Protok ó Ł nr iii/06 z III sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 20 grudnia 2006r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1Pobieranie 160.72 Kb.
Strona1/4
Data04.05.2016
Rozmiar160.72 Kb.
  1   2   3   4


Or.0052-3/06
P R O T O K Ó Ł nr III/06

z III sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 20 grudnia 2006r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, w godzinach
od 1400 do 1650.


Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski.

Radni Rady Miejskiej – według załączonej listy obecności – załącznik nr 1 do protokołu.
Radni nieobecni:
1. Leszek Pepliński - usprawiedliwiony

2. Andrzej Dolny - usprawiedliwiony


Spoza Rady w sesji udział wzięli:
1. Arseniusz Finster - Burmistrz Miasta

2. Edward Pietrzyk - Z-ca Burmistrza Miasta

3. Jan Zieliński - Z-ca Burmistrza Miasta

4. Robert Wajlonis - Dyrektor Generalny Urzędu Miejskiego

5. Krystyna Parszewska - Skarbnik Miasta

6. Tomasz Klemann - Prezes Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach

7. Agnieszka Kortas-Koczur - Dyrektor Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej

8. Jacek Marczewski - Dyrektor Wydziału GP

9. Janusz Ziarno - Dyrektor Wydziału WE

10.Przewodniczący SMO – według załączonej listy obecności – załącznik nr 2 do protokołu.

11.Przedstawiciele mediów.


Materiał sesyjny wraz z projektem porządku III sesji (biuletyn nr 3/06) został radnym doręczony w dniu 13 grudnia 2006r.


Ad. 1

Przewodniczący Mirosław Janowski – witam wszystkich radnych, Przewodniczących Samorządów Mieszkańców Osiedli, media, Panów Burmistrzów, jest mi bardzo miło. Otwieram III sesję Rady Miejskiej w Chojnicach.

Na samym początku proszę Pana radnego Bogdana Kuffla i Pana Burmistrza. Jest taka niedokończona sprawa z poprzedniej kadencji, Pan Bogdan Kuffel nie otrzymał podziękowania za pracę w Radzie Miejskiej kadencji 2002-2006, ale będzie pracował w tej kadencji i teraz pragniemy podziękować za pracę w minionej kadencji i życzyć owocnej pracy w kolejnej kadencji Rady Miejskiej.

Stwierdzam, że na chwilę obecną na 21 radnych obecnych jest 18, jest quorum, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał.

Przystępujemy do zgłaszania uwag i poprawek do projektu porządku obrad. Chciałbym Państwu na samym początku przypomnieć, że z porządku obrad spadają dwa projekty uchwał, czyli pozycja 13, jest to projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za posiadanie psów oraz punkt 15, czyli projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych, proszę te projekty wykreślić z porządku obrad. W punkcie 14 Paniom i Panom radnym chciałbym przypomnieć, że należy wykreślić z projektu uchwały opłaty, zostaje tylko sam projekt uchwały w sprawie określenia wykazu inkasentów podatku od posiadania psów, nie ma w nawiasie opłaty i bardzo proszę o wykreślenie.Proszę bardzo Panie Burmistrzu z autopoprawkami.


 • Burmistrz Arseniusz Finster – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Szanowni Państwo. Prosiłbym o uwzględnienie trzech autopoprawek, których wydruki radni otrzymali oraz prosiłbym radnych, którzy wnioskowali o zdjęcie z porządku sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwał, chodzi o nieruchomości PKP, o to, żebyście Państwo tego nie czynili i zechcieli wysłuchać argumentacji w momencie omawiania tego punktu, którą chciałbym Państwu przytoczyć, jeżeli ta argumentacja nie będzie mogła być przez Państwa zaakceptowana, to ja oczywiście z pełną pokorą przyjmę negatywną Państwa decyzję w sprawie tej uchwały, ale prosiłbym
  o umożliwienie przedstawienia tej argumentacji. Komisje obradowały wspólnie, to moja wina, że nie zauważyłem tego ważnego momentu i po prostu nie zareagowałem od razu na ten wniosek. Proszę mi umożliwić reakcję teraz na sesji.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, jeszcze są autopoprawki budżetowe.


 • Burmistrz Arseniusz Finster – mówiłem, są trzy.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie ma. Przystępujemy do głosowania projektu porządku obrad – projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Kto jest za przyjęciem porządku obrad ze zgłoszonymi autopoprawkami?


 1. Otwarcie sesji

a) stwierdzenie quorum,

b) zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad,

c) przyjęcie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

 2. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.

 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.

 5. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie między sesjami.

 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na II sesji Rady Miejskiej.

 7. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.

 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej.

 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej.

 10. Projekt uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006r.

 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu inkasentów podatku od posiadania psów.

 13. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

 14. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XIV/141/03 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Chojnic, w strefie płatnego parkowania.

 15. Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r.

 16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 17. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr II/12/02 z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach.

 18. Projekt uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości.

 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał.

 20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchni eksploatacji kruszywa oraz pod zabudowę przemysłową, mieszkaniową i usługową w rejonie ulic: Angowickiej i Targowej.

 21. Wniosek w sprawie przedłużenia terminu uchwalenia budżetu miasta Chojnice na rok 2007.

 22. Głosowanie wniosków.

 23. Interpelacje i zapytania radnych.

 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 25. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.

 26. Zakończenie III sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.


Rada Miejska 18 głosami „za” (jednogłośnie) przyjęła porządek III sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2

Przewodniczący Mirosław Janowski – kolejny punkt to przyjęcie protokołu II sesji Rady Miejskiej w Chojnicach. Pan radny Andrzej Dolny zwalniał się u mnie na tej sesji ze względu na ważne sprawy służbowe, upoważnił mnie do odczytania swojego oświadczenia: „Radny Andrzej Dolny. Protokół przeczytałem, odzwierciedla on przebieg sesji. Proszę o przyjęcie go bez odczytania Podpis Andrzej Dolny.” Czy są może jakieś uwagi? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu II sesji Rady Miejskiej w Chojnicach bez odczytania?
Rada Miejska 18 głosami „za” (jednogłośnie) przyjęła protokół z II sesji Rady Miejskiej w Chojnicach bez odczytania.

Ad. 3

Przewodniczący Mirosław Janowski – kolejny punkt to powołanie Sekretarza Sesji i Komisji Wnioskowej. Na Sekretarza sesji powołuję Pana Marka Czajkę. Czy Pan Marek Czajka wyraża zgodę?


 • Radny Marek Czajka – tak, wyrażam zgodę.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Do Komisji Wnioskowej powołuję Panią Renatę Dąbrowską i Pana Edwarda Gabrysia. Czy Pani Renata Dąbrowska wyraża zgodę?


 • Radna Renata Dąbrowska – tak, wyrażam zgodę.


Przewodniczący Mirosław Janowski – czy Pan Edward Gabryś wyraża zgodę?

 • Radny Edward Gabryś – wyrażam zgodę.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za powołaniem na Sekretarza sesji Pana Marka Czajki?
Rada Miejska 17 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” powołała na Sekretarza III sesji Rady Miejskiej radnego Marka Czajkę.
Przewodniczący Mirosław Janowski – przystępujemy do głosowania Komisji Wnioskowej. Kto jest za przyjęciem do Komisji Wnioskowej Pani Renaty Dąbrowskiej i Pana Edwarda Gabrysia?
Rada Miejska 17 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” powołała do Komisji Wnioskowej radną Renatę Dąbrowską i radnego Edwarda Gabrysia.

Ad. 4

Przewodniczący Mirosław Janowski – punkt kolejny to informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Pisma żadne do Rady Miejskiej nie wpłynęły, jedynie pisma o powołaniu Klubów, które postaram się odczytać w wolnych wnioskach i oświadczeniach klubowych.

Ad. 5

Przewodniczący Mirosław Janowski – punkt 5 to sprawozdanie Burmistrza Miasta w okresie między sesjami. Proszę Panie Burmistrzu.
Burmistrz Arseniusz Finster – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Szanowni Państwo. Chciałbym o kilku istotnych wydarzeniach poinformować.

Wydarzenie pierwsze – powołano zespół opiniująco-doradczy do spraw rozpatrywania wniosków


o dotacje z budżetu miasta, odbyło się spotkanie, zaprosiliśmy 90 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, z których do Ratusza przybyło 37. Stowarzyszenia te w procedurze demokratycznej wybrały zespół opiniujący, w skład którego weszły następujące osoby: Pan Komandor Krzysztof Pestka ChKŻ, Pan Leszek Szank UKS „Trójka”, Pan Jan Koperski KS „OSiR”, Pani Regina Szymańska Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Pani Helena Gierszewska Centrum Wolontariatu. Do tego gremium dołączymy dwie osoby z Rady Miejskiej, dzisiaj wybieramy i dwóch urzędników z Ratusza. Druga informacja – otrzymaliśmy kolejne dary z Holandii z miasta Waalwijk, jutro o godzinie 1600 w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej będziemy wręczać część paczek, zapraszam radnych do udziału w tej uroczystości, ogólnie otrzymujemy paczki dzięki inicjatywności naszych przyjaciół działających w ramach Fundacji w Waalwijk, do Chojnic przyjedzie łącznie około 600 paczek dla dzieci z najuboższych rodzin chojnickich.

Miasto Chojnice przystąpiło do projektu „Kaszubski Pierścień”, zgłaszamy projekt budowy baszty w Fosie Miejskiej, baszta zabezpieczyłaby realizację wielu przedsięwzięć artystycznych i promocyjnych, dzisiaj w Fosie nie ma zaplecza dla artystów, nie ma urządzeń, które można byłoby wykorzystać w obszarze socjalnym, chcemy te rzeczy zbudować za pieniądze unijne, liczymy na pozyskanie kwoty 1,5 mln zł na ten cel.

Czwarta informacja – jest mi bardzo miło powiadomić Wysoką Radę, że pomimo upływu dopiero miesiąca od wyborów pozyskaliśmy już pierwsze zewnętrzne pieniądze na realizację celów społecznych, „Fundacja dla Zdrowia” uzyskała 1.400.000,-zł, a dokładnie 1.250.000,-zł to będzie dofinansowanie z PFRON-u, natomiast kwotę 140.000,-zł muszą dołożyć samorządy, które będą chciały uczestniczyć w Programie, myślę, że wszystkie z Powiatu Chojnickiego, chodzi o wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, która byłaby prowadzona dla osób opuszczających chojnicką lecznicę
i nie tylko. Propozycja jest taka, aby Miasto Chojnice pokryło 40% wkładu własnego z tej kwoty 140.000,-zł, pozostałą kwotę Powiat i inne Gminy naszego regionu.

Kolejna informacja, o której chciałbym powiedzieć, to dworzec PKP. Intensyfikujemy działania


w celu przejęcia budynku dworca PKP oraz innych nieruchomości, są propozycje z firmy PKS
w Chojnicach w sprawie budowy dworca, rozmawiamy na temat lokalizacji, w najbliższym czasie w styczniu będę chciał przedstawić na Radzie Miejskiej koncepcje. Koncepcje te muszą uwzględniać funkcjonowanie wszystkich podmiotów, które dzisiaj są, czyli od postoju TAXI poprzez PKS, PKP. MZK oraz parkingi dla mieszkańców. Chojnice mają szansę przejąć dworzec PKP i teren przyległy, mamy możliwość pozyskania pieniędzy unijnych na restaurację tego obiektu, ale myślimy również o peronach na chojnickim dworcu. Jest propozycja Oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej, która jest zainteresowana przejęciem wieży ciśnień pomiędzy peronem pierwszym
i drugim, tak więc montaż finansowy i montaż przede wszystkim celów, które byśmy tam realizowali, staje się faktem. Rozstrzygnęliśmy w tym czasookresie międzysesyjnym konkursy na Dyrektorów szkół, to jest Gimnazjum Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 3. W Szkole Podstawowej Nr 3 od
1 lutego Dyrektorem będzie Pan Karol Kołyszko, a w Gimnazjum Nr 2 Dyrektorem będzie Pani Marta Szczukowska od 1 marca 2007r.

Trwa budowa chojnickiej obwodnicy, budowa bardzo rytmiczna, która jest cały czas monitorowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Miasto Chojnice negocjuje z firmą „WAKOZ” i z „Budimexem” przebiegi samochodów ciężarowych wożących urobek z obwodnicy i urobek z kopalni piasku i żwiru oraz kruszywa do budowy tej arterii. Chciałbym uzmysłowić Wysokiej Radzie, że milion ton musimy przewieźć przez nasze chojnickie ulice, milion ton. Dla zobrazowania powiem, że firma „Ginter” przewozi rocznie 80 tysięcy ton, firma „Drobet” około 100 tysięcy ton materiałów, czyli to proszę Państwa jest dodatkowy milion plus 160 tysięcy ton kruszyw, do miasta Chojnice musi wjechać 100 wahadeł pociągów po 40 wagonów, musimy je rozładować, jest propozycja „Budimexu”, aby wytwórnię mas bitumicznych ulokować naprzeciwko „Zrembu” przy ulicy Przemysłowej, uważam, że to jest najlepsza lokalizacja, ponieważ celowo zdegradowalibyśmy technicznie ulicę Przemysłową, którą potem w roku 2009 razem ze Starostwem Powiatowym byśmy budowali od nowa. Wszelkie odszkodowania, zadośćuczynienia za straty na drogach „Budimex” będzie realizował w drodze porozumień i umów.

Trzy informacje na koniec. Odbyłem spotkanie z Panem Burmistrzem Człuchowa z Panem Ryszardem Szybajło i z Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Danutą Kordykiewicz, jest otwarta propozycja od Człuchowa, aby odbyły się dwie konsultacje Burmistrzów na początku stycznia,
w połowie stycznia miałoby się odbyć posiedzenie połączonych Rad Miast Człuchowa i Chojnic
w Człuchowie, określimy wspólne obszary problemów i budujemy dwumiasto. Jest zielone światło od Człuchowa, my świecimy cały czas tym światłem już od czterech lat, zostało zauważone i warto wykorzystać tą szansę. Obszarów współpracy może być wiele, podam dwa. Człuchów w tej chwili w ramach modernizacji drogi krajowej 22 uzyska ścieżkę rowerową z Człuchowa do „Campolu”. Człuchów ma ścieżki rowerowe w granicach swojego miasta, my mamy ścieżki rowerowe w centrum miasta i do Charzyków, w ramach projektu modernizacji drogi 22 można byłoby zbudować ścieżkę rowerową Chojnice-Człuchów, to jest 30 kilometrów ścieżek, „Campol”, Jeziora Człuchowskie, Chojnicka Starówka, zabytki, Jezioro Charzykowskie. Dalej, nasza strefa przemysłowa się wypełnia, mamy 12 inwestorów w Topoli, rozpoczynają się budowy już w tej chwili, Człuchów właściwie nie ma żadnego inwestora w strefie „Zagórki”. Dlatego priorytetem staje się wspólna promocja gospodarcza, bo inwestorzy, którzy wchodzą do Chojnic, powinni być zainteresowani też ziemią człuchowską, tak, aby urbanizować obszar pomiędzy obydwoma miastami. Oczywiście będziemy rozmawiać wspólnie, obydwie Rady, musimy powziąć zobowiązania i zadania, które zrealizujemy w najbliższym czasie.

W poniedziałek Chojnice i Gminę wizytował Pan Wicemarszałek Mieczysław Struk, rozmawialiśmy o inwestycjach, Pan Marszałek wizytował port jachtowy, zapraszam radnych do odwiedzenia Charzyków, wszystkie falochrony, mosty są zrealizowane, prace przebiegają rytmicznie, Pan Marszałek wizytował również budowę promenady, układ drogowy Chojnice-Charzykowy, byliśmy


w Topoli, w Nowej Cerkwi byliśmy w Silnie, na granicy województw, droga 240. Wszystkie tematy są zaakceptowane przez Zarząd Województwa i są realizowane. Dzisiaj w tej sali o 1000 odbyło się bardzo ważne spotkanie, dzięki któremu mogę powiedzieć, że będziemy budować partnerstwo szerokie na modernizację i przebudowę drogi krajowej 22, którą wyłączy obwodnica. Jest wstępna zgoda Urzędu Marszałkowskiego na przejęcie części drogi 22 pod zarząd, czyli nie będzie sytuacji takiej, że drogę 22, którą wyłączy obwodnica, przejmie Miasto i Gmina, zarządców będzie kilku. Na odcinku od węzła Nieżywięć do granic Gminy Wójt Człuchowa, od granic Gminy do granic Miasta Wójt Chojnic, od granic Miasta, czyli strefa Topole do ronda powinien to być Starosta, bo strefa przemysłowa, od ronda chojnickiego do skrzyżowania Gdańska-Tucholska Marszałek, od tego skrzyżowania do węzła Lipienie Burmistrz Chojnic. Taki zarząd tej drogi stwarza możliwość aplikowania o środki wspólnie, a nie muszę Państwu tłumaczyć, że partner Urząd Marszałkowski znacznie wzmacnia naszą pozycję i prawdopodobieństwo pozyskania środków.

Dziękuję za uwagę, na pytania, które radni zadadzą…

Przepraszam, zapomniałem o jednej rzeczy. Odbyła się prezentacja wczoraj 3-godzinna, dziękuję radnym, którzy wzięli w tej prezentacji, gościliśmy Pana Andrzeja Twardowskiego, to jest Prezes Sportowej Spółki Akcyjnej „Czarni” Słupsk. Spotkanie było, moim zdaniem, bardzo udane, wymowne, zrozumieliśmy, w jakim miejscu jesteśmy, ile pracy mamy do wykonania. Nie chciałbym omawiać tego spotkania, bo to bardzo długie sprawozdanie byłoby, natomiast chciałbym zauważyć, że Pan Prezes Andrzej Twardowski, który osiągnął sukces, bo tylko powiem tak, w ekstra lidze piłki koszykowej jest 14 drużyn, „Czarni” Słupsk w roku ubiegłym byli na 13-miejscu pod względem wielkości budżetu, dysponując 13-budżetem zdobyli brązowy medal. Dzisiaj „Czarni” Słupsk dysponują budżetem 5 milionów złotych i mają szansę w tej chwili na 18 milionów, sponsorzy sami zabiegają o współpracę, na mecze „Czarnych” przychodzi regularnie 3 tysiące osób, nie tylko na mecze ligowe, czyli jest to wielki sukces w prowadzeniu podmiotu, który finansuje sport. Będzie to najprawdopodobniej pierwsza Spółka Akcyjna Sportowa, która wejdzie na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Ja wiem, że Chojnice są mniejsze od Słupska, ale z drugiej strony budując dwumiasto z Człuchowem jesteśmy tacy, jak Słupsk, dlatego nie powinniśmy mieć tutaj żadnych wątpliwości, że warto pracować i warto taki podmiot powołać. Natomiast Pan Prezes Twardowski bardzo wysoko ocenił dwa rozwiązania, które przyjęliśmy. Powiedział tutaj w sposób bardzo wyraźny, że mogliśmy pójść na łatwiznę i prowadzić promocję w ramach Wydziału Promocji, że mogliśmy prowadzić basen jako jednostkę budżetową. To, że są to spółki prawa handlowego, zdaniem Pana Prezesa, jest to rozwiązanie innowacyjne i rozwiązanie, które będzie na przyszłość procentować. Chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Rady pomimo różnic poglądów na ten temat najprawdopodobniej, że jest to opinia człowieka z zewnątrz, nie człowieka anonimowego, tylko takiego, który odniósł sukces w kreowaniu spółki sportowej w wymiarze ogólnopolskim i również w wymiarze szerszym.

Chciałbym również poprosić Pana Przewodniczącego o zarezerwowanie dla mnie czasu w punkcie Oświadczenia, chciałbym w związku z tym, że kończy się rok, wygłosić pewne oświadczenie dotyczące czasookresu do wyborów i tego okresu, który nas w tej sali zbiera w okresie powyborczym do końca roku. dziękuję bardzo.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo.

Ad. 6

Przewodniczący Mirosław Janowski – kolejny punkt to przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie między sesjami.

Komisje pracowały tylko na jednym posiedzeniu, była to komisja wspólna wszystkich naszych Komisji Rady Miejskiej, został omówiony cały materiał sesyjny. W posiedzeniu brała udział Pani Skarbnik Miasta, Pan Prezes Tomasz Klemann, Pani Agnieszka Kortas-Koczur. Materiał cały został omówiony w szczegółach, było dużo pytań do zaproszonych gości. Materiał sesyjny cały został przyjęty do wiadomości, został omówiony. Komisje wypracowały jeden wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwał o nieruchomościach z PKP, sprawa będzie w tej chwili jeszcze omawiana, tak, że myślę, że będziemy jeszcze uczestniczyć w dyskusji.Ad. 7

Przewodniczący Mirosław Janowski – kolejny punkt, informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na II sesji Rady Miejskiej, mają Państwo to w biuletynie i można było się zapoznać.

Ad. 8

Przewodniczący Mirosław Janowski – jesteśmy w punkcie ustosunkowanie się do wniosków Komisji, Pan Burmistrz złożył już oświadczenie, że w tej sprawie będziemy omawiali to, kiedy dojdzie do sprawy uchwały w sprawie zmiany uchwały przyjęcia od PKP.

Ad. 9

Przewodniczący Mirosław Janowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej. Powołuje się radnego Marcina Wentę w skład Komisji Rewizyjnej. Pan Marcin Wenta nie mógł uczestniczyć w obradach naszej sesji II, dopiero teraz złożył akces i zadaję pytanie, czy Pan radny Marcin Wenta wyraża zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej?


 • Radny Marcin Wenta – wyrażam zgodę.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi do projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 22 w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej?
Rada Miejska 17 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” – podjęła Uchwałę Nr III/22/06 w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej – która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Przewodniczący Mirosław Janowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej. Powołuje się radnego Marcina Wentę s kład Komisji Budżetu i Rynku Pracy, radnego Piotra Pawlickiego w skład Komisji ds. Społecznych. Czy Pan Marcin Wenta wyraża zgodę do pracy w Komisji?


 • Radny Marcin Wenta – wyrażam zgodę.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Czy Pan Piotr Pawlicki wyraża zgodę
w pracy Komisji ds. Społecznych?


 • Radny Piotr Pawlicki – wyrażam zgodę.

Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Proszę, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie ma. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 23 w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej?
Rada Miejska 16 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymującym” – podjęła Uchwałę Nr III/23/06 w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej – która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Przewodniczący Mirosław Janowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Proszę bardzo, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 24 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego?


: protokoly
protokoly -> Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Nr F. III. 0932-34/10 Protok ó ł
protokoly -> Uchwała Nr xxxii/420/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 7 stycznia 2005 r w sprawie wniesienia do „Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału
protokoly -> Uchwała Nr X/116/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 30 czerwca 2003 r w sprawie wniesienia do,,Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
protokoly -> Protokoły Aloha
protokoly -> Protokół nr 34/08 Komisji Kultury Fizycznej z dnia 29 maja 2008r
protokoly -> Protokół nr xxxii/05 sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2005r odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie w godzinach 10 00 – 1440
protokoly -> Protokół nr 9/13
protokoly -> Urząd Miasta w Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg tel. (0*94) 35-515-00
protokoly -> Uchwała Nr xxxix/521/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 13 lipca 2005 r


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna