Prospekt emisyjny obligacji 1-rocznych na okaziciela


Cele Emisji Obligacji Serii A118Pobieranie 0.7 Mb.
Strona2/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Cele Emisji Obligacji Serii A118


Celem Emisji Obligacji Serii A118 jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na finansowanie działalności operacyjnej Banku.
  1. Informacja o zabezpieczeniu Obligacji Serii A118


Obligacje Serii A118 emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji, nie są zabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

7. Cena Emisyjna


7.1 Cena Emisyjna Obligacji Serii A118

Na mocy uchwały nr 233/2004 Zarządu Banku z dnia 4 listopada 2004 roku oprocentowanie Obligacji Serii A118 jest stałe i zostało określone na 7,00 % w skali roku, a Cena Emisyjna Obligacji Serii A118 została ustalona zgodnie z poniższą formułą:

CE= N+N*I*(q-1)/OS, gdzie

CE – Cena Emisyjna,

N – wartość nominalna Obligacji (100 PLN),

I – oprocentowanie Obligacji w skali roku (7,00 % ),

q - kolejny dzień okresu odsetkowego q = l, 2, 3, 4, ......., n

OS – liczba dni w okresie odsetkowym (365)

Tabela 1: Cena Emisyjna Obligacji Serii A118 na każdy dzień przyjmowania zapisów
Cena Emisyjna określona na każdy dzień przyjmowania zapisów I wpływy Emitenta

(zł)


Prowizja subemitentów i Inne koszty

(zł)


Rzeczywiste wpływy Emitenta

(zł)

Na jednostkę8 listopad 2004

100,009 listopad 2004

100,0210 listopad 2004

100,0412 listopad 2004

100,0815 listopad 2004

100,1316 listopad 2004

100,1517 listopad 2004

100,1718 listopad 2004

100,1919 listopad 2004

100,2122 listopad 2004

100,2723 listopad 2004

100,2924 listopad 2004

100,3125 listopad 2004

100,3326 listopad 2004

100,3529 listopad 2004

100,4030 listopad 2004

100,421 grudzień 2004

100,442 grudzień 2004

100,463 grudzień 2004

100,48


Razem


1)

1)

1)

1) dane zostaną określone po zakończeniu Programu Emisji Obligacji

Przy wyliczaniu Ceny Emisyjnej wartości równe i większe niż pięć tysięcznych złotego zostały zaokrąglone do pełnych groszy, natomiast wartości mniejsze od pięciu tysięcznych złotego zostały pominięte.7.2 Opłata subskrypcyjna

Podmioty przyjmujące zapisy na Obligacje Serii A118 tj. Oferujący i Biuro Maklerskie Banku BPH będą pobierać od subskrybentów opłatę subskrypcyjną liczoną od łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Obligacji Serii A118.

Wysokość opłaty subskrypcyjnej została zróżnicowana w zależności od liczby Obligacji Serii A118 objętych zapisem według następujących zasad:


  • Przy zapisie obejmującym od 10 do 1.499 Obligacji Serii A118, wysokość opłaty subskrypcyjnej została ustalona na poziomie 0,99 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) od każdej subskrybowanej i należycie opłaconej Obligacji Serii A118,

  • Przy zapisie obejmującym od 1.500 do 2.999 Obligacji Serii A118, wysokość opłaty subskrypcyjnej została ustalona na poziomie 0,89 zł (osiemdziesiąt dziewięć groszy) od każdej subskrybowanej i należycie opłaconej Obligacji Serii A118,

  • Przy zapisie obejmującym od 3.000 do 4.999 Obligacji Serii A118, wysokość opłaty subskrypcyjnej została ustalona na poziomie 0,69 zł ( sześćdziesiąt dziewięć groszy) od każdej subskrybowanej i należycie opłaconej Obligacji Serii A118.,

  • Przy zapisie obejmującym 5.000 i więcej Obligacji Serii A118, wysokość opłaty subskrypcyjnej została ustalona na poziomie 0,59 zł ( pięćdziesiąt dziewięć groszy) od każdej subskrybowanej i należycie opłaconej Obligacji Serii A118.

Zwraca się uwagę inwestorów, że powyższe zasady dotyczą każdego pojedynczego zapisu, a nie sumy zapisów danego subskrybenta.

Opłata subskrypcyjna pobrana zostanie tylko od prawidłowo złożonych i należycie opłaconych zapisów na Obligacje Serii A118. W przypadku niedojścia do skutku emisji Obligacji Serii A118 lub złożenia niewłaściwie wypełnionego formularza zapisu, czy też niedokonania pełnej wpłaty na Obligacje Serii A118, pobrana od subskrybenta opłata subskrypcyjna zostanie zwrócona subskrybentowi bez żadnych odsetek, na wskazany w zapisie rachunek, niezwłocznie po, odpowiednio: ogłoszeniu o niedojściu emisji Obligacji Serii A118 do skutku albo dokonaniu przydziału Obligacji Serii A118.
  1. Pobieranie 0.7 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna