Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu GminyPobieranie 48.88 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar48.88 Kb.
P R O T O K Ó Ł Nr 2/06
z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr o godz.13oo dokonał otwarcia obrad II w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy.

Na podstawie listy obecności w posiedzeniu udział brało 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stwierdził kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przywitał zaproszonych gości według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu.

Porządek obrad przyjęto do realizacji i opisano w pkt. 4 niniejszego protokółu.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie qworum.

3. Przywitanie zaproszonych gości.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.

6. Wystąpienie zaproszonych gości.

7. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych

8. Objęcie mandatu przez Wójta Gminy

a) wręczenie zaświadczenia Wójtowi Gminy.

b) ślubowanie Wójta.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy o stanie Gminy.

12. Zmiany w budżecie gminy - podjęcie uchwały Nr II/5/06.


10. Powołanie składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy - podjęcie uchwały Nr II/3/06.

11. Zatwierdzenie Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy - podjęcie uchwały Nr II/4/06.

12. Powołanie składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy - podjęcie uchwały Nr II/3/06.

13. Określenie stawek podatku od nieruchomości - podjęcie uchwały Nr II/6/06.

14. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenie zwolnień tego podatku - podjęcie uchwały Nr II/7/06.

15. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skarżysko Kościelne na okres od 01 stycznia 2007r do 31 grudnia 2007r. – podjęcie uchwały Nr II/8/06.

16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Zakończenie obrad sesji.

Przebieg obrad:
Ad 1. Otwarcia obrad II w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy o godz. 13oo dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr.

Ad. 2 Następnie Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3 Przewodniczący Rady Gminy przywitał zaproszonych gości według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu.
Ad. 4 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod dyskusję porządek obrad do którego wprowadzono zmiany, a mianowicie:

Radna Alicja Pasis – proponowała zmianę omawiania kolejności punktów w porządku obrad z uwagi na brak radnej p. Bożeny Bąk ( nieobecność chwilowa usprawiedliwiona), pkt 12 wprowadzić w miejsce pkt.10 zmiany w budżecie Gminy, a dopiero powołanie komisji.

Przewodniczący Rady Gminy powyższą zmianę poddał pod głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem było 14 przy 1 radnym nieobecnym (p. Bąk B.) na ogólną liczbę 15 radnych. zmiana została przyjęta.

Z uwagi na brak innych propozycji zmian Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad, w wyniku którego za przyjęciem było 14 radnych przy 1 radnym nieobecnym (p. B. Bąk) na ogólną liczbę 15 radnych. Porządek obrad został przyjęty jak na wstępie protokółu.


Ad.5 Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr poinformował, iż protokół Nr 1/2006z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 listopada 2006r był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy. Do protokółu nie zostały wniesione uwagi i zastrzeżenia.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o przyjęcie protokółu Nr 1/06 .

Wniosek o przyjęcie protokółu został przyjęty 14 głosami na przy 1 radnym nieobecnym (p. Bąk B.) na ogólną liczbę 15 radnych.
Ad.6 W zaproszonych gościach wystąpili:

Pani Elżbieta Jach – nauczycielka zamieszkała na terenie Gminy Skarżysko Kościelne zajmująca się pisaniem książek dla dzieci. Autorka przedstawiła swój dorobek pisarski dla dzieci, jednocześnie zwróciła się z prośbą aby Rada zaakceptowała jej twórczość i prosiła o rozpropagowanie tej twórczości wśród mieszkańców.

Wójt Gminy p. Zbigniew Celski – złożył podziękowania za przybycie i za dotychczasową twórczość.

Ad. 7 Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych

Radny p. Maciej Gibas – zgłosił wniosek aby obecni na sesji złożyli dobrowolne wpłaty na paczki mikołajkowe dla najuboższych dzieci ze szkoły w Skarżysku Kościelnym.

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr wypowiedział się o potrzebie pomocy dla dzieci biednych podtrzymując tradycje zaproponował zrobienia paczek dla tych dzieci.

Radny p. Dariusz Mendak – zgłosił sugestię do pracy Urzędu Gminy aby interesanci byli załatwiani szybko i kompetentnie.

- prosił o rzetelną informacje dla mieszkańców gminy o dopłatach unijnych, jak również zwrócił się prośbą o ściślejszą współprace z Agencją Restrukturyzacji Rolnictwa w Skarżysku –Kamiennej.

Radny Michał Rymarczyk – prosił o postawienie znaku drogowego ograniczającego prędkości na odcinku drogi w Majkowie (od Kościoła) w stronę Michałowa do zakrętu.

Radna Alicja Pasis – przypomniała o dokonaniu przeglądu znaków drogowych w sołectwie Majków i gminie, pozostały słupki po znakach.
Ad. 8 Objęcie mandatu przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym p. Krzysztof Kasprzycki wręczył zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Skarżysko Kościelne p. Zbigniewowi Celskiemu.

Następnie p. Zbigniew Celski jako Wójt Gminy w kadencji 2006-2010 złożył ślubowanie przed Radą Gminy.

Starosta Skarżyski p. Jerzy Żmijewski – złożył życzenia w imieniu Starostwa skarżyskiego w związku z objęciem stanowiska Wójta Gminy przez p. Zbigniewa Celskiego w nowej kadencji 2006-2010.


Ad. 9 Sprawozdanie Wójta Gminy o stanie Gminy.

Sprawozdanie o stanie Gminy Skarżysko Kościelne złożył Wójt Gminy p. Zbigniew Celski ( sprawozdanie w załączeniu do protokołu).


Ad. 10 Zmiany w budżecie gminy – informacji w tym punkcie udzieliła Skarbnik G miny p. Danuta Barwicka, powiedziała, że zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji do budżetu, a mianowicie:

- zwiększenie części subwencji na oświatę,

- subwencję uzupełniającą dla jednostek organizacyjnych,

- zwiększenia na prowizję dla sołtysów

- zwiększenie na Zakład Gospodarki Komunalnej,

Radna Alicja Pasis – prosiła o wyjaśnienie zwiększenia o 3000 na § 85219.

Skarbnik Gminy wyjaśniła iż zwiększenie spowodowane jest wzrostem otrzymanej dotacji brakuje na tym paragrafie na wynagrodzenia osobowe pracowników i ta zmiana jest wprowadzona.

Radna Alicja Pasis – analizując powyższą zmianę powiedziała, czyli ma rozumieć, że nie wzrastają wynagrodzenia, jest to zabezpieczenie w dotychczasowych płacach.

Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr poddał projekt uchwały pod głosowanie w wyniku którego za przyjęciem było 14 radnych przy 1 radnym nieobecnym (p. B. Bąk), na ogólną liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.

Następnie na posiedzenie sesji przybyła radna B. Bąk o godz.1500, Rada Gminy liczyła 15 radnych.


Ad. 11 Powołanie składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy mamy 5 Komisji Stałych, szczególnej uwadze podlega Komisja Rewizyjna, która powinna składać się z przewodniczącego oraz 4 członków.

Następnie Radni przystąpili do zgłaszania się do poszczególnych komisji.

W skład 5 osobowej Komisji Rewizyjnej zaproponowano:


  1. p. Maria Arak

  2. p. Michał Rymarczyk

  3. p. Gabriel Szewczyk

  4. p. Maria Kulik

  5. p. Jarosław Zbroja

W skład 6 osobowej Komisji Gospodarki Finansowej i Inwestycji zaproponowano:

1. p.Zygmunt Kocia

2. p. Maciej Gibas

3. p. Mirosław Sasal

4.p. Zenon Pik

5. p. Alicja Pasis

6. p. Janusz Kowalczyk

W skład 5 osobowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zaproponowano:

1. Janusz Kowalczyk

2. Dariusz Mendak

3. Tadeusz Chyb

4. Bożena Bąk

5. Zygmunt Kocia

W skład 5 osobowej Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Integracji Europejskiej zaproponowano:

1. Gabriel Szewczyk

2. Maria Arak

3. Michał Rymarczyk

4. Dariusz Mendak

5. Jarosław Zbroja

W skład 7 osobowej Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych zaproponowano:

1. Maria Kulik

2. Maciej Gibas

3. Tadeusz Chyb

4. Mirosław Sasal

5. Zenon Pik

6. Alicja Pasis

7. Bożena Bąk

Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr odczytał projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy, poddając go pod głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem było 15 radnych, na ogólną liczbę15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.Ad.12 Zatwierdzenie Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy – w tym punkcie informacji udzielił Sekretarz Gminy p. Zdzisław Woźniak. Poinformował iż przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy natomiast pozostałych przewodniczących Komisji Stałych zatwierdza tylko Rada Gminy.

Na przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaproponowano radną p. Marie Arak, która wyraziła zgodę.

Na przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansowej i Inwestycji zaproponowano – radnego p. Mirosława Sasal, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zaproponowano – radnego p. Janusza Kowalczyka, który wyraził zgodę.

Na przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Integracji Europejskiej zaproponowano – radnego p. Michała Rymarczyka.

Na przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych zaproponowano – radną Alicję Pasis, również wyraziła zgodę na kandydowanie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy, poddając go pod głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem było 15 radnych, na ogólną liczbę15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.
Ad.13 Określenie stawek podatku od nieruchomości – informacji udzielił Wójt Gminy p. Zbigniew Celski, który powiedział że stawki podatku od nieruchomości proponowane są na poziomie roku ubiegłego.

Radna Maria Kulik – powiedziała, że zmienia się podatek rolny wiąże się to z ceną skupu żyta która kształtuje się w wysokości 88,80zł za q.

Radna Alicja Pasis – powiedziała, że wzrasta podatek od osób fizycznych o 24,8%, pozostaje zwiększona powierzchnia mieszkalna o,40gr., zaproponowała aby to zamienić, stawka za żyto jest za duża.

Skarbnik Gminy p. Danuta Barwicka – powiedziała, że są to propozycje Ministra Finansów, odnośnie stawki za żyto, uzgodniła z wójtem wzrost dochodu o18 tys.zł., w tym podatki, nie ma opłaty obniżenia skupu żyta, są to groszowe różnice na całości. Przy proponowaniu tych stawek brana była pod uwagę sytuacja materialna naszych mieszkańców.

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr – powiedział, że analizując dokumenty zwrócił uwagę na całkowite skutki jakie daje obniżenie podatku, podziękował za przygotowanie materiałów na sesję są czytelne.

Skarbnik Gminy – powiedziała, że podstawa opodatkowania się zmniejsza.

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr – zapytał obniżanie tej stawki za żyto na co będą miały wpływ.

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy – że obniżenie stawki podatku spowoduje zmniejszenie subwencji od Ministra Finansów.

Radny Tadeusz Chyb T – zapytał ile jest nie ściągnięte podatku od podatników.

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy- wyjaśniając, że zaległości ogółem stanowią na koniec III kwartału kwotę 86 133zł, (w tym z tytułu podatków od nieruchomości 32,043zł, podatku rolnego 8 952zł, leśnego 609zł, od środków transportu 9847zł)

Radna Al;icja Pasis - powiedziała że średnia cena skupu żyta która jest podstawą do naliczenia podatku rolnego ustalona została przez Ministra bardzo wysoko, stawka podatku w kwocie 88,80zł z 1 ha przeliczeniowego jak również 177,60 z ha fizycznego są bardzo wysokie w porównaniu do poprzedniego roku

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr odczytał projekt uchwały, poddając go pod głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem było 12 radnych, przeciwko 1 radna (p. A. Pasis) przy 1 radnym wstrzymującym się (p. M. Rymarczyk) i 1 radnym nieobecnym (p. B. Bąk) na ogólną liczbę15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.


Ad.14 Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenie zwolnień tego podatku – projekt uchwały każdy radny otrzymał warz z zaproszeniem. Wójt Gminy poinformował iż stawki tego podatku pozostają na wysokości roku ubiegłego.

Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem było 14 radnych, przy 1 radnym nieobecnym (p. B. Bąk) na ogólną liczbę15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.

O godz.15oo na posiedzenie sesji przybyła radna p. Bożena Bąk.
Ad.15 Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skarżysko Kościelne na okres od 01 stycznia 2007r do 31 grudnia 2007r.

Na wstępie Wójt Gminy p. Zbigniew Celski zgłosił do projektu uchwały auto poprawkę,

proponował w § 1 w pkt 1 skreślić słowo „woda”, w pkt. 2 słowo ”woda”, natomiast pkt 3 skreślić całkowicie.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Monika Kocia powiedziała, że spotka się z komisjami i wyjaśni nie jasności. Powiedziała, że cena wody została wyliczona w oparciu o program kalkulacyjny potrzeb finansowych na 2007r. Nie ma podstaw aby do kalkulacji brać 9 m-cy 2006r i 3 m-ce 2005r, ta taryfa nie ma w sobie kwot z prowadzonej dodatkowej działalności zakładu, nie są objęte zobowiązania dodatkowe. Dodała, że przedstawione jest wyliczenie procentowe jak jest rozdzielona woda, nie jest wliczana amortyzacja.

Program wyliczył cenę netto, niezbędne są dochody dla zakładu aby zakład mógł się utrzymać, proponowana jest kwota 2,70zł netto, cena jest wysoka została obniżyła na 2,52zł., zakład jest w stanie odzyskać świadczone dodatkowe usługi. Cena za ścieki jest duża w projekcie kanalizacji przewidziano podłączania do sieci poprzez szamba. Następnie Kierownik wyjaśniła, na rysunku powyższą kwestię. Zakup ściekomierzy jest bardzo drogi około 50tys.zł. szamba należało by odciąć od kanalizacji.

Na wodociągu wykonano prace modernizacyjne we własnym zakresie za wygospodarowane pieniądze: połatano część dachu na hali, a tym należy się jak najszybciej zając zwróciła uwagę kierownik zakładu.

W MPWiK w Skarżysku Kamiennej ceny za wodę nie podniesiono, jest naliczany abonament.

Radna Alicja Pasis – powiedziała, że opłaty abonamentowej nie mamy takiej, opłata abonamentowa dawała możliwość, że wszystkie naprawy były na koszt zakładu. Na 2007r przy kwocie 1,81+VAT będzie jakiś zysk, jeśli zakładaliśmy 6,29zł jest to 300% wzrostu ceny, w gestii kierownika jest aby wszystko naprawić w zakładzie. Zapytała czy zysk z Majkowa, jest wyliczany?

Kierownik p. Monika Kocia – odpowiedziała, zysków z miejscowości nie wylicza się dla rejonów Majków, Michałów jest to jeden budżet, zakład nie różnicuje ceny.

Radna Alicja Pasis powiedziała, że chodzi o osiągnięty zysk z całej Gminy myślała, że takie kalkulacje są robione.

Radny Mirosław Sasal – powiedział, że wywód p. Kierownik jest mało przekonujący aby te stawki zaproponowane przegłosować, decyzja jest szybka zlikwidować dopływ do szamb, 36% wzrostu ceny za wodę jego zdaniem jest za duży, był zdania aby cenę wody utrzymać z roku ubiegłego, jednocześnie zapytał jaki nastąpił wzrost wody 2006r do 2005r.

Kierownik p. Monika Kocia – powiedziała, że otrzymali dotację na kupno samochodu, aby był zysk zakład wykonywał przyłącza wodociągowe, ale wpłaty po 1200zł wpływały na konto Gminy, ilość przełączy równa się dotacji z Gminy na ten samochód. Zakupiony samochód miał odciążyć pracownika, miał zarabiać na pracownika, jest pomaganie zakładowi ale ograniczane są dochody. Stacja mogła być samoobsługowa. Dofinansowywanie wiecznych inwestycji, 50tys.zł, dopłaty do wody reprezentuje zakład i chce żeby się rozwijał, Ilość wyprodukowanej wody 2005r a 2006r – 41 osób podłączono, w 2007r nastąpi wzrost.

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr proponował partycypować z gminą w pewnych kosztach które realnie należy urzeczywistnić, przedsiębiorstwo musi istnieć, ludzie muszą dostać wodę. Przed podjęciem tej uchwały proponował przerwę w obradach.

Radna Maria Kulik – wystąpiła z uzupełnieniem do dyskusji - w 2006r podjęto uchwałę i płacimy za wodę 2zł natomiast różnice do 2,33 proponowała, dopłacić z budżetu. W 2006r była to kwota ok.50tys.zł w tej chwili proponuje podwyżkę o 20 gr do poprzedniego roku.

Radna Maria Arak – powiedziała, że z otrzymanego bilansu wynika, że koszt zakupu wody wzrośnie o 19tys.zł., a wynagrodzenia 26tys.zł. stwierdziła, że Relacja jest nie prawidłowa, wzrost wynagrodzeń powoduje wzrost ceny wody.

Kierownik p. Monika Kocia – wyjaśniła, że wzrost wynagrodzeń spowodowany będzie odejściem jednego z pracowników. Po odejściu pracownika planuje podział etatu na dwa stanowiska kwestia i wzrost wynagrodzeń dla pracowników.

Radna Maria Arak – dodała, że to jest wzrost ceny wody o 26%.

Kierownik p. Monika Kocia – dodała, że środki pieniężne jakie ma zakład są rzetelnie zagospodarowane, nie robi zakupów zbędnych.

Sołtys p. Stanisław Czubak – powiedział, że jako mieszkaniec chciał by wiedzieć więcej co zamierza kierownik, ta wypowiedź kierownika go nie satysfakcjonuje, co kierownik zakładu uczyniła aby zmodernizować ten zakład, czym się różnimy od innych Gmin gdzie te ceny są niskie na czym to polega?

P. Monika Kocia – odpowiedziała, że w momencie powstania zakładu produkcją wody zajmowało się 5 pracowników + 1,5 etatu kierownik i księgowa, nastąpił wzrost nie było robionych prac remontowych, a remontów wymagał dach, jak również wymiana stolarski. Była przeprowadzona kontrola PIP-u wydano zalecenia które musiały być wykonane. Zakład świadczy inne usługi hydrauliczne, a to jest zysk dla zakładu, trudno modernizować zakład gdy nie ma środków. Obniżając cenę wody, radni uniemożliwią dalszy rozwój tego zakładu. Odśnieżanie, wywóz nieczystości, wykonywanie stolarki, usługi hydrauliczne, przyłącza wodociągowe uważała, że na 2 lata działalności wykonano sporo roboty.

Radny Gabriel Szewczyk – prosił o przedstawienie zarobków swoich pracowników.

P. Monika Kocia – odpowiedziała, że zarobki pozostały bez zmian 4zł z punktu i 500zł najniższe wynagrodzenie uchwalone przez Radę Gminy.

Radny Tadeusz Chyb – proponował zastanowić się i pozostawić poziom stawki za wodę na dotychczasowym poziomie lub minimalnie podnieść, należy zapytać ile jesteśmy w stanie dołożyć do wody z budżetu Gminy.

Wójt Gminy p. Zbigniew Celski – powiedział, że jest to pytanie zasadne, są 2 alternatywy, a mianowicie:

- jeżeli rada przyjmie tę propozycje bilans jest zerowy dołożymy na inwestycje,

- dokąd nie połączymy Świerczka z Kierzem Niedźwiedzim, będziemy w gorszej sytuacji,

decyzja należy Rady Gminy.

Sołtys p. Lidia Derlatka L. – powiedziała, że płatność za wodę od działalności w ubiegłym roku była z różnicowana, popiera wypowiedź radnego M. Sasala, aby była podwyżka minimalna, nowa Rada częstuje podwyżką wody na początku swojej działalności należy przemyśleć, wszystkie podwyżki na raz, minimalny wzrost o parę groszy może ewentualnie być, aby mieszkańcom pomóc gmina może dokładać prosiła aby Rada przeanalizowała stawkę 2,52zł to jest tylko propozycja.

Kierownik p.Monika Kocia – powiedziała, że Wójt Gminy broni tej stawki będziemy musieli dopłacić z budżet. Dopłata do wody, stwierdziła, że proponowana cena za wodę nie jest do przyjęcia przez Radę.

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr powiedział, że dopłacić do wody musimy kwestia ustalenia kwoty za wodę jest to wola Rady.

Wójt Gminy p. Zbigniew Celski – powiedział, że należy pogodzić dwie rzeczy, jeśli 50tys.zł., zostało dołożone w ubr. to podzielmy tę kwotę na pół, możemy przyjąć cenę optymalną.

Radny Janusz Kowalczyk – stwierdził, że proponowana kwota 2,10zł jest to zawyżona kwota proponował przyjąć kwotę 1,95 zł netto + VAT dopłata powinien być narzut należy tę kwestię przedyskutować oddzielnie.

P. Monika Kocia – powiedziała, że była brana pod uwagę kwota 2,70zł netto, a zaproponowała 2,52zł.

Wójt Gminy- powiedział, że uczciwie nie stać nas na przekroczenie kwoty na dopłatę 59tys.zł. proponował tak to ustawić aby nie było powyżej 50tys.zł. dodał, że należy mieć świadomość że na inwestycje niema nic. Jeśli się uda obniżyć cenę może wygospodarujemy pozostałe środki.

Radna Maria Kulik – prosiła o odpowiedź skarbnika czy kwota 2,10zł + VAT w tedy należy dołożyć 22gr czy to jest realne w budżecie.

Skarbnik Gminy –odpowiedziała, że wówczas cena wody będzie oscylowała około 2,25zł w budżecie zaplanowano dotacje 75 tys.zł. w tym 25tys.zł. na inwestycje, w budżecie 2007r zaplanowana jest wyższa kwota, napisanie projektu połączenia Kierza Niedźwiedziego z naszą siecią wodociągową z powoduje większe zużycie, woda będzie czystsza, dopłata 50tys.zł., a 25 tys. zł. na dokumentacje przyłączenia.

Radna Alicja Pasis – prosiła kierownika o podanie kosztów eksploatacji, oraz wzrost na następny rok.

Kierownik p. Monika Kocia – powiedziała, że koszty zwiększają się z uwagi na wzrost energii, zależne to będzie w MPWiK jaka będzie taryfa, w Mirowie jaka będzie prognoza, wszystkiego nie jest w stanie przewidzieć.

Radny Mirosław Sasal – powiedział, że rok temu była podobna sytuacja – decyzja była aby zwiększać cenę za wodę sukcesywnie z tego wynika że co rok będziemy zwiększać o 1,96zł netto miało być relatywnie zwiększane aby nie było odczuwalne dla nabywcy. Zakład rozwija swoją działalność, powinny koszty utrzymania wodociągu się zmniejszać był za tym aby utrzymać stawkę z ubr albo nie znacznie zwiększyć.

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr skorzystał z zapisu ze Statutu Gminy § 72 ust.2 w którym się mówi że jeśli trwa spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad i zgłosił wniosek aby 1m 3 wody kosztował 1,95zł +VAT miał takie prawo wyboru jeśli zostanie odrzucony ten wniosek zaproponuje stawkę drugą, w tym pkt 3 proponowanej uchwały skreślamy.

Skarbnik Gminy p. Danuta Barwicka – nawiązała do wniosku p. Janusza Kowalczyka powiedziała, że kalkulacja po3winna być z weryfikowana przy podjęciu uchwały należy również zweryfikować dopłaty i określić jej kwotę.

Radna Alicja Pasis – powiedziała, że do odbiorców proponuje się stawkę 2,25zł + VAT, a co dla pozostałych.

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr w pierwszej kolejności poddał pod glosowanie autopoprawki zgłoszone przez Wójta Gminy p. Zbigniewa Celskiego tj. w § 1 ust.2 skreśla się wyraz „woda”, natomiast pkt. 3 tego paragrafu 1 skreśla się całkowicie, w wyniku glosowania „za” było 15 radnych, na ogólną liczbę 15 radnych. Autopoprawki zostały przyjęte.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek w sprawie stawek za wodę 1,95 + Vat od gospodarstw domowych i 2,25+Vat dla pozostałych odbiorców, w wyniku głosowania za przyjęciem było 15 radnych na ogólna liczbę 15 radnych. Wniosek został przyjęty.

Po wprowadzeniu powyższych zmian Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały po wprowadzeniu zmian pod głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem było 15 radnych na ogólna liczbę 15 radnych. Uchwała została przyjęta do realizacji.
Ad.16 Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych:

Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił Wójt Gminy, a mianowicie:

- wprowadzono wspólnie przed każdą sesją spotkania przewodniczących komisji stałych, wiceprzewodniczącego, przewodniczącego Rady Gminy celem omówienia tematyki sesji,

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr – wypowiedział się odnośnie zaproszenia na sesję dzielnicowego prosił Wójta Gminy o sprawdzenie co było powodem jego nieobecności.

Radny Maciej Gibas poinformował o zakończonym zbieraniu pieniędzy dla dzieci biednych od radnych zebrano 230zł i 87zł od pozostałych osób.

- odnośnie sprawnego załatwiania interesantów w Urzędzie Gminy Wójt odpowiedział, że zwróci uwagę na te sprawy na spotkaniu z załogą.

– dopłaty dla rolników rozmawiał w tej kwestii z szefem Agencji p. Nowakowskim, wymogi które były postawione przed rolnikami były dosyć wysokie, zostanie dopracowany ścisły kontakt z pracownikami Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa aby te informacje przychodziły sprawnie.

- znaki drogowe – ustalił ze Starostą i zostanie zorganizowany objazd dróg na całej gminie w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr prosił o wypowiedź odnośnie dowozu dzieci z końca Skarżyska Kościelnego II z przystanków do szkoły.

Wójt Gminy odpowiedział, że jest problem w tej sprawie na Świerczku i Skarżysku Kościelnym umówiony jest z dyrektorem szkoły w tej sprawie w celu dogadania dowozu dzieci do szkoły.

Odnośnie śmieci na przystankach opróżnianie koszy jest w gestii Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Ad.17 Wolne wnioski i zapytania.

Radny Mirosław Sasal – powiedział, że było by zasadnym aby na posiedzenie następnej sesji zaprosić Kierownika Urzędu Pracy, który poinformował by o wykorzystaniu środków unijnych i przedstawił by stan bezrobocia w gminie.

Wójt Gminy powiedział, że zobowiązuje się aby na posiedzenie sesji przyjechał również Komendant Policji, jednocześnie prosił o ustalenie jednego dnia odbywania się sesji.

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr – prosił aby przed każdą sesją odbyły się spotkania radnych w celu omówienia materiałów i zapoznanie się z protokółem aby wprowadzić do niego ewentualne poprawki bądź zmiany, a na sesji tylko można było zatwierdzić.

Następnie poinformował o pełnieniu dyżurów przez jego osobę w Urzędzie Gminy jest to każdy poniedziałek od 1245 do1500, dodał, że zostaną wprowadzone również dyżury radnych w każdej miejscowości od 01 stycznia 2007r prosił o określenie terminów, dyżury odbywać się będą w szkołach ewentualnie w świetlicy wiejskiej tam gdzie takie są.

Poinformował, że odnośnie lotniska lokalizacji jeszcze nie uzgodniono.

Radny Gabriel Szewczyk – wypowiedział się w imieniu mieszkańców którzy opłacają KRUS, a złożyli wnioski o wypłacenie odszkodowań za suszę upraw do 15 października br. jako sołtys nie otrzymał takiej informacji do obecnej chwili.

P. Jadwiga Piętka kierownik GOPS – odpowiedziała, że GOPS miał realizować to zadanie dla osób poszkodowanych podczas suszy, ludzie z Grzybowej Góry byli i otrzymali taką pomoc, mogli skorzystać z tej formy pomocy te osoby którzy byli zarejestrowani w KRUSIE i opłacali składkę KRUS, na 280 zgłaszających się skorzystało 8 osób.

Wójt Gminy p. Zbigniew Celski – dodał, że to wszystko co możliwe było do załatwienia przez GOPS było wykonane.
Ad.18 Zakończenie obrad III Sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr podziękował za udział w posiedzeniu, a następnie zamknął o godz.1800 obrady III –ej Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym w kadencji 2006 – 2010r.


Na tym protokół zakończono.
Protokółowała – Anna Pocheć


: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Światowej sławy jurorzy w konkursach kompozytorskich Festiwalu transatlantyk 2012

Pobieranie 48.88 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna