Propozycje tematów oceny technologii medycznych aotmPobieranie 21.93 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar21.93 Kb.

Propozycje tematów oceny technologii medycznych - AOTM:

Nr

Technologie medyczne

Termin realizacji

2013 r.

1

Leczenie chirurgiczne cukrzycy.

I kwartał

2

Zastosowanie 123I-MIBG w badaniu scyntygraficznym systemu adrenergicznego serca (123I-MIBG-SYSTadren).

II kwartał

3

Diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych OUN za pomocą radiofarmaceutyków.

II kwartał

4

Zastosowanie znakowanych radioizotopowo przeciwciał monoklonalnych w leczeniu chorych na chłoniaki nieziarnicze.

II kwartał

5

Zastosowanie znakowanych radioizotopowo peptydów w leczeniu chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne.

II kwartał

6

Leczenie restenozy naczyń wieńcowych za pomocą balonu uwalniającego lek.

I kwartał

7

Fotodynamiczna terapia nowotworów skóry (PDT).

II kwartał

8

Wewnątrznaczyniowa hipotermia lecznicza i łagodna hipotermia lecznicza po nagłym zatrzymaniu krążenia z przywróceniem funkcji hemodynamicznej układu krążenia.

II kwartał

9

Wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu albo cewki moczowej.

I kwartał

10

Hipotermia w leczeniu encefalopatii noworodków.

II kwartał

11

Leczenie raka stercza skupioną wiązką ultradźwiękową (HIFU).

II kwartał

Analizy efektywności klinicznej oraz analiza problemu decyzyjnego dla ww. technologii medycznych, powinny zostać opracowane zgodnie z Wytycznymi Oceny Technologii Medycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych w Polsce.
Konspekt - niezbędny zakres oceny technologii medycznych:

 1. Analiza problemu decyzyjnego – I etap:

 • Cel i opis metodyki,

 • Problem zdrowotny:

  • charakterystyka jednostki chorobowej – definicja, ICD-10,

  • etiologia,

  • przebieg choroby,

  • rozpoznanie,

  • rokowanie,

  • epidemiologia (incidence, prevelence, próba oszacowania wielkości populacji docelowej),

  • leczenie, w tym:

   • aktualna praktyka kliniczna w Polsce w przedmiotowym wskazaniu (interwencje stosowane w przedmiotowym wskazaniu, ze wskazaniem kolejnych linii leczenia – technologie lekowe, jak i nielekowe),

   • wytyczne kliniczne postępowania terapeutycznego w przedmiotowym wskazaniu (w Polsce i na świecie), z zaznaczeniem czy rekomendacje postępowania klinicznego zostały wypracowane na podstawie wyników przeglądu systematycznego –ze wskazaniem metodyki wyszukiwania/podanie przeszukiwanych źródeł,

 • aktualny stan finansowania ze środków publicznych w Polsce,

 • stan finansowania ze środków publicznych w innych krajach,

 • rekomendacje dotyczące finansowania ze środków publicznych w Polsce oraz w innych krajach (rekomendacje agencji HTA) – z podaniem przeszukiwanych źródeł,

 • charakterystyka interwencji ocenianej,

 • analiza komparatorów (technologie lekowe jak i nielekowe): wskazanie interwencji, która potencjalnie może zostać zastąpiona przez interwencję ocenianą w przedmiotowym wskazaniu tj.:

  • najczęściej stosowana w Polsce w przedmiotowym wskazaniu,

  • najtańszą,

  • najskuteczniejszą (rekomendowaną) na podstawie odnalezionych wytycznych klinicznych oraz opinii ekspertów klinicznych w Polsce,

z którą można porównać ocenianą interwencję w przedmiotowym wskazaniu.

 • oceniane punkty końcowe (klinicznie istotne punkty końcowe),

 • podsumowanie i wnioski ze wskazaniem wypracowanej charakterystyki problemu decyzyjnego wg schematu PICO, który posłuży do opracowania kryteriów włączenia i wyłączenia badań do przeglądu systematycznego przeprowadzonego w ramach analizy efektywności klinicznej (etap II).
 1. Analiza efektywności klinicznej – II etap:

Analiza efektywności klinicznej powinna być spójna z wypracowanym w ramach etapu I - analiza problemu decyzyjnego, schematem PICO. Na podstawie informacji zgromadzonych w ramach analizy problemu decyzyjnego, przystąpienie do prac nad analizą efektywności klinicznej w porozumieniu z pracownikami AOTM - wspólne określenie zakresu oceny, w szczególności ze wskazaniem potencjalnych komparatorów. • Cel

 • Metodyka

  • Kryteria włączenia/wyłączenia badań,

  • Wyszukiwanie badań (strategia wyszukiwania, przeszukiwane źródła informacji medycznej, ,

  • Ocena jakości badań,

  • Ekstrakcja danych,

 • Wyniki

  • przeglądu (liczba włączonych badań, schemat QUORUM, badania wyłączone z przeglądu z podaniem przyczyny wyłączenia),

  • opracowania pierwotne:

   • charakterystyka i ocena jakości badań pierwotnych

   • skuteczność kliniczna na podstawie badań włączonych do przeglądu,

   • bezpieczeństwo na podstawie badań włączonych do przeglądu,

  • opracowania wtórne (charakterystyka i wyniki odnalezionych innych przeglądów systematycznych ew. analiz ekonomicznych),

  • dodatkowe doniesienia o skuteczności i bezpieczeństwie,

 • ograniczenia analizy,

 • dyskusja,

 • wnioski końcowe,

 • spis piśmiennictwa.


Możliwość współpracy:

 • możliwość konsultacji, weryfikacja przebiegu prac, szkolenie w zakresie EBM i HTA, połączone z możliwością udostępnienia stanowiska pracy dla magistranta w siedzibie AOTM np. 1 dzień w tygodniu,

 • weryfikacja pracy po etapie I (analiza problemu decyzyjnego) przez pracowników Agencji, następnie wspólne wypracowanie założeń do etapu II – analiza efektywności klinicznej.

: sites -> sknfarmakoekonomiki.wum.edu.pl -> files
sites -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
sites -> Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
sites -> Dla planowania przestrzennego I transportu
sites -> Formularz a karta informacyjna dla
sites -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
sites -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
sites -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
sites -> Miasta tczewa za okres kadencji

Pobieranie 21.93 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna