Prospekt emisyjny obligacji 1-rocznych na okaziciela


Prawa i obowiązki wynikające z Obligacji Serii A112Pobieranie 0.71 Mb.
Strona3/8
Data27.04.2016
Rozmiar0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Prawa i obowiązki wynikające z Obligacji Serii A112


8.1 Zasady ogólne

Obligacje Serii A112 uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Obligacje Serii A112 są obligacjami na okaziciela oraz nie są zabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. Obligacje Serii A112 są Obligacjami 1-Rocznymi w rozumieniu Prospektu Programu.

Z tytułu posiadania Obligacji Serii A112 Obligatariuszom przysługują następujące świadczenia pieniężne:


 1. Kwota Wykupu,

 2. Odsetki.

Kwota Wykupu jest równa wartości nominalnej Obligacji i wynosi 100 (sto) złotych.

Wysokość Odsetek jest stała i wynosi 5,30 % w skali roku. Odsetki, do których uprawniają Obligacje Serii A112 stanowią Odsetki Podstawowe w rozumieniu Prospektu Programu. Obligacje Serii A112 nie uprawniają do Odsetek Dodatkowych w rozumieniu Prospektu Programu.

Wszystkie Obligacje Serii A112 reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Wypłata Kwoty Wykupu oraz Odsetek nastąpi w Walucie Emisji, to jest w złotych.

8.2 Wypłata Kwoty Wykupu Obligacji Serii A112

8.2.1 Termin wykupu Obligacji Serii A112

Kwota Wykupu jednej Obligacji Serii A112 wynosi 100,00 zł. Wykup Obligacji Serii A112 nastąpi w dniu 5 kwietnia 2005 roku będącym Dniem Wykupu Obligacji Serii A112 w rozumieniu Prospektu Programu.

Z chwilą wykupu Obligacje Serii A112 podlegają umorzeniu.

Emitent nie wyklucza, że będzie nabywał Obligacje Serii A112 w celu ich umorzenia przed terminem wykupu. Podjęcie decyzji o nabyciu Obligacji Serii A112 przez Emitenta w celu ich umorzenia przed terminem wykupu będzie uzależnione od aktualnych warunków rynkowych.8.2.2 Osoby uprawnione do otrzymania Kwoty Wykupu Obligacji Serii A112

Osobami uprawnionymi do otrzymania Kwoty Wykupu równej wartości nominalnej Obligacji Serii A112 są osoby, na których rachunkach papierów wartościowych Obligacje Serii A112 będą zapisane w dniu 21 marca 2005 roku stanowiącym Dzień Ustalenia Prawa do Kwoty Wykupu w rozumieniu Prospektu Programu.8.2.3 Miejsce wykupu

W stosunku do Obligatariuszy, którzy w Dniu Ustalenia Prawa do Kwoty Wykupu będą mieli zapisane Obligacje Serii A112 na rachunkach papierów wartościowych, wypłata Kwoty Wykupu zostanie dokonana za pośrednictwem KDPW. Kwota odpowiadająca iloczynowi wartości nominalnej Obligacji Serii A112 oraz liczby zapisanych na rachunku papierów wartościowych Obligacji Serii A112 zostanie przekazana na rachunek papierów wartościowych Obligatariusza.

W przypadku, gdy Obligatariusz nie zdeponuje Obligacji Serii A112 na rachunku papierów wartościowych (będą one zapisane na rachunku Sponsora Emisji), kwota wynikająca z iloczynu wartości nominalnej Obligacji Serii A112 oraz liczby posiadanych Obligacji Serii A112 zostanie przekazana Obligatariuszowi za pośrednictwem KDPW i Sponsora Emisji na rachunek wskazany przez niego w formularzu zapisu na Obligacje Serii A112.

8.3 Wypłata Odsetek od Obligacji Serii A112

8.3.1 Wysokość Odsetek

Na mocy uchwały nr 65/2004 Zarządu Banku z dnia 1 kwietnia 2004 roku oprocentowanie Obligacji Serii A112 jest stałe i zostało określone na 5,30 % w skali roku.

Oprocentowanie Obligacji Serii A112 liczone będzie od pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii A112, do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu włącznie.


   1. Warunki oraz termin wypłaty Odsetek

Osobami uprawnionymi do otrzymania Odsetek od Obligacji Serii A112 w Dniu Wykupu, są osoby, na których rachunkach papierów wartościowych Obligacje Serii A112 będą zapisane w dniu 21 marca 2005 roku stanowiącym Dzień Ustalenia Prawa do Odsetek w rozumieniu Prospektu Programu. Odsetki od Obligacji Serii A112 będą wypłacane razem z Kwotą Wykupu. Z tego powodu Dzień Ustalenia Prawa do Odsetek pokrywa się z Dniem Ustalenia Prawa do Kwoty Wykupu.

8.3.3 Miejsce płatności Odsetek

W stosunku do Obligatariuszy, którzy w Dniu Ustalenia Prawa do Odsetek, będą mieli zapisane Obligacje Serii A112 na rachunkach papierów wartościowych wypłata Odsetek od Obligacji Serii A112 zostanie dokonana za pośrednictwem KDPW. Odsetki od Obligacji Serii A112 zostaną przekazane na rachunek papierów wartościowych Obligatariusza.

W przypadku, gdy Obligatariusz nie zdeponuje Obligacji Serii A112 na rachunku papierów wartościowych (będą one zapisane na rachunku Sponsora Emisji), Odsetki zostaną przekazane Obligatariuszowi za pośrednictwem KDPW i Sponsora Emisji na rachunek wskazany przez niego w formularzu zapisu na Obligacje Serii A112.

8.3.4 Sposób ustalania Odsetek

Odsetki od Obligacji Serii A112 zostaną wypłacone Obligatariuszom pod warunkiem dojścia do skutku emisji Obligacji Serii A112. Emitent w Uchwale o Emisji Obligacji Serii A112 nie określił progu emisji Obligacji Serii A112. Ze względu jednak na określoną w punkcie 9 niniejszego Prospektu Serii minimalną wielkość zapisu obejmującą 10 Obligacji Serii A112, emisja Obligacji Serii A112 dochodzi do skutku w przypadku złożenia należycie opłaconego zapisu obejmującego co najmniej 10 Obligacji Serii A112.

Wysokość Odsetek przypadających na jedną Obligację Serii A112 emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji jest obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Odsetki = ( N*I / 365 ) * OS = 5,30 zł;

gdzie:

N- oznacza wartość nominalną Obligacji Serii A112, tj. 100 zł każda,I -oznacza oprocentowanie Obligacji Serii A112 w skali roku, tj. 5,30 %,

OS -oznacza długość okresu odsetkowego dla Obligacji Serii A112, wyrażoną w dniach, równą liczbie kolejnych dni okresu odsetkowego; do okresu odsetkowego nie jest wliczany Dzień Wykupu; w stosunku do Obligacji Serii A112 długość okresu odsetkowego wynosi 12 miesięcy czyli 365 dni (1 rok). 1. Terminy subskrypcji, podstawowe zasady dystrybucji i przydziału Obligacji Serii A112.

Emitent nie określił progu dojścia emisji Obligacji Serii A112 do skutku.

W związku z powyższym emisja Obligacji Serii A112 dochodzi do skutku, gdy zostaną prawidłowo złożone i należycie opłacone zapisy na co najmniej 10 (dziesięć) sztuk Obligacji Serii A112 tj. na minimalną liczbę Obligacji Serii A112, na którą może być złożony zapis.     9.1 Osoby uprawnione do objęcia Obligacji Serii A112

Uprawnionymi do zapisywania się na Obligacje Serii A112 są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno Rezydenci, jak i Nierezydenci.

Emitent zwraca uwagę, że nabywanie w kraju przez Nierezydentów z Krajów Trzecich dłużnych papierów wartościowych o terminie wykupu krótszym niż rok podlega ograniczeniom określonym w Prawie Dewizowym.
  1. Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji

5 kwiecień 2004 r. – Otwarcie subskrypcji Obligacji serii A112 i rozpoczęcie przyjmowania zapisów,

30 kwiecień 2004 r. – Zamknięcie subskrypcji Obligacji serii A112 i zakończenie przyjmowania zapisów.
Ponieważ zapisy na Obligacje Serii A112 będą przyjmowane do wyczerpania limitu Obligacji Serii A112, zakończenie przyjmowania zapisów może też nastąpić w ciągu dnia z momentem, w którym prawidłowe i w pełni opłacone zapisy inwestorów obejmą wszystkie oferowane Obligacje Serii A112.

Emitent może postanowić o zmianie terminów subskrypcji lub zapisów na Obligacje Serii A112, skróceniu lub przedłużeniu terminów subskrypcji oraz zapisów.

Emitent może postanowić o skróceniu terminów subskrypcji oraz zapisów na Obligacje Serii A112 nawet w przypadku, gdy nie wszystkie oferowane Obligacje Serii A112 zostały subskrybowane. W takiej sytuacji, gdy w danym dniu przyjmowania zapisów Emitent podejmie decyzję o zakończeniu subskrypcji i nieprzyjmowaniu dalszych zapisów, informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w tym dniu. W takim przypadku wszystkie zapisy prawidłowo złożone i opłacone do dnia publikacji informacji o skróceniu terminu przyjmowania zapisów włącznie, będą przez Emitenta uznane. Sytuacja taka może wystąpić w przypadku istotnej zmiany warunków rynkowych.

Informacja o zmianie terminu otwarcia subskrypcji i rozpoczęcia przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego przed dniem otwarcia subskrypcji i rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

Informacja o zmianie terminów zamknięcia subskrypcji i zakończenia przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego, nie później niż w pierwotnym dniu zamknięcia subskrypcji i zakończenia przyjmowania zapisów.


  1. Zasady i miejsca składania zapisów oraz termin związania zapisem
9.3.1 Miejsce składania zapisu

Zapisy i wpłaty na Obligacje serii A112 będą przyjmowane w siedzibie Oferującego, stałych POK-ach Biura Maklerskiego BPH PBK oraz tymczasowych, niepełnozakresowych POK-ach Biura Maklerskiego BPH PBK wymienionych w załączniku nr 2.


Zapisy będą przyjmowane również za pośrednictwem internetu, pod adresem www.bph.pl i www.bm.bph.pl wyłącznie od rezydentów będących osobami fizycznymi, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Szczegółowe warunki składania zapisów zostały określone w „Regulaminie składania zapisów oraz obsługi sprzedaży Obligacji BPH PBK S.A. za pośrednictwem internetu„ będącym załącznikiem nr 3 do Prospektu Programu Emisji Obligacji.

9.3.2. Zasady składania zapisów na Obligacje Serii A112

Oferta Obligacji Serii A112 nie jest Ofertą w oparciu o Subemisję Usługową.

Osoba uprawniona do złożenia zapisu może złożyć zapis na minimum 10 sztuk Obligacji Serii A112, a maksymalnie na liczbę obligacji oferowanych w ramach Serii A112.

Osoba uprawniona ma prawo do wielokrotnego złożenia zapisu na Obligacje Serii A112, każdy zapis musi opiewać na minimum 10 sztuk Obligacji Serii A112, ale łącznie nie może zapisać się na więcej niż na liczbę obligacji oferowanych w ramach Serii A112.

Zapis (lub suma zapisów) jednej osoby uprawnionej na liczbę obligacji większą niż oferowana w Serii A112, będzie traktowany jak zapis na liczbę obligacji oferowaną w Serii A112.
Osoba uprawniona dokonująca zapisu na Obligacje Serii A112 składa w miejscu przyjmowania zapisów wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu. Jeden egzemplarz formularza zapisu otrzymuje osoba składająca zapis, jako potwierdzenie jego dokonania, a pozostałe dwa egzemplarze są przeznaczone dla Emitenta oraz Oferującego.

W formularzu zapisu powinny być zamieszczone następujące dane:

1. nazwa (firma) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej składającej zapis,

2. siedziba, miejsce zamieszkania oraz adres składającego zapis,

3. adres do korespondencji składającego zapis,

4. w przypadku Rezydentów: numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, w odniesieniu do osób fizycznych albo numer REGON w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a

w przypadku Nierezydentów – numer paszportu, kod kraju, obywatelstwo w odniesieniu do osób fizycznych albo numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

5. liczba Obligacji Serii A112 objętych zapisem,

6. cena emisyjna jednej Obligacji Serii A112 na dzień składania zapisu,

7. opłata subskrypcyjna ,

8. kwota wpłaty na Obligacje Serii A112 (uwzględniającą opłatę subskrypcyjną),

9. określenie sposobu płatności ( gotówka w POK lub przelew),

10. rachunek bankowy lub inwestycyjny inwestora, na który zostanie dokonany ewentualny zwrot wpłaconej kwoty, a także na który zostanie dokonany przelew środków z tytułu wykupu Obligacji Serii A112, oraz odsetek w przypadku niezdeponowania Obligacji Serii A112 na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza,

11. zobowiązanie do osobistego poinformowania podmiotu przyjmującego zapis o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego/inwestycyjnego osoby składającej zapis,

12. oświadczenie osoby składającej zapis, że znana jest mu treść Prospektu Programu oraz Prospektu Serii, w tym zasady przydziału i warunki emisji Obligacji Serii A112 oraz, że wyraża na nie zgodę,

13. datę oraz podpis pracownika biura maklerskiego, który przyjmuje zapis,

14. podpis osoby składającej zapis lub jej pełnomocnika.

Ponadto formularz zapisu zawierać będzie oświadczenie osoby składającej zapis o dobrowolnym przekazaniu swoich danych osobowych, wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestru nabywców Obligacji Serii A112, realizacji świadczeń z Obligacji Serii A112, oraz wykonywania przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także innych właściwych regulacji.

Administratorami danych osobowych subskrybentów Obligacji Serii A112, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych będzie Oferujący i Bank BPH PBK S.A. Osoba zapisująca się posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych.
Wszelkie konsekwencje wynikające ze złożenia nieprawidłowego lub niepełnego zapisu ponosi składający zapis.
Zapis na Obligacje Serii A112 jest nieodwołalny, bezwarunkowy i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.
Osoba fizyczna składająca zapis zobowiązana jest przedstawić dokument potwierdzający jej tożsamość.
Przedstawiciel osoby prawnej składający zapis na Obligacje Serii A112 w jej imieniu zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a) aktualny wypis z właściwego rejestru podmiotu, w imieniu którego składany jest zapis,

b) dokument potwierdzający prawo do reprezentowania osoby prawnej przez osobę składającą zapis,

c) dokument potwierdzający tożsamość,

d) w przypadku, jeśli do złożenia zapisu wymagana jest zgoda organu podmiotu, w imieniu którego składany jest zapis - dokument potwierdzający udzielenie zgody przez odpowiedni organ.
Dla ważności zapisu na Obligacje Serii A112 wymagane jest złożenie, w terminie przyjmowania zapisów, właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu oraz opłacenie zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Rozdziale.
Wzór formularza zapisu będzie udostępniony w siedzibie Oferującego oraz w POK-ach przyjmujących zapisy na Obligacje Serii A112, w terminach subskrypcji Obligacji Serii A112.

9.3.3. Procedura składania dyspozycji deponowania

Osoba składająca zapis na Obligacje Serii A112 może jednocześnie złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania Obligacji Serii A112, stanowiącą część formularza zapisu, która umożliwi, po rejestracji Obligacji Serii A112 w KDPW, zdeponowanie przydzielonych Obligacji Serii A112 na rachunku papierów wartościowych osoby składającej zapis, wskazanym przez tę osobę. Dyspozycja deponowania zawiera:

1. firmę domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską lub banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych oraz nazwę i numer rachunku papierów wartościowych, na którym mają być zdeponowane wszystkie Obligacje Serii A112 przydzielone przez Bank,

2. zwrot „proszę o zdeponowanie wszystkich przydzielonych mi Obligacji Serii A112 na moim rachunku papierów wartościowych”.

Zapisanie przydzielonych Obligacji Serii A112 na rachunku papierów wartościowych następuje wówczas bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia Obligacji Serii A112 w Punkcie Obsługi Klientów, w którym złożony był zapis i przedstawienia go do potwierdzenia w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych osoby zapisującej się na Obligacje Serii A112.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza dyspozycji deponowania Obligacji Serii A112 z przyczyn leżących po stronie osoby zapisującej się na Obligacje Serii A112 ponosi ta osoba.

W stosunku do inwestorów, którzy złożyli zapis na Obligacje Serii A112, a którzy nie złożyli dyspozycji deponowania Obligacji Serii A112, wydanie Obligacji Serii A112 nastąpi poprzez zapisanie Obligacji Serii A112 na rachunku Sponsora Emisji.

Niezwłocznie po zarejestrowaniu Obligacji Serii A112 w KDPW, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia tej rejestracji, osoby, które nie złożyły dyspozycji deponowania będą mogły otrzymać w miejscu, w którym składały zapis na Obligacje Serii A112, potwierdzenie nabycia Obligacji Serii A112, zawierające w szczególności oznaczenie kodu papierów wartościowych.

Zwraca się uwagę inwestorów, że obsługa posprzedażowa (wydawanie potwierdzeń nabycia Obligacji Serii A112, aktualizacja danych osobowych) może być wykonywana w tymczasowych POK tylko przez ściśle określony czas. Po tym czasie obsługa będzie prowadzona w stałych POK. Informacja dotycząca zaprzestania obsługi posprzedażowej w tymczasowych POK zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego.


     9.3.4 Termin związania zapisem

Inwestor składający zapis na Obligacje Serii A112 jest nim związany od dnia złożenia zapisu do dnia przydziału przez Emitenta Obligacji Serii A112, albo do dnia ogłoszenia o niedojściu emisji Obligacji Serii A112 do skutku.
9. 3.5 Działanie przez pełnomocnika
Zapis oraz inne czynności związane z dokonywaniem zapisów na Obligacje Serii A112 mogą być dokonane przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.

Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w formie notarialnej, bądź w inny sposób zgodny z procedurami działania za pośrednictwem pełnomocnika, obowiązującymi u Oferującego i w Biurze Maklerskim BPH PBK.

Dokument pełnomocnictwa powinien zawierać dane inwestora oraz pełnomocnika w zakresie wskazanym w formularzu zapisu. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest podmiot świadczący usługi w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie zamiast pełnomocnictwa może być okazana umowa o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie oraz pełnomocnictwo do zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, o ile zakres pełnomocnictwa umożliwia złożenie zapisu.

Zwraca się uwagę na właściwe sporządzenie pełnomocnictwa i uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 15 zł (Ustawa o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 86, poz. 960 z dnia 17 października 2000 r.)

  1. Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat na Obligacje Serii A112 oraz skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej
9.4.1 Informacja na temat obowiązków domu maklerskiego w związku z przyjmowaniem wpłat

Zgodnie z art. 106 Prawa Bankowego, bank jest zobowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 i Nr 128, poz. 840 z późn. zm.) lub w celu ukrycia działań przestępczych. Ponadto bank jest obowiązany do prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na których rzecz wpłata została dokonana (art. 106 ust. 4 Prawa Bankowego). Wysokość kwoty i warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa powyżej, a także tryb postępowania banków w przypadkach, o których mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 , poz. 533 i Nr 128, poz. 840 z późn. zm.), ustala w drodze uchwały Komisja Nadzoru Bankowego.


Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego, bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1. W takim przypadku, jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 106 ust. 1, nie miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań przestępczych, odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze wstrzymania czynności bankowych ponosi Skarb Państwa.
Zgodnie z Uchwałą Nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie trybu postępowania banków w przypadkach prania pieniędzy oraz ustalenia wysokości kwoty i warunków prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na rzecz których wpłata została dokonana (Dz. Urz. NBP Nr 18, poz. 40), banki zobowiązane są do prowadzenia rejestrów wpłat gotówkowych, których wartość przekracza równowartość 10.000 (dziesięć tysięcy) EUR i przechowywania tych danych przez okres co najmniej 5 lat.
Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 roku Banki zobowiązane są do zamieszczania w rejestrze wpłat danych pozwalających na identyfikację osób dokonujących wpłat oraz osób, na rzecz których wpłaty są dokonywane. Ponadto zobowiązane są zamieścić dane dotyczące banków oraz numerów rachunków bankowych związanych z transakcją, o ile występują, dane dotyczących rodzaju transakcji, kwoty i waluty transakcji oraz daty dokonania transakcji, a także dane dotyczące pracownika banku, który dokonał rejestracji.
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) na dzień sporządzenia prospektu instytucje obowiązane tj. m.in. domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych zobowiązane są m.in. dokonywać rejestracji transakcji, zarówno przeprowadzonych w pojedynczej operacji, jak i w ramach kilku operacji powiązanych, bez względu na wartość wpłaty, jeżeli okoliczności transakcji wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych źródeł lub źródeł nieujawnionych. W celu dokonania rejestracji dokonuje się identyfikacji, która obejmuje:

1. w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie następujących danych osoby dokonującej transakcji: cech dokumentu, stwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego lub paszportu), imienia i nazwiska osoby składającej dyspozycję (zlecenie), obywatelstwa, adresu, numeru PESEL (lub kod kraju w przypadku paszportu) a odnośnie osoby, w imieniu której dokonywana jest transakcja – imienia, nazwiska oraz adresu,

2. w przypadku osób prawnych – zapisanie: aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres osoby prawnej oraz aktualnego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do reprezentowania tej osoby prawnej, jak również danych określonych w punkcie powyżej, dotyczących osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną,

3. w przypadku jednostek organizacyjnych, niemających osobowości prawnej - zapisanie danych z dokumentu, wskazującego formę organizacyjną i adres jej siedziby, oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób przeprowadzających transakcję do reprezentowania tej jednostki, jak również danych określonych w punkcie powyżej, dotyczących osoby fizycznej reprezentującej jednostkę organizacyjną.

Identyfikacja dotyczy także beneficjentów transakcji i obejmuje ustalenie i zapisanie ich tożsamości oraz adresu.

9.4.2. Zasady i forma płatności za Obligacje Serii A112

Inwestor jest zobowiązany dokonać pełnej wpłaty na pokrycie Obligacji Serii A112 objętych zapisem nie później niż w chwili składania zapisu.

Wpłata na objęcie Obligacji musi zostać dokonana w PLN.

Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Obligacji Serii A112, na które inwestor zamierza dokonać zapisu i Ceny Emisyjnej Obligacji Serii A112 obowiązującej w dniu, w którym inwestor złoży zapis oraz powinna uwzględniać opłatę subskrypcyjną.

Wpłaty mogą być dokonywane gotówką w Punkcie Obsługi Klientów lub przelewem na rachunek Punktu Obsługi Klienta, w którym składany jest zapis.

W przypadku wpłaty na rachunek Punktu Obsługi Klienta, inwestorzy zamierzający opłacić zapis w formie przelewu powinni skontaktować się z wybranym POK-iem celem ustalenia numeru rachunku.


Celem dokładnej identyfikacji wpłaty inwestor powinien podać w tytule wpłaty numer PESEL/REGON, a także numer zapisu wydrukowany na formularzu zapisowym po wyrażeniu „formularz zapisu”.
Inwestor dokonując przelewu powinien obliczyć kwotę wpłaty po Cenie Emisyjnej określonej na dzień, w którym zamierza złożyć zapis i uwzględnić opłatę subskrypcyjną.
Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym zostały wpłacone środki pieniężne w POK lub dzień w którym środki pieniężne wpłynęły na rachunek POK.
Niedokonanie wpłaty w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty, powoduje nieważność zapisu na Obligacje Serii A112.

9.4.3 Skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej

Niedokonanie wpłaty w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty powoduje nieważność zapisu na Obligacje Serii A112.


9.5 Przydział Obligacji Serii A112

Podstawę przydziału Obligacji Serii A112 stanowi prawidłowo złożony i w pełni opłacony zapis.

Obligacje Serii A112 zostaną przydzielone przez Emitenta w liczbie zgodnej ze złożonym zapisem.

Przydział Obligacji nastąpi nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji.

Zamiarem Emitenta jest dokonanie przydziału Obligacji Serii A112 w terminie 3 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji

Ponieważ zapisy na Obligacje Serii A112 będą przyjmowane do wyczerpania limitu Obligacji Serii A112, nie jest możliwe wystąpienie nadsubskrypcji.


Wydanie Obligacji Serii A112 w stosunku do inwestorów, którzy posiadają rachunki papierów wartościowych prowadzone przez banki lub domy maklerskie i złożyli Dyspozycję Deponowania Obligacji Serii A112 na takim rachunku, nastąpi poprzez zapisanie Obligacji Serii A112 na odpowiednim rachunku papierów wartościowych.

Wydanie Obligacji inwestorom, którzy nie posiadają rachunku papierów wartościowych lub nie złożyli dyspozycji deponowania Obligacji Serii A112, nastąpi poprzez zapisanie Obligacji Serii A112 na rachunku Sponsora Emisji.  1. Dojście i niedojście Emisji do skutku

Emitent nie określił progu dojścia emisji Obligacji Serii A112 do skutku.

W związku z powyższym emisja Obligacji Serii A112 dochodzi do skutku, gdy zostaną prawidłowo złożone i należycie opłacone zapisy na co najmniej 10 (dziesięć) sztuk Obligacji Serii A112 tj. na minimalną liczbę Obligacji Serii A112, na którą może być złożony zapis.

Informację o dojściu do skutku emisji Obligacji Serii A112 Emitent poda do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego, niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji Serii A112.

Informację o niedojściu do skutku emisji Obligacji Serii A112 Emitent poda do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego.  1. Zwrot środków pieniężnych

Zwroty środków z tytułu ewentualnego niedojścia emisji Obligacji Serii A112 do skutku zostaną dokonane na rachunek wskazany w formularzu zapisowym niezwłocznie po ogłoszeniu przez Bank o niedojściu emisji Obligacji Serii A112 do skutku.

Zwroty ewentualnych nadpłat zostaną dokonane na rachunek inwestora wskazany w formularzu zapisu, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ich wpływu na rachunek POK, bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

W przypadku nieważności zapisu z powodu złożenia niewłaściwie wypełnionego formularza zapisu lub niedokonania pełnej wpłaty na Obligacje Serii A112, zwrot wpłat na wskazany w zapisie rachunek, rozpocznie się niezwłocznie po dniu dokonania przydziału Obligacji Serii A112.

Zwrot dokonanych wpłat nastąpi wraz z opłatą subskrypcyjną bez żadnych odsetek i odszkodowań.

Emitent nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowy zwrot wpłaty lub nadpłaty w przypadku, gdy zwrot środków okaże się niemożliwy, ze względu na jego odrzucenie przez podmiot prowadzący rachunek inwestora.


  1. Odstąpienie od przeprowadzenia subskrypcji

Emitent może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii A112 przed terminem otwarcia subskrypcji Obligacji Serii A112. Odstąpienie od subskrypcji może mieć miejsce w szczególności w przypadku istotnej zmiany warunków rynkowych. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii A112 zostanie podana w formie Raportu Bieżącego przed terminem rozpoczęcia subskrypcji Obligacji Serii A112.


 1. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie niniejszej informacji oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia


Wartość zaciągniętych zobowiązań Banku na koniec czwartego kwartału 2003 r. wyniosła 40.194 mln zł, w tym:

 • wobec banku centralnego - 4 mln zł,

 • wobec sektora finansowego - 6.862 mln zł,

 • wobec sektora niefinansowego - 25.493 mln zł,

 • wobec sektora budżetowego - 3.146 mln zł,

 • z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu – 72 mln zł,

 • z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – 544 mln zł,

 • inne 4.073 mln zł.

Emitent zakłada, iż poza emisją obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej do 8 mld zł w okresie do Dnia Wykupu Obligacji Serii A112 nie nastąpi inna istotna zmiana zarówno w strukturze, jak i w wielkości zobowiązań Banku.

    11 Podmiot oferujący Obligacje Serii A112

Podmiotem Oferującym Obligacje Serii A112 w publicznym obrocie jest:

CA IB Securities S.A.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa   12 Wskazanie rynku regulowanego, na który Emitent planuje wprowadzić obligacje do wtórnego obrotu, ze wskazaniem planowanego terminu rozpoczęcia obrotu oraz decyzji dotyczących dopuszczenia obligacji na tym rynku.

Emitent dołoży wszelkich starań, aby Obligacje Serii A112 wprowadzić do obrotu na GPW w terminie jednego miesiąca od dnia zamknięcia subskrypcji Obligacji Serii A112.

Po dokonaniu przydziału Obligacji Serii A112 Emitent wystąpi do KDPW z wnioskiem o zawarcie umowy o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych. Jednocześnie Emitent wystąpi z wnioskiem do GPW o wprowadzenie Obligacji Serii A112 do obrotu.
13 Daty przekazania ostatnich raportów okresowych, w tym raportów zawierających dane zbadane przez podmiot uprawniony do badania


Raport

Data przekazania do publicznej wiadomości

Rodzaj danych finansowych

Skonsolidowany raport roczny za rok 2003

11.03.2004

zbadane przez podmiot uprawniony

Jednostkowy raport roczny za rok 2003

11.03.2004

zbadane przez podmiot uprawniony

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2003

26.02.2004

niezbadane przez podmiot uprawniony

Skonsolidowany raport za III kwartał 2003

29.10.2003

niezbadane przez podmiot uprawniony

Skonsolidowany raport półroczny za 2003

30.09.2003 r.

poddany przeglądowi przez podmiot uprawniony

Skonsolidowany raport za II kwartał 2003

4.08.2003 r.

niezbadane przez podmiot uprawniony

Skonsolidowany raport za I kwartał 2003

8.05.2003 r.

niezbadane przez podmiot uprawniony

Skonsolidowany raport roczny za 2002

19.03.2003 r.

zbadane przez podmiot uprawniony

Raport roczny za 2002

7.03.2003 r.

zbadane przez podmiot uprawniony

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2002

14.02.2003 r.

niezbadane przez podmiot uprawniony

Skonsolidowany raport za III kwartał 2002

13.11.2002 r.

niezbadane przez podmiot uprawniony

Skonsolidowany raport półroczny za 2002

30.09.2002 r.

niezbadane przez podmiot uprawniony

Skonsolidowany raport za II kwartał 2002

14.08.2002 r.

niezbadane przez podmiot uprawniony

Skonsolidowany raport za I kwartał 2002

15.05.2002 r.

niezbadane przez podmiot uprawniony


Pobieranie 0.71 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna