Prospekt emisyjny obligacji 1-rocznych na okazicielaPobieranie 0.71 Mb.
Strona1/8
Data27.04.2016
Rozmiar0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


    PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI 1-ROCZNYCH NA OKAZICIELA SERII A112 BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK S.A.

    Na podstawie niniejszego Prospektu Serii oferuje się 1.000.000 Obligacji Serii A112 na okaziciela, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 100 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 100.000.000 złotych.

    Niniejszy Prospekt Serii zawiera informacje określone w § 94 ust. 4 Rozporządzenia o Prospekcie dotyczące Obligacji Serii A112. Obligacje Serii A112 są emitowane przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji. Informacje dotyczące zasad i warunków emisji Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji zawiera Prospekt Programu opublikowany przez Bank w dniu 29 maja 2003 roku.


 1. Emitent

Nazwa:

Bank Przemysłowo–Handlowy PBK SA

Siedziba:

Kraków

Adres:

Al. Pokoju 1, 31–548 Kraków

Telefon:

+48 12 / 618 63 45

Telefax:

+48 12 / 618 63 43

Internet:

www.bph.pl

e–mail:

bank@bph.pl

     2. Podmiot Dominujący w stosunku do Emitenta

Podmiotem Dominującym w stosunku do Banku Przemysłowo–Handlowego PBK S.A. jest Bank Austria Creditanstalt AG z siedzibą w Wiedniu, Austria.

 1. Rating

  1. Ocena ratingowa Emitenta

Rating Capital Intelligence


W dniu 5 stycznia 2004 roku Bank został powiadomiony przez Agencję Ratingową Capital Intelligence o podwyższeniu oceny ratingowej zobowiązań długoterminowych wyrażonych w walucie obcej z BBB- do BBB oraz zmianie perspektywy ze stabilnej na pozytywną. Pozostałe ratingi tzn. siła finansowa, ocena zobowiązań krótkoterminowych oraz rating wsparcia zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie i wynoszą odpowiednio BB+, A2 oraz 2.

Rating długoterminowy Banku został podwyższony z BBB- do BBB w uznaniu roli jaką pełni w BPH PBK SA jego inwestor strategiczny – Bank Austria Creditanstalt AG. Perspektywa została podwyższona ze względu na lepsze wyniki osiągnięte przez Bank w pierwszym półroczu 2003.


Aktualne oceny ratingowe:


Kategoria

Ocena

Siła finansowa

BB+

Ocena zobowiązań krótkoterminowych

A2

Ocena zobowiązań długoterminowych

BBB

Perspektywa

pozytywna

Rating wsparcia

2

Rating nie został przygotowany na zlecenie Banku. Ocena została przyznana w oparciu o publicznie dostępne informacje.
Opis ocen ratingowych Capital Intelligence


Siła finansowa

Oceniana jest w skali ośmiostopniowej

('AAA' – ocena najwyższa, 'D' – ocena najniższa, oceny te dodatkowo mogą być modyfikowane przez znak +/–).Ocena zobowiązań krótkoterminowych

Przyznawana jest w skali sześciostopniowej

('A1' – ocena najwyższa, 'D' – ocena najniższa).Ocena zobowiązań długoterminowych

Przyznawana jest w skali ośmiostopniowej

('AAA' – ocena najwyższa, 'D' – ocena najniższa, oceny te dodatkowo mogą być modyfikowane przez znak +/–).Perspektywa

Może być określona jako: pozytywna, stabilna lub negatywna. Odzwierciedla ona przewidywania co do polepszenia, braku zmiany lub pogorszenia oceny ratingowej w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

Rating wsparcia

Przyznawany jest w skali pięciostopniowej (1 – ocena najwyższa, 5 – ocena najniższa).

Rating Fitch Ratings Ltd.


W dniu 24 listopada międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd. potwierdziła rating wsparcia BPH PBK na poziomie „2”, co odzwierciedla wsparcie strategicznego udziałowca Banku Bayerische Hypo- und Vereinsbank (HVB), posiadającego rating długoterminowy Fitch’a na poziomie „A”. Zobowiązania BPH PBK pokrywa „Patronatserklaerung” (deklaracja wsparcia) wydana przez HVB.

Rating nie został przygotowany na zlecenie Banku. Ocena została przyznana w oparciu o publicznie dostępne informacje.


Aktualne oceny ratingowe:


Kategoria

Ocena

Rating wsparcia

2Opis ocen ratingowych Fitch Ratings Ltd.


Ocena zobowiązań długoterminowych

Oceniana jest w skali ośmiostopniowej

('D' – ocena najniższa, 'AAA' – ocena najwyższa, oceny te dodatkowo mogą być modyfikowane przez znak +/–).Ocena zobowiązań krótkoterminowych

Przyznawana jest w skali sześciostopniowej

('D' – ocena najniższa, 'F1' – ocena najwyższa, oceny te dodatkowo mogą być modyfikowane przez +/-).Rating wsparcia

Przyznawana jest w skali pięciostopniowej

(5 – ocena najniższa, 1 – ocena najwyższa, dodatkowo oceny od 2 do 5 mogą zostać zmodyfikowane przez literę T wskazującą na duże ryzyko transferowe, spowodowane warunkami ekonomicznymi i politycznymi wywołujące trudności w finansowaniu w walutach obcych)Ocena indywidualna

Przyznawana jest w skali pięciostopniowej

('E' – ocena najniższa, 'A' – ocena najwyższa, oceny te mogą być rozszerzone o cztery pośrednie kategorie D/E, C/D, B/C, A/B).

Rating Standard & Poor’s


Bank Przemysłowo–Handlowy PBK SA otrzymał w dniu 22 listopada 2002 roku zawiadomienie od firmy Standard & Poor’s o podtrzymaniu oceny ratingowej na poziomie BBBpi.
W dniu 27 listopada 2003 roku Bank został powiadomiony przez Agencję Ratingową Standard and Poors o podtrzymaniu oceny ratingowej na poziomie BBBpi.

Rating nie został przygotowany na zlecenie Banku. Ocena została przyznana w oparciu o publicznie dostępne informacje.


Opis ocen ratingowych Standard & Poor’s


Przyznana ocena mieści się w skali dziesięciostopniowej, w której ocena 'AAA' oznacza ocenę najwyższą, natomiast 'D' – ocenę najniższą.

Dodatkowo oceny w przedziale 'AA' – 'CCC' mogą być modyfikowane znakami +/–. Wskaźnik 'pi' oznacza, iż rating został przygotowany na podstawie publicznie dostępnych informacji.Rating Moody’s Investors Service Ltd.


W dniu 12 listopada 2002 r. agencja ratingowa Moody’s Investors Service Ltd. poinformowała BPH PBK o nadaniu następujących ocen ratingowych:


Kategoria

Ocena

Ocena zobowiązań długoterminowych

Baa1

Ocena zobowiązań krótkoterminowych

Prime 2

Perspektywa dla siły finansowej

D

Powyższe oceny zostały podtrzymane 14 i 31 stycznia 2003 roku.

W dniu 20.05.2003 roku Bank został powiadomiony o zmianie na pozytywną (ze stabilnej) perspektywy siły finansowej, która jest na poziomie D. Pozostałe oceny zobowiązań długo i krótkoterminowych (odpowiednio Baa1 i P-2) wraz ze stabilną perspektywą zostały utrzymane.

W dniu 15.09.2003 Bank został powiadomiony o tym, że Agencja Ratingowa Moody's podwyższyła rating długoterminowych zobowiązań BPH PBK SA do A3 z Baa1 i pozostawiła bez zmian rating zobowiązań krótkoterminowych na poziomie P-2. Rating siły finansowej pozostał na poziomie D z możliwością jego podwyższenia.

W dniu 23.09.2003 Bank został powiadomiony o tym, że Agencja Ratingowa Moody's podwyższyła rating siły finansowej Banku z D do D+, określając jej perspektywę jako stabilną. Ratingi zobowiązań długo – (A3) i krótkoterminowych (P-2) pozostały bez zmian.

Aktualne oceny ratingowe:Kategoria

Ocena

Ocena zobowiązań długoterminowych

A3

Ocena zobowiązań krótkoterminowych

Prime 2

Perspektywa dla siły finansowej

D+

Powyższe oceny zostały sporządzone na zlecenie Banku.


Opis ocen ratingowych Moody’s Investors Services Ltd.


Ocena zobowiązań długoterminowych

Oceniana jest w skali dziewięciostopniowej

('C' – ocena najniższa, 'Aaa' – ocena najwyższa, do ocen tych mogą zostać dodane wartości liczbowe od 1 do 3; wartość 1 oznacza, że spółka znajduje się na wyższej, zaś 3 – na niższej pozycji w obrębie danej kategorii).Ocena zobowiązań krótkoterminowych

Przyznawana jest w skali trzystopniowej

('Prime 1' – ocena najwyższa, 'Prime 3' – ocena najniższa, ocena „Not Prime” oznacza, że lokaty nie klasyfikują się do kategorii Prime).Perspektywa dla siły finansowej

Przyznawana jest w skali pięciostopniowej

('E' – ocena najniższa, 'A' – ocena najwyższa, do ocen poniżej kategorii A może zostać dodany ‘+’, w celu wyróżnienia lepszych banków w danej kategorii).

     3.2. Ocena ratingowa Obligacji Serii A112

     Zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia Prospektu Serii A112 Emitent nie wystąpił o przyznanie ratingu dla Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji 1. Rodzaj, liczba i łączna wartość Obligacji Serii A112 oferowanych w ramach Programu Emisji Obligacji

Na mocy niniejszego Prospektu Serii A112 oferowanych jest 1.000.000 ( jeden milion ) sztuk Obligacji na okaziciela serii A112, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów ) złotych.

Emisja Obligacji Serii A112 odbywa się na podstawie uchwały nr 65/2004 Zarządu Banku z dnia 1 kwietnia 2004 roku. Powołana uchwała stanowi Uchwałę o Emisji Obligacji Serii A112 w rozumieniu Prospektu Programu, określającą warunki emisji Obligacji Serii A112. Program Emisji Obligacji przeprowadzany jest na podstawie uchwały Zarządu Banku nr II/57/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 roku w sprawie emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A.

Decyzją z dnia 20 maja 2003 roku, znak DSPE/411/03/03/14/2003, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji. Łączna wartość nominalna Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji nie przekroczy 8.000.000.000 (osiem miliardów) złotych. W przypadku emisji Obligacji nominowanych w USD, EUR lub CHF zasady przeliczania wartości nominalnej Obligacji na PLN dla celów ustalenia łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu określa §4 Uchwały o Programie.

Obligacje Serii A112 są emitowane w ramach piętnastej serii Programu Emisji Obligacji. Obligacje Serii A112 są Obligacjami 1-Rocznymi w rozumieniu Prospektu Programu.

W ramach pierwszej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 2.000.000 (dwa miliony ) Obligacji na okaziciela Serii A11 o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 (dwieście milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A11 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 5 czerwca 2003 r.

W ramach drugiej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 500.000 (pięćset tysięcy ) Obligacji na okaziciela Serii B11 o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii B11 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 10 czerwca 2003 r.

W ramach trzeciej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion ) Obligacji na okaziciela Serii A12 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A12 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 31 lipca 2003 r.

W ramach czwartej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion ) Obligacji na okaziciela Serii A13 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A13 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 28 sierpnia 2003 r.

W ramach piątej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion ) Obligacji na okaziciela Serii A14 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A14 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 29 września 2003 r.

W ramach szóstej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 2.000.000 (dwa miliony ) Obligacji na okaziciela Serii A15 o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 (dwieście milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A15 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 30 października 2003 r.

W ramach siódmej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion ) Obligacji na okaziciela Serii A51 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A51 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 30 października 2003 r.

W ramach ósmej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion ) Obligacji na okaziciela Serii A16 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A16 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 4 grudnia 2003 r.

W ramach dziewiątej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 2.000.000 (dwa miliony ) Obligacji na okaziciela Serii A17 o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 (dwieście milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A17 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 10 grudnia 2003 r.

W ramach dziesiątej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy ) Obligacji na okaziciela Serii A21 o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A21 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 10 grudnia 2003 r.

W ramach jedenastej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion) Obligacji na okaziciela Serii A18 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A18 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 10 grudnia 2003 r.

W ramach dwunastej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 2.000.000 (dwa miliony) Obligacji na okaziciela Serii A19 o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 (dwieście milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A19 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 8 stycznia 2004 r.

W ramach trzynastej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Obligacji na okaziciela Serii A110 o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A110 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 5 lutego 2004 r.

W ramach czternastej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Obligacji na okaziciela Serii A111 o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A111 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 4 marca 2004 r.

Emitent w Uchwale o Emisji Obligacji Serii A112 nie określił progu emisji Obligacji Serii A112. Ze względu na określoną w punkcie 9 niniejszego Prospektu Serii A112 minimalną wielkość zapisu obejmującą 10 Obligacji Serii A112, emisja Obligacji Serii A112 dochodzi do skutku w przypadku złożenia co najmniej jednego należycie opłaconego zapisu obejmującego co najmniej 10 Obligacji Serii A112.

Prospekt Programu będący podstawą wprowadzenia do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji został opublikowany w dniu 29 maja 2003 roku. Skrót Prospektu Programu został opublikowany w dzienniku "Gazeta Giełdy Parkiet". Prospekt Programu udostępniony jest: w siedzibie Banku, w siedzibie Oferującego, w Centrum Informacyjnym KPWiG przy ulicy Mazowieckiej 13 oraz siedzibie GPW przy ulicy Książęcej 4 w Warszawie. Elektroniczna wersja Prospektu Programu została opublikowana na stronie internetowej Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. (www.bph.pl) oraz Biura Maklerskiego Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. (www.bm.bph.pl) i jest podawana do wiadomości jedynie w celach informacyjnych. 1. Pobieranie 0.71 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna