Proszę wybrać jeden ze stanów faktycznych i na jego podstawie przygotować projekt skargi do Europejskiego Trybunału Praw CzłowiekaPobieranie 9.87 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar9.87 Kb.
Proszę wybrać jeden ze stanów faktycznych i na jego podstawie przygotować projekt skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Na potrzeby skargi, proszę przyjąć, że państwo przeciwko któremu wnoszona jest skarga jest stroną Konwencji i wszystkich protokołów.

Stan faktyczny nr 1
Peruwiańczyk O.O. przebywający w więzieniu w Londynie jest podejrzany o związki z organizacją terrorystyczną winną m.in. zamachów bombowych w madryckim metrze.

Przybył we wrześniu 1993r. do Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymał azyl w szczególności dlatego, że w latach 1988 i 1990 został w Peru aresztowany, a następnie był poddany torturom. W 1994r. uzyskał status uchodźcy i zgodę na pozostanie tam do czerwca 1998r. W okresie rozpatrywania wniosku o zgodę na pobyt na czas nieokreślony, w październiku 2002r., został aresztowany na podstawie ustawodawstwa antyterrorystycznego. W marcu 2005r. zwolniono go za kaucją i oddano pod dozór policyjny. W okresie rozpatrywania odwołania od postanowienia o dozorze otrzymał zawiadomienie o zamiarze deportowania go do Peru. Odwołał się od tej decyzji powołując się na fakt, że w latach 1999 i 2000 w Peru został skazany in absentia za udział w dwóch spiskach terrorystycznych. Władze peruwiańskie twierdziły, że podczas pobytu w Wielkiej Brytanii wspierał swoich zwolenników w Peru i zachęcał ich do zamachów bombowych. O.O. twierdził, że w razie deportacji będzie ponownie sądzony i narażony na tortury, długotrwały pobyt w areszcie i bardzo nierzetelny proces na podstawie obciążających go dowodów, wymuszonych od współoskarżonych torturami.

Specjalna Komisji Odwoławcza ds. Imigracji oddaliła odwołanie twierdząc w szczególności, że O.O. ochronę przed torturami i złym traktowaniem daje porozumienie zawarte między Wielką Brytanią i Peru (zwane dalej

„Porozumieniem”) zawierające szczegółową listę zapewnień władz peruwiańskich. Komisja stwierdziła również, że ponowny proces nie oznaczałby całkowitego pozbawienia skarżącego prawa do rzetelnego procesu sądowego. Sąd Apelacyjny częściowo uwzględnił apelację od jej werdyktu. Stwierdził, że istniało ryzyko użycia przeciwko niemu dowodów uzyskanych w wyniku tortur, co stanowiłoby naruszenie międzynarodowego ich zakazu i jaskrawą odmowę wymiaru sprawiedliwości z naruszeniem art.6 Konwencji. W lutym 2009r. Izba Lordów częściowo opowiedziała się za wnioskami Komisji. Stwierdziła, że zapewnienia dyplomatyczne uchroniłyby O.O. przed torturami, a ryzyko sięgnięcia po tortury w postępowaniu karnym w Peru nie oznaczało, że skarżącemu w sposób jaskrawy odmówiono by wymiaru sprawiedliwości.Stan faktyczny nr 2
A.B został uznany za zdolnego do służby wojskowej i miał się stawić do jej odbycia wiosną 2004r. W pismach wysyłanych do różnych urzędów twierdził, że odmawia jej ze względów sumienia, ale jest gotów odbyć alternatywną służbę cywilną. Komisja Parlamentarna ds. Państwowych i Prawnych poinformowała go następnie, że nie ma w Bułgarii przepisów zezwalających na służbę alternatywną, miał więc obowiązek służyć w armii. Wyrokiem utrzymanym ostatecznie w mocy przez Sąd Kasacyjny w styczniu 2005 r. został skazany za uchylanie się od służby wojskowej na karę pozbawienia wolności wymiarze 2,5 roku. Po kilku miesiącach został warunkowo zwolniony.
Stan faktyczny nr 3
Młoda kobieta narodowości romskiej – A.B. 23 sierpnia 2002 r. została wysterylizowana w publicznym szpitalu  w G. we wschodniej Polsce, w którym przebywała w związku z urodzeniem w drodze cesarskiego cięcia drugiego dziecka. Twierdziła, że w końcowych stadiach porodu pytano ją, czy chciałaby mieć więcej dzieci i powiedziano, że gdyby miała kolejne to zmarłaby ona albo dziecko. Twierdziła, że w bólu i strachu podpisała zgodę na sterylizację, ale w owym czasie nie rozumiała, co to dla niej oznaczało, nie znała natury i skutków tego zabiegu a przede wszystkim nie wiedziała o tym, że są one nieodwracalne.

W styczniu 2005 r. Centrum Praw Człowieka – organizacja pozarządowa opublikowała raport na temat przymusowej sterylizacji i innych zamachów na wolność reprodukcyjną Romów w Polsce. W ślad za nim zostało wszczętych szereg spraw: śledztwo w sprawie zarzutu nielegalnych sterylizacji kobiet romskich (które zostało następnie umorzone, bo uznano, że nie doszło do przestępstwa) oraz postępowanie cywilne i konstytucyjne wniesione przez skarżącą z zarzutem, że personel szpitala w G. w kłamliwy sposób doprowadził do jej sterylizacji. Domagała się przeprosin i odszkodowania. Powództwo cywilne zostało ostatecznie oddalone w drugiej instancji przez Sąd Okręgowy w G w maju 2006 r.

Pobieranie 9.87 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna