Protok ó Ł Nr 8/07 z wyjazdowego posiedzenia XI (jedenastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 29 listopada 2007r w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku -kamiennymPobieranie 34.15 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar34.15 Kb.
P R O T O K Ó Ł Nr 8/07
Z wyjazdowego posiedzenia XI (jedenastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 29 listopada 2007r w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku -Kamiennym.
Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr o godz.1000 dokonał otwarcia obrad XI w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy. Na podstawie listy obecności w posiedzeniu udział brało 14 radnych, 1 radny nieobecny (Gabriel Szewczyk) co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stwierdził kworum prawomocne do podejmowania uchwał. Następnie przywitał zaproszonych gości według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu.

Porządek obrad przyjęto do realizacji i opisano w pkt. 4 niniejszego protokółu.


Porządek obrad przewidywał:
1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przywitanie zaproszonych gości.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji

6. Informacja z pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.

7. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.

8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.

9. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2008r.

10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie obrad sesji.


Przebieg obrad:
Ad.1. Otwarcia obrad XI w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy o godz. 1000 dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr.
Ad. 2 Następnie Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3. Przewodniczący Rady Gminy przywitał zaproszonych gości według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu.
Ad. 4 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod dyskusję porządek obrad do którego nie wprowadzono zmian, w związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie w wyniku którego „za” przyjęciem było 14 radnych przy 1 radnym nieobecnym (G. Szewczyk) na ogólną liczbę 15 radnych. Porządek obrad przyjęto jak na wstępie.
Ad. 5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr powiedział, iż protokół Nr 7/2007 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16 listopada 2007r był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy. Do protokółu nie zostały wniesione uwagi ani zastrzeżenia.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o przyjęcie protokółu Nr 7/07 poddając go pod głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem było 14 radnych, przy 1 radnym nieobecnym (p. Gabriel Szewczyk )na ogólną liczbę 15 radnych. Protokół został przyjęty.


Ad.6 Informacja z pracy Rady Gminy w okresie między sesjami - przedstawił Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr:

Na wstępie p. Zdzisław Woźniak sekretarz gminy przedstawił powód nieobecności Wójta Gminy na dzisiejszej sesji Rady Gminy – powodem nieobecności było szkolenie Szefów Obrony Cywilnej w Kielcach obecność obowiązkowa.

Przewodniczący Rady Gminy powiedział że w tym okresie brał udział:

- w działalności chóru „Romano” z udziałem p. .

- 26.11.07r odbyło się spotkanie radnych na temat omawiania analizy materiałów na sesję,

- uczestniczył w sesji Rady Powiatu na której radny Marcin Ożóg poruszył budowę parkingu k/cmentarza w Skarżysku Kościelnym – zadanie to zostało wpisane do budżetu powiatu na 2008r,

- powiedział o lokalizacji budynku Komendy Powiatowej Policji występuje problem o działkę, która jest własnością miasta w zamian miasto miało przejąć stary budynek po Policji, po wycenie działki i budynku różnica w cenie jest ponad 40%, trwają rozmowy,

- podjęta została informatyzacja Powiatu z przesyłem informacji po gminach zadanie to finansowane będzie ze środków zewnętrznych,

Radna Bożena Bąk – poinformowała o sprawach poruszanych na posiedzeniu Rady Społecznej przy ZOZ-ie w Skarżysku-Kamiennej: na którym to posiedzeniu wypracowano opinie – w zakresie pozyskania wagi dziecięcej z nad promiennikiem, do zakupu defribratora do poradni kardiologicznej, zaciągnięcie kredytu w kwocie 2,5mln.zł na spłacenie zadłużeń cywilnoprawnych aby uzyskać środki na restrukturyzacje, informacje na temat budowy sali operacyjnej. Konkurs na dyrektora ZOZ-u w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się w styczniu 2008r.
Ad.7 Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami – przedstawił p. Zdzisław Woźniak sekretarz gminy, a mianowicie:

– uczestniczył we wspólnym zebraniu w Lipowym Polu Skarbowym i Plebańskim – w kwestii kanalizacji, poruszona była również sprawa nadania nazewnictwa ulic w tych sołectwach,

- na odśnieżanie dróg gminnych Świerczek – Kierz Niedźwiedzi zostało podpisane porozumienie, a gmina będzie odśnieżała w zamian ul. Szkolną.

- odbyła się inauguracji chóru p.n. „Romano”,

- rozstrzygnięto konkurs w powiecie na najlepszą potrawę regionalną – wygrała potrawa z naszej Gminy „gąska grzybowianka”, wykonana przez grupę z sołectwa Grzybowa Góra,

- uczestniczyli w rozprawie administracyjnej osób które wystąpiły o odszkodowanie za zajęcie pasa gruntów pod ul. Polną, wynikiem będzie wydanie decyzji,

- informatyzacja urzędów – przepisy mówią o elektronicznym obiegu dokumentów który będzie obowiązywać od maja 2008r, cały powiat chce stworzyć platformę powiatową, koszt całego projektu wynosić będzie około 1mln.600tys,.zł.
Ad.8 Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.

- Przewodniczący Rady Gminy p. Wiatr Paweł – zgłosił o dofinansowanie chóru „Romano”,

- o dowóz dzieci jeśli jest możliwość w okresie zimowym ze Skarżyska Kościelnego II i z „górki”,

Radna Maria Kulik – wypowiedziała się na temat punktu wydawania żywności przez PKPS - należałoby usprawnić lub zmienić sposób wydawanie żywności w okresie zimy,

Radny Jarosław Zbroja – prosił aby na sprawy które zgłaszane były udzielana powinna być odpowiedź na przeszłej sesji,

Radny Mirosław Sasal – proponował udzielać odpowiedzi na piśmie.

Sekretarz Gminy Zdzisław Woźniak odpowiedział że jeżeli interpelacja jest zgłaszana na piśmie to zostanie wysłana odpowiedź na piśmie, w większości udzielana jest odpowiedź na interpelacje na sesji i to przez Wójta Gminy,

- jeśli chodzi o wydawanie żywności przez PKPS powinien radny interweniować bezpośrednio do Zarządu Gminnego PKPS lub Zarządu Wojewódzkiego PKPS, proponował zaprosić przedstawicieli ZW PKPS na posiedzenie sesji aby wyjaśnili problem.

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr – zwrócił się z prośbą aby zwiększyć pomoc dla mieszkańców gminy Skarżysko Kościelne, dodał, że należy przyjrzeć się kto otrzymuje te paczki ponieważ niektórzy mieszkańcy są dyskryminowani.

W związku z obecnością Prezesa ZW PKPS na sesji miejskiej poproszono p. Jarosława Tarasiński – o udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje w zakresie wydawania paczek przez PKPS. Powiedział, że kieruje ZW PKPS stwierdził, że najbardziej zaopatrzonym terenem w żywność jest gmina Skarżysko Kościelne. Podziękował za przekazanie budynku pod magazyn PKPS-u za co jest wdzięczny. Dodał, że niedogodności jakie występuje będą występowały, nie jest w stanie zapewnić komfortu aby dogodzić każdemu. Od nowego roku będą weryfikowane listy, część paczek była dowożona ale ze względu na trudności finansowe i kadrowe zaniechano tej formy. Prosił o zgłaszanie realnych postulatów, a będą wzięte pod uwagę.

Radny Jarosław Zbroja – powiedział, że było bardzo dobrze jak prezes ZG PKPS dowoził żywność do sołtysów, a teraz jest problem, po 1 mleko muszą niektórzy mieszkańcy jechać pod magazyn i stać na mrozie – prosił o unormowanie tej kwestii.

Pan Jarosław Tarasiński – powiedział, że jest wyjście, można te paczki wydawać na różne sposoby, należy wypracować taką formę wydawania, bądź zorganizować formę prawną to wówczas będzie dowoził żywność do takiej osoby, aby mogła rozdać paczki na miejscu.

Radny Jarosław Zbroja – powiedział, że ustalone jest wydawanie paczek w każdy poniedziałek, zaproponował aby ustalić wydawanie sołectwami.

P. Jarosław Tarasiński – odpowiedział, że jest określone kiedy jaka miejscowość odbiera paczki.


O godz.1315 opuściła obrady radna Alicja Pasis Rada Gminy liczyła 13 radnych.
Ad.9 Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2008r – Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr – zaproponował aby do projektu uchwały wprowadzić zmianę w załączniku nr 1do uchwały – stanowisko zostało ustalone przez radnych. Punkt ten został omówiony razem z Radą Miasta w Skarżysku Kamiennej, której przewodniczyli Jan Maćkowiak i Paweł Wiatr.

P. Zdzisław Kobierski z-ca przewodniczącego Rady Miasta przedstawił projekt Uchwały Rady Miasta Nr X/47/07 wraz z uzasadnieniem.

Dyrektor p. Jan Stojek przedstawił symulacje skutków wzrostu cen za wodę i ścieki, koszt wody po podwyżce wyniesie 7,32zł na 1 osobę 15,19zł za ścieki na 1 osobę.

Radny Rady Miasta p. Jarosław Teresiński – odniósł się do wypowiedzi p. Kobierskiego, następnie do perspektywy rozwoju miasta Skarżysko-Kamienna jak i gminy Skarżysko Kościelne, decyzja wspólna jest podyktowana wspólną inwestycją jak budowa kanalizacji, zwiększenie taryf, powoduje działania niekorzystnie dla mieszkańców miasta, przedstawił porównywalne stawki z innego terenu Ostrowca, Starachowic, obciążenie jest poważnym uderzeniem w naszych mieszkańców – proponował odrzucenie tej uchwały.

Radny Jerzy Stopa – wypowiedział się do przedstawionych stawek za wodę i ścieki w innych gminach, dodał że należy się zastanowić dlaczego stawki są niższe, jesteśmy gminą biedniejszą i dlatego.

Przewodniczący Rady Gminy p.Wiatr Paweł – powiedział, że jest to drastyczna podwyżka dla naszej gminy, cena wody nie wzrasta lecz opłata stała, w niektórych przypadkach około 50%. Głównym celem tego jest wspólna inwestycja, dodał, że należy mieć świadomość, rozwoju zarówno miasta jak i gminy.

Radny Lubosław Langer – będzie lepsze wykorzystanie ścieków w naszej gminie, każda podwyżka spotyka się z krytyką w terenie, należy się bardzo zastanowić nad tym, że mieszkańcy miasta będą dopłacać do gminy Skarżyska Kościelne.

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr – powiedział, że na gminie Skarżysko Kościelne jest wzrost o 30%, nie ma obaw że miasto do Gminy Skarżysko Kościelne będzie dopłacać, zapewnił iż wynika to przeprowadzonej symulacji.

Prezydent Miasta Roman Wojcieszek – podkreślił w swojej wypowiedzi że rozumie wrażliwość radnych i bojaźń co może być skutkiem dla osoby której dochód jest mały, to 15 zł wzrostu będzie dużą stawką. Należy się zastanowić jeśli tej uchwały nie podejmiemy to kto za to zapłaci przecież wiadomo, że i tak społeczeństwo zapłaci. Sprawa argumentów

p. Langera jest nie efektywnym stwierdzeniem, stwierdził że jest to najlepsza firma komunalna, dementował wypowiedź dopłaty miasta do gminy Skarżysko Kościelne, ilość rozbiórki wody przez obie gminy jest różne. Nie podjęcie uchwały nic się nie stanie, lecz pogorszymy sytuacje. Zapytał, czy mamy utrzymywać firmę na bardzo dobrym poziomie apelował o rozwagę i rozsądek do radnych. Radni Rady Miasta przyjęli stawki za wodę

i ścieki w głosowaniu za które podziękował Prezydent Miasta za przyjęcie uchwały.

Następnie Rada Gminy Skarżysko Kościelne rozpoczęła obrady w innej sali w zakresie proponowanej uchwały w dyskusji głos zabrali:

Radny Zygmunt Kocia – w swojej wypowiedzi z dementował pogłoski, że to mieszkańcy Skarżyska- Kamiennej mają do nas dopłacać. Gmina Skarżysko Kościelne ma dużą ilość osób starszych którzy śladowo płacili za wodę a teraz po podwyżce będą płacili niektórzy o 50% więcej za wodę. Średnio dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej kształtowały się na około 300tys. zł to dla ZGK w Skarżysku- Kamiennej będzie to zysk, około 30% wpływów z naszego terenu, czyli zyski spółki będą około 100tys.zł większe.

Doda, że źle się stało, że z tą uchwałą nie otrzymaliśmy regulaminu. Zapytał - za odczyt na 1 mieszkańca rozumiemy, że jest to kwota za jeden m-c, proponuje się 3,20zł prosił o stanowisko w tej sprawie Prezesa Spółki z o.o.

Radny Mirosław Sasal – zapytał o plany rozwoju budowy wodociągu łączącej gminę Skarżysko Kościelne z miejscowością Kierz Niedźwiedzi, sołectwo to korzysta z ujęcia wody z gminy Mirów, w której inaczej jest usytuowana opłata za wodę, w jaki sposób nasza Spółka będzie realizować dostawę wody do miejscowości Kierz Niedźwiedzi.
Dyrektor Jan Stojek – przedstawił symulacje ile będzie płaciła osoba w gospodarstwie domowym w którym jest 3 osoby kiedy zużywa się 1m3 wody na m-c i płacą te stawki co w uchwale są proponowane przy założeniu że będzie faktura raz na 3 m-ce, ta kwota będzie wynosiła 3,60zł, przy zużyciu bardzo małym będą małe przychody, za te opłaty stałe będą przychodem zakładu.

Jednocześnie powiedział, że na terenie w gminy Skarżysko Kościelne w 2008r fakturowanie przeprowadzane będzie 2 razy w roku, później zobaczymy.

- regulamin dostawy wody – powiedział, że jest e tej sprawie podpisane wystąpienie o wydanie pozwolenia na prowadzenie działalności, drugi wniosek dotyczy regulaminu aby został zatwierdzony przez Radę Gminy.

- odnośnie planu rozwoju powiedział, że trzeba będzie sołectwo Kierz Niedźwiedzi podłączyć do wodociągu centralnego, jak najszybciej, bo w tej chwili trzeba kupować jakąś wody od Mirowa i będziemy na tym sołectwie ponosili straty.

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr – zapytał czy ulega zmianie kwota 3,20zł za gotowość i świadczenia usługi, czy w ramach tej kwoty jest obsługa przyłącza.

P. Jan Stojek –odpowiedział, że ta kwestia będzie rozstrzygnięta w umowie z każdym odbiorcą, jeśli przyłącze ulegnie awarii to odpowiedzialność przejmuje spółkę wraz z wodomierzem.

Wójt Gminy p. Zbigniew Celski powiedział, że do tej pory nie było takiej obsługi.

P. Jan Stojek – wyjaśnił, że w Majkowie i Michałowie stosowano te zasady. Jeśli chodzi o system kanalizacyjny robione były takie symulacje, przy realizacji samodzielnej cena 1m3 ścieków była by wówczas10zł.

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr – powiedział, że wspólnie ponosimy korzyści
i będzie wówczas lepsze wykorzystanie oczyszczalni.

P. Jan Stojek powiedział, że w jednym systemie koszty się będą rozkładały, będzie umowa podpisana między gminami na wspólną politykę taryfową.

Radny Janusz Kowalczyk – zapytał czy z opłaty na urządzenia w umowie można będzie zrezygnować.

P. Jan Stojek odpowiedział, że nie opłaty obejmują każdego co ma wodociąg.

Sekretarz Gminy p. Zdzisław Woźniak zapytał czy przewiduje się prognozowanie rachunków jeśli osób nie będzie w domu czy należy się umówić z inkasentem czy będą inne formy stosowane.

- gotowość przyłącza, opłata stała przy awarii kanalizacji, a przyłącza które jest jego własnością awaria będzie usuwana nieodpłatnie.

P. Jan Stojek- odpowiedział, że w przypadku nieobecności podczas odczytu licznika inkasent zostawiać będzie informację, bądź zainteresowany podaje stan licznika telefonicznie.

Skarbnik Gminy p. Danuta Barwicka – powiedziała, że umowy będą podpisane, dokumentację ma Urząd Gminy, a nie każdy indywidualnie.

Radny Zygmunt Kocia – prosił o przekazanie przez prezesa wypowiedzi na Radzie Miasta, że opłata za wodę i ścieki dla mieszkańca gminy Skarżyska Kościelnego w stosunku do wzrostu cen dla mieszkańca gminy Skarżyska-Kamiennej to cena ta jest szokiem, cena wody w mieście wzrasta o 0,15gr /m-c oplata stała 0,31zł., za odczyt 7gr tj. mieszkaniec miasta 80gr ma wzrostu miesięcznie, natomiast w naszej gminie za gotowość i za odczyt ponosimy 2 razy w roku 4zł miesięcznie. Wypowiedział stwierdzenie, że to nie miasto nas dotuje.

Radna Bożena Bąk – zapytała o przypadek kiedy zepsuje się wodomierz wówczas w czyjej jest w gestii naprawa.

P. Jan Stojek – awaria wówczas zostanie usunięta na koszt zakładu.

Wójt Gminy p. Zbigniew Celski – powiedział, że w 2007r obowiązuje cena 1,95 zł czyli nastąpił wzrost o 1grosz o tyle jest droższa wody w gminie.

P. Jan Stojek – powiedział, że nie można porównywać ile gmina dopłaca do zakładu, od nowego roku zakład będzie płacił do gminy podatek.

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr zapytał o wysokość wpływu z tego podatku do budżetu gminy.

P. Jan Stojek odpowiedział, że jest to 2% od wartości majątku, dochodzą odpisy amortyzacji.

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr powiedział, że są dwie uchwały jednakowe o odczyt czy jest techniczna możliwość zapisu tej zmiany do uchwały co wcześniej podawał.

P. Jan Stojek powiedział, aby tej zmiany nie wprowadzać do projektu uchwały, deklarował że w 2008r każdy odbiorca będzie fakturowany tylko 2 razy w ciągu roku.

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr powiedział, że zapis proponowany w projekcie uchwały jest zapisany w cyklu miesięcznym. Zwrócił się do radnych z pytaniem czy propozycje przedkładamy do dyskusji na komisje rady czy radni zmieniają na sesji.

Radni z decydowali iż projekt pozostaje bez wprowadzania zmian.

Wójt Gminy p. Zbigniew Celski – podziękował za zrozumienie, a prezes zobowiązał aby wybrać kandydata do Rady Nadzorczej którym może być osoba z uprawnieniami lub radca prawny, adwokat, mieszkaniec gminy Skarżysko Kościelne, zastrzegł, że radni nie mogą być.

Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem było 12 radnych, przy 1 radnym przeciwko i 2 radnych nieobecnych (A. Pasis, G. Szewczyk). Uchwała została przyjęta do realizacji.

Radny Jarosław Zbroja – abonamentu nie będziemy płacić razem, ale płacić będą ludzie o niskich dochodach.


Ad.10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych – udzielił Wójt Gminy p. Zbigniew Celski.

- odnośnie wydawania żywności przez PKPS – odpowiedział, iż interweniowaliśmy w Zarządzie Wojewódzkim PKPS w tej sprawie i odpowiedziano, że wyznaczone są dni wydawania dla sołectw ale kolejki robione są sztucznie,

- odnośnie dowozu dzieci do szkoły autobusem szkolnym Sekretarz Gminy p. Zdzisław Woźniak – odpowiedział, że przeprowadzi rozmowę z dyrektorem szkoły jak technicznie rozwiązać tę sprawę.

- jeśli chodzi o dofinansowanie chóru – komisja budżetu rozważy to pismo,

- jeśli chodzi o udzielanie odpowiedzi na interpelacje zgłaszane na sesji – w pkt odpowiedzi na interpelacje jest udzielona odpowiedź, natomiast jeśli sprawa nie zostanie załatwiona to Wójt odpowiada na następnej sesji.

- odnośnie interpelacji radnego J. Zbroi komisja jeszcze raz przyjedzie i będzie wizja lokalna w terenie.


Ad.11. Wolne wnioski i zapytania.

Sołtys Stanisław Czubak – zapytał kto jest odpowiedzialny za weryfikacje list osób pobierających po paczki do PKPS miał dokonywać miejscowy GOPS, żywność jest wydawana na żywioł, przed magazynem występuje zagrożenie dla ruchu przez samochody dostawcze i samochody przyjeżdżające po odbiór – i czy ta weryfikacja jest faktycznie przeprowadzana,

Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr – pytał o dostęp do sali gimnastycznej w Skarżysku Kościelnym chociaż przez 2-3 godziny dziennie,

Wójt Gminy p. Zbigniew Celski – powiedział, że dyrektor Szkoły udzieli odpowiedzi na następnej sesji w sprawie korzystania z sali gimnastycznej.

Radny Tadeusz Chyb – zaprosił wszystkich na 9.12.07 do remizie w Lipowym Polu na spektakl Maryjny który odbędzie się o godz. 1430.

Wójt Gminy p. Zbigniew Celski – poinformował, że na szczeblu powiatowym potrawa „gąska grzybowianka” zdobyła I miejsce,

- odbędzie się konferencja w Kielcach w temacie odnowa wsi dobrze by było aby liderzy z gminy wzięli udział.

Radny Jarosław Zbroja – powiedział, że jak będzie komisja w terenie odnośnie słupa i skarpy chciał by jako sołtys wziąć udział w tej komisji,


Ad.12. Zakończenie obrad sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Paweł Wiatr podziękował za udział w posiedzeniu, a następnie zamknął o godz.14 obrady XI –ej Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym w kadencji 2006 – 2010r.


Na tym protokół zakończono.
Protokółowała – Anna Pocheć
: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna