Protok ó Ł Nr vi/2015 z VI sesji Rady Gminy Kraszewice odbytej 27 marca 2015 r w sali sesyjnej Urzędu Gminy KraszewicePobieranie 73.25 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar73.25 Kb.
P R O T O K Ó Ł Nr VI/2015

z VI sesji Rady Gminy Kraszewice odbytej 27 marca 2015 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kraszewice

Przewodniczący Rady Gminy Artur Chowański o godz. 10:00 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad VI sesji Rady Gminy.

3. Wybór Sekretarza obrad sesji.

4. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy.

5. Wydanie zaświadczenia o wyborze Radnego Rady Gminy Kraszewice.

6. Złożenie ślubowania przez radnego.

7. Przedstawienie propozycji przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego przez KPPSP w Ostrzeszowie.

8. Przedstawienie analizy przestępczości na terenie gminy Kraszewice w 2014 roku.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym i z realizacji uchwał.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie gminy Kraszewice na 2015 rok,

2) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2016 środków na fundusz sołecki,

3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kraszewice,

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kraszewice na lata 2007-2015”,

5) przystąpienia sołectwa Głuszyna z Gminy Kraszewice do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

11. Wnioski i zapytania radnych.

12. Odpowiedzi na wnioski.

13. Zakończenie obrad sesji.

W sprawie porządku obrad zgłoszono następujące uwagi i zapytania:

Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kraszewice.

Wójt Gminy wyjaśnił, że w regulaminie znalazło się kilka spornych zapisów, co wymaga gruntownej analizy i dokonania pewnych zmian. Obecnie oczekujemy na opinię Sanepidu w sprawie regulaminu. Uchwała zostanie zaopiniowana na komisjach, a regulamin będzie przyjęty na kolejnej sesji.

Radny Ryszard Ilski stwierdził, że w porządku obrad zaplanowano podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2016 środków na fundusz sołecki. Zdaniem radnego należało użyć zwrotów „wyrażenia/nie wyrażenia”, tak aby radnym pozostawić decyzję w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w sprawie funduszu sołeckiego odbyły się dyskusje na komisjach, zgodnie z którymi nie wyrażono zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Dlatego w ten sposób zapisano punkt dotyczący podjęcia uchwały. Jest to jednak słuszna uwaga, ponieważ ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na sesji.
W sprawie porządku obrad nie zgłaszano innych uwagi i zapytań.

W wyniku głosowania porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą został przyjęty przez Radę Gminy.

(za – 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów).

W głosowaniu nie uczestniczył Radny Adrian Kruszakin.


Punkt 3. Wybór Sekretarza obrad sesji.

Na Sekretarza Obrad VI Sesji Rady Gminy wybrany został jednogłośnie radny Ryszard Ilski.


Punkt 4. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy.


Sekretarz Obrad V sesji Rady Sylwester Gołdyn oznajmił, że protokół z obrad sesji jest zgodny z jej przebiegiem i zawnioskował o przyjęcie protokołu bez odczytania.

Ponieważ w sprawie protokołu nie zgłaszano uwag i zapytań, Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z V sesji Rady Gminy w dniu 6 marca 2015 r. bez odczytania.

W wyniku jawnego głosowania protokół został przyjęty przez Radę (za – 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów).

W głosowaniu nie uczestniczył Radny Adrian Kruszakin.


Punkt 5. Wydanie zaświadczenia o wyborze Radnego Rady Gminy Kraszewice.

Zaświadczenie dla radnego Adriana Kruszakina wręczył Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, Robert Dziwiński oraz złożył gratulacje wraz z życzeniami owocnej pracy w Radzie Gminy.


Punkt 6. Złożenie ślubowania przez radnego.

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do uroczystego złożenia ślubowania przez radnego Adriana Kruszakina. W tym względzie odczytał „Rotę ślubowania":

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg". Następnie po odczytaniu „Roty ślubowania" radny Adrian Kruszakin powstając wypowiedział słowo „ślubuję" z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg".


Punkt 7. Przedstawienie propozycji przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego przez KPPSP w Ostrzeszowie.

Informację w powyższej sprawie przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie – Tomasz Mak. Komenda Powiatowa planuje zakupić nowy samochód ciężki z dofinansowaniem z UE na poziomie 80% oraz z powiatu w wysokości 20% wartości samochodu. W następnym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na zakup tego pojazdu. Posiadany obecnie samochód ratowniczo – gaśniczy planuje się przekazać do jednej z jednostek OSP na terenie powiatu, a konkretnie dla jednostki z Kraszewic lub Czajkowa. Zainteresowana kupnem pojazdu jest jednostka OSP Kraszewice. Przebieg samochodu wynosi 30 tys. km, rocznik 2001, jest to pojazd sprawny, niezawodny w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Posiadany obecnie przez jednostkę samochód średni zostanie sprzedany, a dochód z tego tytułu można przeznaczyć na pojazd od KPPSP. Koszt gminy szacuje się na ok. 70 tys. zł.Dodatkowe informacje przedstawił Kwatermistrz KPPSP, Aleksander Szewczyk. Samochód jest na podwoziu MAN i posiada pojemnik na środek pianotwórczy - 500 l oraz mieści 5 tys. litrów wody. Proponuje się przekazanie samochodu wraz z osprzętem, w stanie pełnym. Wartość wyposażenia ocena się na ok. 20 – 25 tys. zł.
W sprawie informacji zgłoszono następujące uwagi i zapytania:

Radny Marcin Cichosz zapytał, czy ustalona wartość samochodu jest ostateczna, czy można liczyć na obniżkę ceny o kwotę 5 tys. zł. W bieżącym roku na terenie gminy planuje się organizację obchodów Powiatowego Dnia Strażaka, stąd pytanie o możliwość zastosowania rabatu.

Komendant KPPSP wyjaśnił, że cena została wynegocjowana w porozumieniu z Wójtem Gminy. Komenda Powiatowa będzie partycypować w kosztach organizacji Powiatowego Dnia Strażaka, który odbędzie się po raz drugi na terenie gminy Kraszewice.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Pana Skarbnika z zapytaniem, czy w budżecie gminy jest możliwość wygospodarowania kwoty koniecznej do kupna samochodu.

Skarbnik Gminy wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy w budżecie nie ma dodatkowych środków, które można by wydatkować na zakup samochodu. Nawet na część zaplanowanych inwestycji nie ma wystarczających środków. Do realizacji w roku bieżącym jest budowa chodników, dróg, zakup samochodu gospodarczego dla pracowników interwencyjnych. Zdaniem Skarbnika wyasygnowanie kwoty potrzebnej do zakupu samochodu jest dużym wyzwaniem. Skarbnik Gminy stwierdził ponadto, że radny zadał trafne pytanie w sprawie negocjacji ceny pojazdu.

Komendant KPPSP stwierdził, że koszty samochodu nie stanowią dużej kwoty w porównaniu z wydatkami zaplanowanymi na przyszłość do jednostek OSP w Głuszynie, gdzie koszt pojazdu będzie stanowił kwotę 350 tys. zł oraz w Kuźnicy Grabowskiej za mniejszą kwotę. Zgodnie z rozmową z Wójtem Gminy kolejne lata będą bardziej obciążone w kontekście planowanych wydatków, a bieżący rok jest raczej ostrożny w tym zakresie.

Radny Radosław Gatkowski stwierdził, że szczegóły dotyczące przekazania samochodu są znane radnym. Radny jako pracownik KPPSP użytkuje samochód osobiście i poświadcza, iż jest on w bardzo dobrym stanie technicznym. Pojazd jest wyposażony, dlatego nie ma potrzeby ponoszenia dodatkowych wydatków. Samochód posiada zbiornik wody o pojemności 5 tys. litrów, co pozwoli na ugaszenie dużego pożaru. Na terenie gminy występuje znaczna ilość zakładów produkcji palet oraz duże obszary pól uprawnych, co stwarza dodatkowe ryzyko wystąpienia pożaru. Zakup samochodu dla jednostki w Kraszewicach znacznie skróci czas dojazdu do pożaru. Kwota 70 tys. zł z budżetu gminy stanowi duży wydatek, jednak być może nie uda się kupić za tę kwotę samochodu w przyszłości. Pomoc finansową w kwocie 50 tys. zł na ten cel przekaże również Stowarzyszenie im. M. Miletich. Dodatkowo środki ze sprzedaży samochodu przez OSP Kraszewice zostaną również przeznaczone na dofinansowanie zadania. Nowy samochód tego typu stanowiłby wydatek ok. 700 tys. zł. Radny stwierdził, że przychyla się do zakupu tego pojazdu i złożył wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania w sprawie przeznaczenia środków na zakup samochodu.

Skarbnik Gminy stwierdził, że radni są poinformowani o planach kupna nowych pojazdów dla OSP w Głuszynie i w Kuźnicy Grabowskiej w roku 2017. W budżecie zapewniono część środków na ten cel, które na chwilę obecną można przeznaczyć na zakup samochodu od KPPSP. Następnie zabrane kwoty powrócą do tych zadań. Wydatek pojawił się w trakcie trwania roku budżetowego, dlatego jest problem z wygospodarowaniem środków w budżecie.

Wójt Gminy stwierdził, że popiera zakup samochodu, ale zgadza się również ze stanowiskiem Skarbnika. W chwili obecnej zaistniałe okoliczności przemawiają za kupnem pojazdu. Gmina posiada słabe zaplecze jeżeli chodzi o ilość wody do gaszenia pożarów, dlatego wskazane jest zaopatrzenie jednostki OSP w pojazd spełniający te warunki. W celu przeprowadzenia remontu obecnie posiadanego pojazdu marki Mercedes należało by wydatkować kwotę ok. 20 tys. zł, aby gmina posiadała dwa sprawne wozy bojowe. Należy jednak pamiętać, że jest to już pojazd 30-letni i znacznie wyeksploatowany. Pozostałe pojazdy marki Żuk posiadane przez inne jednostki są w jeszcze gorszym stanie. Z drugiej strony inwestycje gminne zostały już zaplanowane, dlatego będzie trzeba zrezygnować z pewnych zadań, aby wygospodarować dodatkowe środki. Nie jest to zatem łatwy temat, należy rozważyć wszystkie za i przeciw w tej sprawie. Środki na kupno pojazdu od KPPSP zostaną wygospodarowane w ramach sprzedaży samochodu Mercedes oraz poprzez przeznaczenie kwoty 20 tys. zł w ramach środków zabezpieczonych na zakup samochodów do jednostek OSP w Głuszynie i w Kuźnicy Grabowskiej, które następnie muszą wrócić do tych zadań. W przyszłym roku będzie potrzeba poniesienia wydatków na inne zadania, dlatego poszukanie dodatkowych środków będzie jeszcze trudniejsze. Zdaniem Wójta należy skorzystać z okazji nabycia pojazdu od KPPSP. Wójt Gminy nadmienił również, że liczy na wsparcie Komendy Powiatowej w organizacji Dnia Strażaka w naszej gminie.

Radny Ryszard Ilski zapytał, kiedy ostatecznie muszą wpłynąć środki na zakup samochodu. Czy można na koniec roku wpłacić należność, kiedy łatwiej będzie wygospodarować brakującą kwotę w ramach zwrotu za zrealizowane inwestycje lub z rezerwy budżetowej.

Komendant KPPSP wyjaśnił, że środki powinny wpłynąć do końca I półrocza br. w zależności od warunków przetargu na zakup nowego pojazdu dla KPPSP. Na pewno fundusze na to zadanie muszą być zabezpieczone wcześniej.

Radny Jarosław Mucha stwierdził, że na przestrzeni 12 lat współpraca gminy z KPPSP zawsze układała się dobrze. Zdaniem radnego kwota 70 tys. zł nie stanowi znacznej sumy i gmina jest w stanie znaleźć te środki w budżecie. Radny stwierdził, że zgadza się z wnioskiem o przyjęcie tego zadania do realizacji.

Radny Ryszard Ilski zwrócił uwagę, że należy się zastanowić, z jakich inwestycji zrezygnować, aby można było dokonać zakupu pojazdu.

Radny Jarosław Mucha stwierdził, że decyzja w tej sprawie należy do Skarbnika Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się po złożeniu wniosku formalnego na piśmie.
Punkt 8. Przedstawienie analizy przestępczości na terenie gminy Kraszewice w 2014 roku.

Analizę przestępczości przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, nadkomisarz Jerzy Kupaj.

Dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W powyższej sprawie zgłoszono następujące uwagi i zapytania:Radny Jan Wojtaszek zapytał, czy w liczbie 121 mandatów karnych na terenie gminy Kraszewice znajdują się również mandaty za przekroczenie prędkości przez kierowców.

Nadkomisarz Jerzy Kupaj wyjaśnił, że przedstawione w sprawozdaniu informacje dotyczą tylko wyników wypracowanych przez policjantów Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną. Nie wyszczególniono mandatów nakładanych przez policjantów z innych jednostek oraz policjantów ruchu drogowego. Z analizy wynika, że gmina Kraszewice jest bezpiecznym terenem w porównaniu z innymi miejscowościami na terenie powiatu. Należy pamiętać o różnicy pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem.

Następnie Zastępca Komendanta Powiatowego Policji zwrócił się do radnych z prośbą o dofinansowanie zakupu radiowozu na stan Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną, ponieważ obecnie posiadany pojazd jest w złym stanie technicznym. W ubiegłym roku Komenda również zwracała się do gminy z prośbą o pomoc finansową, jednak nie została ona przyznana. Koszt zakupu samochodu wyniesie 72 tys. zł, przy czym połowa wartości zadania zostanie poniesiona przez Komendę Policji a połowa przez samorządy.Radny Jarosław Mucha zapytał, dlaczego policja robi „naloty” na gminę, skoro jest tak bezpiecznie. Natomiast, co do radiowozu, to gmina przekazała pojazd wcześniej na potrzeby policji. Następnie radny zwrócił się z zapytaniem o dyżury dzielnicowego w punkcie przyjęć w Kraszewicach. Przy wejściu umieszczono ogłoszenie, zawierające terminy i godziny przyjęć, jednak dzielnicowy już od dłuższego czasu jest nieobecny.

Wójt Gminy wyjaśnił, że zgodnie z informacją uzyskaną podczas narady z Powiatowym Komendantem Policji w Ostrzeszowie nie ma możliwości wyznaczenie stałego obligatoryjnego dyżuru ze względu na problemy kadrowe i konieczność wyjazdów policjantów na akcje. Na drzwiach punktu przyjęć w Kraszewicach zostanie umieszczona informacja zawierająca kontakt telefoniczny do policji w pilnych sprawach. Na dzień dzisiejszy nie ma innej możliwości. Natomiast, w kwestii bezpieczeństwa Wójt Gminy zgłosił miejsca na terenie gminy, gdzie nie zawsze jest bezpiecznie i na które policja powinna zwrócić szczególną uwagę, tj. boisko orlik, przystanek PKS, boisko szkolne.

Nadkomisarz Jerzy Kupaj stwierdził, że nie ma przeciwwskazań, aby dzielnicowy pełnił dyżury np. przez 2 godziny tygodniowo, gdy to nie koliduje z obowiązkami służbowymi. Jednak dzielnicowy wyznaczony do gminy Kraszewice często przebywa na zwolnieniu lekarskim, stąd wynika jest nieobecność.

Radny Radosław Gatkowski stwierdził, że gmina chciałaby dofinansować zakup radiowozu, jednak będzie to raczej kwota symboliczna. Tegoroczny budżet jest ograniczony, wydatki zostały już zaplanowane, dlatego zdaniem radnego można udzielić pomocy jedynie w kwocie 1.000 zł.

Radny Jan Wojtaszek poruszył następujące sprawy:

- „pytanie do Pana Skarbnika, czy w ogóle takie dofinansowanie jest zadaniem własnym gminy,

- pytanie/prośba, bo jestem radnym, mieszkańcem Racławic i zarazem członkiem Zarządu, w Racławicach przy strażnicy jest sklep, klientami sklepu są mieszkańcy Racławic oraz osoby przejeżdżające, które się zatrzymują i robią tam zakupy; jak stoi Policja to nikt się nie zatrzyma, jest problem z dzierżawcą; konkretna prośba, aby w trakcie otwarcia sklepu od godz. 7.00 rano do godz. 15.00 i od 17.00 do 21.00 tego radiowozu tam nie było, jest wiele innych miejsc, bo grozi nam utrata dzierżawcy sklepu”.

Następnie Radny stwierdził: „proszę powtórzyć tę prośbę Panu Komendantowi”.Nadkomisarz Jerzy Kupaj poinformował o włamaniach do sklepów w Kraszewicach i Czajkowie połączonych ze zniszczeniem mienia. Podejrzanymi w tej sprawie są osoby działające w ramach grupy objazdowej z powiatu ostrzeszowskiego, kaliskiego i wieluńskiego. KP Grabów dysponuje samochodem, którego stan techniczny nie pozwala na dotarcie na miejsce zdarzenia w odpowiednim czasie, nie mówiąc już o zatrzymaniu podejrzanych.

Dyrektor Gimnazjum, Maria Sobieraj zwróciła uwagę na problem z bezpieczeństwem na boisku szkolnym, a konkretnie w miejscu pomiędzy szkołami, gdzie jedynym rozwiązaniem jest umieszczenie monitoringu. W okresie wakacyjnym jest to miejsce wieczornych spotkań młodzieży, która nie ma możliwości spotykać się gdzie indziej. W ubiegłym roku doszło do połamania ławek. Prowadzono śledztwo w tej sprawie, jednak nie udało się znaleźć winnych. Zdaniem pani Dyrektor jedynym rozwiązaniem tego problemu jest monitoring obejmujący plac zabaw, boisko szkolne oraz miejsce pomiędzy szkołami, ponieważ nie ma innej możliwości, aby upilnować młodzież. W budżecie szkoły nie ma jednak wystarczających środków na montaż monitoringu.

Radny Jarosław Mucha stwierdził, że monitoring jest również konieczny w innych miejscach gminy.

Wójt Gminy stwierdził, że zakup monitoringu można rozważyć pod kątem przyszłorocznego budżetu. W innych gminach w newralgicznych miejscach działa monitoring, jednak nie zapobiega to włamaniom, a jedynie pomaga ustalić sprawcę. Dlatego patrole policji powinny mieć na uwadze wymienione miejsca spotkań młodzieży. Natomiast, jeżeli chodzi o pomoc finansową w zakupie radiowozu, to na chwilę obecną nie ma w budżecie dodatkowych środków na ten cel. Budżet jest ograniczony, należy więc dzielić według posiadanych zasobów. Dlatego Wójt Gminy przychyla się do propozycji radnego Gatkowskiego, aby była to raczej symboliczna kwota, a być może w kolejnych latach uda się przekazać więcej na rzecz policji. Wójt Gminy stwierdził ponadto, że brak dzielnicowego na terenie gminy jest źle postrzegany przez społeczeństwo.
W sprawie analizy przestępczości nie zgłaszano uwag i zapytań.

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości.Punkt 9. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym i z realizacji uchwał.

Wójt Gminy przedłożył Radzie sprawozdanie nt. swojej działalności i z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym, a więc od ostatniej sesji w dniu 6 marca 2015 r.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W sprawie sprawozdania nie zgłaszano uwag i zapytań.

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek formalny złożony na piśmie przez Radnego Radosława Gatkowskiego w sprawie przeprowadzenia głosowania dotyczącego przeznaczenia środków z budżetu gminy na zakup ciężkiego samochodu wraz z osprzętem od KPPSP w Ostrzeszowie.

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.


Radny Jan Wojtaszek stwierdził, co następuje:

„Jak będziemy finansować tę sprawę to należy poprosić OSP Kraszewice, ponieważ rozmawiamy o samochodzie dla Kraszewic, a przedstawicieli jednostki nie ma. Aleksander Szewczyk reprezentuje KPPSP, jest zatem sprzeczność interesów. Ponieważ była rozbieżność, radny poprosił, aby wyjaśnić sprawę zakupu starego samochodu, czy jest on własnością gminy, czy OSP na daną chwilę.”Kwatermistrz KPPSP Aleksander Szewczyk wyjaśnił, że samochód będący na stanie OSP Kraszewice został zakupiony ze środków budżetu gminy i innych źródeł. Właścicielem pojazdu jest gmina.

W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za zakupem samochodu od KPPSP dla jednostki OSP Kraszewice.

(za – 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów).

W głosowaniu uczestniczył Radny Adrian Kruszakin.


Punkt 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie gminy Kraszewice na 2015 rok,

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, który poinformował, że wydatek na zakup samochodu od KPPSP zostanie ujęty w ramach zmian w budżecie na kolejnej sesji.
Ponieważ w sprawie przedstawionego projektu uchwały nie zgłaszano uwag i zapytań, Przewodniczący Rady Gminy zapytał:

kto z radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały?

W wyniku jawnego głosowania stwierdził, że Rada Gminy w obecności 14 radnych przyjęła projekt uchwały (za – 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów) i podjęła uchwałę Nr VI/25/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Kraszewice na rok 2015,

która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

2) wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2016 środków na fundusz sołecki,

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, który poinformował, że kwestia wyodrębnienia funduszu sołeckiego była omawiana na komisjach oraz podczas spotkań z sołtysami.

W sprawie przedstawionego projektu uchwały zgłoszono następujące uwagi i zapytania:

Radny Jan Wojtaszek zacytował opinię prawną z internetu: „Każda gmina z wyodrębnionym funduszem sołeckim, która wyda pieniądze na przedsięwzięcia określone we wnioskach sołectw co roku może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków; zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim otrzymuje od Skarbu Państwa od 20 do 40% zwrotu środków wydatkowanych w ramach funduszu soleckiego”. Radny poprosił o ustosunkowanie się do ww. opinii.

Skarbnik Gminy przypomniał, że szczegółowe informacje w sprawie funduszu sołeckiego przedstawiano na wszystkich komisjach. Po zmianie ustawy o funduszu sołeckim można się ubiegać o refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego, co potwierdza zacytowany artykuł. Dla naszej gminy refundacja jest możliwa na poziomie 20 – 30% na podstawie wyliczenia kwoty bazowej. Udział funduszu sołeckiego można wykazać jako wkład własny jedynie w programie Pięknieje Wielkopolska Wieś. W innych programach unijnych nie ma takiej możliwości. Utworzenie funduszu sołeckiego spowoduje rozdrobnienie środków budżetu gminy. Zdaniem Skarbnika należy raczej dążyć do skoncentrowania posiadanych środków na inwestycje. Przy ubieganiu się o środki UE można uzyskać ok. 50 do 70% dofinansowania, czyli więcej niż wynika to z funduszu sołeckiego.

Radny Jan Wojtaszek zadał następujące pytanie:

„Zwrot środków w programie Pięknieje Wielkopolska Wieś jest na poziomie 70%, to załóżmy jak fundusz sołecki byłby wykorzystany do projektu, to wtedy jest 40%, czy 70% refundacji?”Wójt Gminy stwierdził, że nie można mylić pewnych pojęć. Program Pięknieje Wielkopolska Wieś gwarantuje zwrot na poziomie 70% wartości zadania, zawartego we wniosku. Refundacja z funduszu sołeckiego wynosi ok. 20 – 30% wartości zadania wykonanego w ramach funduszu sołeckiego, który może stanowić wkład własny do projektu Pięknieje Wielkopolska Wieś. To nie jest poziom 70% zwrotu funduszu sołeckiego. Dofinansowanie z programu Wielkopolska Odnowa Wsi można uzyskać co najwyżej na dwa wnioski. W chwili obecnej zmieniły się kryteria rozpatrywania wniosków, dlatego jest szerszy dostęp sołectw do programu. Temat funduszu sołeckiego był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji. Gmina nie stoi na stanowisku, że fundusz sołecki jest złym rozwiązaniem, tylko ma swoje plusy i minusy. W ramach funduszu sołeckiego obowiązki spadają na sołtysa, który prowadzi dokumentację od złożenia wniosku do rozliczenia. Planuje się wprowadzić system konsultacji budżetu z mieszkańcami na zebraniach sołeckich.

Radny Jan Wojtaszek stwierdził, co następuje:

„W którymś punkcie Programu Pięknieje Wielkopolska Wieś napisano, że wkład finansowy środków funduszu sołeckiego stanowi 5 punktów i w pewnym sensie pisząc taki program z funduszem sołeckim mamy o wiele większe szanse jeżeli jest tak dużo wniosków, ponieważ czasami nawet dwa punkty decydują o odrzuceniu wniosku, musimy być tego świadomi, ponieważ to jest na zasadach konkursu”.Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że można składać wnioski przez Stowarzyszenie, co również daje 5 punktów dla danego wniosku.
Ponieważ w sprawie przedstawionego projektu uchwały nie zgłaszano innych uwag i zapytań, Przewodniczący Rady Gminy zapytał:

kto z radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały?

W wyniku jawnego głosowania stwierdził, że Rada Gminy w obecności 14 radnych przyjęła projekt uchwały (za – 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów) i podjęła uchwałę Nr VI/26/2015 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2016 środków na fundusz sołecki,

która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.


3) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kraszewice na lata 2007-2015”,

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, który wyjaśnił, że podjęcie uchwały jest konieczne przy ubieganiu się gminy o dofinansowanie zadania w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś.


W sprawie przedstawionego projektu uchwały zgłoszono następujące uwagi i zapytania:

Radny Jan Wojtaszek zapytał, czy jest podział kosztów na zadania wymienione w punkcie pierwszym i drugim.

Wójt Gminy wyjaśnił, że oba wymienione w uchwale punkty stanowią jedno zadanie sołectwa Kraszewice nr 1, które dotyczy zagospodarowania terenu przy osiedlu poprzez zasadzenie zieleni, co zostało poszerzone o element związany z kapliczką. Jest to zgodne z wnioskiem mieszkańców tego sołectwa, stanowi pewnego rodzaju całość i jest punktem reprezentacyjnym tej części sołectwa. W obecnej edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś jest możliwość złożenia wniosku obejmującego tego typu zadania. Na tę chwilę nie wiadomo, czy otrzymamy dofinansowanie, jednak jeżeli jest taka możliwość, to obok zagospodarowania terenu osiedla zaplanowano remont kapliczki. Zostanie złożony wniosek ogólny, obejmujący jedno zadanie jako całość. W chwili obecnej jest opracowywana dokumentacja projektowa, jak i kosztorysowa. Konkurs ogłoszono na początku marca, a termin składania wniosków ustalono na dzień 7.04. br. Tę sprawę również omawiano szeroko na komisjach.
Ponieważ w sprawie przedstawionego projektu uchwały nie zgłaszano innych uwag i zapytań, Przewodniczący Rady Gminy zapytał:

kto z radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały?

W wyniku jawnego głosowania stwierdził, że Rada Gminy w obecności 14 radnych przyjęła projekt uchwały (za – 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów) i podjęła uchwałę Nr VI/27/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kraszewice na lata 2007-2015”,

która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.


5) przystąpienia sołectwa Głuszyna z Gminy Kraszewice do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.

W sprawie przedstawionego projektu uchwały zgłoszono następujące uwagi i zapytania:

Radny Jarosław Mucha zapytał, czy w sołectwie Głuszyna planuje się złożenie wniosku na budowę placu zabaw.

Wójt Gminy wyjaśnił, że uchwała umożliwia przystąpienie sołectwa Głuszyna do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020. Przystąpienie

do programu stwarza możliwość aplikowania o środki na zadania w tym sołectwie. Zgodnie z wnioskiem mieszkańców Głuszyny planuje się zgłosić do dofinansowania zadanie budowy placu zabaw, ponieważ zdaniem mieszkańców przy szkole powinien być plac zabaw.


Ponieważ w sprawie przedstawionego projektu uchwały nie zgłaszano innych uwag i zapytań, Przewodniczący Rady Gminy zapytał:

kto z radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały?

W wyniku jawnego głosowania stwierdził, że Rada Gminy w obecności 14 radnych przyjęła projekt uchwały (za – 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów) i podjęła uchwałę Nr VI/28/2015 w sprawie przystąpienia sołectwa Głuszyna z Gminy Kraszewice do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,

która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.Punkt. 11 Wnioski i zapytania radnych

  1. Radna Małgorzata Broniecka złożyła pisemną rezygnację z członkostwa w Klubie Blok Gospodarczy z dniem 27.03. br. Pismo zostało przekazane Przewodniczącemu Rady Gminy i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

  2. Radny Sylwester Gołdyn w nawiązaniu do informacji przedstawionej w sprawozdaniu Wójta zapytał, czy plan inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Grabowskiej będzie polegał na wymianie istniejących lamp, czy zostaną wykonane dodatkowe punkty oświetleniowe.

Wójt Gminy wyjaśnił, że planuje się montaż dodatkowych lamp oraz wymianę opraw na terenie całej gminy. Wszystkie oprawy, które pobierają więcej prądu zostaną wymienione na energooszczędne. Natomiast, w miejscach gdzie brakuje oświetlenia na chwilę obecną planuje się montaż dodatkowych lamp. Koszt oprawy wynosi 900 zł a dodatkowa lampa w przypadku braku piątej linki to wydatek 1.000 zł za wykonanie projektu plus koszty oprawy. Na chwilę obecną planuje się wymianę opraw. Spółka Oświetlenie Uliczne podjęła starania o korzystanie ze środków unijnych przy realizacji swoich zadań. Planuje wykonać duże przedsięwzięcie, które ma na celu modernizację linii i być może uda się wtedy wykonać inwestycje na terenie naszej gminy.

  1. Radny Sylwester Gołdyn stwierdził, że nowo wybrany radny Adrian Kruszakin nie wchodzi w skład żadnej komisji. Wszystkie komisje zostały już powołane, zachodzi zatem pytanie, jaka jest procedura odnośnie włączenia radnego do składu komisji, czy ktoś musi zrezygnować z członkostwa w jednej z nich. Radny powinien mieć wpływ na decyzje podejmowane na komisjach.

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że tę kwestię można poruszyć podczas dzisiejszego szkolenia dla radnych oraz dodatkowo skonsultować problem z radcą prawnym odnośnie procedury postępowania w tej sprawie.

Wójt Gminy dodał, że włączenie radnego w skład jednej z komisji będzie się wiązało z koniecznością rezygnacji członka jednej z nich. Zgodnie ze statutem skład komisji jest 5-osobowy. Co do procedury wyboru należy się porozumieć z radcą prawnym w tym temacie.

  1. Radny Ryszard Ilski poruszył sprawę organizacji dowozów uczniów do szkół. Autobus zabiera dzieci z Jeleni o godz. 7.00 i o godz. 8.00 rano. Zdaniem radnego drugi kurs autobusu jest niepotrzebny, ponieważ dzieci mogą przyjechać w ramach jednego dowozu i czekać na rozpoczęcie zajęć na świetlicy. Radny zapytał, kto zajmuje się ustalaniem planu dowozów i jakie są wnioski komisji po przejechaniu trasy dowozów. Dla gminy są to dodatkowe koszty, które można ograniczyć.

Wójt Gminy wyjaśnił, że kwestia dowozów jest tematem złożonym. Zmiany w planie można dokonać od przyszłego roku szkolnego, kiedy będą tworzone nowe plany lekcji. Zajęcia świetlicowe również pochłaniają koszty gminy, ponieważ nauczyciel otrzymuje za te zajęcia wynagrodzenie. Jedynym sposobem na znaczne ograniczenie kosztów dowozów jest zatrudnienie drugiego przewoźnika oraz rezygnacja z utrzymywania etatu kierowcy gminnego. Inne działania nie przyniosą korzyści. Sprawa dowozów jest tematem wrażliwym, rodzice są zadowoleni z obecnego planu, dlatego na chwilę obecną należy pozostawić istniejące rozwiązanie.

  1. Przewodniczący Rady Gminy poruszył następujące sprawy:

- poinformował o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych w terminie do dnia 30.04 br.; do oświadczenia należy dołączyć kserokopię rozliczenia PIT składanego do Urzędu Skarbowego,

- Stowarzyszenie Sołtysów Koło Gminne w Kraszewicach pismem z dnia 23.03.br. wnioskuje o przyznanie podwyżki zryczałtowanej diety miesięcznej z kwoty 200 zł do kwoty 300 zł. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że należy przeanalizować tę sprawę na komisjach.Wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Radny Jan Wojtaszek zaproponował, aby sołtysi zwrócili się również do Gminnej Spółki Wodnej o przyznanie dodatkowych środków, ponieważ wykonują dużo pracy na rzecz spółki.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że być może podobne pismo wpłynęło również do Spółki Wodnej.

Sołtys Marian Krajewski stwierdził, że sołtysi w naszej gminie pobierają najniższą dietę w porównaniu do sąsiednich miejscowości.

  1. Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych oraz przypomniał o szkoleniu dla radnych, które odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy Czajków.

Punkt 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.


Odpowiedzi na wnioski i zapytania były udzielone w trakcie zadawania pytań.

Punkt 13. Zakończenie obrad sesji.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Artur Chowański podziękował Radzie Gminy, Wójtowi Gminy, Skarbnikowi Gminy, dyrektorom szkół, sołtysom i pozostałym uczestnikom za udział w obradach - zamykając tym samym o godz. 1215 VI sesję Rady Gminy Kraszewice.

Protokołowała: Sekretarz Obrad

VI sesji Rady Gminy

/-/ Paulina Gajdka

/-/ Ryszard Ilski


Pobieranie 73.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna