Protok ó Ł nr 43/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki I Budżetu Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytego w dniu 26 listopada 2009 rokuPobieranie 27.82 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar27.82 Kb.


P R O T O K Ó Ł nr 43/09

z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

Rady Miejskiej w Kożuchowie

odbytego w dniu 26 listopada 2009 roku.
W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji na stan 7.

Lista obecności w załączeniu.


Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:


  1. Ogrodnik Andrzej - Burmistrz Kożuchowa

  2. Żyrolis Adam - Zastępca Burmistrza Kożuchowa

  3. Piotrowska Jolanta - Skarbnik Gminy

  4. Wawrzyński Marcin - Prezes P.U.K. Uskom


Tematyka posiedzenia:


  1. Informacja o pracy Komisji Mieszkaniowej.

  2. Sytuacja lokalowo - mieszkaniowa w gminie.

  3. Mienie komunalne – informacja o sprzedaży i nabyciach.

  4. Sprawy różne.Medyński Jan – Przewodniczący Komisji o godzinie 11.00 przywitał zaproszonych gości oraz członków Komisji. Przedstawił porządek obrad Komisji.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za - 7/


Do pkt.1.

Żyrolis Adam – Zastępca Burmistrza Kożuchowa przedstawił informację nt. pracy Komisji Mieszkaniowej. Poinformował, że ustalony został skład Komisji. Pierwsze spotkanie ma odbyć się w dniu 1 grudnia 2009 roku. Stwierdził, że w ostatnim czasie Komisja nie pracowała. Aktualnie wpływają nowe wnioski dotyczące przydziału mieszkań.

Medyński Jan – Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie składu osobowego Komisji.

Żyrolis Adam – Zastępca Burmistrza Kożuchowa poinformował, że w skład Komisji weszli:

Krystyna Kumek

Henryk Getz

Krzysztof Bogucki

Robert Budakowski

Magdalena Łozyniak

Małgorzata Pinczewska
Do pkt.2.

Żyrolis Adam – Zastępca Burmistrza Kożuchowa przedstawił informację nt. sytuacji lokalowo - mieszkaniowej w gminie. Powiedział, że sytuacja nie jest najlepsza. Kolejka oczekujących nie zmniejsza się. Gmina ma ograniczone możliwości adaptacji budynków. W ostatnim czasie został oddany do użytku budynek przy ulicy Moniuszki. W obiekcie tym znajduje się 10 lokali socjalnych. W planach jest adaptacja budynków pokoszarowych. W budynku nr 3 znajdą się lokale komunalne. W roku 2010 planowane, jest wykonanie projektu wraz z dokumentacją budowlaną kolejnego budynku pokoszarowego. Budynek ten może być zaadaptowany w roku 2011 lub 2012. Czynione są starania o pozyskanie nowych obiektów w tym obiektów po PKP. Pozyskany został budynek w Stypułowie, który aktualnie jest już zasiedlony.

Największa grupa mieszkańców oczekuje na mieszkania socjalne. Zarządy nieruchomości oczekują na mieszkania socjalne z uwagi na konieczność przesiedlenia rodzin, które mają decyzję o eksmisji.

Poinformował, że finalizowana jest sprawa związana z nabyciem lokali o WAM.

Zieliński Henryk – Radny poprosił o ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie budynków w mieście.

Wiśniewska Jolanta – Radna zapytała, czy Państwo Kaweccy a także osoby
z miejscowości Słocina otrzymają lokale zastępcze.

Ogrodnik Andrzej Burmistrz Kożuchowa powiedział, Państwo Kaweccy nie oczekiwali lokalu zastępczego.

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa powiedział, że aby osoby z miejscowości Słocina mogli być przeniesieni do Kożuchowa muszą być spełnione podstawowe warunki np. musi być złożony wniosek. Stwierdził, że „nie przesadza się starych drzew”. Dodał, że rodzina ta nie wykorzystała w sposób właściwy środków otrzymanych od gminy.

Wiśniewska Jolanta – Radna powiedziała, że osoby te muszą otrzymać pomoc
z Urzędu.

Kumek Krystyna – Radna zapytała, czy jest możliwe pozyskanie środków na wybudowanie obiektów mieszkalnych podobnych do zabudowań socjalnych na ulicy Zielonogórskiej.

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa poinformował, że prowadzone są rozmowy na temat przejęcia obiektu będącego własnością PKP. Dodał, że nie chciałby rozbudowywać obiektu na ulicy Zielonogórskiej, gdyż w tamtym rejonie ma powstać osiedle domków jednorodzinnych a także w niedalekim sąsiedztwie położony jest obiekt rekreacyjno – sportowy.

Szukiełowicz Zdzisław – Radny poprosił, o nie przeznaczanie obiektów z terenu starego miasta na mieszkania socjalne.

Franczak Jan – Radny zapytał, czy budynek PKP w Stypułowie również zostanie przejęty przez Gminę.

Żyrolis Adam – Zastępca Burmistrza Kożuchowa poinformował, że w rozmowach pojawił się również wątek budynku w Stypułowie, jednak PKP zaczęła sprzedawać poszczególne lokale, co komplikuje sytuację.

Medyński Jan – Przewodniczący Komisji zasugerował, żeby przejąć również ulicę Spółdzielczą, gdyż mieszkańcy skarżą się na uciążliwości związane z ruchem samochodów ciężarowych wjeżdżających do Firmy Ante-Holz.

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa poinformował, że planowana jest zmiana organizacji ruchu, która umożliwiłaby lepszy wjazd samochodów ciężarowych do firmy Ante – Holz.
Do pkt.3.

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa przedstawił informację nt. sprzedaży
i nabycia mienia komunalnego. /Informacja w załączeniu./
Do pkt.4.

Żyrolis Adam – Zastępca Burmistrza Kożuchowa przedstawił projekt uchwały
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. Nieruchomość położona jest
w Mirocinie Dolnym i przeznaczona będzie na parking przy cmentarzu. /numer druku - XLIX/1/09/

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za -7/Żyrolis Adam – Zastępca Burmistrza Kożuchowa przedstawił projekt uchwały
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. /numer druku - XLIX/2/09/

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za -7/Żyrolis Adam – Zastępca Burmistrza Kożuchowa przedstawił projekt uchwały
w sprawie Programu współpracy w 2010 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. /numer druku - XLIX/3/09/

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za -7/Żyrolis Adam – Zastępca Burmistrza Kożuchowa przedstawił projekt uchwały
w sprawie nadania nazwy ulicy. Poinformował, że propozycje nazw ulicy zgłoszone zostały przez mieszkańców. /numer druku - XLIX/4/09/

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za -7/Piotrowska Jolanta – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych. /numer druku - XLIX/5/09/

Franczak Jan – Radny zapytał, jaki będzie kwotowy wzrost podatku.

Piotrowska JolantaSkarbnik Gminy powiedziała, że do jednej ze stawek wzrost wyniesie 31 zł rocznie. W gminie jest 147 zarejestrowanych samochodów, które podlegają opodatkowaniu.

Zieliński Henryk – Radny zapytał, czy są utrzymane zwolnienia od podatku.

Piotrowska Jolanta – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że uchwała nie określa zwolnień z tego podatku.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za -7/Piotrowska Jolanta – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów. /numer druku- XLIX/6/09/

Medyński JanPrzewodniczący Komisji poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Wsi i Rolnictwa zgłosił wniosek o ustalenie rocznej stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na poziomie 16,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. Dodał, że proponowane stawki uderzają w osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Piotrowska Jolanta – Skarbnik Gminy poinformowała, że uchwała nie zawiera zwolnień podmiotowych.

Franczak Jan – Radny zapytał, czy można umorzyć podatek od budynków gospodarczych, które są własnością osób starszych, gdyż osoby te nie użytkują tych obiektów.

Piotrowska Jolanta – Skarbnik Gminy poinformowała, że każdy podatnik, który ma trudną sytuację materialną ma prawo wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem
o umorzenie lub przesunięcie terminu płatności.

Zieliński Henryk – Radny zapytał, jakie jest stanowisko Burmistrza w sprawie obniżenia stawki podatku.

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa powiedział, że skala wzrostu podatku dla przedsiębiorcy posiadającego lokal o powierzchni 100 m2 wynosi 25 złotych rocznie. Przekładając to na koszty np. korespondencji którą trzeba wysłać /5,50 zł/ to tylko 20 złotych zostaje w budżecie gminy. Zapytał, czy obniżenie stawki jest bezwzględnie potrzebne.

Piotrowska Jolanta – Skarbnik Gminy powiedziała, że powierzchnia budynków podlegających temu podatkowi wynosi 146 763 m2. Wzrost wpływu dla gminy wyniesie 36 600 złotych. Poprosiła o nie obniżanie podatku.

Medyński Jan – Przewodniczący Komisji wycofał złożony wniosek.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za -7/Piotrowska Jolanta – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. /numer druku - XLIX/7/09/

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. /za -7/Piotrowska Jolanta – Skarbnik Gminy poinformowała, że cena żyta w 2009 roku wynosiła 55.80 zł/dt natomiast w roku 2010 wyniesie 34.10 zł./dt w związku z tym stawka podatku rolnego w roku przyszłym będzie niższa.

Medyński Jan – Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. /numer druku - XLIX/8/09/

Projekt uchwały został przyjęty do wiadomości Komisji.Zieliński Henryk – Radny złożył wniosek wykonanie bieżącego remontu odcinka ulicy Żagańskiej stanowiący dojazd do posesji Państwa Czapor i Państwa Adamek.

Medyński Jan – Przewodniczący Komisji przedstawił projekt planu pracy Komisji na rok 2010.

Medyński Jan – Przewodniczący Komisji odczytał pisma, które wpłynęły do Komisji./Pisma w załączeniu./
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady dziękując wszystkim za udział w Komisji. / godz. 14.00 /

Protokołowała Przewodniczący Komisji


Kinga Kukuć Jan Medyński©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna