Protok ó Ł Nr xxi/09 XXI sesji Rady Powiatu w Elblągu odbytej w dniu 24 kwietnia 2009 r w Elblągu, przy ul. Saperów 14 aPobieranie 134.32 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar134.32 Kb.P R O T O K Ó Ł Nr XXI/09

XXI Sesji Rady Powiatu w Elblągu

odbytej w dniu 24 kwietnia 2009 r.

w Elblągu, przy ul. Saperów 14 a

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Zakończono o godz.13.55.


Otwarcia XXI Sesji Rady Powiatu w Elblągu dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Zagalski. Przywitał naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek organizacyjnych, media oraz zaproszonych gości. Przywitał także przedstawicieli wszystkich służb, którzy mają przedstawić Radzie Powiatu swoje sprawozdania za rok 2008, a w szczególności Pana Marka Osika – Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu, Pana Tomasza Świniarskiego – Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, Pana Marka Jarosza – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, Panią Mirosławę Laskowską– Zastępcę Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, Pana Cezarego Bogdańskiego – Komendanta Placówki Straży Granicznej w Elblągu oraz Panią Iwonę Radej – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 17 Radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować
i podejmować prawomocne uchwały oraz decyzje
Rada Powiatu.
Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do protokołu
Ad pkt 2.

Pan Przewodniczący zaproponował zmianę do porządku obrad, polegającą na wprowadzeniu jeszcze jednego projektu uchwały Rady Powiatu,


w sprawie zatwierdzenia zmian zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodał, że związane jest to
z propozycją przyznania przez Zarząd Powiatu w Elblągu dotacji w wysokości 15.000 zł na realizację wniosku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego” dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 w Pasłęku. Ponieważ jest to uchwała około budżetowa musiała zostać podjęta przed projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Dlatego Pan Przewodniczący zaproponował umieścić ten projekt uchwały w pkt. 15.1.
Zaproponowana zamiana została poddana pod głosowanie i została przyjęta jednogłośnie 17 głosami za.
Kolejne numery projektów uchwał otrzymały numery od 15.2 do 15.8.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji (mamy już za sobą).

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Wręczenie stypendiów Starosty Elbląskiego.

4. Przyjęcie protokołu XX Sesji Rady Powiatu w Elblągu.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu za okres od 13 marca 2009 r.

do 24 kwietnia 2009 r.

7. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu i

informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2008 roku na

terenie powiatu elbląskiego

8. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w

Elblągu w 2008 roku.

9. Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu o stanie

sanitarnym powiatu elbląskiego za 2008 rok.

10. Informacja Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego o stanie

sanitarnym nadzorowanych obszarów na terenie powiatu elbląskiego w 2008r.

11. Informacja z działań Placówki Straży Granicznej w Elblągu na terenie

powiatu elbląskiego w 2008 roku.

12. Analiza i ocena struktury osób bezrobotnych z powiatu elbląskiego

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu za okres 12 miesięcy

2008 r.


13. Informacja nt. realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz informacja nt. wykorzystania środków Funduszu

Pracy na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w dyspozycji Powiatowego

Urzędu Pracy w Elblągu w 2008 roku.

14. Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Elblągu w 2008 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie

pomocy społecznej na rok 2009.

15. Projekty uchwał Rady Powiatu:

15.1. w sprawie zatwierdzenia zmian zestawienia przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

15.2. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XVIII/70/08 Rady Powiatu w

Elblągu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok.

15.3. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Elbląskiego za 2008 rok oraz …………………absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu.

15.4. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku.

15.5. w sprawie zamiany zasad przyznawania radnym diet i zwrotu kosztów

podróży.

15.6. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Dobrze przygotowana

prezentacja to do sukcesu droga realna” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.5

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego.

15.7. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Podniesienie poziomu

języka angielskiego zawodowego szansą na rozwój zawodowy uczniów” w

ramach Priorytetu IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na

obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

15.8. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/4/05 Rady Powiatu w Elblągu z dnia


25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród

dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych za ich osiągnięcia dydaktyczno –

wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie sesji.


Rada Powiatu przyjęła porządek XXI Sesji Rady Powiatu w Elblągu 17 głosami za.


Ad pkt 3.

W tym punkcie nastąpiło wręczenie Stypendiów Starosty Elbląskiego za


I semestr roku szkolnego 2008/2009 za wybitne osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe. Stypendia otrzymali:


Aleksiejczyk Piotr

Zespół Szkół Pasłęk


Basarab Marcin

Zespół Szkół Pasłęk


Goluch Mateusz

Zespół Szkół Pasłęk


Konopka Anna

Zespół Szkół Pasłęk


Koszyk Michał

Zespół Szkół Pasłęk


Kowalczyk Karolina

Zespół Szkół Pasłęk


Król Marta

Zespół Szkół Pasłęk


Kubaszek Piotr

Zespół Szkół Pasłęk


Lachowicz Krzysztof

Zespół Szkół Pasłęk


Łozińska Agnieszka


Zespół Szkół Pasłęk


Olbryś Marlena

Zespół Szkół Pasłęk


Paluch Marcin

Zespół Szkół Pasłęk


Pietkiewicz Bogusław

Zespół Szkół Pasłęk


Romanowski Arkadiusz

Zespół Szkół Pasłęk


Sacharczuk Agata

Zespół Szkół Pasłęk


Sanecki Patryk Andrzej

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłęk

Wójcik Kamil

Zespół Szkół Pasłęk


Wróbel Franciszek

Zespół Szkół Pasłęk


Zarzeczna Marta

Zespół Szkół Pasłęk


Wszystkim stypendystom Pan Starosta oraz Pan Przewodniczący złożyli serdecznie gratulacje i życzyli dalszych sukcesów.


Pan Przewodniczący powiedział, że to nie koniec miłych akcentów, bowiem Sesja Rady to najlepsza okazja do wyróżnienia osób, które swoją pracą szczególnie przyczyniają się do rozwoju naszego powiatu. I taką osobą niewątpliwie jest Pani Stanisława Pańczuk – Inspektor w Wydziale Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu. Pani Stanisława Pańczuk we współpracy ze Związkiem Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego opracowała „Program Rozwoju Turystyki na obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006 z perspektywą lat 2007 -2013”. Dokument ten znalazł się na liście kluczowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Za realizację tego programu odpowiada samorząd województwa warmińsko – mazurskiego i na jego cel zabezpieczył 70 mln Euro. W ramach tego Programu zostały zaakceptowane do realizacji trzy zadania inwestycyjne z powiatu elbląskiego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej - 7mln.829 tys. zł.
Pan Starosta wręczył Pani Stanisławie Pańczuk kwiaty oraz list gratulacyjny.
Ad pkt 4.
W tym punkcie nastąpiło przyjęcie protokołu XX Sesji Rady Powiatu
w Elblągu z dnia 13 marca 2009 roku. Protokół został przyjęty 17 głosami za.

Ad pkt 5.

W sprawach interpelacji głos zabrał Radny Pan Jerzy Romanowski – „Prosiłbym o udzielenie informacji na temat realizacji umów co do terminów zakończenia inwestycji drogowych”.


Ad pkt 6.

Pan Sławomir Jezierski - Starosta Elbląski złożył Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od 13 marca 2009 r. do 24 kwietnia 2009 r., stanowiący Załącznik Nr 2 do protokołu.

W trakcie przedstawiania Sprawozdania Pan Starosta odniósł się do pytania Radnego Pana Jerzego Romanowskiego – „Wszystkie rozstrzygnięte przetargi są z terminem listopadowym, to wyjaśni Pan Dyrektor Łukaszuk. W każdym bądź razie zadania musimy wykonać w tym roku i w tym roku dokonać rozliczenia finansowego, a tam terminy są listopadowe”.

Po wysłuchaniu Sprawozdania z pytaniem do Pana Starosty zwrócił się Radny Pan Tomasz Marcinkowski – „Słuchając bardzo uważnie tego Pańskiego sprawozdania wynika, że koszty robót będą niższe niż wyszło z projektów, a pieniążków mamy troszkę więcej, i te pieniążki muszą trafić do wojewody, tak? Chciałem zapytać czy nie można tu ich zatrzymać i zrobić wreszcie ul. Strażacką w Pasłęku?”.

Pan Starosta- „Myśmy nie otrzymali tych pieniędzy, otrzymaliśmy jedynie decyzję finansową wyprzedzającą fakt przekazania pieniędzy w drodze przelewu, więc my nie dysponujemy tymi środkami, jest tylko decyzja finansowa, która może być zmieniona inną decyzją zmniejszającą tą dotację. Natomiast nie leży w naszych kompetencjach wykorzystanie tych oszczędności, ponieważ leży to w kompetencjach wojewody. Możemy zaciągnąć zobowiązania licząc, że Pan Wojewoda te zaoszczędzone pieniądze zwróci, ale jeżeli nie zwróci to z czegoś te zadania trzeba będzie sfinansować, więc my nie możemy zaciągać zobowiązań nie mając pokrycia ostatecznego w budżecie. Podjęliśmy pewne przedsięwzięcie tzn. podpisaliśmy aneksy z wykonawcą na rozszerzenie zakresu zadania, ale tylko w ramach tego projektu i tego zezwolenia na budowę, czy zgłoszenia na budowę w zależności od trybu, bo tylko taki warunek może być spełniony jeżeli są oszczędności i wynika to z uchwały Rady Ministrów. Jeżeli wojewoda zaakceptuje takie rozwiązanie to będziemy rozszerzony zakres realizowali. Jeżeli nie zaakceptuje to po prostu będziemy realizowali taki zakres jaki wynika z dokumentacji technicznej zgłoszonej do przetargu. A na inne cele i zdania i tak nie moglibyśmy przeznaczyć tych dodatkowych środków bo trzeba złożyć formalny wniosek, projekt techniczny z pozwoleniem na budowę z uwzględnieniami, tam są szczegółowe warunki opisane w tej uchwale Rady Ministrów jakie trzeba spełnić, żeby on mógł być w ogóle rozpoznany, a termin na składanie tych wniosków już dawno minął i tam ul. Strażacka nie mogłaby się i tak zmieścić”.

Pan Przewodniczący – „Rozumiem, że odpowiedź Pana Starosty wyczerpała pytanie?”

Pan Radny Tomasza Marcinkowski – „Tak, dziękuję”.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad pkt 7.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad w tym punkcie rozpatrzone zostało Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu i informacja


o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2008 roku na terenie powiatu elbląskiego (Załącznik Nr 3 do protokołu).
Pan Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2008 roku na terenie powiatu elbląskiego uzyskało pozytywną opinię merytorycznej Komisji Rady Powiatu – Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Obronności.
Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Markowi Osikowi – Komendantowi Miejskiemu Policji w Elblągu, który złożył Radzie Powiatu Sprawozdanie.
Po wysłuchaniu Informacji z pytaniem do Pana Komendanta zwrócił się Radny Pan Jerzy Romanowski –„Mam jedno pytanie, te wskaźniki, które Państwo tak szczegółowo przedstawiliście na tle całego kraju mieszczą się w stanach wysokich, średnich czy niskich, jeżeli chodzi o przestępczość i inne czyny tu opisane?”

Pan Komendant odpowiedział – „ Województwo warmińsko – mazurskie od lat jest przodującym województwem w całym kraju. Wskaźniki jakie osiąga plasuje to województwo na czele, a komenda elbląska osiąga jedne z najwyższych wskaźników na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Ja mam utrudnioną zawsze sytuację, ponieważ jako jeden z niewielu komendantów zawiaduję jednostką, która ma dwa organizmy administracyjne tj. miasto i powiat i właściwie jestem rozliczany z tych dwóch organów jednostek administracyjnych. Jeżeli porównujemy się np. do Olsztyna to prawie w każdej kategorii to jest dwukrotnie wyższa wykrywalność i ilość przestępstw, ale odnosząc to do powiatu to cała jednostka osiąga bardzo dobre wyniki. Policjanci z terenu powiatu elbląskiego ciągną jakby do góry, te wskaźniki często są zastraszająco wysokie, a wykrywalność ich jest w 90 a nawet w 100%. Możecie być Państwo dumni z tych policjantów.


Pan Przewodniczący zapytał Pana Radnego, czy odpowiedź wyczerpała pytanie?
Radny Pan Jerzy Romanowski – „Ja bym tylko chciał dodać Panie Komendancie, że czuję się bezpiecznie w powiecie i uważam, że jest ogólnie bezpiecznie, dlatego uważam, że te wskaźniki raczej co do ilości przestępstw popełnianych, raczej nie jesteśmy na dole, ale to jest typowe dla terenów wiejskich i terenów gdzie liczba ludności nie jest zbyt duża. Także serdecznie dziękuję i chciałem powiedzieć tylko tyle ja po prostu czuję się bezpiecznie i dziękuję za to”.

Przewodniczący Rady – „Panie Komendancie Rada Powiatu Elbląskiego przed swoimi wyborcami jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. Może to brzmi tak nie do końca jasno, ale tak jest naprawdę. Realizujemy ten cel poprzez współpracę z policją, strażą graniczną i strażą pożarną. Na tą współpracę radni są bardzo (skorzy) otwarci i robią wszystko by wam się pracowało lepiej, dostatniej i żeby ta współpraca była przykładna. Mam nadzieję, że dalszy czas naszej współpracy będzie właśnie taki. W imieniu radnych Powiatu Elbląskiego chciałbym podziękować Panu Komendantowi, a za Pańskim pośrednictwem całej komendzie za to co robicie na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Tu przed chwilą Pan Radny Romanowski powiedział, że czuje się bezpiecznie. Ja mogę powiedzieć autorytetem Przewodniczącego Rady, że społeczeństwo powiatu istotnie czuje się coraz to bardziej bezpiecznie i jest to niewątpliwie wynik Waszej ciężkiej, niebezpiecznej


i bardzo odpowiedzialnej pracy. Proszę przekazać nasze podziękowania swoim koleżankom i kolegom policjantom, że w ocenie Rady Powiatu w Elblągu jesteście świetnymi fachowcami i czujemy się z Wami bezpieczniej”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszystkie informacje oraz sprawozdania przedstawiane na dzisiejszej Sesji - Rada Powiatu przyjmuje przez aklamację.
Ad pkt 8.

W tym punkcie nastąpiło przyjęcie Informacji z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu w 2008 roku (Załącznik Nr 4 do protokołu).


Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w

Elblągu w 2008 roku uzyskała pozytywną opinię merytorycznej Komisji Rady Powiatu – Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Obronności.


Pan Tomasz Świniarski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu przedstawił powyższą Informację.
Po wysłuchaniu Informacji z pytaniem do Pana Komendanta zwrócił się Radny Pan Tomasz Marcinkowski – „ Ja chciałbym zadać Panu takie pytanie, bo tego się nie doszukałem. Według Pana, bo wiadomo, że za ochronę przeciwpożarową odpowiadają burmistrzowie, prezydenci, wójtowie, Wy jesteście prawą ręką wspomagacie ich w tych działaniach. Jakbyśmy wprowadzili skalę dziesięciostopniową, jaki stopień by Pan dał jeżeli chodzi o gotowość bojową jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu elbląskiego? To jest jedno pytanie, i drugie pytanie. Mi się wydaje, że zagrożenie pożarowe wzrasta tam gdzie jest bałagan, tam gdzie jest ład i porządek to rzadko się zdarzają takie zdarzenia jak pożary. W związku z tym, jakie prowadzicie działania profilaktyczne, aby uświadomić społeczeństwo powiatu elbląskiego jeżeli chodzi, a właściwie na czym polega to zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu domowego, czy też zagrody wiejskiej i jak też podchodzicie z tymi sprawami jeżeli chodzi o podnoszenie świadomości młodzieży w sprawie ochrony przeciwpożarowej?”.

Pan Komendant - „Jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne na naszym terenie sytuacja jest zróżnicowana. Są jednostki, które oceniłbym na dziesiątkę, a są jednostki, w których z niepokojem przyjmuję stan organizacyjny i z niepokojem przyjmuję informacje o tym, że być może ulegną rozwianiu. My jako Państwowa Straż Pożarna koncentrujemy swoja siłę i swoją uwagę na jednostkach ochotniczej straży pożarnej krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. I tutaj poziom oceniam bardzo wysoko, wskazałem te jednostki, które w tym wszystkim wyglądają najlepiej i niepokój choćby Gronowa Elbląskiego, a np. z radością przyjmuję stan organizacyjny jednostki OSP w Nowakowie, która została włączona niejako troszeczkę na wyrost uznając położenie terytorialne OSP w Nowakowie, a więc tej która w razie przyboru wód i ograniczenia możliwości przepustowości mostu musiałby liczyć tylko na siebie za sprawą naszego strażaka zawodowego, który akurat zamieszkał w Nowakowie. Bazując na jednostkach krajowego systemu ratunkowo – gaśniczego zbliżony byłby gdzieś do 8 -9. Oczywiście cieszyłbym się gdyby były one lepiej wyposażone, ale ta ocena wynika z urealnienia możliwości, a nie z tego co docelowo by się marzyło i chciało. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych to działamy aktywnie na etapie kontroli obiektów, szczególnie priorytetowo podchodzimy do odbiorów obiektów nowo wybudowanych, dlatego że stan obiektów procentuje w przyszłości. Jeżeli popełnimy błędy na etapie odbiorowym to po prostu w konsekwencji w przyszłości z danym obiektem nie będziemy mogli nic zrobić. Jeżeli powiem, że w roku 1994 odbierając obiekty, a wtedy weszło prawo budowlane, które zrobiło z nas jedną ze stron oceniających bezpieczeństwo przed przystąpieniem do użytkowania obiektu mieliśmy po ok. 10 sprzeciwów wobec użytkowanych obiektów, a obecnie mamy w ciągu roku jeden albo wcale. To znaczy, że wszyscy wiedzą że straży nie można przekupić, że swoje trzeba zrobić i porządek musi być. Jeżeli chodzi o działania medialne, propagandowe to mamy doskonałe relacje z naszymi mediami elbląskimi i tą drogą próbujemy dotrzeć, ale jesteśmy również otwarci na wszelkie działania, jeżeli inicjatywy powstają ze strony samorządów. I tak na przykład w gminie Pasłęk nasi strażacy biorą udział w akcji posesja chodząc i docierając do mieszkańców i uświadamiając jaki jest stan zagrożenia przeciwpożarowego. I to o czym Pan mówi, że bałagan sprzyja powstawaniu pożarów. Takie akcje odbywają się jeszcze w kilku gminach i pomimo tak ubogiego stanu administracyjnego komendy robimy wszystko żeby nie odmawiać pomocy”.

Przewodniczący Rady –„Czy odpowiedź wyczerpała pytanie?”.

Radny Pan Tomasz Marcinkowski – „Tak”.

Przewodniczący Rady –„Panie Komendancie straż pożarna podobnie jak policja w realizacji poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców odgrywa niebagatelną rolę. Uczestniczycie nie tylko w gaszeniu pożarów, bo to wynika z tytułu tej formacji, uczestniczycie także w wielu innych wydarzeniach, o których strażakom z przed kilkudziesięciu lat nawet by się nie śniło. Uczestniczycie w walce z żywiołem, w ratownictwie drogowym, w walce z plagami owadów, w ratowaniu ludzi i ich dobytku. Rada Powiatu w Elblągu ocenia bardzo wysoko pracę staży pożarnej i zawsze dawała temu wyraz i dziś nie będzie inaczej. W imieniu moich koleżanek i kolegów radnych chcę Panu, a za Pańskim pośrednictwem druhom i druhnom w naszej komendzie złożyć podziękowania za to, że jesteście gotowi narażać swoje życie by ratować nasze życie. Chcę Wam podziękować za wszystko co robicie, bo robicie to doskonale. Sam jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogrodziu, dlatego pozwalam sobie mówić do Pana i Pańskich pracowników druhu. Chcę powiedzieć, że nasza straż pożarna cieszy się u mieszkańców naszego powiatu bardzo dużym szacunkiem, a Wasza praca jest bardzo wysoko oceniana. Życzymy Wam żebyście nie spuszczali z tonu i żeby straż pożarna nadal uzyskiwała tak wysokie oceny, żebyście mieli jak najmniej pracy i byli zawsze tam gdzie będziemy Was potrzebowali, a za to co zrobiliście w imieniu radnych, dziękuję”.
Ad pkt 9.

Kolejnym punktem obrad sesji było rozpatrzenie Raportu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu o stanie sanitarnym powiatu elbląskiego za 2008 rok (Załącznik Nr 5 do protokołu).


Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu o stanie

sanitarnym powiatu elbląskiego za 2008 rok uzyskał pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Obronności oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.


Pan Marek Jarosz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przedstawił Raport.
Po wysłuchaniu Raportu nikt z Radnych nie zabrał głosu.
Pan Przewodniczący –„Kieruje Pan jednostką, która zajmuje się troską o nasze zdrowie. Nie ma rzeczy ważniejszej dla życia każdego człowieka jak zdrowie. Za tę troskę Rada Powiatu Elbląskiego Panu, a za Pana pośrednictwem pracownikom pragnie bardzo podziękować. Robicie wiele, czujemy się tu bezpiecznie i tej troski nigdy za wiele. Macie na pewno dużo do zrobienia byśmy byli zdrowsi, byśmy się czuli zdrowotnie bezpiecznie. Dostarczone przez Pana materiały Rada Powiatu bardzo wysoko ocenia. Były one wyczerpujące i wszyscy mieliśmy okazję zobaczyć z jakim ogromem pracy się tak naprawdę zajmujcie i za te pracę dziękujemy”.

Ad pkt 10.

W tym punkcie zajęto się Informacją Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym nadzorowanych obszarów na terenie powiatu elbląskiego w 2008 r.(Załącznik Nr 6 do protokołu).


Informacja Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym nadzorowanych obszarów na terenie powiatu elbląskiego w 2008 r. uzyskała pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Obronności.
Pani Mirosława Laskowska – Zastępca Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu złożyła Radzie Powiatu powyższą Informację.
Po wysłuchaniu Informacji nikt z Radnych nie zabrał głosu.
Pan Przewodniczący –„ W imieniu Radnych Powiatu Elbląskiego i społeczeństwa powiatu pragnę gorąco Państwu podziękować za czynności jakie wykonujecie na rzecz naszego bezpieczeństwa zdrowotnego. Praca Wasza w naszej ocenie jest bardzo wysoko oceniana i dziękujemy Wam. Chcę, żeby Pani te podziękowania przekazała swoim koleżankom i kolegom”.
Ad pkt 11.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad rozpatrzono Informację z działań Placówki Straży Granicznej w Elblągu na terenie powiatu elbląskiego w 2008 roku (Załącznik Nr 7 do protokołu).


Informacja z działań Placówki Straży Granicznej w Elblągu na terenie powiatu elbląskiego w 2008 roku również uzyskała pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Obronności.
Pan Cezary Bogdański – Komendant Placówki Straży Granicznej w Elblągu przedstawił Informację.
Po wysłuchaniu Informacji z pytaniem do Pana Komendanta zwrócił się Radny Pan Tomasz Marcinkowski – „Słuchając Pana wypowiedzi troszeczkę mnie to ubodło i chciałbym dowiedzieć się co kryje się pod słowem, że jesteśmy nową organizacją Mamy nowe przepisy od zaledwie półtora roku i z naszymi samorządami na terenie powiatu elbląskiego ciężko się współpracuje, co to znaczy ciężko się dogadać, ciężko się współpracuje, nie mogę tego zrozumieć?”.

Pan Komendant – „Trochę źle Pan mnie zrozumiał, Straż Graniczna jest w Elblągu od 1996 roku, natomiast zakres naszej działalności zmienił się od zeszłego roku. W związku z tym jak mówiłem weszliśmy do Grupy Państw Szengen. Zmieniły się nasze uprawnienia. Wiele naszych uprawnień wcześniej było ograniczonych do tego, że mogliśmy je realizować tylko w strefie granicznej. W tej chwili realizujemy na terenie całego kraju. Jeżeli chodzi o tą współpracę to ta współpraca jest bardzo dobra. Ja nigdy nie narzekam na współpracę z Panem Prezydentem. My byliśmy wcześniej związani przede wszystkim z miastem i ta współpraca od wielu lat była, dlatego może troszeczkę inaczej to wygląda. A jeżeli chodzi o samorządy my dopiero zaczynamy z samorządami rozmawiać w związku z tym, że zmieniły się nasze uprawnienia”.


Pan Przewodniczący – „Czy odpowiedź wyczerpała pytanie”.

Radny pan Tomasz Marcinowski – „Tak”.

Pan Przewodniczący – „Panie Komendancie jest prawdą, że nasze społeczeństwo powiatu, jak i całe społeczeństwo polskie od pewnego czasu zauważa Państwa na drodze. Jesteście nową formacją w innym stopniu organizacji i w innym zakresie odpowiedzialności, ale społeczeństwo powiatu elbląskiego wierzy, że działacie na rzecz naszego bezpieczeństwa szeroko rozumianego i wysoko ocenia Waszą pracę. Wszyscy Ci, którzy będą chcieli pracować na rzecz tego, żeby nam się żyło bezpieczniej zasługują z naszej strony na najwyższą ocenę, na szacunek i na życzliwość. I na tą życzliwość naszej Rady Powiatu Elbląskiego Pan Panie Komendancie, Pańska Formacja może liczyć. Z całą pewnością uczymy się tej nowej współpracy, bo od niedawna zadzierzgnęła się ona, ale ja Jej życzę i widzę dobrą perspektywę i zapewniam, że Rada i Radni Powiatu Elbląskiego są otwarci na taka współpracę.

Ad pkt 12.

Pani Iwona Radej-Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu przedstawiła Analizę i ocenę struktury osób bezrobotnych z powiatu elbląskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu za okres 12 miesięcy 2008 r. (Załącznik Nr 8 do protokołu).


Analiza i ocena struktury osób bezrobotnych z powiatu elbląskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu za okres 12 miesięcy 2008 r. uzyskała pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.
Po wysłuchaniu Analizy nikt z Radnych nie zabrał głosu.
Ad pkt 13.

W tym punkcie Rada Powiatu przyjęła Informację nt. realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informację nt. wykorzystania środków Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w 2008 roku (Załącznik Nr 9 do protokołu).


Pan Przewodniczący dodał, że powyższa Informacja także uzyskała pozytywną opinię merytorycznej komisji - Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.
Po wysłuchaniu Informacji nikt z Radnych nie zabrał głosu.
Pan Przewodniczący –„Rada Powiatu w Elblągu bardzo wysoko ocenia pracę Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu. Żałujemy, że odeszła Pani od nas, ale jest pani po sąsiedzku, nie odeszła Pani daleko. Chcemy podziękować Pani i pracownikom za wszystko to co robicie na rzecz zmniejszenia bezrobocia, na walkę z tym bezrobociem. Gdyby nie Wasza praca życie tych wielu ludzi wyglądałoby inaczej, po prostu gorzej. Za to wszytko co robicie Rada Powiatu Elbląskiego Pani i pracownikom bardzo dziękuje”.

Ad pkt 14.

Następnie rozpatrzono Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w 2008 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009 (Załącznik Nr 10 do protokołu).


Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w 2008 roku wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009 uzyskało pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.
Pan Janusz Lichacz – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu złożył Radzie Powiatu Sprawozdanie oraz wykaz potrzeb.
Po wysłuchaniu Sprawozdania nikt z Radnych nie zabrał głosu.
Pan Przewodniczący – „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na takim bardzo delikatnym obszarze, ale niezbędnym dla życia tego powiatu. To co robicie na rzecz ludzi, którzy potrzebują pomocy jest nie do przecenienia. Pańska rola, jako inicjatora wielu działań na rzecz pomocy ludziom, którzy niestety nie dają sobie rady w życiu jest wielka. Wielka rola jest też Pańskich pracowników i wszystkim Państwu, za to wszystko Rada Powiatu składa serdeczne podziękowania.
Ad pkt 15.
W tym punkcie obrad przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał przesłanymi w materiałach sesyjnych. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekty uchwał zostały zarekomendowane przez Zarząd Powiatu w Elblągu i uzyskały pozytywne opinie merytorycznych komisji Rady Powiatu.
Ad. pkt 15.1. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego uchwała została podjęta - 17 głosami za, przy ustawowym składzie Rady 17osób i obecnych podczas głosowania 17 radnych.
Uchwała stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu (zgodnie z rejestrem uchwale nadano Nr XXI/27/09).
Ad. pkt 15.2. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XVIII/70/08 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok.
Pani Skarbnik Powiatu Pani Edwarda Mazurkiewicz przedstawiła zmiany w budżecie jakie zaszły od momentu przekazania Radnym projektu uchwały (Załącznik Nr 12 do protokołu).
Następnie Pani Halina Chabowska - Pędrak Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu przedstawiła pozytywną opinię Komisji w sprawie planowanych zmian budżetu na rok 2009( Załącznik Nr 13 do protokołu).
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały z uwzględnieniem zmian pod głosowanie, w wyniku którego uchwała została podjęta - 17 głosami za, przy ustawowym składzie Rady 17 osób i obecnych podczas głosowania 17 radnych.
Uchwała stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu (zgodnie z rejestrem uchwale nadano Nr XXI/28/09).
Ad. pkt 15.3. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Elbląskiego za 2008 rok oraz …………………absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu.
Pan Przewodniczący stwierdził, że z ponad miesięcznym wyprzedzeniem Radni otrzymali Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu elbląskiego za rok 2008. W dniu 4 marca 2009 roku wpłynęła uchwała Nr IV -0120-55/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu elbląskiego za 2008 rok. Wpłynęła także uchwała Nr IV-0120-139/09 z dnia 9 kwietnia 2009 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego przez Przewodniczącego Rady wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
Pani Skarbnik zapoznała Radnych z projekcją multimedialną przedstawiającą wykonanie budżetu powiatu elbląskiego za 2008 rok.
Pani Halina Chabowska - Pędrak Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu przedstawiła pozytywne stanowisko Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu elbląskiego za 2008 rok (Załącznik Nr 15 do protokołu).
Następnie Pan Józef Szymczuk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblągu zapoznał Radych z pozytywnym stanowiskiem Komisji w tej sprawie (Załącznik Nr 16 do protokołu).
Przewodniczący Rady zaprosił Radnych do dyskusji w powyższej sprawie.
Ponieważ nikt z Radnych nie zabrał głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu elbląskiego za 2008 rok oraz …………………………… absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu pod głosowanie, w wyniku którego - 17 głosami za Zarząd Powiatu w Elblągu uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu elbląskiego za 2008 rok, przy ustawowym składzie Rady 17 osób i obecnych podczas głosowania 17 radnych.
Przewodniczący Rady złożył podziękowania i gratulacje dla Zarządu Powiatu w Elblągu za wysiłek włożony w prawidłową realizację budżetu.

Uchwała stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu (zgodnie z rejestrem uchwale nadano Nr XXI/29/09).


Obrady Sesji opuścili Radny Pan Marek Zamojcin i Pan Krzysztof Gago – stan radnych 15.
Ad. pkt 15.4. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego uchwała została podjęta - 13 głosami za, przy 2 głosach przeciw, przy ustawowym składzie Rady 17 osób i obecnych podczas głosowania 15 radnych.
Uchwała stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu (zgodnie z rejestrem uchwale nadano Nr XXI/30/09).
Ad. pkt 15.5. w sprawie zamiany zasad przyznawania radnym diet i zwrotu kosztów podróży.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego uchwała została podjęta - 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, przy ustawowym składzie Rady 17 osób i obecnych podczas głosowania 15 radnych.
Uchwała stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu (zgodnie z rejestrem uchwale nadano Nr XXI/31/09).
Ad. pkt 15.6. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Dobrze przygotowana prezentacja to do sukcesu droga realna” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.


Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego uchwała została podjęta - 15 głosami za, przy ustawowym składzie Rady 17 osób
i obecnych podczas głosowania 15 radnych.

Uchwała stanowi Załącznik Nr 20 do protokołu (zgodnie z rejestrem uchwale nadano Nr XXI/32/09).


Ad. pkt 15.7. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Podniesienie poziomu języka angielskiego zawodowego szansą na rozwój zawodowy uczniów” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego uchwała została podjęta - 15 głosami za, przy ustawowym składzie Rady 17 osób
i obecnych podczas głosowania 15 radnych.
Uchwała stanowi Załącznik Nr 21 do protokołu (zgodnie z rejestrem uchwale nadano Nr XXI/33/09).
Ad. pkt. 8.8. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/4/05 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.


Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego uchwała została podjęta - 15 głosami za, przy ustawowym składzie Rady 17 osób
i obecnych podczas głosowania 15 radnych.
Uchwała stanowi Załącznik Nr 22 do protokołu (zgodnie z rejestrem uchwale nadano Nr XXI/34/09).
Ad pkt 16.

Pan Starosta – „Częściową informację udzieliłem odpowiadając na pytanie dotyczące „schetynówek”, natomiast będziemy realizowali jeszcze inwestycje drogowe z działania 5.1.6. i z programu operacyjnego projektów kluczowych związanych z rozwojem Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego i te terminy przekaże Pan Łukaszuk”.

Pan Marian Łukaszuk – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – „Dla przypomnienia w „schetynówkach” mamy wpisanych pięć zadań. W projekcie podstawowym Milejewo – Ogrodniki, Łęcze - Nadbrzeże, Surowo-Sałkowice.
I drugi z wniosków rezerwowych, który również dostał taką samą ilość punktów tj. Bielnik I -ul. Radomska i Jegłownik. Place budów zostały przekazane, zadanie ma być zrealizowane do 30 września tego roku. Przetarg wygrała firma „Tuga” na te dwa projekty. Chcę również poinformować, że na kwotę 700 tyś. zł. powiat elbląski złożył wniosek w ramach projektu na „schetynówki” na poszerzenie dróg. Dotyczy to wniosku Milejewo – Ogrodniki i Bielnik I - ul. Radomska. W projektach kluczowych mamy trzy zadania: bazę rekreacyjno- wypoczynkową w Buczyńcu i dwie drogi. Baza rekreacyjna w Buczyńcu realizacja w tym roku do 30 września. Droga Śliwice – Jelonki w 2013 r. Droga Wysoka – Stare Dolno przez Powodowo 2012 r. W Regionalnym Programie Operacyjnym 5.1.6 umowa została już podpisana. Jest realizacja zadania na dwa lata. Pierwszy etap jest to przebudowa drogi z Kazimierzowa do skrzyżowania z drogą z Helenowem przez miejscowość Adamowo Osiedle – realizacja w tym roku. W roku 2010 jest realizacja zadania tj.remont 12 km drogi od Starego Dolna poprzez Brudzędy Zwierzno do Różan. Również został złożony wniosek na Majewo –Milejewo, na ponad 6 mln., czekamy na jego rozstrzygnięcie”.

Pan Przewodniczący - „Czy odpowiedź wyczerpuje pytanie?”

Radny Jerzy Romanowski – „Jeszcze jedno pytanie, co z następnym etapem bo kilka inwestycji mamy w etapach realizowane, dokładnie dwie, więc pytanie co z następnym etapem i kiedy?”

Pan Starosta – „Jak zaczęliśmy pierwszy etap to w 2010 roku planujemy złożyć wniosek na drugi etap i rozstrzygnięcie nastąpi po rozpatrzeniu naszych wniosków. Termin składania wniosków jest w połowie sierpnia i w tym terminie złożymy. Być może jeszcze złożymy na jakieś inne drogi. W tej chwili robimy bilans naszych możliwości ekonomicznych i w zależności jak ten bilans wypadnie będziemy planowali na rok 2010 i 2011 również do „schetynówek” jako benificent główny będziemy występować. Natomiast proponujemy przejęcie gminom tych dróg powiatowych, które uważają, że są one najważniejsze strategicznie, a nie mogą się zmieścić w portfelu zamówień powiatu ze względu na ograniczone możliwości finansowe. Proponujemy, żeby gminy te wystartowały do puli gminnej ze „schetynówek” z partycypacją powiatu i wtedy mamy możliwość ubiegania się do puli 64 mln. a nie 32 jak to było w roku 2009.

Radny Pan Jerzy Romanowski –„Jeszcze chodzi mi o sprawy kadrowe, czy już jest osoba w Zarządzie Dróg, która zajmuje się zamówieniami publicznymi?”.

Pan Starosta –„Pan Dyrektor dostał upoważnienie i odpowie na to pytanie”.
Pan Marian Łukaszuk – „Takie przyzwolenie było w związku z tym zatrudniłem zastępcę dyrektora, który bezpośrednio nadzoruje wszystkie te inwestycje, przygotowanie dokumentacji, całą tą stronę techniczną. Mam jeszcze jedno miejsce jeśli chodzi o specjalistę do tych spraw. Obecnie trwają rozmowy i myślę, że do 15 maja br. zostanie ten temat sfinalizowany. Interesują mnie osoby już przygotowane, ponieważ osób nieprzygotowanych lub zaczynających jest w tej chwili więcej, natomiast przygotowanych nie. Trwają rozmowy z Panią z Elbląga.
Ad pkt 17.

W sprawach różnych - Pan Przewodniczący przypomniał Państwu Radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za rok 2008 w terminie do30 kwietnia 2009 r.
Następnie głos zabrał Pan Wicestarosta – „ Ja mam dwie sprawy do tego co mówił Pan Dyrektor Łukaszuk. Mam tutaj zestaw dróg już wyremontowanych to jest pokłosie tych czterech brygad, które pracują w terenie na około 600 km, jak wiecie 140 km mamy już po bieżącym remoncie razem z odkrzaczeniem. Gdybyście chcieli taką informacje mieć to ją mam i Pan Dyrektor również. Możemy skserować, taka wiedza radnym niektórym może się przydać. Druga sprawa to refleksja po sesji po kilku latach pracy. Wszyscy pracujemy w samorządach od kilku, albo kilkunastu lat. Powiat ma dwie takie sztandarowe rzeczy lub miejsca, którymi się chwali tj. kanał, jak wiecie wiele dla kanału zrobiliśmy i w zasadzie już tam się sprawa sama kręci i może być już tylko lepiej. Natomiast druga sprawa taka wielka, ale przykra to jest Zalew Wiślany i wody, a przecież to jest szansa dla nas, dla powiatu i dla Suchacza, Tolkmicka i Kadyn. Tutaj w tej kwestii też samorządy wiele zrobiły, związki gmin, ale wydaje się, że trzeba by zadziałać. I mnie serce boli, ale jeszcze bardziej boli kolegę Zbyszka, który mieszka w Tolkmicku, a on tak się składa jest szefem komisji resortowej i gdyby można prosić Zbyszka żeby w imieniu koleżanek i kolegów radnych coś na komisji pomyślał, żebyśmy ruszyli z jakimś programem powiatowym, albo konferencją jakąś naukową, albo sympozjum. Coś musimy w tej kwestii zrobić, bo tu jest fajny pomysł na życie dla naszych mieszkańców na przyszłość w obliczu Cieśniny Pilawskiej, która ruszy i może przekopu. Musimy być przygotowani, a nad jakością wód warto się jeszcze pokłonić”.
Ad pkt 18.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXI Sesji Rady Powiatu w Elblągu Przewodniczący Rady Pan Ryszard Zagalski ogłosił jej zakończenie o godz. 13.55.
Nośnik z nagraniem obrad sesji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Zagalski

Protokołowała:

Ewa KarpowiczP R O T O K Ó Ł Nr XVI/08

XVI Sesji Rady Powiatu w Elblągu

odbytej w dniu 14 listopada 2008 r.

w Elblągu, przy ul. Saperów 14 a

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Zakończono o godz.10.35.


Otwarcia XVI Sesji Rady Powiatu w Elblągu dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Zagalski. Przywitał naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek organizacyjnych, media oraz zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 15 Radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały oraz decyzje.
Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do protokołu

Ad pkt 2.

W tym punkcie Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji (mamy już za sobą).

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie protokołu XV Sesji Rady Powiatu w Elblągu.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IX/93/07 Rady

Powiatu w Elblągu z dnia 28 września 2007 roku w sprawie przyjęcia

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Elbląskiego na lata 2007-2013.

5. Zakończenie Sesji.

W tym miejscu na obrady sesji przybył Pan Piotr Hajdukonis - stan radnych 16.


Ad pkt 3.

W tym punkcie nastąpiło przyjęcie protokołu XV Sesji Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 września 2008 roku. Protokół został przyjęty 16 głosami za.


Ad pkt 4.

Przewodniczący Rady – „Przyczyna dla której zwołałem dzisiejszą sesję jest powszechnie znana. Spotykaliśmy się tu na komisjach. Sprawa była dyskutowana w wielu gremiach, toteż życzę sobie i Państwu szybkich i sprawnych obrad. Przedmiotem naszych obrad jest analiza projektu uchwały, którą Państwo otrzymaliście, a dotyczy jednej sprawy, ale co tu kryć bardzo ważnej. Jak Państwo wiecie kilka tygodni temu rząd uchwalił Narodowy program przebudowy dróg lokalnych na lata 2008-2011”. Stwarza on nowe perspektywy i nowe możliwości wyremontowania i wybudowania dróg na terenie całego naszego kraju. Przebudowało to używając takiego języka cały mechanizm myślenia i dotychczas zaplanowany Wieloletni Plan Inwestycyjny Rady Powiatu. To też sprowokowało nas
i proponujemy Wysokiej Radzie zmianę Wieloletniego Panu Inwestycyjnego, ponieważ nadarza się okazja skorzystania z tych samych pieniędzy w inny lepszy bardziej efektywny sposób. Udzielam głosu Panu Staroście”.

Pan Starosta Elbląski Sławomir Jezierski- „Parę tygodni temu Rada Ministrów podjęła uchwałę o Narodowym programie modernizacji dróg lokalnych. I to dosłownie było kilka tygodni temu bo taka uchwała była podjęta w dniu 28 października 2008 r. W tym czasie sytuacja rozwijała się bardzo dynamicznie. Staraliśmy się najlepiej jak to możliwe przygotować się do tego, żeby aplikować o środki z tego programu, chociaż nie mieliśmy pełnej wiedzy jaką kwotą na poszczególne powiaty będzie dysponował wojewoda. Okazało się, że ta kwota to jest 62,5 mln zł. na województwo, z której połowa to są środki przeznaczone dla gmin, a połowa dla powiatów. Z tym, że do tej kwoty aplikować będą mogły również miasta grodzkie na prawach powiatu, czyli miasto Elblag, miasto Ełk i Olsztyn oraz te miasta, które są również gminami. Mogą one aplikować zarówno na drogi gminne jaki i powiatowe. Stąd też pula na drogi powiatowe 31 mln. zł., która teoretycznie by przypadała musiałby być zmniejszona o środki, które będą mogły być przeznaczone na inwestycje w miastach, które są również gminami i powiatami. I jeżeli by trwały rozmowy z wojewodą i żeby uchwalić jaka kwota na powiaty przypadnie no i na powiaty województwa warmińsko – mazurskiego, że ta duża pula będzie pomniejszona o 4 mln. 2 mln z puli gminnej i 2 mln z puli powiatowej będzie na powiaty grodzkie, a pozostała część na powiaty ziemskie i ta pula zostanie podzielona na poszczególne powiaty według algorytmu liczba – wielkość środków przypadającą na 1 km drogi powiatowej, którą zarządza powiat. W naszym przypadku, my mamy 552 km dróg powiatowych. Z tego algorytmu wynika, że możemy liczyć na 1.883.000 ze strony wojewody na drogi powiatowe. Dokładając drugie tyle z własnego budżetu, ale oczywiście możemy dołożyć więcej, ale gdyby przyjąć kryterium takie, że 50% to możemy zrealizować zdania za od 1.900.000 do 3.000.000 średnio licząc. Co oczywiście stawia nas w takiej sytuacji, że wszystkie te wnioski, które zostały zaproponowane do WPI nie będą mogły być zrealizowane w systemie finansowania 50% na 50%. Oczywiście udział finansowy samorządu może być większy niż 50% jeżeli chce się zrealizować i być może podjęcie tego typu decyzji Wysokiej Radzie zaproponuję, ale dopiero przy procedowaniu nad budżetem powiatu. Przewidujemy zrealizować taką propozycję. Zarząd przedłożył propozycję, aby sesja budżetowa odbyła się 29 grudnia br. A przedtem odbyłaby się procedura związana z przygotowaniem do podjęcia budżetu. Na dzień dzisiejszy przygotowany jest projekt Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IX/93/07 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 września 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Elbląskiego na lata 2007-2013, który był przyjmowany na początku kadencji we wrześniu 2007 i w tym WPI znalazła się w zasadzie jedyna, a nawet część drogi, która również została zgłoszona przez gminę Milejewo i Tolkmicko do tego programu. Bo pozostałe, które zostały zgłoszone w tym WPI nie były ujęte. Chciałem przypomnieć, że w tworzeniu WPI brały udział gminy, i organizacje pozarządowe. Było to poddawane konsultacjom, odbywały się warsztaty i zmieniono także uchwałę w sprawie strategii rozwoju powiatu. Ale w tamtym czasie te drogi nie zafunkcjonowały jeszcze jako drogi, które są ważne z punktu widzenia w szczególności mieszkańców gmin, ale również my jako zarząd tych dróg nie proponowaliśmy. Zmieniła się sytuacja jakościowo w momencie kiedy stworzyła się szansa na pozyskanie środków w ramach partnerstwa, co ma być preferowane przy ocenie wniosków, bo komisja, która będzie oceniała wnioski powołana przez wojewodę będzie oceniała je pod względem formalnym i merytorycznym. Względy formalne są, że jeżeli któreś z kryteriów formalnych nie będzie spełnione to będzie od razu odrzucane i pod względem merytorycznym wcale nie będzie rozpatrywane. Mógłby to być najlepszy wniosek, ale jeżeli nie będzie spełniał kryterium formalnego to po prostu nie przejdzie. Żeby zapobiec takiej sytuacji zarząd wystąpił do Pana Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej, ażeby spełnić to kryterium formalne, a to kryterium formalne wynika z uchwały rządowej i jest zawarte również we wzorze wniosku jaki mamy składać. Musimy między innymi przedłożyć wojewodzie zgłoszenie i pozwolenie na budowę jeśli chodzi o drogę, umowy o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia i uchwałę organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków na realizacje projektów. Na dzisiejszym etapie mamy uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu na rok 2009, w którym to projekcie przedsięwzięcia zaproponowane do zmiany WPI zostały już zapisane. Projekt budżetu został już przekazany Panu Przewodniczącemu Rady i wysłany do regionalnej Izby Obrachunkowej, ale nie mamy uchwały organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków na realizację przewidzianych projektów. I tą dzisiejszą uchwałą chcemy spełnić wymóg formalny niezbędny do złożenia wniosków aplikujących środki z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”. Oczywiście przyjęcie przez Wysoką Radę dziś powyższej uchwały nie oznacza wcale, że jak powiedziałem na wstępie, te wszystkie wnioski będą realizowane. Mogą być bowiem realizowane tylko te i w takim zakresie w jakim po pierwsze uzyskamy dofinansowanie od wojewody, w jakim uzyskamy dofinansowanie ze strony gmin, które zgłosiły się do partycypowania w kosztach pokrycia zarządcy drogi czyli powiatu, no i po drugie ewentualnie pod warunkiem, że w uchwale budżetowej możemy ją zmienić jak będzie brakowała jakaś kwota do tego, żeby z dofinansowaniem wojewody i dofinansowaniem gminy jeszcze jakąś drogę zrobić kwotą, która będzie mogła się mieścić w naszym budżecie ostatecznie przyjętym przez Wysoką Radę w grudniu tego roku. Ale jak powiedziałem dzisiejsza uchwała daje tylko możliwość zrealizowania tych przedsięwzięć, otwiera furtkę która będzie tylko uchylona, a ostatecznie może być ewentualnie otwarta jak te wszystkie warunki zostaną spełnione. Jest jeszcze szansa związana z tym, że porozumienie techniczne powiatów z województwa warmińsko – mazurskiego przewiduje, że jeżeli któryś z powiatów z różnych względów np. braku środków, czy braku porozumień z gminami, braku dokumentacji nie złożyły swojej aplikacji, swojego wniosku do wojewody to ta część środków przypadająca na ten powiat jakby zarezerwowana dla tego powiatu to, żeby nie tracił tych środków może scedować uprawnienia na rzecz innego powiatu w drodze porozumienia. Oczywiście powiat, który skorzysta ze zwiększonej puli środków w kolejnym roku 2010 lub 2011 musiałby tę swoją pulę zmniejszyć o te pożyczone środki, co wydaje się rozwiązaniem bardzo demokratycznym i na pozór sprawiedliwym, aczkolwiek ograniczonym pewną dozą niepewności co do tego czy na przykład program będzie realizowany w 2010, czy z kwotą jednego miliarda, czy może większą, a może mniejszą, a może żadną, a może ten rząd upadnie – nie wiadomo. Więc moim zdaniem należy w 2009 roku wykorzystać wszystkie maksymalne możliwości, żeby zrobić jak największy użytek z tych środków i jak najwięcej efektu żeby z tego było. I w związku z tym poszukałem w powiatach województwa warmińsko – mazurskiego takiej możliwości, żeby inny powiat mógł przekazać swoje uprawnienia w 2009 na rzecz naszego powiatu. W zasadzie wszystkie powiaty z wyjątkiem jednego przystępują w porozumieniach z samorządami gminnymi do tego programu, żeby zwiększyć swój potencjał finansowy jeśli chodzi o udział własny. Nie będzie występował tylko, bo taką złożyła deklarację Pani Starosta powiatu węgorzewskiego i dzisiaj drogą e-mail po uprzedniej rozmowie telefonicznej, przekazaliśmy porozumienie, że 582.000 Ona może nam pożyczyć na rok 2009 oczywiście pod warunkiem, że oddamy tą swoją pulę w roku 2010. Czyli gdybyśmy z niej skorzystali w roku 2010 byśmy mieli 1.300.000 i można by je było aplikować oczywiście szukając też innych źródeł dofinansowania. Chciałbym poinformować Wysoką Radę, że podpisałem porozumienia z gminami, które zgłosiły akces do realizacji tego programu w ramach partnerstwa i to są gminy, które ujęte są w tym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, za wyjątkiem jednego porozumienia którego nie podpisałem mianowicie porozumienia z Panem Burmistrzem Pasłęka. Te porozumienie wpłynęło w dniu wczorajszym. Jest ono podpisane przez Pana Burmistrza i z tego co wiem to jest już uchwała Rady Miasta i Gminy o upoważnieniu Pana Burmistrza o partycypacji w kosztach realizacji zadania Surowe – Sałkowice – Cieszyniec i są tam podane kwoty. Nie podpisałem tego porozumienia bo ono wpłynęło jako ostatnie. Spotykaliśmy się z gminami i na tym spotkaniu, które odbyło się przed oddaniem do użytku boiska Orlika pan burmistrz wtedy nie znalazł czasu, żeby na posiedzeniu zarządu tam się zjawić i miał potem dokonać koniecznych uzgodnień z radcą prawnym. Jak państwo słyszeliście z mojej wcześniejszej informacji kwota 1.883.000 gdyby się ona ostała, bo jest to w tej chwili realna kwota, do której możemy realnie aplikować, bo nie została ona jeszcze zwiększona o te 582.000, bo nie mamy jeszcze zwrotnego podpisanego porozumienia ze starostą węgorzewskim, to ta kwota i tak nie wystarczy, żeby złożyć jeden wniosek, który spełnia moim zdaniem i zdaniem zarządu kryteria związane z aplikowaniem do tego programu. Mam tu na myśli drogę, która jest wpisana w pkt.10 WPI Ogrodniki – Milejewo – Nadbrzeże – Łęcze. Jest to droga nr 1132N. Jest to droga łącząca dwie drogi wojewódzkie nr 503 i 504 i z udziałem samorządów gminnych tj. gmin Milejewo i Tolkmicko w 1/3 udziału własnego. Mam przed sobą uchwałę Rady Gminy Milejewo Nr XX/100/08 z 12 listopada 2008 r., która gwarantuje udzielenie pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej na rok 2009 w kwocie 666.500 zł, a w 2010 kwoty 500.000 zł. Mam również uchwałę Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XXV/176/08 z dnia 14 listopada 2008 r., bo o godz. 8.00 dziś obyła się sesja w Tolkmicku. Mam też uchwalę Rady Gminy Gronowo Elbląskie Nr XVI/117/08 z dnia 13 listopada 2008 r. i Gminy Elblag Nr XXI/113/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej i chodników Nr 1108 Bielnik Pierwszy – Elblag km 2+400 – 4+500, 2,1 km” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu. Nie ma jeszcze uchwały Rady Miasta w Pasłęku. W związku z tą okolicznością to tego porozumienia nie podpisałem, bo ona mogła by być podpisana jeżeli udało by się podpisać porozumienie ze Starostą Bartoszyckim, który zasygnalizował w rozmowie telefonicznej, że być może swojej całej puli nie wykorzysta albo wcale nie będzie się ubiegał. Być może, że w związku z porozumieniem z powiatem węgorzewskim ta kwota nasza się zwiększy i jeżeli w budżecie znajdziemy jakieś pieniądze na dofinansowanie to może jeszcze oprócz tej drogi milejewskiej może jeszcze jeden wniosek udałoby się skonstruować. Na dzień dzisiejszy to nie mogę jednoznacznie powiedzieć bo nie mam formalnych podstaw do tego żeby powiedzieć które, ale na pewno będziemy się starli wybrać takie wnioski, które będą miały jak największe szanse zrealizowania i takie szanse będzie mógł mieć wniosek gminy Elblag, ponieważ 5 partnerów gospodarczych przy tej drodze zadeklarowało swój udział finansowy, każdy po 10.000 zł. Pani Wójt ma na piśmie stosowne oświadczenie, na razie bez formalnych porozumień. I to by były te najważniejsze informacje, ale najważniejsze jest to żeby spełnić wymóg formalny i nie zamykać sobie drogi do aplikowania jednym, albo dwoma, lub trzema wnioskami. W zależności od tego jak się rozwinie sytuacja to żeby mieć pewność, że formalne wymogi będziemy spełniali, w szczególności, że będzie uchwała organu stanowiącego o ujęciu tych projektów w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym”.
Przewodniczący Rady – „Na posiedzeniu wspólnym komisji omawiany dziś projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Stałych Komisji Rady Powiatu. Chciałbym tylko dodać, że Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” stwarza nowe możliwości i cieszy to, że z tych możliwości wszyscy chcemy skorzystać, dlatego przystępujemy do głosowania.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/93/07 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 września 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Elbląskiego na lata 2007-2013, pod głosowanie, w wyniku którego uchwała została podjęta - 16 głosami za, przy ustawowym składzie Rady 17osób i obecnych podczas głosowania 16 radnych.
Uchwała stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu (zgodnie z rejestrem uchwale nadano Nr XVI/56/08)
Przewodniczący Rady –„Wyczerpaliśmy porządek dzisiejszych obrad. Nie nazywamy tego sesją nadzwyczajną, ale sesja była zgłoszona na tę okoliczność i bardzo się cieszę, że radni ze zrozumieniem odnieśli się do zagadnienia i stawili się wszyscy punktualnie. Dziękuję radnym za uczestnictwo. Panu Staroście i służbom za przygotowany materiał. Gościom i mediom za życzliwą opinię. Następną sesję Rady Powiatu zwołuję na dzień 28 listopada br. i będzie ona wypełniona pełnym porządkiem obrad.
Ad pkt 5.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Elblągu Przewodniczący Rady Pan Ryszard Zagalski ogłosił jej zakończenie


o godz. 10.35.
Nośnik z nagraniem obrad sesji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard ZagalskiProtokołowała:

Ewa Karpowicz
: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz

Pobieranie 134.32 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna