Protok ó Ł Nr 11/12 z posiedzenia XXVI (dwudziestej szóstej) w kadencji 2010-2014 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 30 listopada 2012r w lokalu Urzędu GminyPobieranie 78.49 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar78.49 Kb.
P R O T O K Ó Ł Nr 11/12
z posiedzenia XXVI (dwudziestej szóstej) w kadencji 2010-2014 Sesji Rady Gminy
w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 30 listopada 2012r w lokalu Urzędu Gminy.

Posiedzenie XXVI w kadencji 2010-2014 Sesji Rady Gminy o godz.930 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Wiatr. Na podstawie listy obecności w posiedzeniu udział brało 14 radnych, przy 1 radnym nieobecnym (R Kępa) co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych, stanowi kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przywitał zaproszonych gości według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu. Porządek obrad przyjęto do realizacji

i opisano w pkt. 4 niniejszego protokółu.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przywitanie zaproszonych gości.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.

7. Wystąpienie zaproszonych gości.

8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.


Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
9. Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne za 2012r – projekt nr 1.

10. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024 – projekt nr 2.

11. Podział gminy Skarżysko Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – projekt nr 3.

12. Przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” – projekt nr 4.

13. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2013r – projekt nr 5.

14. Uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne – projekt nr 6.

15. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – projekt nr 7.

16. Uchwalenie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - projekt nr 8.

17. Uchwalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 9.

18. Ustalenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – projekt nr 10.

19. Zmiany do Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010r w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPWiK Sp. z o. o. w Skarżysku-Kamiennej projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków – projekt nr 11.

20. Zmiany do Uchwały Nr XLVI/264/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 lipca 2001r w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki pn.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej – projekt nr 12.

21. Zmiany do Uchwały Nr XV/88/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2012 – projekt nr 13.

22. Zmiany uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia

20 czerwca 2000r. w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR"
23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.

24. Wolne wnioski i zapytania.

25. Zakończenie obrad sesji.

Przebieg obrad
Ad. 1 Otwarcia obrad XXVI sesji Rady Gminy w kadencji 2010-2014 o godz. 930 dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Wiatr.
Ad. 2 Stwierdzenie kworum - na podstawie listy obecności w posiedzeniu udział brało

14 radnych, przy 1 radnych nieobecnych (R. Kępa), co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził kworum.


Ad. 3 Przywitanie zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Wiatr przywitał wszystkich zebranych, m.in. zaproszonych gości zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 4 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem do zebranych, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad:

Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o wycofanie z porządku obrad projektu nr 7 w sprawie wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, z uwagi na dopracowanie i dalsze konsultacje.Jednoczenie prosił o wprowadzenie projektu uchwały nr 14 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 czerwca 2000r. w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR" z uwagi na zaistniały błąd w Uchwale Nr XX/124/12 błędnie została zapisana nazwa jednostki samorządowej tj. „Miasto Chlewiska”, zamiast „Gmina Chlewiska”. Powyższe skutkuje koniecznością podjęcia uchwały zawierającej poprawny zapis, określający jednostkę samorządową.

Przewodniczący Rady Gminy w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie zgłoszone zdjęcie z porządku obrad projektu nr 7 wyniku którego:

- za przyjęciem było – 13 radnych

- przeciwko – 0 radnych

- wstrzymujących się – 0 radnych

- przy 2 nieobecnych w czasie głosowania (R. Kępa, M. Rymarczyk).

- na ogólną liczbę 15 radnych. Zmiany do porządku obrad został przyjęty do realizacji.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku projektu nr 14 wyniku którego:

- za przyjęciem było – 13 radnych

- przeciwko – 0 radnych

- wstrzymujących się – 0 radnych

- przy 2 nieobecnych w czasie głosowania (R. Kępa, M. Rymarczyk).

- na ogólną liczbę 15 radnych. Zmiany do porządku obrad został przyjęty do realizacji.


Po wprowadzeniu zmian Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad w wyniku którego:

- za przyjęciem było – 13 radnych

- przeciwko – 0 radnych

- wstrzymujących się – 0 radnych

- przy 2 nieobecnych w czasie głosowania (R. Kępa, M. Rymarczyk),

- na ogólną liczbę 15 radnych. Porządek obrad został przyjęty do realizacji.


Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Wiatr oddał głos Pani Alicji Pasis Wiceprzewodniczącej Rady Gminy do prowadzenia następnego punktu obrad.
Ad. 5 Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Pasis powiedziała, iż protokół nr 10/12 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 października 2012r. był dostępny do wglądu w Biurze Rady Gminy. Zwróciła się z pytaniem, czy są uwagi do tego protokółu.

Uwag nie zgłoszono. Poddała pod głosowanie protokół w wyniku, którego:

- za przyjęciem było – 13 radnych

- przeciwko – 0 radnych

- wstrzymujących się – 0 radnych

- przy 2 nieobecnych w czasie głosowania (R. Kępa, M. Rymarczyk).

- na ogólną liczbę 15 radnych. Protokół został przyjęty.
Ad. 6 Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami – przedstawił Wójt Gminy Pan Zdzisław Woźniak, a mianowicie:

- 31.10.2012r odbył spotkanie z Prezydentem Miasta Skarżyska - Kamiennej, Wójtem z Bliżyna

i burmistrzem Suchedniowa w sprawie Regionalnej Instalacji Przetwórstwa Odpadów Komunalnych w Końskich oceny wniosku, drugie spotkanie z przedstawicielami Gminy Końskie,

- 5.11.2012r odbył się odbiór drogi w Lipowym Polu Skarbowym, pomnika koło CPN w Skarżysku Kościelnym, kapliczki w Lipowym Polu Skarbowym,

- 6.11.2012r odbyło się spotkanie w Ostrowcu Św. trzech powiatów na temat opracowywania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego,

- 8.11.2012r odbyło się szkolenie w Urzędzie Gminy w ramach projektu „Lider w Samorządzie” w zakresie kontroli zarządczej,

- w tym dniu odbyło się powtórne spotkanie w Urzędzie Miasta o dofinansowanie 80% transportu zbiorowego, zobowiązuje się gminy do podpisywania umowy z organizatorem na 2013r MKS wystąpił z wnioskiem o dopłatę 300tys.zł.,

- 9.11.2012r uczestniczył w ślubowaniu przedszkolaków, a po południu brał udział w spotkaniu OSP w Grzybowej Górze w przekazaniu toreby z wyposażeniem medycznym przez Marszałka i przedstawiciela KRUS.

-11.11.2012r – obchodziliśmy Święto Niepodległości podziękował wszystkim za udział w uroczystościach pocztom sztandarowym, straży, młodzieży, mieszkańcom,

- 12.11.2012r odbył się odbiór stanicy w Michałowie,

- 14.11.2012r odbył spotkanie w sprawie obchodów 140 rocznicy powstania styczniowego,

- 16.11.2012r brał udział w Mszy Św. w Ostrobramie – rocznica odsłonięcia tablicy poświęconej biskupowi Materskiemu,

- 22.11.2012r brał udział w uroczystościach wręczenia nagrody „Bezpieczne wakacje”,

- 26.11.2012r odbyła się rozprawa w sprawie wywłaszczenia ul. Olszynki,

- 27.11.2012r – podpisał akt notarialny na działki w Świerczku,

- 28.11.2012r podpisał umowę na kredyt z Getin Bankiem.


Ad 7 Wystąpienie zaproszonych gości.
W pierwszej kolejności głos zabrał Dyrektor MPWiK Pan Jan Stojek – poinformował, że złożył wniosek w sprawie ustalenia taryf, który został wysłany do Wójta Gminy w celu zaopiniowania, budzi on pewne kontrowersje, ale podejmując się tak wielkiego przedsięwzięcia jak budowa kanalizacji mieliśmy świadomość wzrostu kosztów. W roku najbliższym kończą się trzy kontrakty, pierwszy w Majkowie, Lipowym Polu, trzeci w Skarżysku-Kamiennej, wartość majątku wytworzonego 37miln.zł., netto ten majątek wchodzi na stan przyszłego roku, koszt 1 mln zł., innym kosztem jest podatek odprowadzony do gminy w wysokości 2 %.

Ceny wody w innych gminach kształtują się następująco: w Końskich 3,28zł, Suchedniów 2,46zł, Kielce 3,28zł,. Jeśli chodzi o realizacje kontraktu na gminie wykonywany przez Pana Orczyka jest na ukończeniu. Firma Skańska która wykonuje kanalizacje na naszym terenie termin zakończenia planuje na kwiecień 2014r jest to termin realny, aby zakończyć wcześniej przyłącza kanalizacyjne. Podpisano umowę z Ochroną Środowiska w Kielcach,na wykonanie robót stacji uzdatniania wody.Teraz jest problem ,gdyż firma wykonująca tą inwestycję ogłosiła upadłość i jesteśmy zmuszeni szukać nowego wykonawcy a kiedy to nastąpi ,to trudno w tej chwili powiedzieć. Jest duże zaawansowanie robót w wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych w Majkowie i Lipowym Polu. Jeśli chodzi o Skarżysko-Kam. ,jesteśmy w trakcie ogłaszania przetargu na wykonawstwo. Prosił o przekazanie mieszkańcom aby zgłaszali się na podpisywanie tych umów. Na do finansowanie do przyłącza kanalizacyjnego składa się około 10% to udział mieszkańca, jest to bardzo korzystne dla mieszkańca. Dyrektor prosił o ewentualne pytania.

Na obrady sesji przybył radny Rymarczyk Michał Rada Gminy liczy 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Wiatr – przedstawił zgłaszane przez mieszkańców uwagi, a mianowicie: chodnik płyty są zapadnięte przy ul. Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym II,

- na ul. Polnej wykonano naprawy, ale jeśli koparka kopie to obrzeża ulicy się obrywają,

- ul Iłżecka 245 wjechano koparką bez zgody właściciela, wyrównano piachem, który był własnością właściciela,

- przyłącza w mostkach jeśli nie było przepustu to tak pozostawiono, prosił aby zawiadomić sołtysa bądź pracownika o odbiorze.

Radna Alicja Pasis – zgłosiła problem kanalizacją na ul. Żeromskiego w Majkowie śmierdzi,ze studzienek, prosiła podjąć działania w tej sprawie,

- opłaty za wodę – pytała o częstotliwość zbierania opłat, proponowała, aby rachunki za wodę były chociaż raz na 2 m-ce.

Radny Gabriel Szewczyk – proponował w ogłoszeniach napisać z jakimi dokumentami mieszkańcy mają się zgłosić do podpisania umowy w MPWiK,

- jedna firma kładzie bądź rozwala mostki, potem druga firma wykonuje roboty od nowa.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Wiatr powiedział, że obrzeża rowów robione są piachem po deszczu ten piach się zsypuje do rowu.

Radna Marzena Piętak – prosiła o ukazanie się ogłoszeń w terenie czy istnieje możliwość aby ktoś z pracowników zakładu przyjechał do sołectwa i podpisywał umowy z mieszkańcami w świetlicy, pozostała by kwestia ustalenia takiego jednego dnia,

- zapytała - w Świerczku przekopano kanalizacje do połowy miejscowości kiedy zostaną prace wznowione?

Radny Zdzisław Rymarczyk - podpisane zostały umowy,na przyłącza do domu, kiedy mieszkańcom można powiedzieć,że otrzymaliśmy środki i prace rozpoczną się w przyszłym roku tj.w jakim miesiącu.

Dyrektor Pan J. Stojek – odpowiedział, że najwięcej jest pytań i zastrzeżeń do wykonawstwa, prosił aby wykazać maksimum cierpliwości zostanie to wszystko poprawione, obiecuje, że na koniec tych robót będzie lepiej niż było, ocenia kierownika budowy na terenie gminy że jest najlepszym kierownikiem jaki był do tej pory, zna się na organizacji pracy i robocie wykonywanej.

Czynnik społeczny przy odbiorze robót, jest to trudne odbiór odbywa się na bieżąco, inaczej by się nie dało robić, ważne jest to co jest ułożone w ziemi i w czasie.

Nieprzyjemne zapachy – jest problem, ale może się zmieni przy większym udziale, częstotliwości fakturowania za wodę, chodzimy co 2 m-ce, częściej nie ma potrzeby.

- zawieranie umów na wykonanie przyłącza zostanie dograne, prace powinny się rozpocząć w przyszłym roku, optymistycznie jak wniosek pójdzie i będzie podpisany to nie powinno być problemów.

Radny Zbigniew Górzyński – proponował wniosek podpisywać na wszystkie sołectwa, będzie to duże ułatwienie dla starszych ludzi,

- cenę wody proponuje się 2,89zł czym się różni nasza gmina od gminy Suchedniówm że jest taka duża różnica w cenie za wodę.

Radny Wojciech Plusa – powiedział, że dyrektor podaje przykłady gdzie gminy mają większe stawki cen od naszej gminy z tych wyliczeń nie jest jasne ile z tego zakład będzie miał zysku, czy straty.

Radny Janusz Sieczka – zapytał, a co w następnych latach jak będą się przyłączać nowi odbiorcy czy cena spadnie w tedy ?

Dyrektor J. Stojek – nie widzi problemów aby te umowy podpisywać na terenie sołectwa, cena wody w porównaniu z Suchedniowem, zna tę sytuację. System wodociągowy w tej gminie jest bardzo prosty chodzi bez sterowania, u nas jest stacja uzdatniania wody, filtrowanie, pompowanie zużycie energii, odbywa się w mieście wychodzi potem wraca znowu do miasta

w niektórych przypadkach jest podawana woda 4 krotnie,

- mieliśmy wynik pół miliona zysku, czy można obniżyć cenę wody – może jeśli będzie duży pobór, około 90% kosztów, są to koszty stałe.

Radny Janusz Sieczka – po przyłączeniu się odbiorców kanalizacji czy ta taryfa się zmniejszy?

Dyrektor J. Stojek – powiedział, że symulacje, które były robione przewidywały cenę Skarżysku Kościelnym nawet do 13zł za 1m3 kanalizacji.

Radny Wojciech Płusa – system u nas też jest nie skomplikowany, a w samym mieście jest taki, a cena jest planowana jednakowa, prosił aby nie porównywać tych obu gmin.

Dyrektor J. Stojek odpowiedział, że jako gmina Skarżysko Kościelne to korzystamy na tym, że jest jedna cena.

Pan Kowalik Piotr – powiedział, że Rada Nadzorcza analizowała przyczyny wzrostu cen aby nie było szoku w roku 2014 chcemy stopniowo przejść do takich cen dokonaliśmy symulacji z 300 miejscowości, z wodociągów starachowickich wynika, że jest znaczenie droższa woda tam niż u nas, jeśli wyliczymy, że średnie zużycie wody jest 10m3 na m-c to w naszej gminie jest w granicach 5 -6 m3 przy wzrostach licząc rodzinę 4 osobową to zapłacimy więcej o 1,35zł. więcej. Był zdania aby nie walczyć aby nie rosły opłaty abonamentowe, ci co zużywają dużo wody to ta oplata nie wzrasta.

Pan Stanisław Czubak – wypowiedział się odnośnie opłaty abonamentowej były rozważane te kwestie, przy odbiorze czy by nie rozważyć % kwoty abonamentu.

Pan Piotr Kowalik – abonament jest to stała opłata pobierana za wymianę licznika chodzi o to, aby ta opłata była niska dla ludzi biednych.

Pan Stanisław Czubak powiedział, że zależne by to było od zużytej wody.

Pan Jan Stojek – nie był by to abonament, ta opłata rekompensuje za prace wykonywane na odcinku sieci do licznika.

Radny Janusz Sieczka – dodał, że można by wprowadzić inną grupę taryfową.

Pan Jan Stojek powiedział, że to robimy sukcesywnie, w ramach tej opłaty zakład usuwa wszystkie usterki między siecią główną. W Suchedniowe firma, która obsługuje jest zakładem budżetowym i gmina dopłaca, zasilamy budżet dużą kwotą, a nie ponosicie Państwo żadnych kosztów nie ma problemów z jakością wody, została wprowadzona nowa technologia.

Radny Wiesław Derlatka – powiedział, że przed licznikiem są kolanka nakrętka, otwór jest bardzo mały i zapchane są przewody przed licznikiem. Prosił o sprawdzenie zasuwy bo w czasie awarii nie będą się mogły zamknąć.

Radna Alicja Pasis – dodała, że chyba nie dotyczy to ulicy Staffa prawda? /dot.wypowiedzi Pana Stojka,aby wykazać cierpliwość,zawsze najpierw jest gorzej przy budowie a po wykonaniu dużo lepiej./

Tak nie dotyczy to ul.Staffa potwierdził Pan Dyrektor.

Wójt Gminy Pan Zdzisław Woźniak powiedział powinniśmy się cieszyć, ze jesteśmy w spółce przy naszym budżecie niewiele byśmy zrobili.

Radny Gabriel Szewczyk – czym będzie skutkować jak rada wystawi swoje stawki za wodę?

Pan J. Stojek – wniosek przesłany do wójta jest analizowany.i nie było do niego uwag.,czyli jest sporządzony prawidłowo.
Pan Gładyś Marian - prezes OSP w Grzybowej Górze podziękował za zaproszenie i radnym biorącym udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Panem Jarubasem. Następnie przedstawił informacje o jednostce OSP w Grzybowej Górze na str.21, 22 w gazecie lokalnej opisana jest cała działalność jednostki. Przedstawił swoją refleksję - był zaproszony na teren „Zielonej Szkoły w Skarżysku Kościelnym” jest konieczność usunięcia 2 drzew topoli, Komisja bezpieczeństwa powinna kontrolować te rzeczy.

Radny Zdzisław Rymarczyk – odpowiedział, że komisja jest, ale każdy na swoim terenie obiekcie powinien takie sprawy zgłosić, trudno żeby komisja tym się zajmowała.

Radny Gabriel Szewczyk – zwrócił się do komendanta straży twierdząc, że między OSP, a mieszkańcami brak jest współpracy, że społeczeństwo wybudowało budynek, dlaczego jest utrudniane żeby mieszkańcy mogli korzystać z tego budynku, cały czas mówi się aby drzwi były szeroko otwarte dla społeczeństwa, a nadal z wami nie można się porozumieć.

Pan Marian Gładyś – odpowiedział - zna się na działalności komisji bezpieczeństwa, to jest mienie komunalne, a rady soleckie zajmują się innymi sprawami.

Następnie zwrócił się do radnego Szewczyka - najlepiej było by tak jak kiedyś Pan robił dyskoteki, a ja jeżdżę po kolegium, nie ma warunków, brak ogrzewania, brak osoby odpowiedzialnej, na to muszą być środki i ludzie.

Wójt Gminy Pan Zdzisław Woźniak – odpowiedział, że zielona sala jest pod nadzorem zarządu placówki i problemu nie ma, podczas burzy piorun strzelił i są drzewa do wycięcia wystąpiono o zezwolenie, topole w miejscach trudno dostępnych i prosił o pomoc straż to nie dla tego, że tam nic nie jest robione, z tego wynikał fakt, wyładowania atmosferyczne.


Ad. 8 Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
Radna Alicja Pasis – od 3 m-cy na zakręcie za szkołą przerzucony jest gryz na drugą stronę i nic nie zostało zrobione, może po 4 miesiącach to się zmieni, może ktoś to zobaczy, prosiła o piasek nie został dowieziony – prosiła o przekazanie tej sprawy do powiatu.

Radny Zdzisław Rymarczyk – wystąpił z apelem do wszystkich zebranych w imieniu mieszkanki Michałowa, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej wyczerpała wszystkie możliwości jeśli chodzi o opiekę, prosił o wsparcie tej rodziny z góry po dziękował,

- podziękował za odbiór prac przy odbiorze stanicy w Michałowie, radzie gminy, stanica jest punktem kulturalno rozrywkowym, projekt ten nie przewidział żadnego ogrodzenia

i oświetlenia i w swoich planach rady funduszu sołeckiego przeznaczyliśmy 70 % tego budżetu, zwraca się z prośbą na przeznaczenie drobnej kwoty na oświetlenie w wysokości około 10 do 20 tys. zł.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Wiatrpowiedział, że w nowym projekcie budżetu jest napisane 90 tys. zł z przeznaczeniem na bezpańskie psy, jest to 1000zł na utrzymanie psa, zgłosił propozycje, aby zakupić budy i 500zł dać komuś na utrzymanie tych psów, nie można zwierząt porównywać do ludzi są to bardzo duże dysproporcje, po prostu chory system, może coś razem wspólnie poradzimy z tym problemem.

Radny Wojciech Płusa – zgłosiła się mieszkanka z Grzybowej Góry, a chodzi o zgodności z aktem własności, za co odpowiedzialne jest starostwo powiatowe, które pisze, że gmina powinna zrobić zgodność aktu w terenie przy ul. Polnej, zainteresowana chce przepisać grunty swojej córce.

Radny Tomasz Winiarski zapytał czy będą ustawione wiaty przystankowe w Kierzu Niedźwiedzim.

Radny Stefa Kiełek – zgłosił jeżdżące ciężarowe samochody na ul. Iłżeckiej, domy pękają może obniżyć tonaż, przy policji ci kierowcy jeżdżą wolno, impet powietrza z takiego samochodu przerzucił osobę pod płot,

- prosił o uzupełnienie płytki na chodniku przed panią Bożenką.

Radny Włodzimierz Foch – zapytał czy gospodarz budynku szkolnego w Lipowym Polu Skarbowym przewiduje remont dachu, czy widzi pan perspektywę, przeniesienia kotłowni


z budynku starego do nowego,

- 2 topole przy boisku szkolnym, zagrażają dzieciom i mieszkańcom.

Radna Alicja Pasis – nieśmiertelna ul Staffa, co dalej Panie Wójcie

- co pracownikami do posypywania górek i z pracownikiem do świetlicy, kóra ma ruszyć

w styczniu i prosiła o podanie telefonów do służb odśnieżających drogi

-mija rok od odbioru naszej inwestycji co z atestem na łóżka, zabrudzona kostka i co z rynnami na szkole w Majkowie?

Radny Zbigniew Górzyński – uszkodzona tablica na skrzyżowaniu ul. Polnej z Kolonią.

Radny Gabriel Szewczyk – powiedział, że tłumaczenie prezesa OSP jest nie wytłumaczalne, jest ocieplenie doprowadzone do wozów bojowych, można przecież doprowadzić do innych pomieszczeń proszę o wskazanie świetlicy środowiskowej na stronie Urzędu Gminy i gazecie, prosił o zakup działki pod dom spotkań czy na świetlice w Grzybowej Górze,

- do policji – monitować o to dlaczego takiej świetlicy nie ma, spowodowane to jest, że brak siedliska,

- bezpańskie psy – przeznaczona i wydana jest na ten cel suma kolosalna, a nie widział hycla na terenie sołectwa,

- dziury w jezdni wypłukane przez wodę,

- rowy nic się robi, wie że ma być przeprowadzona kanalizacja aby nie było, że woda będzie przepływać przez posesje pana Lisa.

Radny Michał Rymarczyk – do powiatu - zakręt na ul. Żeromskiego, drugi Majków Piaski, doły wyrobione należy je uzupełnić,

- uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Dębowej,

– poprawienie drogi do cmentarza,

- uczulić służby aby przy odśnieżaniu pług jechał w obydwie strony,dot.Staffa

- odśnieżyć ulice boczne za krzyżem i od ul. Dębowej i na Michałowie, to drogi gminne

- krzyżówki przy ul. Staffa, Dębowa, Św. Anny czy będzie znak STOP.


Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Pasis odczytała odpowiedź jaka wpłynęła od Wojewody Świętokrzyskiego dot. uchylenia uchwał Rady Gminy Nr XX/125/12 i XXIV/147/12 w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym stowarzyszeniu i druga uchwała przekazania prowadzenia punktów przedszkolnych, informując, że tut. organ dokonał analizy ww. uchwał i nie znalazł uzasadnionych podstaw do stwierdzenia ich nieważności ze względu na rażące naruszenie prawa.
Następnie głos zabrał dzielnicowy Ireneusz Borowiec – udzielił odpowiedzi odnośnie interwencji na jazdę dużych samochodów,

- świetlica w Grzybowej Górze temat jest monitorowany przez komendę ma być mediatorem między panem Gładyszem, a Panem Szewczykiem.


O godz. 1200 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach.

Obrady opuścił Radny Michał Rymarczyk.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani Alicji Pasis, która rozpoczął następny punkt porządku obrad sesji po przerwie.
Ad. 9 Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne za 2012r – projekt nr 1.

Zmiany w budżecie Gminy na 2012r omówiła Skarbnik Gminy Pani Danuta Barwicka


Z uwagi na brak dyskusji Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Pasis przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad projektem w/w uchwały, w wyniku którego:

- za przyjęciem było – 12 radnych

- przeciwko – 0 radnych

- wstrzymujących się – 0 radnych

- 3 radnych nieobecnych w czasie głosowania (R. Kępa, M. Rymarczyk, W. Derlatka )

- na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.


Ad. 10 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2024 – projekt nr 2.

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Pani Danuta Barwicka.

Projekt uchwały był analizowany na posiedzeniach komisji i został zaopiniowany pozytywnie, dlatego z uwagi na brak dyskusji Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Pasis przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad projektem w/w uchwały, w wyniku którego:

- za przyjęciem było – 12 radnych

- przeciwko – 0 radnych

- wstrzymujących się – 0 radnych

- przy 3 radnych nieobecnych (R. Kępa, M. Rymarczyk, W. Derlatka)

- na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.


Ad.11 Podział gminy Skarżysko Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – projekt nr 3.

Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy Pani Monika Mączyńska, która powiedział, że projekt tej uchwały był konsultowany z Komisarzem Wyborczym w Kielcach i jest to kontynuacja wcześniej podjętej uchwały.

Projekt uchwały był analizowany na posiedzeniach komisji i został zaopiniowany pozytywnie, dlatego z uwagi na brak dyskusji Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Pasis przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad projektem w/w uchwały, w wyniku którego:

- za przyjęciem było – 12 radnych

- przeciwko – 0 radnych

- wstrzymujących się – 0 radnych

- przy 3 radnych nieobecnych (R. Kępa, M. Rymarczyk, W. Derlatka)

- na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.


Ad 12. Przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” – projekt nr 4.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że program ten przyjmujemy co rok, w tym programie nie została podana kwota z uwagi na to, że nie znamy tych wielkości na tę chwilę kryteria pozostają takie same.

Radny Zbigniew Górzyński – powiedział, że w załączeniu do programu są dwa rodzaje oświadczeń czy one różnią się od siebie?

Sekretarz Gminy odpowiedział, że w skład komisji wchodzą przedstawiciele organizacji


i dla nich jest jedno oświadczenie, a dla pracownika inne.

Z uwagi na brak dalszej dyskusji Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Pasis przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały z przyjętymi poprawkami, w wyniku którego:

- za przyjęciem było – 12 radnych

- przeciwko – 0 radnych

- wstrzymujących się – 0 radnych

- przy 3 radnych nieobecnych (R. Kępa, M. Rymarczyk, W. Derlatka),

- na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.
Ad. 13. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2013r – projekt nr 5.

Wójt Gminy Pan Zdzisław Woźniak powiedział, że w tym temacie wszystko zostało wyjaśnione, przedstawił opinie do wniosku MPWiK w sprawie zatwierdzenia taryf - propozycje zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, stawki celowe i uzasadnione.

Z uwagi na brak dalszej dyskusji Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Pasis

przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad projektem w/w uchwały, w wyniku którego:

- za przyjęciem było – 3 radnych /A.Pasis, ……..

- przeciwko –1 radny /W.Płusa/

- wstrzymujących się – 8 radnych

- przy 3 radnych nieobecnych (R. Kępa, M. Rymarczyk, W. Derlatka)

- na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.
Ad. 14 Uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne – projekt nr 6.

Wójt Gminy Pan Zdzisław Woźniak powiedział, że od posiedzenia komisji wnosi autopoprawki do w/w regulaminu:- § 2 przyjmuje nowe brzmienie, a mianowicie:

„Regulamin obowiązuje: mieszkańców gminy Skarżysko Kościelne oraz inne osoby przebywające na terenie gminy Skarżysko Kościelne.”

- § 12 usuwamy całkowicie - wynika to z innych ustaw nie należy go powtarzać.

- § 22 przyjmuje nowe brzmienie „

1. Obowiązkową deratyzację na terenie Gminy Skarżysko Kościelne należy przeprowadzić co najmniej raz w roku na terenie nieruchomości od 1 października do dnia 31 października:

2. Obowiązek powyższy uznaje się za wykonany, jeżeli trutka przeciw gryzoniom zostanie wyłożona w dniu 1 października i pozostawiona do dnia 31 października.

3. Obowiązkowej deratyzacji poza terminem wskazanym, w pkt. 1 podlegają obiekty,

w których stwierdzono występowanie gryzoni.

Radca prawna Iwona Kowalska powiedziała, że art. 4 ustawy mówi co ma zawierać regulamin, ponieważ pojawiły się orzeczenia sądu, który rozpatrywał skargę na uchwałę, według mnie taki zapis zaproponowany będzie odpowiadał prawu.

Przewodnicząca Komisji budżetowej Pani Marzena Piętak – odczytała wspólne stanowisko wszystkich komisji odnośnie projektu nr 6 – wnoszą poprawki :

Do - § 10 przyjmuje w pkt.1 ulega zmianie ppkt.1 , 2 ,3, 4, 5, , a mianowicie:

1. Do zbierania odpadów komunalnych służą pojemniki o następującej pojemności:

1) pojemnik 110 litrowy,

2) pojemnik 120 litrowy,

3) pojemnik 240 litrowy,

4) pojemnik 360 litrowy,

5) pojemnik 800 litrowy,

Komisje wnoszą o przyjęcie w /w poprawek.


Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Pasis poinformowała, że projekt ten był analizowany na posiedzeniach komisji, z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad projektem w/w uchwały, w wyniku którego:

- za przyjęciem było – 11 radnych

- przeciwko – 0 radnych

- wstrzymujących się – 1 radnych

- 3 radnych nieobecnych (R. Kępa, M. Rymarczyk, W. Derlatka),

- na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.


Ad. 15 Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - projekt nr 7.

Projekt tej uchwały został wycofany z porządku obrad.


Ad. 16 Uchwalenie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - projekt nr 8.

Przewodnicząca Komisji budżetowej Pani Marzena Piętak – odczytała wspólne stanowisko wszystkich komisji odnośnie projektu nr 8 – wnoszą poprawki :

§ 3 pkt1 dodajemy „i w sposób zwyczajowo przyjęty”.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Pasis przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad projektem w/w uchwały z poprawką, w wyniku którego:

- za przyjęciem było – 12 radnych

- przeciwko – 0 radnych

- wstrzymujących się – 0 radnych

- 3 radnych nieobecnych (R. Kępa, M. Rymarczyk, W. Derlatka),

- na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.
Ad. 17 Uchwalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 9.
Wójt Gminy proponował w § 1 pkt.1 dopisać „z góry bez wezwania ……..”

Radna Alicja Pasis - uiszczenie tej opłaty w § 1 jest nie do przyjęcia ./nie wyobraża sobie,że mieszkaniec Majkowa dotrze do Urzedu Gminy , z którym brak połączenia?komunikacji/, cztery razy w roku ,aby uiścić opłatę za śmieci.

Radny Gabriel Szewczyk powiedział, że pracownik Urzędu Gminy powinien chodzić po posesjach lub wyznaczyć dzień na zbieranie tych pieniędzy.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Wiatr proponował aby zbierał sołtys w raz z prowizją.

Wójt Gminy – proponował pozostawić ten paragraf bez zmian.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Pasis przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad projektem w/w uchwały, w wyniku którego:

- za przyjęciem było – 8 radnych

- przeciwko –1 radny /A.Pasis/

- wstrzymujących się – 3 radnych

- 3 radnych nieobecnych (R. Kępa, M. Rymarczyk, W. Derlatka),

- na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.
Ad. 18 Ustalenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – projekt nr 10.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Pasis poinformowała, że projekt ten był analizowany na posiedzeniach komisji, z uwagi na brak dyskusji przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad projektem w/w uchwały, w wyniku którego:

- za przyjęciem było – 12 radnych

- przeciwko – 0 radnych

- wstrzymujących się – 0 radnych

- 3 radnych nieobecnych (R. Kępa, M. Rymarczyk, W. Derlatka),

- na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.


Ad. 19 Zmiany do Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010r w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPWiK Sp. z o. o. w Skarżysku-Kamiennej projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków – projekt nr 11.
Skarbnik Gminy Pani Danuta Barwicka – poinformowała, że do uchwały załącznikiem była umowa, potrzebne były decyzje banku o dokapitalizowanie, pozwala ta uchwała do podpisania aneksu do umowy i zmiany załącznika harmonogramu.

Radna Alicja Pasis pytała w jakiej wysokości?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to kwota 83 600zł dywidenta.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Pasis poinformowała, że projekt ten był analizowany na posiedzeniach komisji, z uwagi na brak dyskusji przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad projektem w/w uchwały, w wyniku którego:

- za przyjęciem było – 12 radnych

- przeciwko – 0 radnych

- wstrzymujących się – 0 radnych

- 3 radnych nieobecnych (R. Kępa, M. Rymarczyk, W. Derlatka),

- na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.
Ad. 20 Zmiany do Uchwały Nr XLVI/264/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 lipca 2001r w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki pn.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej – projekt nr 12.
Skarbnik Gminy powiedział, że ten projekt uchwały jest konsekwencją poprzedniej uchwały fizyczne przekazanie będzie poprzedzone zgodą Rady Gminy.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Pasis poinformowała, że projekt ten był analizowany na posiedzeniach komisji, z uwagi na brak dyskusji przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad projektem w/w uchwały, w wyniku którego:

- za przyjęciem było – 12 radnych

- przeciwko – 0 radnych

- wstrzymujących się – 0 radnych

- 3 radnych nieobecnych (R. Kępa, M. Rymarczyk, W. Derlatka),

- na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.
Ad. 21 Zmiany do Uchwały Nr XV/88/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2012 – projekt nr 13.

Sekretarz Gminy Pani Monika Mączyńska – powiedziała, że zmiany wiążą się końcem roku wpłaty poszły za zezwolenia należy uporządkować budżet przed koncertem rokowym, zwiększenie spowodowane jest umową zlecenia jednorazową i tam był program profilaktyczny.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Pasis poinformowała, że projekt ten był analizowany na posiedzeniach komisji, z uwagi na brak dyskusji przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad projektem w/w uchwały, w wyniku którego:

- za przyjęciem było – 12 radnych

- przeciwko – 0 radnych

- wstrzymujących się – 0 radnych

- 3 radnych nieobecnych (R. Kępa, M. Rymarczyk, W. Derlatka),

- na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.


Ad. 22 Zmiany uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 czerwca 2000r. w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR" -projekt nr 14

Wójt Gminy poinformował, że w § 1 powołanej uchwały Nr XX/124/12 błędnie została zapisana nazwa jednostki samorządowej tj. „Miasto Chlewiska”, zamiast „Gmina Chlewiska”.

Powyższe skutkuje koniecznością podjęcia uchwały zawierającej poprawny zapis, określający jednostkę samorządową. Ponadto, w piśmie Zn: PNK-III.420.2012 z dnia 05.11.2012r. Wojewoda Świętokrzyski wskazał na podjęcie uchwały, w brzmieniu identycznym z uchwałami gmin członkowskich Związku.

Radca Prawna prosiła o dopisanie § 2 o treści Uchyla się uchwałę Nr XXVII/137/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 czerwca 2000r. w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR" – z uwagi na to, że uchwała była przygotowana legislacyjnie

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Pasis przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad projektem w/w uchwały, w wyniku którego:

- za przyjęciem było – 12 radnych

- przeciwko – 0 radnych

- wstrzymujących się – 0 radnych

- 3 radnych nieobecnych (R. Kępa, M. Rymarczyk, W. Derlatka),

- na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.


Ad. 23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Wójtowi Gminy Panu Zdzisławowi Woźniakowi, który odpowiedział na interpelacje:

- zakręt koło szkoły w Majkowie przedstawiciel powiatu zapisał wszystkie zgłoszenia, do powiatu,

- bezpańskie psy - na 2013r pewne rozwiązania przygotowujemy, skłonny jest dać przez kwartał pewną sumę pieniędzy, podstawową sprawą i zasadniczą jest osoba która może te psy przechowywać i aby nie były uciążliwe, większość tych psów jest właścicieli,

- wójt doprowadzi do regulacji gruntów, sprawa jest tego typu, że ludzie oddawali pole pod ulicę Polną, do 31 grudnia 2012r można było zgłosić o odszkodowanie za tę działkę, powiat odmówił pani podając przyczynę i powiat wskazuje gminę trzeba zatrudnić geodetę i mu zapłacić. Na chwilę obecną postara się jej pomóc,

- należy zakupić wiaty przystankowe z budżetu 2013r w obecnej dobie można część pieniędzy przeznaczyć, nie bardzo się zgadza aby z funduszu sołeckiego pieniądze szły na zakup drzewek.

Radny Tomasz Winiarski zapytał, które sołectwo z funduszu sołeckiego zakupiło wiatę przystankową?

- wójt nie odcina się od tematu i postaramy się aby można na urząd liczyć.

- płytki na chodniku będą poprawione,

- dach i kotłownia w szkole w Lipowym Polu Skarbowym. Dlaczego dziś i w tej chwili musimy to robić, musimy zobaczyć stan, na przestrzeni okresu już nie grzewczego, wymiana dachu, tam chodzi o wykonanie więzi dachowej uległa zniszczeniu jest to zadanie przed nami,

- topole zostaną usunięte,

- pracownik do posypywania piachu są w trakcie załatwiania, będzie to 2 osoby, natomiast do świetlicy na razie na koniec roku i początek nie będzie żadnej osoby,

- telefony do służb odśnieżających wszyscy otrzymają,

- kwestia rynien wyszło to z rozbieżności dokumentacji, sa trudności z wykonawcą ,ale będzie to zrobione

- tablica będzie,

- świetlica w Grzybowej Górze – dobrze by było aby za wójta kadencji ten problem był rozwiązany, był projekt na docieplenie remizy, jak by udało się to z robić, wiadomo wiąże się to z wydatkami, wchodzi sprawa ogrzewania dla szkoły,

- dowieź piasek na ul. Żeromskiego zakręt koło krzyża wyjazd na piaski

- oświetlenie będzie po przeprowadzonym przeglądzie,

- droga do cmentarza w Majkowie długość drogi 200m do końca cmentarza należy poprawć..

Radny Zdzisław Rymarczyk - pętla nie odśnieżana w Michałowie,

- znak STOP był kilkakrotnie już poruszany ten stan, wrócimy do tematu w sprawie postawienia tego znaku.

- odśnieżanie pętli koło szkoły zgłosimy do powiatu.
Ad 24. Wolne wnioski i zapytania.
W tym punkcie obrad sesji nikt z zebranych nie zabrał głosu.

Radny Zdzisław Rymarczyk - podziękował za zebrane środki dla osoby z Michałowa znajdującej się w trudnej sytuacji.


Ad 25. Zakończenie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Wiatr podziękował za udział w posiedzeniu, a następnie zamknął o godz. 14oo XXVI Sesję Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym w kadencji 2010 – 2014r.

Protokółowała – A. Pocheć: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna