb użytkowanych rolniczo) oraz innych dostępnych opracowań, projektów (np. Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska – arkusz Strzemieszyce, GEMAS – badania geochemiczne gleb pól uprawnych i trwałych użytków zielonych w Polsce).


Wody powierzchniowe i podziemne

Analiza stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych dokonana zostanie w oparciu o dostępne wyniki pozyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Państwowego Monitoringu Wód Podziemnych oraz i innych projektów zrealizowanych na terenie Dąbrowy Górniczej, z uwzględnieniem obszaru Strzemieszyc.Pola elektromagnetyczne

W oparciu o dane PSE Operator SA, ZEN w Będzinie i obserwacje własne zostanie przeprowadzona identyfikacja rodzaju i przebiegu linii NN i linii WN na terenie Strzemieszyc Wielkich i Małych, a także określone zostanie usytuowanie linii przesyłowych względem zabudowań i terenów dostępnych dla ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem szkół i żłobków. Określenie poziomów pól elektromagnetycznych 50 Hz w zamieszkałych rejonach Dąbrowy Górniczej zostanie wykonane na podstawie pilotażowych pomiarów pola elektromagnetycznego oraz danych z Wydziału Ochrony Środowiska.


Uzupełniające pomiary stężeń zanieczyszczeń

Niezbędne będzie opracowanie koncepcji uzupełniających pomiarów wybranych substancji, a następnie przeprowadzenie pilotażowych badań próbek powietrza atmosferycznego, depozycji pyłów, gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych głównie na terenie dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Małe w celu potwierdzenia lub wykluczenia istotności wytypowanych narażeń, głównie tych które nie są przedmiotem rutynowego monitoringu środowiska.


I ETAP – ZDROWIE
Ekologiczne badania obserwacyjne

Ocena sytuacji zdrowotnej mieszkańców Strzemieszyce Wielkie i Małe zostanie przeprowadzona w oparciu o analizę struktury chorobowości w ciągu ostatnich 10 lat, z uwzględnieniem kategorii wiekowych i płci, na wybrane jednostki chorobowe takie jak m.in. choroby nowotworowe, układu oddechowego, układu krążenia, alergiczne, choroby skóry i oczu, czy wady wrodzone.

Wykonana zostanie także analiza struktury umieralności w ciągu ostatnich 10 lat, z uwzględnieniem kategorii wiekowych i płci, na wybrane jednostki chorobowe takie jak m.in. choroby układu oddechowego, układu krążenia oraz nowotworowe.

Częstości występowania analizowanych chorób oraz przyczyn zgonów na wybrane jednostki chorobowe wg kodów ICD10 zostaną porównane z częstością w danej grupie wiekowej w mieście Dąbrowa Górnicza, województwie śląskim oraz w całym kraju. Zostaną wykorzystane dane pochodzące z rutynowych rejestrów (rejestr chorób nowotworowych, rejestr chorób zakaźnych, dane z GUS, ew. z NFZ) oraz z naukowych badań epidemiologicznych wykonanych na terenie miasta i dzielnicy.

Do oceny sytuacji zdrowotnej zostanie wykorzystana także częstość wizyt mieszkańców dzielnicy Strzemieszyce Wielkie i Małe w Poradniach POZ, punktach opieki nocnej i świątecznej, a także częstość przyjęć w Poradniach Specjalistycznych z wyszczególnieniem pierwszego rozpoznania i kontynuacją leczenia oraz częstość hospitalizacji mieszkańców z powodu wybranych jednostek chorobowych.
Badania socjologiczne

Badana socjologiczne w kontekście lokalnych problemów środowiskowych zostaną przeprowadzone w oparciu o pogłębione wywiady z informatorami społecznymi, którymi będą lokalni liderzy opinii społecznej oraz badanie ankietowe na reprezentatywnej próbie mieszkańców dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Małe. Informatorami społecznymi będą osoby dorosłe, mieszkające i/lub aktywne w życiu dzielnic Strzemieszyce od co najmniej 10 lat, np. działacze organizacji społecznych, radni miejscy, pracownicy urzędu miejskiego zamieszkujący Strzemieszyce, nauczyciele, przedsiębiorcy. W badaniach na reprezentatywnej próbie mieszkańców Strzemieszyc zostanie wykorzystany dobór kwotowy z uwzględnieniem wieku, płci i wykształcenia mieszkańców.


II ETAP – ŚRODOWISKO
Powietrze atmosferyczne

W ramach badań terenowych przewiduje się pobór próbek pyłu PM2.5 w wybranych punkach (co najmniej dwóch). Próbki pobierane będą w cyklu 24 h przez okres jednego roku z minimalnym pokryciem 80% wynikającym z możliwości awarii sprzętu, koniecznych przeglądów technicznych i kalibracji przepływu. Próbki pobierane będą dwoma rodzajami mierników nisko- i wysokoprzepływowymi. Próbki pyłu pobrane miernikiem niskoprzepływowym posłużą do oznaczenie masy pyłu, składu pierwiastkowego oraz zwartości węgla organicznego (OC) i elementarnego (EC). Próbki pobrane miernikiem wysoko przepływowym zostaną sklasyfikowane tak, by odpowiadały podobnym warunkom poboru (w odniesieniu do źródeł emisji) i były reprezentatywne dla warunków meteorologicznych oraz emisyjnych panujących w danym okresie pomiarowym. Próbki składane spełniające przyjęte kryteria istotne z punktu widzenia celów projektu, zostaną poddane dodatkowym analizom w zakresie: zawartości anionów, kationów oraz WWA. Po całościowej analizie wyników zostaną wybrane filtry reprezentatywne dla danego sezonu, dla których zostaną wykonane badania właściwości mutagennych (test Salmonella) oraz cytotoksycznych (ludzkie linie komórkowe).

Próbki bioaerozoli będą pobierane za pomocą 6-stopniowego impaktora Andersena. Identyfikacja bakterii przeprowadzona będzie w oparciu o analizę morfologiczną: makroskopową kolonii i mikroskopową komórek. Następnie szczepy bakterii będą różnicowane na podstawie ich własności. Identyfikacja grzybów dokonywana będzie na podstawie analizy makro- i mikroskopowych cech kolonii.

Respirabilne włókna azbestu i szklane zostaną pobrane za pomocą aspiratorów stacjonarnych z elektroniczną kontrolą natężenia przepływu na filtry membranowe z nitrocelulozy. Ilościowa analiza włókien azbestu, będąca podstawą wyznaczenia jego stężeń, prowadzona będzie w oparciu o kwalifikowanie włókna jako respirabilnego przy użyciu mikroskopu MAZ z kontrastem fazowym dodatnim.

Podczas prowadzonych badań rejestrowane będą parametry mikroklimatyczne środowiska takie jak temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza i siła wiatru.
Gleby

Docelowo klasyfikacja stopnia zanieczyszczenia gleb przeprowadzona zostanie głównie na terenach zabudowy mieszkaniowej w oparciu o badania własne. Obejmować będzie opracowanie operatu opróbowania terenu zabudowy mieszkaniowej, w tym wytyczenie lokalizacji otworów badawczych w terenie, wykonanie otworów badawczych, pobranie próbek gleby oraz analizy laboratoryjne. Zakres badań laboratoryjnych obejmie określenie zawartości WWA i metali ciężkich w glebie oraz odczynu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359) oraz określenie form metali ciężkich w glebie dostępnych dla roślin. Dodatkowo wykonane zostaną analizy występowania zanieczyszczeń charakterystycznych dla rodzaju źródeł zanieczyszczeń występujących na badanym terenie (na podstawie sporządzonej listy zanieczyszczeń).Wody powierzchniowe i podziemne

Monitoring wód powierzchniowych obejmie cieki Rakówka i Janki (dopływy rzeki Bobrek) oraz inne strugi wodne na terenie obu dzielnic Strzemieszyc, a także bezodpływowe zbiorniki wodne (rozlewiska, stawy, oczka wodne). Zakres badań wykonany zostanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych [Dz. U. 2011 Nr 257, poz.1545].

Ocena jakości wód podziemnych dokonana zostanie na podstawie analiz własnych próbek wód pobranych z istniejących, czynnych piezometrów oraz wód z prywatnych studni przydomowych. Zakres analiz wykonany zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Dodatkowo dla próbek wód podziemnych pobranych w studniach przydomowych można poszerzyć o analizy pod kątem wód przeznaczonych do spożycia [Dz. U. nr 61, poz.417 z późniejszymi zmianami z dnia 20.04.2010 Dz. U. nr 72 poz. 466].
Badania ekotoksyczne

Najbardziej zanieczyszczone próbki gleby (wyciągi wodne) oraz wody zostaną przebadane z wykorzystaniem krótkoterminowych testów toksyczności ostrej i chronicznej na glonach oraz skorupiakach. W przypadku próbek wykazujących toksyczność ostrą i/lub chroniczną planuje się zastosowanie testu Allium (test roślinny), pozwalającego na identyfikację substancji działających mutagennie i genotoksycznie.


Promieniowanie elektromagnetyczne

Wyznaczenie aktualnych poziomów natężeń pól elektromagnetycznych dla linii niskiego i wysokiego napięcia przebiegających w pobliżu zabudowań na terenie Dąbrowy Górniczej zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów [Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883].II ETAP – ZDROWIE
Dla oceny bieżącej sytuacji zdrowotnej niezbędne będzie wykonanie badań medycznych w populacji narażonej, poprzedzone badaniem ankietowym, umożliwiającym ocenę środowiska domowego i innych istotnych środowiskowych czynników ryzyka. Kryterium doboru badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych będzie informacja o profilach toksykologicznych czynników zidentyfikowanych w środowisku bytowania badanej populacji. Przedmiotem analizy będą wybrane biomarkery narażenia i wczesnych skutków zdrowotnych oceniane u osób badanych.

Istotnym elementem będzie możliwość przeprowadzenia badań według tego samego protokołu badawczego w grupie kontrolnej, Grupa kontrolna powinna charakteryzować się podobną strukturą demograficzną i społeczno-ekonomiczną oraz zamieszkiwać poza obszarem potencjalnego oddziaływania zidentyfikowanych dla populacji badanej źródeł narażenia. Wymienione elementy posiadają istotne znaczenie dla wiarygodnej oceny stanu zdrowia populacji badanej.

Badania tego rodzaju mogą być prowadzone jako badania przekrojowe lub badania w reprezentatywnej próbie.
Wybór populacji

Celem badania wyrywkowego (badania próby) jest wyciągnięcie wniosków na temat całej populacji na podstawie próby. Istotny jest więc dobór próby w taki sposób, by była ona reprezentatywna dla całej populacji lub zbliżona do próby reprezentatywnej. Zarówno ustalenie wielkości próby, jak i dobór jej składu może być dokonany metodami statystycznymi i nie-statystycznymi. Zakłada się, że zastosowanie metod statystycznych na etapie określania wielkości próby oraz jej doboru pozwoli na uzyskanie próby reprezentatywnej dla określonej populacji. Podstawowe statystyczne metody doboru próby to losowanie proste, systematyczne lub systematyczne ważone.


Przekrojowe badanie populacyjne

Badanie ankietowe będzie obejmowało wywiad środowiskowy, zawodowy i zdrowotny. W trakcie badania przeprowadzany zostanie wywiad z respondentem, w czasie którego ankieter czyta poszczególne pytania zawarte w kwestionariuszu, oraz skrupulatnie zapisuje udzielane przez respondenta odpowiedzi. Badania PAPI (Paper & Pen Personal Interview) uważane są za najbardziej skuteczne, przez wzgląd na obligujące do udzielania rzetelnych odpowiedzi, postawienie respondenta w sytuacji twarzą w twarz z ankieterem.

W kolejnym etapie przeprowadzone zostanie badanie lekarskie, obejmujące badanie przedmiotowe oraz pomiary antropometryczne.

Badanie lekarskie zostanie uzupełnione badaniami laboratoryjnymi obejmującymi badania podstawowe (morfologia krwi, OB, białko CRP, jonogram, badanie ogólne moczu) oraz pozwalające na ocenę funkcji wybranych narządów. W wybranych przypadkach badani zostaną skierowani na konsultacje specjalistyczne i uzupełniające badania dodatkowe.


Monitoring biologiczny ludzi

W odróżnieniu do monitoringu środowiska monitoring biologiczny ludzi umożliwia oszacowanie wielkości dawki wchłoniętej, ogólnej bądź zlokalizowanej w określonym narządzie. Monitoring biologiczny ludzi (HBM, ang. Human Biomonitoring) pozwala na ocenę narażenia na substancje, które wchłaniane są do organizmu wszystkimi drogami wraz z różnymi nośnikami zanieczyszczeń. Polega on na pomiarze wskaźników, tzw. biomarkerów w płynach ustrojowych (krew, mocz, ślina, włosy itd.) lub w tkankach i narządach.

Biomarker to zmiana wywołana przez ksenobiotyk w komórkach, tkankach lub całym organizmie, która jest mierzalna w systemie biologicznym lub w próbce. Odpowiedź ta może mieć charakter strukturalny, funkcjonalny, fizjologiczny, biochemiczny lub molekularny. Biomarkery stanowią elementy kolejnych etapów interakcji między organizmem, a substancją chemiczną, zapoczątkowanej ekspozycją na czynniki szkodliwe, a zakończonej skutkiem zdrowotnym. W zależności od informacji, jakie dostarczają biomarkery, wyróżnia się biomarkery narażenia (dawki), skutków (odpowiedzi) oraz wrażliwości (podatności).

W badaniach zostaną wykorzystane markery określające narażenie na wybrane metale ciężkie oraz takie związki organiczne, jak benzen, toluen, substancje chloroorganiczne i methemoglobinotwórcze, pestycydy fosofoorganiczne oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Natomiast poziom kotyniny będący markerem narażenia na nikotynę, głównego składnika dymu tytoniowego zostanie wykorzystany do oceny czynnego i biernego narażenia na dym tytoniowy.

Biomarkery wczesnych skutków biologicznych to mierzalne biochemiczne, fizjologiczne, behawioralne i inne zmiany zachodzące wewnątrz organizmu, które – w zależności od wielkości – mogą być rozpoznane jako łączące się z już obecnymi lub mogącymi się pojawić zaburzeniami zdrowotnymi i chorobami.

Stan i funkcje nerek zostaną ocenione w oparciu o pomiary poziomu mocznika i kreatyniny, natomiast zmiany chorobowe w obrębie cewek nerkowych, które są najbardziej wrażliwe na działanie ksenobiotyków zostaną zbadane poziomy białka wiążącego retinol (RBP), β2−mikroglobuliny (β2M) i N-acetylo-ß-D-glukozaminidazy (NAG).

Do oceny funkcjonowania wątroby posłużą takie parametry jak poziom bilirubiny oraz aktywność enzymów: transaminaz (AspAT, AlAT), fosfatazy alkalicznej (ALP, AP) oraz gamma glutamylo transpeptydazy (GGTP).

Do oceny systemu immunologicznego zostanie wykorzystany prosty test na odczyn spojówkowy oraz badanie poziomu immunoglobuliny klasy E (IgE).

Spirometria to podstawowe badanie czynnościowe płuc, niezbędne do diagnozowania i kontrolowania leczenia chorób obturacyjnych, m.in. astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Do oceny występowania u ludzi wczesnych skutków biologicznych wynikających z narażenia na substancje genotoksyczne występujące w środowisku zostanie wykorzystany test mikrojądrowy w komórkach nabłonkowych z jamy ustnej ludzi. Test ten pozwala na identyfikację uszkodzeń cytogenetycznych świadczących o uszkodzeniach materiału genetycznego (DNA), zaburzeniach procesu podziału komórki (cytokineza), a także występowaniu śmierci komórkowej (apoptoza, nekroza).


III ETAP – ŚRODOWISKO I ZDROWIE
Powietrze atmosferyczne

W oparciu o uzyskane dane monitoringowe o zanieczyszczeniach powietrza, warunków meteorologicznych z uwzględnieniem sytuacji synoptycznych oraz modelowanie pola imisji zanieczyszczeń zostanie dokonana pełna diagnoza stanu zanieczyszczenia powietrza przez substancje, które podlegają ocenie w kontekście jakości środowiska. Zostaną zidentyfikowane główne źródła powodujące zagrożenia zarówno w kontekście analiz emisji zorganizowanej z emitorów przemysłowych, jak też w aspekcie oddziaływania emisji rozproszonych, komunalnych i komunikacyjnych oraz napływów regionalnych. Zostaną zidentyfikowane substancje emitowane ze źródeł uciążliwych i oceniona ich ekotoksyczność. Zostaną sformułowane wnioski w zakresie kontroli emisji, ze wskazaniem priorytetów w zakresie redukcji zagrożeń. Zostaną opracowane wytyczne do monitorowania strefy przemysłowej z określeniem zakresu pomiarów oraz ze wskazaniem sposobu ich prowadzenia i określeniem kosztów monitorowania. Zostanie oceniona „pojemność” ekologiczna w kontekście lokowania nowych instalacji i wskazanie koniecznych obszarów kompensacji z określeniem docelowych progów stężeń bezpiecznych z punktu widzenia kumulacji zidentyfikowanych oddziaływań.


Ocena ryzyka zdrowotnego

W niniejszym programie zostanie wykorzystana procedura oceny ryzyka zdrowotnego, czyli procesu, w którym dokonuje się oceny potencjalnego wpływu obecnych w środowisku czynników ryzyka chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych lub psychologicznych na określoną populację w określonych warunkach i określonym przedziale czasu. Koncepcja oceny ryzyka polega na przewidywaniu prawdopodobnych skutków zdrowotnych w oparciu o istniejące dane środowiskowe na drodze modelowania matematycznego.

Do oceny ryzyka zdrowotnego zostaną zaadaptowane procedury Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (US EPA), które pozwalają oszacować ryzyko zdrowotne, wynikające z zanieczyszczonych mediów środowiskowych. Ocena zostanie wykonana dla warunków narażenia występujących na terenach zabudowy mieszkaniowej. Danymi wejściowymi do wykonania tego zadania będą dane o stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu i glebie. Na podstawie wyników monitoringu stanu środowiska oraz modelowania matematycznego określone zostaną szlaki narażenia populacji. Przewiduje się ustalenie potencjalnych skutków zdrowotnych dla zidentyfikowanych substancji kluczowych o działaniu toksycznym, mutagennym i rakotwórczym. W wyniku realizacji tego zadania zostaną oszacowane poziomy ryzyka rakotwórczego i toksycznego, spowodowanego zanieczyszczeniem mediów środowiskowych na badanym obszarze (scenariusz narażenia mieszkańców), a rozkłady poziomów tego ryzyka zostaną przedstawione na mapach. Elementem oceny oddziaływania na zdrowie będzie obliczenie ryzyka względnego zachorowania na wybrane jednostki chorobowe w populacji narażonej środowiskowo i nienarażonej. Ponadto, zostaną wskazane podobszary i subpopulacje podwyższonego ryzyka zdrowotnego oraz zostanie określony udziału poszczególnych mediów i substancji zanieczyszczających w całkowitym ryzyku zdrowotnym. Udział różnych źródeł emisji w całkowitym zanieczyszczeniu powietrza (np. przemysłowe, niska emisja, napływy zanieczyszczeń z innych terenów) na terenach mieszkaniowych zostanie wykorzystany do określenia udziału tych źródeł w całkowitym ryzyku zdrowotnym.

Do badania wpływu hałasu komunalnego na układ krążenia (nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca) zostanie wykorzystany model Babischa. Natomiast, ryzyko wystąpienia doznania tzw. uciążliwości akustycznych oraz zaburzeń snu w odniesieniu do wielkości charakteryzujących hałas komunalny obliczone zostanie wg. modelu Miedema&Oudshoorn.

W opracowaniu zostanie wykorzystana również metoda oparta o wskaźniki zdrowia środowiskowego, obejmująca wskaźniki zagrożeń środowiskowych i wskaźniki skutków zdrowotnych, dla których znana jest zależność pomiędzy stanem środowiska, a negatywnymi efektami zdrowotnymi. Wskaźniki uwarunkowanego środowiskowo stanu zdrowia określają negatywne efekty zdrowotne, które są związane są z działaniem czynników środowiskowych. Natomiast wskaźniki zagrożeń środowiskowych określają warunki lub czynniki środowiskowe, które mogą powodować negatywne efekty zdrowotne. Zasadniczym elementem metody wskaźnikowej jest właściwy wybór danych zarówno środowiskowych, jak i zdrowotnych oraz przetworzenie ich do prostych form, aby łatwo mogły być wykorzystane w procesie decyzyjnym. Wskaźniki zdrowia środowiskowego będą wskazywać lub sygnalizować występowanie zjawisk mających negatywny wpływ na stan zdrowia określonej populacji, a także stanowić podstawę do monitorowania trendów zmian zachodzących w dziedzinie zdrowia środowiskowego.
Kompleksowa ocena stanu zdrowia narażonej populacji

Zakłada się, że jednym z głównych celów projektu będzie ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Małe, a badania będą obejmować stopień i przestrzenny rozkład zanieczyszczenia komponentów środowiska w ujęciu przyczynowo-skutkowym, tzn. zanieczyszczenie - narażenie – negatywne skutki zdrowotne. Stan zdrowia uwarunkowany jest następującymi grupami czynników: czynniki genetyczne, jakość opieki zdrowotnej, czynniki środowiskowe oraz styl życia. Trudności w jednoznacznym określeniu związku przyczynowo-skutkowego wynikają m.in. z wzajemnego oddziaływania wielu zanieczyszczeń występujących w środowisku, wieloczynnikowej etiologii wielu chorób oraz braku specyficznych skutków zdrowotnych wywołanych czynnikami środowiskowymi.

Weryfikacja wyników oceny ryzyka zdrowotnego zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem danych obejmujących wskaźniki stanu zdrowia populacji z uwzględnieniem wieku i płci (współczynnik zachorowalności i umieralności, wyniki badań własnych: ankietowych, lekarskich i z zakresu monitoringu biologicznego ludzi. Porównanie uzyskanych informacji z dostępnymi danymi na temat stanu zdrowia w przeszłości pozwoli na ocenę sytuacji zdrowotnej w badanej populacji oraz na zobiektywizowanie subiektywnych skarg.

Do określenia zależności występowania skutków zdrowotnych od jakości środowiska po wykluczeniu czynników zakłócających zostaną wykorzystane zaawansowane metody statystyczne oraz geograficzny system informacji przestrzennej.Rozwiązanie konfliktu społecznego

Niezwykle istotnym elementem rozwiązywania problemów z zakresu zdrowia środowiskowego jest komunikowanie ryzyka. Pojęcie to można zdefiniować jako profesjonalną metodę związaną ze zrozumieniem naukowej oraz technologicznej oceny ryzyka w powiązaniu z procesem decyzji dotyczących środowiska i przekazaniem informacji o tym ryzyku w ramach danej struktury społecznej i ekonomiczno-politycznej.

Komunikowanie ryzyka powinno polegać na zrozumieniu na ile dana populacja uświadamia sobie ryzyko, jak media interpretują informacje uzyskane od naukowców lub lokalnych polityków i na ile przedstawiciele sektora publicznego lub prywatnego są w stanie wykorzystać informacje o ryzyku zdrowotnym w podejmowaniu właściwych decyzji.

Jednym ze sposobów rozwiązania zaistniałego konfliktu lokalnego między Stowarzyszeniem i Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej, co powoduje napięcia na linii władza i środowisko lokalne będzie próba wypracowania kompromisu między stronami, w oparciu o dane środowiskowe oraz zdrowotne uzyskane w wyniku realizacji niniejszego projektu. Pogłębiona analiza danych badań socjologicznych dotyczących rozpoznania oraz oceny przez mieszkańców postrzegania i rozumienia problemów środowiskowych występujących w Dąbrowie Górniczej, ze szczególnym uwzględnieniem Strzemieszyc, może pozwolić na wskazanie kroków, które musiałyby podjąć obie strony i na jakie ustępstwa musiałyby pójść, żeby spróbować rozwiązać zaistniały konflikt.


Przewidywane wyniki
Podstawą działań na rzecz środowiska i zdrowia powinien być kompleksowy system informacyjny o uwarunkowaniach środowiskowych zdrowia oraz odpowiednie programy działań. Zapobieganie chorobom środowiskowym powinno uwzględniać zarówno działania zmierzające do zmniejszania zanieczyszczenia środowiska, jak i działania z zakresu zdrowia publicznego zmierzające do zmniejszenia narażenia ludności oraz ograniczenia skutków zdrowotnych narażeń środowiskowych. Skuteczność programów zdrowia środowiskowego wymaga integracji działań resortów zdrowia i środowiska oraz udziału resortów gospodarczych.

W ramach niniejszego projektu dla potrzeb zarządzania środowiskiem i zdrowiem oraz informowania społeczeństwa zostaną utworzone i udostępnione bazy danych o: • narażeniu ludności na szkodliwe czynniki środowiska,

 • skutkach zdrowotnych tego narażenia,

 • wielkości środowiskowego ryzyka zdrowotnego.

Na obszarach ekologicznie zagrożonych zostanie wdrożony zintegrowany monitoring środowiska i zdrowia pozwalający na dalsze śledzenie dynamiki zmian środowiskowych zagrożeń zdrowia.

Zostaną opracowane programy działań na rzecz środowiska i zdrowia mające na celu eliminację lub przynajmniej ograniczenie środowiskowego ryzyka zdrowotnego. Będą one dotykać polityki administracji państwowej i samorządowej, a także działań w odniesieniu do poszczególnych segmentów środowiska oraz w poszczególnych sektorach gospodarczych.

Przeciwdziałania środowiskowym zagrożeniom zdrowia powinny uwzględniać:


 • eliminację lub ograniczenie narażenia ludności na działanie szkodliwych czynników środowiska poprzez wpływanie na poziom emisji i imisji,

 • wczesne wykrywanie nadmiernego narażenia i skutków zdrowotnych w badaniach populacyjnych w celu natychmiastowego reagowania metodami interwencji środowiskowej i medycznej,

 • usprawnienie komunikacji społecznej poprzez podnoszenie świadomości, komunikowanie o ryzyku oraz edukację,

 • stworzenie podstaw dla działań mających na celu poprawę jakości środowiska poprzez ograniczenie lub eliminację ryzyka zdrowotnego wśród populacji dzieci,

 • uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego minimalizacji konfliktów wynikających z sąsiedztwa poszczególnych obszarów funkcjonalnych.

W ramach projektu dla potrzeb zarządzania środowiskiem i zdrowiem oraz informowania społeczeństwa zostaną przygotowane i udostępnione wszystkim zainteresowanym zbiory danych o:

 • narażeniu ludności na szkodliwe czynniki środowiska,

 • skutkach zdrowotnych tego narażenia,

 • wielkości środowiskowego ryzyka zdrowotnego.

Dla obszarów nie spełniających standardów bezpieczeństwa ekologicznego zostanie opracowany program zintegrowanego monitoringu środowiska i zdrowia pozwalający na śledzenie dynamiki zmian środowiskowych zagrożeń zdrowia.

Zostaną opracowane programy działań na rzecz środowiska i zdrowia mające na celu eliminację lub przynajmniej ograniczenie środowiskowego ryzyka zdrowotnego. Będą one dotykać polityki administracji państwowej i samorządowej, a także działań w odniesieniu do poszczególnych segmentów środowiska oraz sektorów gospodarczych.
Pobieranie 153.91 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna