Protok ó Ł Nr 17/2008Pobieranie 17.01 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.01 Kb.

P R O T O K Ó Ł Nr 17/2008z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 10 marca 2008 roku.

Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Kwaśniak przewodniczący komisji. Ponadto udział w posiedzeniu wzięli /lista obecności stanowi załącznik do protokołu komisji/.Przewodniczący powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu radnych i gości zaproszonych , przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia komisji –został przyjęty jednogłośnie jak niżej: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .

 2. Ocena funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Brzesku z uwzględnieniem zadań realizowanych przez Biuro Promocji.

 3. Informacja w sprawie funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie gminy Brzesko.

 4. Stan techniczny dróg gminnych i chodników po zimie.

 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski :

Rozpatrzenie pism wpływających do komisji ,zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu marcu 2008 roku.

Ad.1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji

Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 15 lutego 2008 roku został przyjęty jednogłośnie.


Ad.2. Ocena funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Brzesku z uwzględnieniem zadań realizowanych przez Biuro Promocji.
Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj przedstawił komisji wg. załącznika do protokołu wykaz realizowanych zadań przez Biuro Promocji UM w roku 2007, oraz sprawozdanie z promocji gminy w 2007 roku .
W dyskusji członkowie komisji poruszyli tematy związane:

 • z budową i urządzeniem placów zabaw dla dzieci w sołectwach gminy ,

 • obsady etatowej Biura Promocji i Rozwoju UM ,

 • wyodrębnienia z Biura Promocji komórki ,która winna zajmować się tylko i wyłącznie pozyskiwaniem środków unijnych ,


po dyskusji komisja podjęła jednogłośnie wniosek:

 1. Komisja wnioskuje o zmianę Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzesku w zakresie działalności Biura Promocji i Rozwoju i utworzenie niezależnej komórki zajmującej się pozyskiwaniem funduszy unijnych. Głosowano jednogłośnie
 1. Komisja pozytywnie jednogłośnie ocenia funkcjonowanie Biura Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Brzesku.


Inspektor Antoni Staszczyk przedstawił komisji na mapie propozycje rozmieszczenia i usytuowania kamer monitorujących na terenie osiedli w mieście. Projekt powyższy został już skonsultowany z Panem Burmistrzem Wawryką i uzyskał pozytywną ocenę .Przypuszczalny koszt budowy takiego monitoringu to 150 tysięcy złotych .
Radny Adam Kwaśniak zwrócił uwagę ,że przedstawioną propozycję należy ponownie przeanalizować. Wg. radnego umieszczenie jednej tylko kamery monitorującej na osiedlu jest nie wystarczające i dlatego rodzi się pytanie czy nam się to opłaci. Należy wykonać taki monitoring jaki jest np. w szkołach .Umieszczenie tylko jednej kamery na osiedlu np. Ogrodowa nie zagwarantuje mieszkańcom bezpieczeństwa , natomiast rozwiązania na osiedlu Zielonka są jak najbardziej do przyjęcia. Na osiedlu Zielonka jest przyjęty dobry punkt do obserwacji .Z doświadczenia na swoim osiedlu wie ,że umieszczenie tylko jednej kamery nie jest żadnym rozwiązaniem i dlatego należy się nad tym projektem jeszcze zastanowić .
Radny Józef Chruściel zadał pytanie dot. wysokich kosztów dzierżawy kanałów światłowodowych , na jego zapytanie odpowiedzi udzielił Inspektor Antoni Staszczyk.
Podjęto wniosek o treści :

Komisja zapoznała się z propozycją budowy monitoringu na osiedlach w Brzesku , wnioskuje o rozważenie możliwości zamontowania innego systemu monitorowania tzw. punktowych rejestratorów z kilkunastoma kamerami na osiedlach Ogrodowa, Kościuszki ,Jagiełły ,Brzezowieckie ,Słotwina i Browarna .Głosowano jednogłośnieAd.3. Informacja w sprawie funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie gminy Brzesko.
Informacje wg. załącznika do protokołu przedstawił Inspektor Zbigniew Matras .

W dyskusji członkowie komisji a szczególnie radny Stanisław Milewski sołtys wsi Bucze poruszył temat związany ze sprzątaniem przystanków autobusowych na sołectwach.


Komisja podjęła wnioski:

1)Komisja zapoznała się z informacją dot. funkcjonowania komunikacji na terenie gminy Brzesko i wnioskuje :  • o pilne rozwiązanie problemu brudnych przystanków na terenie gminy i wyznaczenie odpowiedzialnych za utrzymanie porządków wokół wiat przystankowych ,

  • o wyposażenie BZK w sprzęt myjący , który będzie wykorzystywany do mycia wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Brzesko.

Głosowano jednogłośnie
2)Komisja wnioskuje o udrożnienie przejścia dla pieszych chodnikiem do Gimnazjum Nr 1 przed budynkiem Urzędu Miejskiego , w miejscu przystanku BUS , kiosku RUCH i straganu z preclami. Głosowano jednogłośnie
Ad.4. Stan techniczny dróg gminnych i chodników po zimie.

Informacje przedstawił kierownik referatu Ochrony Środowiska Henryk Piela .

W czasie zimy 2007/2008 z budżetu gminy na utrzymanie dróg gminnych oprócz Brzeska i Jadownik wydano kwotę 84.500 złotych , a na utrzymanie miasta i całej gminy 94.000 złotych .Jeżeli zima już nie powróci to pozostałe środki finansowe zaplanowane na rok bieżący będą wystarczające na utrzymanie dróg w miesiącach X-XII. Ze względu na to że opady śniegu można powiedzieć były znikome ,środki wydano głównie na uszorstnienie gołoledzi. Nasze drogi gminne wbrew temu co się mówi wcale nie są w złym stanie technicznym , nie mają większych wybojów i tym samym nie stwarzają zagrożenia dla kierowców. W ramach zaplanowanych środków budżetowych planuje się ,że w każdym sołectwie w roku bieżącym zostanie położone na drogach około 250 m nakładki asfaltowej .

Następnie Pan Kierownik Piela przedstawił jakie do chwili zostały wykonane remonty w zakresie dróg i chodników .Wyremontowano ulice Gajową i ulicę Bujaka gdzie zasypany został wąwóz .

Następnie kierownik Henryk Piela objaśnił projekt uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Małopolskiego zadań w zakresie prowadzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Brzesko.
Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski :

Rozpatrzenie pism wpływających do komisji ,zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu marcu 2008 roku.
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak przedstawił komisji do zaopiniowania :


 • pismo Spółki BZK –odpowiedź na wnioski komisji z dnia 19 lutego 2008 roku dot. polityki w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Brzesko,

 • pismo Poczty Polskiej dot. montażu oddawczych skrzynek pocztowych

 • wniosek MOK w Brzesku w sprawie poparcia inicjatywy wymalowania dużej sali w Domu Ludowym w Jadownikach.


Komisja podjęła wnioski i opinie:

 1. Pozytywnie ,jednogłośnie zaopiniowano:

  • projekt uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Małopolskiego zadań w zakresie prowadzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Brzesko,

  • pismo MOK w Brzesku w sprawie poparcia inicjatywy wymalowania dużej sali w Domu Ludowym w Jadownikach. Komisja pozytywnie opiniuje prośbę i wnioskuje o wykonanie w roku bieżącym remontu sali w DL w Jadownikach i DL w Okocimiu ,ze środków budżetowych zabezpieczonych na ten cel .
 1. Zapoznano się z pismem Spółki BZK dot. polityki w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Brzesko.
 1. Negatywnie zaopiniowano pismo Poczty Polskiej w sprawie montażu skrzynek oddawczych .
 1. Komisja zapoznała się z informacją Kierownika Referatu Ochrony Środowiska UM dot. stanu technicznego dróg gminnych i planowanych do wykonania w roku bieżącym inwestycji i remontów związanych z drogami.

Głosowano jednogłośnie

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Obrady trwały od godz.10.00-13.00
Przewodniczący Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej

w Brzesku

mgr Adam Kwaśniak

protokołowała:Inspektor Marta Kółkowska


: protokoly
protokoly -> Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Nr F. III. 0932-34/10 Protok ó ł
protokoly -> Uchwała Nr xxxii/420/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 7 stycznia 2005 r w sprawie wniesienia do „Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału
protokoly -> Uchwała Nr X/116/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 30 czerwca 2003 r w sprawie wniesienia do,,Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
protokoly -> Protokoły Aloha
protokoly -> Protokół nr 34/08 Komisji Kultury Fizycznej z dnia 29 maja 2008r
protokoly -> Protokół nr xxxii/05 sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2005r odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie w godzinach 10 00 – 1440
protokoly -> Protokół nr 9/13
protokoly -> Protok ó Ł nr iii/06 z III sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 20 grudnia 2006r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1
protokoly -> Urząd Miasta w Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg tel. (0*94) 35-515-00

Pobieranie 17.01 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna