Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu GminyPobieranie 73.1 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar73.1 Kb.
P R O T O K Ó Ł Nr 15/08
Z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy
w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr o godz.930 dokonał otwarcia obrad XVIII w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy. Na podstawie listy obecności w posiedzeniu udział brało 13 radnych, 2 radnych nieobecnych ( M. Rymarczyk, D. Mendak) co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stwierdził kworum prawomocne do podejmowania uchwał. Następnie przywitał zaproszonych gości według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu. Porządek obrad przyjęto do realizacji

i opisano w pkt. 4 niniejszego protokółu.
Porządek obrad przewidywał:
1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przywitanie zaproszonych gości.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji

6. Wystąpienie zaproszonych gości.

7. Informacja z pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.

8. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.

9. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.

10. Informacja z zakończenia likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skarżysku Kościelnym.

11. Podsumowanie roku szkolnego 2007/2008.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
12. Współfinansowanie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień prowadzonej przez miasto Kielce.

13. Zmiany w budżecie gminy.

14. Zaliczenie do kategorii drogi gminnej drogi powiatowej będącej w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych.

15. Zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Kierz Niedźwiedzi w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. (Plan jest do zapoznania się w Biurze Rady Gminy pok.107)

16. Wydzielenie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim dla potrzeb ogólnowiejskich.

17. Zmiany do Uchwały Nr III/13/06 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia

29 grudnia 2006r dot. ustalenia liczby punktów i usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

18. Zmiany do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29.12.2006r dot. ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy Skarżysko Kościelne oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania wobec Wójta czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

19. Określenie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

20. Określenie zasad zawierania kolejnych umów na wydzierżawienie lub wynajem nieruchomości.

21. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym użytkownikiem.

22. Ustalenie wynagrodzenia dla inkasentów.

23. Podjęcie uchwały w sprawie tablicy pamiątkowej.
24. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych

25. Wolne wnioski i zapytania.

26. Zakończenie obrad sesji.
Przebieg obrad:
Ad.1. Otwarcia obrad XVIII w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy o godz.930 dokonał Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr.
Ad. 2 Następnie Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3. Przewodniczący Rady Gminy przywitał zaproszonych gości według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu.
Ad. 4 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod dyskusję porządek obrad do którego nie wprowadzono zmian, wobec powyższego poddał porządek obrad do zatwierdzenia poprzez głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem było13 radnych, przy 2 radnych nieobecnych
( M. Rymarczyk, D. Mendak) co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15. Porządek obrad przyjęto jak na wstępie.
Ad. 5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji - Wiceprzewodniczący Rady Gminy pan Tadeusz Chyb powiedział, iż protokół Nr 14/2008 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu
20 maja 2008 r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy. Zwrócił się z pytaniem czy są zmiany do tego protokółu.

Z uwagi na brak zmian poddał wniosek o zatwierdzenie protokółu Nr 14/08, poprzez głosowanie, w wyniku którego „za” przyjęciem było 13 radnych, przy 2 radnym nieobecnych (p. D. Mendak, M. Rymarczyk), na ogólną liczbę 15 radnych. Protokół został przyjęty.Ad. 6. Wystąpienie zaproszonych gości.

W pierwszej kolejności wystąpił Przewodniczący Rady Sołeckiej w Majkowie pan Krzysztof Kasprzycki wraz z radną panią Alicją Pasis – podsumowali VIII edycję konkursu „Sposób na sukces” zorganizowanego przez CDR w Brwinowie. Poinformowali o sposobie finansowania i wrażeniach z wręczenia nagród na realizacje projektu „Rodzinnego Centrum Kultury

i Rekreacji” w Majkowie, które odbyło się w Belwederze w Warszawie. Zaprezentowali puchary i nagrody otrzymane podczas tych uroczystości. Podziękowania za zaangażowanie
i pracę na rzecz sołectwa Majków oraz promocje Gminy w imieniu Gminy złożył Wójt Gminy pan Zbigniew Celski i Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr.
Następnie głos zabrał Dyrektor Zarządu Dróg Publicznych pan Tomasz Kieres – który wypowiedział się na temat projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi powiatowej będącej w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych. Powiat podjął taką uchwałę w tej sprawie, procedura jest żmudna i długa, proces trwa pół roku, droga jest w dobrym stanie nawierzchnia betonowa. Nie ma ryzyka finansowego. Będą dążyć do przejęcia dróg lecz musi być uregulowany stan prawny. Prosił o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Radny Jarosław Zbroja – powiedział, że kilkakrotnie zwracał się do ZDP o wykonanie poboczy w Majkowie i w Michałowie nie zostało to nigdy wykonane. Prosił również


o równiarkę do wyrównania skarpy k/cmentarza w Majkowie. Apelował o jak najszybsze wykonanie tych zadań.

Radna Alicja Pasis – powiedziała, że do wykonania nadal jest zakole k/szkoły w Majkowie, skarpa się usuwa, terminy wykonania tego zadania były podawane kilkakrotnie ale bez rezultatu.

Wójt Gminy p. Zbigniew Celski – powiedział o projekcie uchwały nastąpiła by zamiana za 2km drogi powiatowej na 200m drogi gminnej – prosił dyrektora o dokładniejsze wyjaśnienie tej sprawy.

Radny Zygmunt Kocia – zapytał jak dyrektor ZDP widzi poprawę bezpieczeństwa na krzyżówkach w Skarżysku Kościelnym,

- na sesji kwietniowej Rada Gminy dowiedziała się od p. Wójta, że będzie robiony asfalt na odcinku drogi od CPN do krzyżówek w Skarżysku Kościelnym – w związku z tym kiedy powiat przymierza się do realizacji tego zadania,

- powiedział, że mamy zgodę na wycięcie drzew przydrożnych które zagrażają bezpieczeństwu – zapytał kiedy powiat te drzewa usunie,

- kiedy będą realizowane roboty przy chodniku, czy jest porozumienie w tej sprawie czy nie?

Radna Maria Kulik – uściśliła wypowiedz przedmówcy, dodała, że chodzi o 2 drzewa na zakręcie przy ul. Iłżeckiej k/ urzędu, wycięcie drzew poprawiło by bezpieczeństwo, kierowcy narzekają na widoczność na tym odcinku drogi.

Radny Zenon Pik – zapytał kiedy wytyczą drogę od Grzybowej Góry w stronę Jagodnego?

Radny Mirosław Sasal – powiedział, że na drodze powiatowej w Kierzu Niedźwiedzim– remonty cząstkowe wykonano wczesną wiosną ale boki nie zostały zabezpieczone, na odcinku drogi przez las zwężają się, prosił o wykonanie tak aby się mogły wymijać samochody, czas najwyższy aby się tym zainteresować. Pobocze się rwie od wody, gałęzie zachodzące na pobocze robią swoje.

Radny Tadeusz Chyb – wypowiedziała się odnośnie uchwały – pytając czy most wytrzyma czy nie jest to tylko dystrykt czy jest możliwość jak przejmiemy tę drogę to powiat pomoże

w remoncie tego mostu,

- zapytał o drogę na Lipowym Polu czy wiadomo na jakim odcinku będzie kładziony asfalt?

Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr – zapytał czy coś wiadomo o trasie szybkiego ruchu chodziło o przejazdy kolejowe, w środku naszej gminy.

Wójt Gminy pan Zbigniew Celski – na ul. Iłżeckiej na górce woda rwie pobocza, im szybciej zostaną wykonane roboty w tym zakresie będzie mniej zniszczeń, chodzi o odcinek drogi od górki w stronę krzyżówek.

Dyrektor Zarządu Dróg Publicznych pan Tomasz Kieres – udzielił odpowiedzi na powyższe zapytania, zgłoszenia, a mianowicie:

- pobocza przy ulicy w Kierzu Niedźwiedzim kompleksowa modernizacja musi być zrobiona, przy ul. Iłżeckiej pobocza są zawyżone i dlatego woda płynie ulicą – środki finansowe wykorzystano na ten rok, jeśli to jest krótki odcinek może zostanie zrobiony,

- przejazd kolejowy w Kierzu Niedźwiedzim – na przejeździe tym ustawione zostaną rogatki,

- przejazd kolejowy w Lipowym Polu była koncepcja wiaduktu, a jak nie to będzie

z rogatkami,

- pobocza w Kierzu Niedźwiedzim – zostaną wysłani ludzie i wytną krzaki,

- droga w kierunku Jagodnego – nie można wytyczyć w terenie, w powiecie jest dokumentacja pokazująca inną szerokość tej drogi,

- jeśli chodzi o budowę chodnika należy zlecić dokumentacje tego chodnika,

- drzewa przy kapliczce – poprawi bezpieczeństwo należy je ściąć,

- rozwiązanie problemu krzyżówek to nie jest prosta sprawa, rozwiązania były: rondo się nie zmieści, należy zlecić do wykonania projektantowi inną koncepcje,

- porozumienie na wykonanie chodników – porozumienie jest gmina finansuje w 100%


i posiada to porozumienie,

- skarpa przy szkole w Majkowie – nie obsypuje się ale nie ładnie wygląda, należy ją wyłożyć płytami, bądź wywieź humus i zasiać trawę,

- pobocza Majków, Michałów – na tym odcinku do Michałowa brak jest chodników, projektuje się drogę od mostu do Kościoła z chodnikami, jeśli będzie wola Zarządu termin realizacji grudniowy.

Radna Maria Kulik – nawiązała do wypowiedzi dyrektora i powiedziała, że zgadza się z nim częściowo jeśli chodzi o prawo skręt na krzyżówkach o którym nic nie powiedział, ubiegają się oto kilka lat były deklaracje Starosty, prosiła o zajęcie się tą sprawą bliżej, bezpieczeństwo na pewno się poprawi.

Jeśli chodzi o most w Lipowym Polu dyrektor odpowiedział, że to jest przepust nie jest to problem, deklarował pomoc stwierdził iż jest to drobna sprawa,

- prawo skręt obiecał dotrzeć do dokumentów i udzielić konkretnej odpowiedzi na to pytanie,

- odnośnie odcinka drogi w Lipowym Polu zadecyduje Zarząd nie może się wypowiedzieć

w tej sprawie,

- asfalt od CPN do Krzyżówek skończony parking słupa się nie przesunie, zostało wysłane pismo o ten drugi,

- nakładka kończymy rów odwodnienie parkingu i to co zostanie może być przeznaczone na jakąś inną inwestycje.

Wójt Gminy pan Zbigniew Celski – prosił o do projektowanie drogi w drutach zaproponował zwiększenie zadania o wykonanie do szkoły z parkingiem.

Pan Kieres odpowiedział, że wówczas musi być większy termin do wykonania.

Radny Jarosław Zbroja – prosił o równiarkę na pobocza w Michałowie.

Dyrektor ZDP odpowiedział, że jest taka możliwość.


Następnie członkowie Rady Sołeckiej w Lipowym Polu Skarbowym podziękowali Wójtowi Radzie Gminy za wykonany przystanek.
Ad.7. Informacja z pracy Rady Gminy w okresie między sesjami – przedstawił Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr, a mianowicie:

- brał udział w prezentacji zespołów śpiewaczych, z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich i powiatowych i gminnych,

- brał udział w wyjeździe studyjnym,

- uczestniczył w sesji powiatu przedstawiał interpelacje radnych i informacje o stanie dróg powiatowych w gminie,

- następnie przedstawił pismo dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze w kwestii remontu tej szkoły oraz podjęcie przez Radę Gminy stosownej decyzji w przedmiotowej sprawie.

- drugie pismo skierowane zostało przez Chór „Romano” działający przy Stowarzyszeniu „Nasza Gmina” w Skarżysku Kościelnym, a dot. przyznania środków finansowych na działalność kulturalną.

- następnie Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr przedstawił korespondencję, która wpłynęła od Wojewody Świętokrzyskiego i została przysłana do Przewodniczącego Rady Gminy w związku ze złożeniem prośby mieszkańców Kierza Niedźwiedziego
o przeprowadzenie kontroli działań i decyzji podejmowanych przez władze gminy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił stanowisko Wojewody Świętokrzyskiego, że przedmiotowe uchwały Rady Gminy nie naruszają prawa. Przedmiotowe pismo znajduje się do wglądu dla państwa radnych w teczce korespondencji Rady Gminy.

- zakończono kontrole Urzędu Gminy przez Regionalna Izbę Obrachunkową,,

- uczestniczył w obchodach 68 rocznicy rozstrzelania polskich patriotów na Brzasku,

Następnie radna Bożena Bąk poinformowała, o posiedzeniu Rady Społeczna przy ZOZ


w Skarżysku-Kamiennej. Rada Społeczna wydała opinię w sprawie podziału zysku, oraz podjęła uchwałę w sprawie przyznania sprzętu medycznego i wprowadziła zmiany do statutu.
Ad.8. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.

- na wstępie Wójt Gminy złożył podziękowania związane z udziałem w Turnieju Miast


i Gmin gdzie zajęliśmy 6 miejsce w Polsce, otrzymaliśmy nagrodę dla 30 dzieci wyjazd na obóz wakacyjny do miejscowości Mussasichle.

- zakończyły się 2 projekty Kuźnia pomysłów, dyrektorzy szkół przedstawili otrzymane nagrody, pamiątki, certyfikaty podziękowania,

- brał udział w spotkaniu z Ministrem Edukacji,

- brał udział w obchodach Dnia Dziecka,

- miał miejsce na terenie naszej gminy wyścig kolarski,

- odbyły się gminne zawodowy strażackie w Grzybowej Górze,

Następnie pani Kowalik Marta poinformowała o przebiegu przeglądu 12 zespołów śpiewaczych, potrawy zrobione zostały przez Klub 60+, podziękowała sołtysom ze Skarżyska Kościelnego za zaangażowanie jak również komendantowi Straży OSP w Lipowym Polu panu Tadeuszowi Chybowi za pomoc strażacką i szkole w Lipowym Polu za przygotowanie wystawy. Pani Kowalik zarzuciła radnym że nie biorą udziału w tego rodzaju imprezach.

Radna Maria Kulik – odpowiedziała, że radni byli na przeglądach zespołów.

O pobycie delegacji zagranicznych i wyścigu kolarskim w gminie informację przedstawił Sekretarz Gminy pan Woźniak Zdzisław – poinformował iż gościliśmy delegacje zagraniczne z Mołdawii Słowenii Białorusi, podpisano porozumienie między gminą Skarżysko Kościelne, a regionem Słowenii.

Wójt Gminy kontynuował informacje z pracy wójta gminy – poinformował, że odbędzie się w skali kraju wyścig kolarski przez gminę solidarności 3 lipca 2008r Białobrzegi - Radom przez gminy Bliżyn, Skarżysko Kościelne, Mirzec. Ruch będzie wyłączony od godz.14oo do 1530.

- poinformował, że zostało zarejestrowane czasopismo „Nasza Gmina Skarżysko Kościelne”,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu pani Elżbieta Jaromin poinformowała


o realizacji projektu w sprawie otwarcia Centrum Kształcenia na Odległość – wioska internetowa.

Radna Alicja Pasis w imieniu zaproszonych gości złożyła podziękowania na ręce pani dyrektor za trud i pracę włożoną w oddanie centrum do użytku.

Wójt Gminy również złożył gratulacje za otwarcie tego ośrodka,

- odbyło się zgromadzenie wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów


i Kanalizacji sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, na którym przedstawiony został bilans za 2007r, rachunek zysku i strat zamknął się zyskiem 179 482,78zł. Została podpisana umowa projektu budowy kanalizacji Skarżysko-Kamienna i Skarżysko Kościelne, w dniu 31.07.2008r odbędzie się druga weryfikacja wszystkich projektów. Do wykonania szacunkowy koszt
wynosi 145 259 794zł kwota wydatków kwalifikowanych. Przedstawił również harmonogram realizacji zadania.

- poinformował iż zakończona została kontrola RIO od 1.09.08 musi za funkcjonować nasz Urząd w innych strukturach zgodnie z zaleceniami. Koszty znaczne przedstawi na sesji sierpniowej.

Radny Tadeusz Chyb – jako Wiceprzewodniczący Rady Gminy brał udział w podsumowaniu kontroli i powiedział, że ocena pracowników urzędu była bardzo pozytywna kontrolujących.

Ad.9. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.

Radny Jarosław Zbroja – zgłosił problem śmieci nie ma kto odbierać, przewoźnicy nie chcą zabierać,

Radny Mirosław Sasal – zgłosił iż przy drodze Świerczek – Kierz Niedźwiedzi pobocza zarastają woda nie ma odpływu i niszczy strukturę drogi,

- prosił o ustawienie na drodze gminnej tablicy miejscowości od strony Świerczku.

Radna Maria Arak – poparła wypowiedź radnego pana Sasala, jednocześnie prosiła

o uzupełnienie braków nawierzchni drogi do Gąsaw, oraz ustawienie tablicy informującej od strony Gąsaw.

Radna Alicja Pasis – zapytała co z ul. Św. Anny, kiedy rozpoczną się roboty,

- prosiła o podanie termin wykonania chodnika, który w budżecie jest od ubiegłego roku

- wyszła z propozycją aby zrobić przystanki w całej gminie takie jak wykonano w Lipowym Polu,

- zgłosiła ponownie aby zwrócić się do wykonawcy centrum o usunięcie usterek ( na piśmie).

Radna Bożena Bąk – zapytała czy został ogłoszony przetarg na rozbudowę SPZOZ i czy zostanie wykonany łącznik do ul. Południowej.

Radny Zenon Pik- prosił o wyjaśnienie wykonania odwodnienia drogi k/szkoły w Grzybowej Górze, dodał iż miały być dreny, wytyczone zostało, były pewne ustalenia wspólnie


z powiatem i utknęło sprawy w martwym punkcie.

Radny Zygmunt Kocia – zapytał kiedy rozpoczną się roboty chodnikowe przy Iłżeckiej


i Kolonii,

- następnie powiedział iż prasa lokalna w superlatywach pisze o Gminie Skarżysko Kościelne, ale w gazecie nie lokalnej szydłowieckiej w artykule europejska gmina - Gmina Skarżysko Kościelne w dziedzinie pozyskiwania środków unijnych jest na 60miejscu 202 punkty jeśli ten artykuł nie jest prawdziwy to powinno być sprostowanie, a jeżeli jest to nie przekłamanie to co jest prawdą.

Radny Tadeusz Chyb – pytał o oznakowanie przystanków MKS k/p. czy będzie uruchomiony dodatkowy autobus?

Radna Maria Kulik – pytała o ul. Olszynki czy tam się coś zmieniło kiedy się zakończy sprawa,

- ul. Spacerowa – wywieziony został żużel na te drogę jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców tej ulicy i zgłaszają problem,

Radny Gabriel Szewczyk – zgłosił problem wykaszania rowów przydrożnych przy drodze powiatowej przez niektórych mieszkańców, prosił o przekazanie tej uwagi dzielnicowemu chodzi posesje i ,

- ponadto zgłosił pustostan – Rada Sołecka zwróciła się z pismem przy ul. Spokojnej stoi budynek rozwalający, prosił aby komisja porządku napisała protokół i wysłali do nadzoru budowlanego o rozbiórkę.
Ad.10. Informacja z zakończenia likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skarżysku Kościelnym - przedstawił kierownik Ref. Inwestycji pan Andrzej Skrzypczak – powiedział, że proces likwidacyjny zakończono. Wykonano sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r. bilans, zestawienie funduszu jednostki, sprawozdanie o stanie ruchu środków trwałych, majątek przekazano aportem do spółki MPWiK w Skarżysku-Kamienna, część sprzętu przekazano do dyspozycji gminy. W toku likwidacji zakładu budżetowego poinformowano jednostki o likwidacji ZUZ, Urząd Skarbowy, telekomunikacje, akta z archiwizowano zgodnie z ustawą archiwalną, zdano protokóły zdawczo odbiorcze.
Ad.11 Podsumowanie roku szkolnego 2007/2008 informacje z każdej placówki przedstawili poszczególni dyrektorzy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Majkowie pani Danuta Jasiewska – poinformowała o Kuźni pomysłów z czego pozostał sprzęt, rodzice zakupili panele podłogowe i wertikale do sali CKNONW, sanepid zalecił remont sali gimnastycznej, są to ściany do malowania, podłoga do zrobienia w sali matematycznej, wymieniono okna

w 2 pomieszczeniach, wykonano drobne remonty łazienek. Wszyscy uczniowie otrzymali promocje na rok następny.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowy Polu pani Elżbieta Jaromin – poinformowała, że wszyscy uczniowie otrzymali promocje i wszystkie b.dobre oceny z zachowania, zajęli I miejsce w Gminie II w powiecie, bardzo dużo nagród otrzymali z Kuźni Pomysłów. Dzieci brali udział w przeróżnych konkursach otrzymywali nagrody, odbyły się również spotkania
z ciekawymi ludźmi, wycieczki, w ferie wykonano remonty klasy, w czasie wakacji dokonany zostanie przegląd instalacji grzewczej, jest zalecenie straży na wykonanie ławek kominiarskich.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim pani Stanisława Stodulska – poinformowała, iż zaplanowane uroczystości zostały zrealizowane, wszyscy uczniowie zostali promowani, 9 uczni z paskami na liczbę 21, działało przedszkole, otrzymali 400 książek do biblioteki, dzień sportu zrobili wspólnie ze szkołą w Lipowym Polu, z programu Kuźnia Pomysłów otrzymali komputer z PZU.

Do wykonania pozostało zabezpieczenie kominów od ptaków, należy zmienić klatki wentylacyjne w całym budynku, zakupiono radiomagnetofon i sprzęt nagłaśniający.


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze pani Małgorzata Strzelec –poinformowała, że w roku 2007/2008 uczyło się 54 uczni, realizowała kilka projektów Kuźnia Pomysłów, pozyskała wyposażenie sali, 2 huśtawki, brała udział w szkoleniu
w Pieninach, pozyskała sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, wykonano ogrodzenie na ponad 25tys.zł.pozyskali 30tys.zł na wykonanie remontów stropów w najstarszej części budynku, potrzebne jest ogółem 107tys.zł., na uwagę zasługuje objęcie dzieci dożywianiem, odbyły się 4 akademie środowiskowe, rocznice, udział dzieci w wycieczkach, rajdzie pieszym, konkursach.
Sprawozdanie z Przedszkola Samorządowego Dyrektor złożyła na piśmie Wójtowi Gminy.

Radna Maria Kulik – dodała że odbył się sprawdzian w klasach III w Skarżysku Kościelnym, celem sprawdzianu było ocena poziomu, czytania, pisania, średnio w klasie uzyskano


66 punktów.
Ad.12 Współfinansowanie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień prowadzonej przez miasto Kielce – projekt uchwały był analizowany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy,
z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr poddał go pod głosowanie, w wyniku którego ”za” przyjęciem było 13 radnych, przy 2 radnych nieobecnych (M. Rymarczyk, D. Mendak) na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.
Ad.13. Zmiany w budżecie gminy – projekt tej uchwały również był analizowany na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy na których udzielono wszelkich wyjaśnień –

z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr poddał go pod głosowanie, w wyniku którego ”za” przyjęciem było 13 radnych, przy 2 radnych nieobecnych (M. Rymarczyk, D. Mendak) na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.Ad.14. Zaliczenie do kategorii drogi gminnej drogi powiatowej będącej w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych – projekt uchwały był analizowany na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy na których udzielono wszelkich wyjaśnień - z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr poddał go pod głosowanie, w wyniku którego

”za” przyjęciem był 1 radny, przeciwko 11 radnych, wstrzymujący się 1 radny przy 2 radnych nieobecnych (M. Rymarczyk, D. Mendak) na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała nie została przyjęta do realizacji.


Ad.15. Zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Kierz Niedźwiedzi w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr poddał go pod głosowanie, w wyniku którego ”za” przyjęciem było 13 radnych, przy 2 radnych nieobecnych (M. Rymarczyk, D. Mendak) na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.
Ad.16. Wydzielenie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim dla potrzeb ogólnowiejskich - z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr poddał go pod głosowanie, w wyniku którego ”za” przyjęciem było 13 radnych, przy 2 radnych nieobecnych (M. Rymarczyk, D. Mendak) na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.
Ad.17. Zmiany do Uchwały Nr III/13/06 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia
29 grudnia 2006r dot. ustalenia liczby punktów i usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego ”za” przyjęciem było 13 radnych, przy 2 radnych nieobecnych (M. Rymarczyk, D. Mendak) na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji jednogłośnie.
Ad.18. Zmiany do Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29.12.2006r dot. ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy Skarżysko Kościelne oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania wobec Wójta czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy – w dyskusji głos zabrali:

Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr – powiedział, że nie posiada żadnych innych instrumentów według których by oceniał pracę wójta gminy, zaproponował w projekcie uchwały pośrednie stawki wynagrodzenia. Na posiedzeniach komisji zaproponowano inne stawki, przy osiągnięciach Wójta Gminy tj. zajęcia I miejsca Gminy Skarżysko Kościelne


w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, Pan Zbigniew Celski otrzymał Statuetkę Wójta Roku uważał, że zaproponowane stawki przez jego osobę były adekwatne do wykonywanej pracy. Wobec tego że komisje wypracowały inne propozycje co do wysokości wynagrodzenia zapytał jakich ma używać instrumentów do oceny pracy Wójta. Na to pytanie nie otrzymał odpowiedzi. Następnie przedstawił wysokości wynagrodzenia zasadniczego zgodnie
z obowiązującym wynagrodzeniem tj według tabeli I obowiązującego rozporządzenia wynosi od 4200zł do 5900zł, zaproponował wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5050,00zł.

Nadmienił iż jest to propozycja prosił Wysoką Radę aby przychyliła się do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że docenia wysiłek Wójta Gminy i prosił aby chociaż w jednym składniku dokonać zwiększenia wynagrodzenia tj. dodatek specjalny zwiększyć do 40%, a który liczy się od sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Radny Zygmunt Kocia wystąpił o zakończenie dyskusji i prosił o przeprowadzenie głosowania.

Radny Gabriel Szewczyk - prosił aby Komisje Stałe Rady Gminy przedstawiły swoje stanowisko.

Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr odczytał propozycje komisji odnośnie wysokości stawek wynagrodzenia Wójta Gminy, a mianowicie:

proponowano wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4500,00zł, dodatek funkcyjny

w wysokości 1500,00zł, dodatek specjalny w wysokości 20% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Druga propozycja to wniosek Przewodniczącego Rady Gminy pana Pawła Wiatra – aby zwiększyć dodatek specjalny do 40% .

Głos zabrała Radca Prawny pani Ewa Latos która powiedziała iż w pierwszej kolejności należy głosować nad wnioskiem Przewodniczącego Rady Gminy, z czym nie zgodził się Sekretarz Gminy pan Zdzisław Woźniak i powiedział że w pierwszej kolejności należy głosować propozycje Komisji Stałych Rady Gminy, które to wnioski komisji powinien przeczytać przewodniczący komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pan Tadeusz Chyb przedstawił propozycje komisji,


a mianowicie: proponowano wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4500,00zł, dodatek funkcyjny w wysokości 1500,00zł, dodatek specjalny w wysokości 20%.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wnioski komisji rewizyjnej i rolnej
z wspólnego posiedzenia pani Maria Arak – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4500,00zł, dodatek funkcyjny w wysokości 1500,00zł, dodatek specjalny w wysokości 20%.
Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie swój wniosek czyli zwiększyć dodatek specjalny do 40%, w wyniku którego ”za” przyjęciem był 1 radny, przeciwko 11 radnych i 1 radny wstrzymujący się przy 2 radnych nieobecnych (M. Rymarczyk, D. Mendak) na ogólną liczbę 15 radnych. Wniosek nie został przyjęty do realizacji.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr poddał pod głosowanie wniosek komisji, w wyniku którego ”za” przyjęciem było 11 radnych, przeciwko 2 radnych, przy 2 radnych nieobecnych (M. Rymarczyk, D. Mendak) na ogólną liczbę 15 radnych. Wniosek został przyjęty do realizacji.


Po wprowadzeniu zmian Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr poddał pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego ”za” przyjęciem było 12 radnych, wstrzymujących się 1 radny przy 2 radnych nieobecnych (M. Rymarczyk, D. Mendak) na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.

Następnie Wójt Gminy pan Zbigniew Celski podziękował za regulacje płacową.


Ad.19. Określenie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości - w dyskusji nad tym projektem uchwały głos zabrali:

Radca Prawny pani Ewa Latos – odpowiedziała na zgłoszone zastrzeżenie tj. w podstawie ustawy o samorządzie gminnym daje ona delegacje Wójtowi Gminy do samodzielnego podejmowania decyzji w imieniu Gminy, w sprawach związanych z nabywaniem, zbywaniem i obciążaniem nieruchomości oraz ich wydzierżawianiem lub wynajmowaniem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, przy zachowaniu wymogów i trybu postępowania określonego w ustawie


o gospodarce nieruchomościami, a także zastrzeżeń wynikających z regulacji niniejszej uchwały. Korzystne to będzie przy załatwianiu spraw indywidualnych w tym zakresie upraszcza procedurę.

Radna Alicja Pasis – powiedziała, że chodzi o § 4 projektu uchwały o stwierdzeni, że upoważnia się wójta do samodzielnego podejmowania decyzji. Propozycja trzech komisji jest taka aby w miejsce wójta wpisać Radę Gminy.

Radca Prawny pani Ewa Latos – odpowiedziała że powyższy zapis komisji ustawa daje predyspozycje Radzie nie musi być uchwała w tym zakresie.

Radna Alicja Pasis – powiedziała, czyli może to być z mocy prawa, że Rada Gminy podejmuje decyzje w przedmiotowej sprawie.

Radca Prawny pani Ewa Latos – odpowiedziała że nie ma obawy wójt nie może działać bezkarnie, musi przestrzegać przepisy prawa.

Radny Zygmunt Kocia - powiedział, że istnieją dwie propozycje, jedna to aby wykreślić § 4 projektu uchwały za ta propozycją były trzy komisje Stałe Rady Gminy, druga propozycja aby pozostawić bez zmiany, należy tę kwestie przegłosować.

Pracownik pani Krystyna Wysocka powiedziała, że odrzucenie § 4 uchwały nie ma sensu, przy proponowanym zapisie jest scedowanie pewnych decyzji na wójta gminy, część spraw w świetle tego zapisu może ułatwić życie obywateli w zakresie gospodarki nieruchomościami, wszelkie kompetencje z wyrażaniem zgody należą do Rady Gminy, ale istnieje możliwość aby część tych spraw scedować na wójta aby ułatwić załatwianie spraw obywateli. Dodała, że jeżeli wykreślimy § 4 podjęcie uchwały nie ma sensu i trzeba czekać do następnego posiedzenia sesji aby załatwić indywidualną sprawę.

Radny Mirosław Sasal za wnioskował o 10min przerwy aby przedyskutować usłyszane informacje które otrzymali.

Została ogłoszona przerwa do 1320.
Radca Prawny pani Ewa Latos – powiedziała, że jeżeli radni uważają że projekt uchwały narusza przepisy to bez obawy ponieważ sporządzono projekt uchwały na podstawie najnowszych publikacji naukowych.

Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr poddał pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego ”za” przyjęciem było 6 radnych, przeciwko 6 radnych, wstrzymujących się 1 radny przy 2 radnych nieobecnych (M. Rymarczyk, D. Mendak) na ogólną liczbę 15 radnych. Głosowanie nad tą uchwałą nie zostało rozstrzygnięte.

W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr przytoczył § 75 ust.1 Statutu Gminy w którym się mówi o procedurze głosowania nad uchwałami. Czyli w przypadku powyższego głosowania § 75 ust.5 Statutu Gminy mówi, że głosowanie to przeprowadza się do skutku.

Wobec Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr przeprowadził ponowne głosowanie nad uchwałą w wyniku którego za było 5 radnych, przeciwko 6 radnych, wstrzymujących się 2 radnych przy 2 radnych nieobecnych (M. Rymarczyk, D. Mendak) na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała nie została przyjęta do realizacji.

Zarządzono 5 min przerwę do 1350.
Ad.20. Określenie zasad zawierania kolejnych umów na wydzierżawienie lub wynajem nieruchomości - z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr poddał go pod głosowanie, w wyniku którego ”za” przyjęciem było 13 radnych, przy 2 radnych nieobecnych (M. Rymarczyk, D. Mendak) na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.
Ad.21. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym użytkownikiem- z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego ”za” przyjęciem było 13 radnych, przy 2 radnych nieobecnych (M. Rymarczyk, D. Mendak) na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.
Ad.22. Ustalenie wynagrodzenia dla inkasentów - z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego ”za” przyjęciem było 7 radnych, wstrzymujących się 6 radnych, przy 2 radnych nieobecnych (M. Rymarczyk, D. Mendak) na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.
Ad.23. Podjęcie uchwały w sprawie tablicy pamiątkowej – w dyskusji głos zabrali:

Radny Gabriel Szewczyk jednocześnie sołtys wsi Grzybowa Góra - powiedział, że w dyskusji z Radą Sołecką Grzybowej Góry uzgodnili aby ta tablica była w odrębnym miejscu na placu szkolnym, z napisem jak proponowali, a mianowicie:


„1308 – 2008

w rocznicę 700-lecia nadania przywilejów przez Króla Władysława Łokietka na założenie wsi Grzybowa Góra przez ojców Cystersów w Wąchocku.


Samorząd wiejski

i mieszkańcy Grzybowej Góry


Grzybowa Góra 24 sierpnia 2008r”
Radny Mirosław Sasal przedstawił stanowisko 3 komisji Stałych Rady - aby w uchwale napisać i w 700 rocznice wsi Grzybowa Góra samorząd gminy i mieszkańcy wsi Grzybowa Góra, a ten tekst o historii powstania, przedstawić na dodatkowej tablicy, chodzi o to aby tablica pamiątkowa nie była nieczytelna.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Maria Ark przedstawiła stanowisko 2 komisji popierając wypowiedź radnego Sasala.

Radny Gabriel Szewczyk powiedział, że ustawienie dodatkowej tablicy jest to dodatkowy koszt chcą na jednej tablicy umieścić wszystko.

Przewodniczący Rady Sołeckiej pan Waldemar Dwojak powiedział, że chodzi o przybliżenie trochę historii.

Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr zapytał co do podpisu czy samorząd gminy Skarżysko Kościelne i mieszkańcy wsi Grzybowej Góry może być?.

Radny Gabriel Szewczyk powiedział, że trzeba ten zapis rozszerzyć tak jak proponowała Rada Sołecka.

Radny Zenon Pik również optował za tym aby dopisać zarys historii,

Radna Maria Kulik proponowała podjąć uchwałę o fundowaniu tablicy bez treści.

Sekretarz Gminy pan Zdzisław Woźniak odpowiedział, że musi być napis.

Radny Gabriel Szewczyk powtórzył jeszcze raz napis proponowany przez samorząd wiejski -

1308 2008

W rocznice 700-lecia nadania przywilejów przez Króla Władysława Łokietka na prawie magdeburskim na założenie wsi Grzybowa Góra przez ojców Cystersów w Wąchocku.

Samorząd gminy i mieszkańcy Grzybowej Góry”

I wersja – napisu – „1308 2008 w rocznice 700-lecia powstania wsi Grzybowa Góra”


II wersja napisu -„1308 2008 w rocznice 700-lecia nadania przywilejów przez Króla Władysława Łokietka na prawie magdeburskim na założenie wsi Grzybowa Góra przez ojców Cystersów w Wąchocku.

Samorząd gminy i mieszkańcy Grzybowej Góry


Wójt Gminy pan Zbigniew Celski powiedział, że na takiej tablicy pamiątkowej powinien być jak najkrótszy napis, w innym przypadku historycy zakwestionują ten napis ale Rada Gminy może wszystko, na komisjach było powiedziane, propozycje na komisjach były bardzo dobre. Historia powinna być opisana w gablocie, a nie na tablicy pamiątkowej.

Radny Zenon Pik – zapytał czy tu chodzi o koszty.

Wójt Gminy pan Zbigniew Celski powiedział, że najlepszym rozwiązaniem jest krótki napis jak proponowano w uchwale.

Radny Zenon Pik - złożył wniosek formalny aby tablicę tę zamontować przed budynkiem szkoły.

Sekretarz Gminy pan Zdzisław Woźniak – powiedział, że to znaczy, że wniosek radnego dot.
§ 1 ust. 2 obelisk z tablicą zostanie usytuowany na placu szkolnym w Grzybowej Górze.

Wniosek ten Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr poddał go pod głosowanie, w wyniku którego ”za” przyjęciem było 13 radnych, przy 2 radnych nieobecnych (M. Rymarczyk, D. Mendak) na ogólną liczbę 15 radnych. Wniosek został przyjęty do realizacji.

Radny Gabriel Szewczyk zgłosił wniosek formalny aby tablica była z napisem – „

1308 2008W rocznicę 700-lecia nadania przywilejów przez Króla Władysława Łokietka na założenie wsi Grzybowa Góra przez ojców Cystersów w Wąchocku.

Samorząd gminy i mieszkańcy Grzybowej Góry”
Grzybowa Góra sierpień 2008r”
Wniosek ten Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr poddał go pod głosowanie,
w wyniku którego ”za” przyjęciem było 13 radnych, przy 2 radnych nieobecnych (M. Rymarczyk, D. Mendak) na ogólną liczbę 15 radnych. Wniosek został przyjęty do realizacji.

Po wprowadzeniu zmian do uchwały Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego ”za” przyjęciem było 13 radnych, przy 2 radnych nieobecnych (M. Rymarczyk, D. Mendak) na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.


Ad.24 Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych – przedstawił Wójt Gminy pan Zbigniew Celski a mianowicie:

- jeśli chodzi o drogi prosił o cierpliwość mamy informacje z Urzędu Marszałkowskiego, że wszystkie 3 drogi przeszły weryfikacje, a rozpoczęła się weryfikacja techniczna rozpoczęto procedurę pozwolenia na budowę, formalnie jest dobrze,

- rankingów jest dużo i są różne, pozycja zależy od dochodu na głowę mieszkańca na poprawienie życia danej gminy.

- jeżeli uda się zdobyć pozwolenie to drogi będziemy wykonywać w m-cu wrześniu nie wolno przekroczyć 30maja 2009r, procedury zostały spełnione wszystkie,

- szykują pozwolenia na budowę ul. Św. Anny musi być porozumienie,

Radna Alicja Pasis – proponowała aby zacząć koło szkoły, nie da się zrobić chodnika od strony szkoły po prawej stronie.

- przystanki autobusowe rozpoczęliśmy od Lipowego Pola koszt wyniósł 4500zł brutto,

- jeśli chodzi o poprawki gwarancyjne to wykonawca jest nieuchwytny aby te poprawki wykonać.

Pan Andrzej Skrzypczak – proponował aby wykonać przegląd gwarancyjny i w 2009r dokonać odbioru, można to zrobić wcześniej.

Radna Alicja Pasis proponowała wystąpić na piśmie do wykonawcy, odnośnie usterek na Centrum.

Wójt Gminy oznajmił iż w poniedziałek wysyłamy pismo.

- odnośnie rozpoczęcia budowy Ośrodka Zdrowia odpowiedział, że – przetarg w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony, a- ośrodek zdrowia zostanie oddany w 2009r w sylwester odbędzie się już w nowym budynku SPZOZ,

- następnie Wójt zapoznał z pismem w sprawie odwodnienia drogi w Grzybowej Górze,

Radny Zenon Pik powiedział, że jest nadany numer drogi i ma wymiary,

Wójt odpowiedział - ale geodeta ma ustalić kto komu zajął pas, jeśli jest taka wola należy zabezpieczyć środki ,pracownik zrobi rozeznanie kosztu geodezyjnego,

- chodniki Kolonia zaczynamy ale nie ma porozumienia,

- prasa lokalna ranking, – przedstawił Statuetkę Wójta Roku za pozyskiwanie środków zewnętrznych jako lider pozyskiwania środków unijnych,

- znaki dwa przystanki w Lipowym Polu przystanki szybciej postawiono niż rozpoczęły kursować autobusy,

- odnośnie ul. Olszynki odczytał postępowanie sądowe korzystne dla gminy, umorzono postępowanie w całości, Sąd nie wyda wyroku do czasu uprawomocnienia się brak jest odpowiedzi z Sądu,

- ul. Spacerowa haś – należy poczekać może rok, a na ten czas straż może polewać nawierzchnię wodą,

- posesje do uporządkowania – będą rozbierać budynki opuszczone,

Wójt Gminy zaproponował, że aby poprawić bezpieczeństwo w gminie konieczne jest zawarcie porozumie, dwóch strażników straży miejskiej, pomogli by w sprawach śmieciowych w ciągu roku koszt utrzymania wyniósł by 57 200zł brutto dla dwóch lub powołać własną straż gminną, 240zł 8 godzinny patrol policji,

- drzewa na krzyżówkach powinny być wycięte, lub nastąpi przesunięcie przystanku.
Ad.25. Wolne wnioski i zapytania.

Pani – zabrała głos jako mieszkaniec ul Spacerowej, powiedziała, że jeszcze trochę cierpliwości to jest nie do wytrzymania, mieszkańcy ci wdychają żużel, maszyna zmieliła żużel i kurz się unosi,

Wójt Gminy prosił aby problemem nie tylko czarnej drogi się zajmować, problem jest wielu ulic, kanalizacja idzie środkiem drogi,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze pani Małgorzata Strzelec prosiła

o decyzje na pismo w sprawie remontu Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze,

Przewodnicząca Komisji Oświaty pani Alicja Pasis powiedziała, że wszystkie komisje zapoznały się z pismem, w budżecie jest 50tys.zł. pozyskanie zewnętrznych koszt remontu wynosi ponad 100tys. zł. Nie mamy takich pieniędzy w budżecie, procedury przetargowe, remont trudno rozpocząć od września naukę, należy nad tym się jeszcze raz zastanowić.

Pan Andrzej Skrzypczak – powiedział, że postępowanie przetargowe nie może być wcześniej bez zabezpieczenia w budżecie środków.

Pan Waldemar Dwojak - pytał kiedy odbędzie się spotkanie komitetu organizacyjnego

i kwestia finansowania tej sprawy? Proponował przekazać środki na remont szkoły po sprzedanym SKR w Grzybowej Górze.

Radny Gabriel Szewczyk – powiedział, że remont tej szkoły jest konieczny należy te środki znaleźć.

Radny Zenon Pik powiedział że takim rozumowaniem dąży się do likwidacji tej szkoły.

Wójt Gminy odpowiedział, że nie mamy w budżecie pieniędzy, staramy się o zewnętrzne środki, jest możliwość do 16.07.2008r złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na remonty szkół.

Radny Mirosław Sasal- powiedział, że z pisma nie wynikało wprost czego żądacie, w tej chwili o stanie wiemy środki są w budżecie proponują aby zrealizować te środki do końca roku bez przetargu poza zamówieniami publicznymi.

Pan Waldemar Dwojak – stwierdził że szkoła jest zaniedbana od wielu lat nowy dyrektor pracuje.


Ad.26. Zakończenie obrad sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Wiatr podziękował za udział w posiedzeniu, a następnie zamknął o godz.1600 obrady XVIII –ej Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym w kadencji 2006 – 2010r.Na tym protokół zakończono.
Protokółowała – Anna Pocheć


: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Światowej sławy jurorzy w konkursach kompozytorskich Festiwalu transatlantyk 2012

Pobieranie 73.1 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna