Prospekt emisyjny obligacji 1-rocznych na okazicielaPobieranie 0.7 Mb.
Strona4/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
14. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu ostatniego raportu okresowego.
Bank BPH SA w raporcie bieżącym nr 85/2004 poinformował, że w dniu 14 października 2004 roku podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dwie umowy kredytowe na kwotę 50 mln EUR każda o okresie spłaty do 20 lat.

Kredyty służyć mają finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych samorządów lokalnych i przedsiębiorstw w dziedzinach finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny. W ramach jednej z umów możliwe będzie korzystanie ze wsparcia inwestycyjnego Komisji Wspólnot Europejskich udostępnianego w ramach programów Municipal Infrastructure Facility i Municipal Finance Facility.

Łączna wartość umów podpisanych z EBI wynosi 267 mln EUR i przekracza wartość 10% kapitałów własnych Banku BPH.

14 Załączniki
Załącznik nr 1 – Definicje i objaśnienia skrótów


Wyrażenia pisane wielką literą użyte w niniejszym Prospekcie Serii A118, które nie zostały zdefiniowane poniżej mają znaczenie określone w Prospekcie Programu


Bank, Emitent, Spółka, Bank BPH SA., Bank BPH

Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

(firma pod którą spółka działała do dnia 2 lipca 2004 - Bank Przemysłowo–Handlowy PBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie)Bank Austria Creditanstalt AG

Bank Austria Creditanstalt Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu

Biuro Maklerskie Banku BPH, BM BPH

Biuro Maklerskie Banku BPH Spółka Akcyjna

CA IB, Oferujący

CA IB Securities SA z siedzibą w Warszawie

Cena Emisyjna

Cena emisyjna jednej Obligacji serii A118 wyliczona zgodnie z wzorem podanym w niniejszym Prospekcie Serii A118

CeTO

Centralna Tabela Ofert, regulowany rynek pozagiełdowy

Dzień Ustalenia Prawa

Data, w której jest ustalone prawo Obligatariusza do otrzymania świadczenia z Obligacji Serii A118 (to jest Kwoty Wykupu i Odsetek), określona zgodnie z regulacjami KDPW

Dzień Wykupu

Dzień wypłaty świadczeń pieniężnych (to jest Kwoty Wykupu i Odsetek) z tytułu posiadania Obligacji Serii A118

Dz. U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

GPW

Giełda papierów wartościowych prowadzona przez Spółkę Akcyjną Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna, spółka prowadząca Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

KPWiG

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Kwota Wykupu

Świadczenie pieniężne wypłacane przez Emitenta z tytułu wykupu Obligacji Serii A118 o wysokości równej wartości nominalnej Obligacji Serii A118

Nierezydent

Oznacza: (a) osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą oraz osobę prawną mającą siedzibę za granicą, a także inny pomiot mający siedzibę za granicą, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; Nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, oraz (b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych (art. 2 ust. 1 pkt 2 Prawa Dewizowego)

Obligacje

Obligacje emitowane przez Bank na podstawie Uchwały o Programie oraz Uchwał o Emisji

Obligacje Serii A11

2.000.000 (dwa miliony) obligacji na okaziciela Banku BPHPBK, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowane przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje pierwszej serii

Obligacje Serii B11

500.000 (pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela Banku BPHPBK, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowane przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje drugiej serii

Obligacje Serii A12

1.000.000 (jeden milion) obligacji na okaziciela Banku BPHPBK, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje trzeciej serii


Obligacje Serii A13

1.000.000 (jeden milion) obligacji na okaziciela Banku BPHPBK, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje czwartej serii

Obligacje Serii A14

1.000.000 (jeden milion) obligacji na okaziciela Banku BPHPBK, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje piątej serii

Obligacje Serii A15

2.000.000 (dwa miliony) obligacji na okaziciela Banku BPHPBK, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje szóstej serii

Obligacje Serii A51

1.000.000 (jeden milion) obligacji na okaziciela Banku BPHPBK, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje siódmej serii

Obligacje Serii A16

1.000.000 (jeden milion) obligacji na okaziciela Banku BPHPBK, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje ósmej serii

Obligacje Serii A17

2.000.000 (dwa miliony) obligacji na okaziciela Banku BPHPBK, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje dziewiątej serii

Obligacje Serii A21

1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela Banku BPHPBK, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje dziesiątej serii

Obligacje Serii A18

1.000.000 (jeden milion) obligacji na okaziciela Banku BPHPBK, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje jedenastej serii

Obligacje Serii A19

2.000.000 (dwa miliony) obligacji na okaziciela Banku BPHPBK, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje dwunastej serii

Obligacje Serii A110

1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela Banku BPHPBK, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje trzynastej serii

Obligacje Serii A111

1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela Banku BPHPBK, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje czternastej serii

Obligacje Serii A112

1.000.000 (jeden milion) obligacji na okaziciela Banku BPHPBK, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje piętnastej serii

Obligacje Serii A113

1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela Banku BPHPBK, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje szesnastej serii

Obligacje Serii A114

800.000 (osiemset tysięcy) obligacji na okaziciela Banku BPHPBK, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje siedemnastej serii

Obligacje Serii A115

1200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela Banku BPH, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje osiemnastej serii


Obligacje Serii A116

1200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela Banku BPH, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje dziewiętnastej serii

Obligacje Serii A22

800.000 (osiemset tysięcy) obligacji na okaziciela Banku BPH, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje dwudziestej serii

Obligacje Serii A117

1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela Banku BPH, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje dwudziestej pierwszej serii

Obligacje Serii A118

2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela Banku BPH, o wartości nominalnej 100 zł każda wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji jako Obligacje dwudziestej drugiej serii

PLN, zł.

Złoty, prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony do obrotu pieniężnego od 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.) mający wartość 10.000 PLZ

POK

Punkt Obsługi Klientów lub Tymczasowy Punkt Obsługi Klientów BM BPH

Prawo Bankowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

Prawo Dewizowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178)

Prawo o Publicznym Obrocie, Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 49, poz. 447 z późn. zm.)

Program, Program Emisji Obligacji

Program emisji Obligacji realizowany na podstawie Uchwały o Programie poprzez emisje Obligacji poszczególnych serii

Prospekt, Prospekt Programu

Prospekt emisyjny obligacji na okaziciela Banku Przemysłowo – Handlowego PBK Spółka Akcyjna opublikowany w dniu 29 maja 2003 roku

Prospekt Serii, Prospekt Serii A118

Niniejszy dokument sporządzony zgodnie z § 109 ust. 4 Rozporządzenia o Prospekcie zawierający informacje dotyczące Obligacji Serii A118

Rezydent

Oznacza: (a) osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w kraju oraz osobę prawną mającą siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez Nierezydentów, oraz (b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych (art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa Dewizowego)

Raport Bieżący

Raport bieżący, o którym mowa w § 2 pkt 34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

Rozporządzenie o Prospekcie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 186, poz. 1921)

Rozporządzenie o Terminie Ważności Prospektu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu (Dz. U. Nr 139, poz. 1570 z późn. zm.)


Sponsor Emisji

BM BPH - podmiot prowadzący tzw. rachunek sponsora emisji dla Obligacji Serii A118, zgodnie z regulacjami KDPW

Ustawa o Obligacjach

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.)

Zarząd

Zarząd Banku

Pobieranie 0.7 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna