Protok ó Ł nr ii/06Pobieranie 32.12 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar32.12 Kb.
P R O T O K Ó Ł nr II/06

z sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie

odbytej w dniu 6 grudnia 2006 roku

pod przewodnictwem Przewodniczącego

Rady Miejskiej Andrzeja Strzymińskiego.

W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15 / 100 % /.

Lista obecności w załączeniu

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Piotrowska Jolanta - Skarbnik Gminy

2. Ogrodnik Andrzej - Burmistrz Kożuchowa – elekt

oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysi, goście.Do pkt.1.

Otwarcia sesji o godz. 1400 dokonał Przewodniczący Rady Andrzej Strzymiński witając radnych oraz gości. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:


1. Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie pisma Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze

3. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

4. Wybór składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

5. Wybór przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie.

6. Wybór składów stałych komisji Rady Miejskiej w Kożuchowie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w

Kożuchowie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec

Burmistrza Kożuchowa.

8. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.

9. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.

10. Sprawy różne.

Następnie poinformował, że zaszły pewne okoliczności, dla których zgłasza następujące poprawki do proponowanego porządku obrad:

1/ jako pkt 3 podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Kożuchowa

2/ jako pkt 4 złożenie ślubowania przez Burmistrza Kożuchowa w przypadku jak nie zostanie

podjęta uchwała w sprawie uchylenia mandatu.

3/ jako pkt 5 podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w

Kożuchowie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec

Burmistrza Kożuchowa.

4/ jako pkt 6 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kożuchowa.

5/ jako pkt 7 wybór składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie

6/ jako pkt 8 wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

7/ jako pkt 9 wybór składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kożuchowie.

8/ jako pkt 10 wybór przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie, pozostałe punkty zmienia tylko numeracje.

Zaproponowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie / za 15 /.

Przedstawił proponowany porządek obrad, który po zmianach przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie pisma Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Kożuchowa.

4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Kożuchowa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w

Kożuchowie do podejmowania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec

Burmistrza Kożuchowa.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kożuchowa.

7. Wybór składu Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Kożuchowie.

8. Wybór Przewodniczącego Komisji rewizyjnej rady Miejskiej w Kożuchowie.

9. Wybór składów osobowych komisji stałych rady Miejskiej w Kożuchowie.

10. Wybór przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie.

11. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.

12. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.

13. Sprawy różne.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie / za 15 /.


Do pkt.2.

Strzymiński Andrzej – Przewodniczący Rady zapoznał z pismem Komisarza Wyborczego w

Zielonej Górze w sprawie nie posiadania prawa wybieralności przez Pana Andrzeja Ogrodnika w dniu wyborów 12 listopada 2006 roku / pismo w załączeniu /.Ogrodnik Andrzej – Burmistrz elekt złożył wyjaśnienie do przedstawionego pisma. Wyjaśnił

jak doszło do wydania wyroku, za co. Stwierdził również, że przed podjęciem decyzji o kandydowaniu na Burmistrza Komitet Wyborczy o tym, iż ma warunkowe umorzenie postępowania karnego, oraz że zasięgał opinii o tym czy w takiej sytuacji może startować na urząd Burmistrza. Od jednego z radców prawnych w Zielonej Górze, który odpowiedział mi, że nie przeszkadza to mojemu startowi. Ponieważ teraz wyniknęło, co innego wystąpiłem do osób kompetentnych z pytaniem, co dalej. Usłyszałem od Pani Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego opinię, że jeżeli radni zdecydują o nie uchyleniu mi mandatu to mogę składać ślubowanie i będę Burmistrzem a wszystkie podejmowane decyzje będą prawomocne. Uzyskany tak wysoki wynik w wyborach świadczy o dużym zaufaniu naszego społeczeństwa do mojej osoby i dlatego podjąłem decyzję o złożeniu ślubowania, aby zakończyć tę patową sytuację. Resztę proponuję zostawić prawnikom i sędziom. Jeżeli nie obejmę stanowiska Burmistrza nie mogę rozpoczynać procedur prawnych w mojej sprawie. Decyzja teraz należy do radnych, ale myślę, że i wynik wyborów też będzie miał tu znaczenie.Staroszczuk Andrzej – radny poinformował, że również współpracował z pismem

wydawanym przez Pana Ogrodnika. Na prasę, która podawała prawdę, a taki był właśnie ten biuletyn, było duże zapotrzebowanie. Pan Ogrodnik wziął całą winę, za wszystkich, na siebie.Dusza Zbigniew – radny stwierdza, że uzyskując mandat zaufania należy też czuć głosy

wyborców, którzy upoważnili nas do tej pracy. W związku z tym biorąc pod uwagę wynik wyborczy Pana Ogrodnika popieram podjętą przez niego decyzję.Jasiewski Michał – radny poinformował, że również pracował w grupie wydającej biuletyn

. Uważam, że sprawa, jaka z tego wyniknęła jest tak kuriozalna, że w ogóle nie powinna istnieć. Pan Ogrodnik odpowiadał za nie swoje winy, dlatego również popieram podjętą przez niego decyzję, jestem za Panem Ogrodnikiem.


Żyrolis Adam – Wiceprzewodniczący Rady stwierdza, że w piśmie przesłanym przez

Komisarza Wyborczego pojawiły się też wątpliwości samego Komisarza a skoro są wątpliwości winno się je brać na korzyść obwinianego.Strzymiński Andrzej – Przewodniczący Rady poinformował, że zna Pana Ogrodnika od wielu

lat i wie, że jest uczciwy.


Do pkt. 3.

Kumek Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Kożuchowa.

Projekt uchwały został odrzucony jednogłośnie / przeciw podjęciu 15 /.

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz elekt podziękował za zaufanie.
Do pkt.4.

Szumska Grażyna – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła Panu

Andrzejowi Ogrodnikowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Kożuchowa.Ogrodnik Andrzej – złożył ślubowanie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,

wypowiadając rotę ślubowania na Burmistrza.


Do pkt.5.

Kumek Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie

upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Kożuchowa.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie / za 14, w czasie głosowania nieobecny radny Andrzej Staroszczuk /.
Do pkt.6.

Kumek Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kożuchowa.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie / za 15 /.

Strzymiński AndrzejPrzewodniczący Rady poinformował, że wynagrodzenie Burmistrza

jest takie jakie obowiązywało dotychczas, jednak zgodnie z prawem należało taką uchwałę przyjąć ponieważ jest nowy Burmistrz.


Do pkt.7.

Strzymiński Andrzej – Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej.Żyrolis Adam – Wiceprzewodniczący Rady zgłosił kandydatury radnych: Bronisława

Warteckiego, Grzegorza Basiora, Zbigniewa Duszę, Henryka Zielińskiego i Pawła Jagasek.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany skład Komisji Rewizyjnej. Proponowany skład został przyjęty jednogłośnie / za 15 /.Kumek Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie

wyboru składu Komisji Rewizyjnej.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie / za 15 /.
Do pkt.8.

Strzymiński Andrzej – Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na

Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie.Zieliński Henryk – radny zgłosił kandydaturę radnego Bronisława Warteckiego na

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej.

Radny Bronislaw Wartecki wyraził zgodę na kandydowanie.

Kumek Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie

wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie / za 15 /.
Do pkt.9.

Strzymiński Andrzej – Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składów

stałych komisji Rady Miejskiej.Kumek Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady zaproponowała do składu Komisji Gospodarki

i Budżetu radnych: Żyrolis Adam, Medyński Jan, Franczak Jan, Zieliński Henryk, Staroszczuk Andrzej, Szukiełowicz Zdzisław i swoją kandydaturę.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Proponowany skład Komisji Gospodarki i Budżetu został przyjęty jednogłośnie / za 15 /.Wartecki Bronisław – radny zaproponował do składu Komisji Wsi i Rolnictwa radnych:

Staroszczuk Andrzej, Medyński Jan, Pacewicz Teresa, Franczak Jan, Basior Grzegorz i swoją kandydaturę.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Proponowany skład Komisji Wsi i Rolnictwa został przyjęty jednogłośnie / za 15 /.Żyrolis Adam – Wiceprzewodniczący Rady zaproponował do składu Komisji Zdrowia i

Opieki Społecznej radnych: Dusza Zbigniew, Wisniewska Jolanta, Pacewicz Teresa, Kumek Krystyna, Jasiewski Michał, Strzymiński Andrzej.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Proponowany skład Komisji został przyjęty jednogłośnie / za 15 /.Franczak Jan – radny zaproponował do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i

Bezpieczeństwa Publicznego radnych; Jasiewski Michał, Wiśniewska Jolanta, Strzymiński Andrzej, Szukiełowicz Zdzisław, Jagasek Paweł, Żyrolis Adam.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Proponowany skład Komisji został przyjęty jednogłośnie / za 15 /.Kumek Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie

wyboru składów komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie / za 14 /.
Do pkt.10.

Strzymiński Andrzej – Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na

przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej.Kumek Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącego

Rady – Adama Żyrolisa na Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu.

Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Propozycja została przyjęta większością głosów / za 14, wstrzymujący 1 /.Medyński Jan – radny zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Staroszczuka na

Przewodniczącego Komisji Wsi i Rolnictwa.

Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Propozycja została przyjęta większością głosów / za 14, wstrzymujący 1 /.


Zyrolis Adam – Wiceprzewodniczący rady zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Duszy na

Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Propozycja została przyjęta większością głosów / za 14, wstrzymujący 1 /.Dusza Zbigniew – radny zgłosił kandydaturę radnego Micha Jasiewskiego na

Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego.

Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Propozycja została przyjęta większością głosów / za 14, wstrzymujący 1 /.Kumek Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie

wyboru przewodniczących komisji stałych rady Miejskiej w Kożuchowie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie / za 15 /.
Do pkt.11.

Wartecki Bronisław – radny przedstawił zgłaszaną na piśmie interpelację dotycząca wywozu

nieczystości na pola w Radwanowie / interpelacja w załączeniu /.


Do pkt.12.

Strzymiński Andrzej – Przewodniczący rady zapytał czy są uwagi do protokołu z ostatniej

sesji, który jest wyłożony do wglądu na stole prezydialnym.

Wobec braku uwag, uznał, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty.
Do pkt.13.

Strzymiński Andrzej – Przewodniczący Rady zapoznał z pismami, jakie wpłynęły do Rady

Miejskiej:

- wystąpienie pokontrolne z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Poinformował, że radni z

całością wystąpienia mogą zapoznać się w Biurze Rady,

- zaproszenie Dyrektora Gimnazjum Samorządowego na „ Dzień Angielski „

- Wojewoda Lubuski w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez radnych,

- skarga Pana Bogusława Rogusza dotycząca sprzedaży lokalu użytkowego. Poinformował, że

skarga zostanie skierowana do zbadania przez Komisje Rewizyjna rady Miejskiej.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący rady zamknął obrady sesji dziękując radnym oraz gościom za udział w sesji.

Sesję zakończono o godz. 1545.


Protokółowała PrzewodniczącyRady Miejskiej

Jadwiga ZielińskaAndrzej Strzymiński
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna