Protok ó Ł nr 43/10 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy I Współpracy z Gminami Partnerskimi Rady Miasta I Gminy Gołańcz, które odbyło się 22 marca 2010 r o godz. 830 w sali nr 4 Urzędu Miasta I Gminy GołańczPobieranie 33.48 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar33.48 Kb.


RH.0063-3-4/10

P R O T O K Ó Ł nr 43/10

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy i Współpracy z Gminami Partnerskimi

Rady Miasta i Gminy Gołańcz,

które odbyło się 22 marca 2010 r. o godz. 830 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz

Projekt porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 3. Analiza zaplanowanych i zrealizowanych inwestycji na terenie miasta i gminy Gołańcz za 2009 rok – informacje.

 4. Współpraca z zaprzyjaźnionymi gminami.

 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy bieżące i organizacyjne.

 7. Zapytania i wolne wnioski.

 8. Podsumowanie posiedzenia - podjęcie wniosków i opinii.1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum komisji.
O godz. 830 przewodnicząca komisji Eugenia Białożyńska otworzyła posiedzenie komisji. Stwierdziła kworum (4 radnych). Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przerwa trwała od 1205 do 1215.

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Radni Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy i Współpracy z Gminami Partnerskimi jednogłośnie bez czytania przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia (4 głosów „za”).

3.  Analiza zaplanowanych i zrealizowanych inwestycji na terenie miasta i gminy Gołańcz za 2009 rok – informacje.
Informację przedstawił Karol Wolter ref. ds. budownictwa i inwestycji UMiG (załącznik nr 2).
O godz. 845 dołączył do zebranych radny Andrzej Hajduk. Liczba radnych = 5.
Przewodniczący komisji Eugenia Białożyńska powiedziała, że z informacji wynika, że bardzo dużo zadań zostało wykonanych.
O godz. 850 opuścił sale obrad radny Andrzej Hajduk. Liczba radnych = 4.
Radny Karol Grenda zapytał, czy przy remoncie drogi przy zakładzie „Martyna” przy ul. Osada, wykonano ze środków gminnych remont wjazdu do tartaku, znajdujący się na terenie prywatnym. Karol Wolter powiedział, że nie, ale sprawdzi i poinformuje radnych.

Radny Benedykt Janowiak zapytał, czy nawierzchnia drogi w Lęgniszewie rzeczywiście ma 8 cm grubości. Karol Wolter powiedział, że nie był obecny przy odbiorze tej drogi, ale inspektor nadzoru na pewno to sprawdził.

Karol Wolter zapewnił radnych, że gmina wykonywała remont tylko na własnym terenie. Właściciel „Martyny” sam wykonał sobie zatoczkę-wjazd do zakładu.

4.  Współpraca z zaprzyjaźnionymi gminami.
Informację przedstawiła Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz Urszula Wierzbicka (załącznik nr 3). Dodała, że z gminą ukraińską kontakty ograniczają się do rozmów telefonicznych. Od 8-10 kwietnia 2010 r. do gminy Adendorf wyjedzie Przewodniczący komisji rozwoju Eugenia Białożyńska i prawdopodobnie Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz Urszula Wierzbicka. Gmina ta obchodzi rocznicę utworzenia, a wyjazd jest finansowany przez powiat wągrowiecki.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski powiedział, że okręg, do którego należy czeski Kamyk nad Wełtawą będzie próbował nawiązać współpracę z powiatem wągrowieckim.

Przewodniczący komisji Eugenia Białożyńska powiedziała, że i burmistrz i sekretarz bardzo angażują się we współpracę zagraniczną i dobrze się ona układa.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Radni opiniowali następujące projekty uchwał:

- ustalenia regulaminu targowiska w Gołańczy (XL/351/10).

Projekt odczytała Eugenia Białożyńska. Komisja zaproponowała wprowadzenie następujących zmian:


 • wykreślić punkt 9.: „W stwierdzonych przypadkach nieuregulowania opłaty lub samowolnego zajęcia miejsca do handlowania pobiera się opłatę karną.” jako powtórzenie punktu 22.: „Użytkownik targowiska, który nie przestrzega zasad określonych w niniejszym regulaminie podlega karze określonej w art. 54 Kodeksu wykroczeń.”;

 • zmienić treść punktu 10. z: ”Miejsca targowe są objęte rezerwacją.” Na „Miejsca targowe mogą być objęte rezerwacją.”;

 • wykreślić podpunkt c w punkcie 1.: „Na targowisku zabroniona jest sprzedaż broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych.

 • wykreślić punkt 2.: „Zabrania się prowadzenia działalności handlowej osobom niepełnoletnim oraz osobom nieposiadającym uprawnień do prowadzenia działalności handlowej.”

 • w punkcie 4. wykreślić wyrazy: „i cen” w zdaniu drugim: „Wysokość opłat i cen za korzystanie z targowiska uwidoczniona jest na tablicy ogłoszeń.

 • punkt 5. otrzymuje brzmienie: „Opłatę targową oraz opłatę za usługi targowe należy uiścić na wezwanie inkasenta.”

 • wykreślić punkt 6.

 • w punkcie 23. wykreślić nr telefonu.

Dyskutowano o dopuszczalności handlowania w innych miejscach, o sposobie pobierania tam opłat. P. burmistrz powiedział, że najpierw trzeba wyznaczyć miejsca targowe i poprzez ankietę trzeba zorientować się, czy handlujący są gotowi ponieść opłatę rezerwacyjną.


O godz. 940 wyszedł radny Karol Grenda. Liczba radnych = 4.
4 głosy „za” wraz z wprowadzonymi poprawkami.
Przerwa trwała od 950 do 1005. po przerwie nie był obecny radny Andrzej Hajduk. Liczba radnych = 4.
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz (XL/346/10)

Projekt przedstawił Eugeniusz Majchrzak podinsp. ds. gospodarczych i budownictwa UMiG. Zmiana studium jest konieczna, aby dostosować je do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o możliwość przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych dworu i parku w Czesławicach. Do tej pory nie było to możliwe, bo teren ten był oznaczony na planie jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Po zmianie studium i planu będzie to teren służący użyteczności publicznej.

4 głosy „za”.
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (XL/347/10),

Projekt przedstawiła Maria Magdalena Kolińska insp. ds. gospodarki gruntami UMiG. Uchwała dotyczy działki przy ul. Akacjowej w Gołańczy. Można zastosować tryb bezprzetargowy, ponieważ sprzedawana nieruchomość jest wąskim paskiem gruntu przylegającym do działki nr 791. Ze względu na kształt, obszar i położenie nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

4 głosy „za”.
- nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Gręziny – obręb ewidencyjny Czeszewo na rzecz mienia komunalnego (XL/349/10),

Projekt przedstawiła Maria Magdalena Kolińska insp. ds. gospodarki gruntami UMiG. Gmina Gołańcz planuje nabyć nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile działkę nr 305 w Gręzinach pod budowę lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Gręziny.

4 głosy „za”.
- nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Gołańczy na rzecz mienia komunalnego (XL/350/10)

Projekt przedstawiła Maria Magdalena Kolińska insp. ds. gospodarki gruntami UMiG. Działka nr 751 w Gołańczy jest własnością Pana Romana Wachowiaka i stanowi teren, przez który można dojść do zamku kasztelańskiego. Gmina Gołańcz planuje po nabyciu tej działki wykonać deptak.

4 głosy „za”.
O godz. 1020 dołączył do zebranych radny Andrzej Hajduk. Liczba radnych = 5.
- wyrażenie zgody na przystąpienie i realizację przez Miasto i Gminę Gołańcz projektu „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt omówiła Urszula Wierzbicka sekretarz Miasta i Gminy Gołańcz. Gmina Gołańcz jest liderem tego projektu, który polega na organizowaniu szkoleń dla pracowników samorządowych i dofinansowania im studiów podyplomowych. Okres trwania projektu to 1 sierpnia 2010 do 31 lipca 2012. U lidera zostaje część kwoty dofinansowania, która może być przeznaczona na doposażenie szkoleń.

5 głosów „za”.
- zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2010 rok (XL/348/10)

Projekt przedstawiła Skarbnik MiG Edyta Konieczna.


O godz. wyszedł radny Karol Grenda. Liczba radnych = 4.
4 głosy „za”.

6. Sprawy bieżące i organizacyjne.
Przewodnicząca komisji Eugenia Białożyńska odczytała następujące pisma:

 • od firmy Relax Wind Park III z Warszawy – odpowiedź na pismo rady w sprawie wyjaśnienia kilku spraw związanych z protestami przeciwko budowie elektrowni wiatrowych,

O godz. 1032 wrócił na sale radny Karol Grenda. Liczba radnych = 5.
 • od wojewody wielkopolskiego – kopia zarządzenia w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin w 2010 roku,

 • od Ligi Krajowej w sprawie pielgrzymki do Częstochowy z okazji 20. rocznicy odrodzenia samorządu,

 • od samorządu wsi Morakowo – pismo do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich do wiadomości Rady MiG w sprawie budowy chodników przy drodze woj. nr 194,

 • od wojewody wielkopolskiego w sprawie unieważnienia par. 11. Uchwały nr XXXIX/337/10 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia statutu Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy.7. Zapytania i wolne wnioski.
Dyskutowano o protestach w sprawie budowy elektrowni wiatrowych.

8. Podsumowanie posiedzenia - podjęcie wniosków i opinii.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy i Współpracy z Gminami Partnerskimi nie podjęła wniosków.

Posiedzenie zakończono o godz. 1120.

protokołowała:
Alina Wachowiak

ref. ds. obsł. org. gminy i arch.Gołańcz, 22 marca 2010 r.
Pobieranie 33.48 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna