Prospekt emisyjny obligacji 1-rocznych na okaziciela


Cele Emisji Obligacji Serii A112Pobieranie 0.71 Mb.
Strona2/8
Data27.04.2016
Rozmiar0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Cele Emisji Obligacji Serii A112


Celem Emisji Obligacji Serii A112 jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na finansowanie działalności operacyjnej Banku.
  1. Informacja o zabezpieczeniu Obligacji Serii A112


Obligacje Serii A112 emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji, nie są zabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

7. Cena Emisyjna


7.1 Cena Emisyjna Obligacji Serii A112

Na mocy uchwały nr 65/2004 Zarządu Banku z dnia 1kwietnia 2004 roku oprocentowanie Obligacji Serii A112 jest stałe i zostało określone na 5,30% w skali roku, a Cena Emisyjna Obligacji Serii A112 została ustalona zgodnie z poniższą formułą:

CE= N+N*I*(q-1)/OS, gdzie

CE – Cena Emisyjna,

N – wartość nominalna Obligacji (100 PLN),

I – oprocentowanie Obligacji w skali roku (5,30 % ),

q - kolejny dzień okresu odsetkowego q = l, 2, 3, 4, ......., n

OS – liczba dni w okresie odsetkowym (365)

Tabela 1: Cena Emisyjna Obligacji Serii A112 na każdy dzień przyjmowania zapisów
Cena Emisyjna określona na każdy dzień przyjmowania zapisów I wpływy Emitenta

(zł)


Prowizja subemitentów i Inne koszty

(zł)


Rzeczywiste wpływy Emitenta

(zł)

Na jednostkę5 kwiecień 2004

100,006 kwiecień 2004

100,017 kwiecień 2004

100,038 kwiecień 2004

100,049 kwiecień 2004

100,0613 kwiecień 2004

100,1214 kwiecień 2004

100,1315 kwiecień 2004

100,1516 kwiecień 2004

100,1619 kwiecień 2004

100,2020 kwiecień 2004

100,2221 kwiecień 2004

100,2322 kwiecień 2004

100,2523 kwiecień 2004

100,2626 kwiecień 2004

100,3027 kwiecień 2004

100,3228 kwiecień 2004

100,3329 kwiecień 2004

100,3530 kwiecień 2004

100,36


Razem


1)

1)

1)

1) dane zostaną określone po zakończeniu Programu Emisji Obligacji

Przy wyliczaniu Ceny Emisyjnej wartości równe i większe niż pięć tysięcznych złotego zostały zaokrąglone do pełnych groszy, natomiast wartości mniejsze od pięciu tysięcznych złotego zostały pominięte.7.2 Opłata subskrypcyjna

Podmioty przyjmujące zapisy na Obligacje Serii A112 tj. Oferujący i Biuro Maklerskie BPH PBK będą pobierać od subskrybentów opłatę subskrypcyjną liczoną od łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Obligacji Serii A112.

Wysokość opłaty subskrypcyjnej została zróżnicowana w zależności od liczby Obligacji Serii A112 objętych zapisem według następujących zasad:


  • Przy zapisie obejmującym od 10 do 1.499 Obligacji Serii A112, wysokość opłaty subskrypcyjnej została ustalona na poziomie 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) od każdej subskrybowanej i należycie opłaconej Obligacji Serii A112,

  • Przy zapisie obejmującym od 1.500 do 2.999 Obligacji Serii A112, wysokość opłaty subskrypcyjnej została ustalona na poziomie 0,65 zł (sześćdziesiąt pięć groszy) od każdej subskrybowanej i należycie opłaconej Obligacji Serii A112,

  • Przy zapisie obejmującym 3.000 i więcej Obligacji Serii A112, wysokość opłaty subskrypcyjnej została ustalona na poziomie 0,55 zł ( pięćdziesiąt pięć groszy) od każdej subskrybowanej i należycie opłaconej Obligacji Serii A112.

Zwraca się uwagę inwestorów, że powyższe zasady dotyczą każdego pojedynczego zapisu, a nie sumy zapisów danego subskrybenta.

Opłata subskrypcyjna pobrana zostanie tylko od prawidłowo złożonych i należycie opłaconych zapisów na Obligacje Serii A112. W przypadku niedojścia do skutku emisji Obligacji Serii A112 lub złożenia niewłaściwie wypełnionego formularza zapisu, czy też niedokonania pełnej wpłaty na Obligacje Serii A112, pobrana od subskrybenta opłata subskrypcyjna zostanie zwrócona subskrybentowi bez żadnych odsetek, na wskazany w zapisie rachunek, niezwłocznie po, odpowiednio: ogłoszeniu o niedojściu emisji Obligacji Serii A112 do skutku albo dokonaniu przydziału Obligacji Serii A112.
  1. Pobieranie 0.71 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna