Protok ó ł Nr xxvi/04 z sesji Rady Powiatu w Starachowicach odbytej w dniu 28 czerwca 2004 rokuPobieranie 254.56 Kb.
Strona1/6
Data09.05.2016
Rozmiar254.56 Kb.
  1   2   3   4   5   6


P r o t o k ó ł Nr XXVI/04

z sesji Rady Powiatu w Starachowicach

odbytej w dniu 28 - czerwca - 2004 roku

Przewodniczący Rady Powiatu - Jan Kosiela otworzył o godz. 900 XXVI sesję Rady Powiatu w Starachowicach.


Przewodniczący Rady Powiatu przywitał zaproszonych na sesję gości
oraz przybyłych radnych stwierdzając, że na 21 radnych w sesji udział bierze
18 radnych - wobec powyższego Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszego protokółu.

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę radnego Bronisława Palucha. Wobec braku sprzeciwu ze strony radnych stwierdził, że kandydatura ta została przez Radę przyjęta.
W tym miejscu Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad
w następujących punktach:


 1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 6. Funkcjonowanie Służby Zdrowia w Powiecie starachowickim.

 7. Informacja o sytuacji finansowej ZOZ-ów po 5 miesiącach 2004 roku.

 8. Informacja na temat przebiegu likwidacji Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania
  rzeczowo- finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Starachowicach przy ul. Radomska 70.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Restrukturyzacji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70.

 11. Informacja na temat bieżącej działalności i zamierzeniach programowych Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. J.Pazdura w Starachowicach.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach za rok 2003.

 13. Sport, kultura fizyczna - możliwości promocji i rozwoju.

 14. Działalność uczniowskich klubów sportowych oraz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.

 15. Sprawozdanie na temat stanu i struktury bezrobocia na terenie Powiatu starachowickiego.

 16. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie Powiatu starachowickiego na 2004 rok.

  2. uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu starachowickiego, którego integralną częścią jest Plan gospodarki odpadami z uwzględnieniem powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest -

  3. zatwierdzenia „Koncepcji programowej inwestycji drogowych o znaczeniu ponadlokalnym na terenie Powiatu starachowickiego.

  4. wprowadzenia zmian do uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/210/2000 z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu starachowickiego.

  5. warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat
   za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

  6. warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat
   za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

  7. zmiany uchwały Nr XXIII/90/04 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia
   25 marca 2004r. w sprawie podziału środków PFRON na poszczególne zadania zmienionej uchwałą Nr XXV/207/04 Rady Powiatu z dnia
   27 maja 2004r.

  8. sprzedaży na rzecz ZEORK S.A. RZE Ostrowiec Świętokrzyski kabli energetycznych prowadzących od stacji transformatorowej do złącza usytuowanego w pobliżu budynków DPS Kałków - Godów.

  9. zmiany uchwały Nr II/10/02 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia
   2 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu w Starachowicach zmienionej uchwałą
   Nr XIII/108/03 z dnia 04 sierpnia 2003 roku i uchwałą Nr XVII/148/03
   z dnia 20 października 2003 roku.

 17. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

 18. Wnioski i oświadczenia radnych.

 19. Ustalenie terminu następnej sesji Rady Powiatu.

 20. Zakończenie obrad.


Ad. 2

Punkt ten dotyczył rozpatrzenia wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.


Pan Starosta Andrzej Maciąg zaproponował w imieniu Zarządu, aby wnieść do porządku obrad w punkcie 16-tym podpunkt „a” podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków bieżących, majątkowych i inwestycyjnych w 2004 roku.
Radny Cezary Berak zapytał cyt. „Czy nie powinno się wprowadzić punktu: zatwierdzenie planu pracy Komisji na następne półrocze?”

Następnie stwierdził, iż jest zadowolony z obecności przedstawicieli Służby Zdrowia na sesji. Zwrócił się także z prośbą do Wysokiej Rady, aby rozpatrzono


i wprowadzono projekt uchwały opracowanej przez opozycję o następującym brzmieniu: w sprawie podjęcia działań zmierzających do pozyskania z nadwyżki budżetowej państwa kwoty niezbędnej do zakończenia inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala”. W tym miejscu radny odczytał treść przedmiotowego projektu uchwały:
§1 - brzmiałby następująco: zobowiązuje się Zarząd Powiatu do wystąpienia
do posłów i senatorów reprezentujących województwo świętokrzyskie z żądaniem uzasadniającym konieczność zwiększenia dotacji celowej na rozbudowę Szpitala
w Starachowicach, poprzez powodowanie podziału nadwyżki budżetowej państwa, uwzględniając brakujące środki na dokończenie wyżej wymienionej inwestycji
tj. zwiększenie dotacji o dodatkowe 13.000.000 zł, co umożliwi przeniesienie działalności leczniczej, medycznej do nowych obiektów.

§2 - wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu,

§3- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Następnie radny poinformował, iż pomysł przedłożenia tego typu uchwały powstał na spotkaniu, na które pan Krzysztof Lipiec zaprosił przedstawiciela Sejmu – pana posła z Prawa i Sprawiedliwości, reprezentującego Komisję Zdrowia, który podpowiedział, że przewidywany jest podział nadwyżki.
Pan Starosta Andrzej Maciąg powiedział, iż Zarząd w tym zakresie podjął pewne kroki, nie mniej jednak taka uchwała może poprzeć jeszcze bardziej działania Zarządu.
Wobec powyższego Przewodniczący Jan Kosiela poddał pod rozwagę Wysokiej Rady wprowadzenie do porządku obrad jako podpunktu „16 a”- projektu uchwały
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków bieżących, majątkowych i inwestycyjnych w 2004 roku.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Powiatu jednogłośnie wprowadziła niniejszy punkt do porządku obrad sesji.


Następnie Przewodniczący Jan Kosiela poddał pod rozwagę Wysokiej Rady wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do pozyskania z nadwyżki budżetowej państwa kwoty niezbędnej
do zakończenia inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Powiatu jednogłośnie wprowadziła niniejszy punkt do porządku obrad sesji.Przewodniczący Jan Kosiela zaproponował, aby powyższy podpunkt stanowił punkt „16 k” porządku obrad.
Przewodniczący Jan Kosiela poddał pod rozwagę Wysokiej Rady wprowadzenie do porządku obrad punktu „16 l” w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na II półrocze.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Powiatu jednogłośnie wprowadziła niniejszy punkt do porządku obrad sesji.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek
obrad XXVI sesji Rady Powiatu po zmianach:


 1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 6. Funkcjonowanie Służby Zdrowia w Powiecie starachowickim.

 7. Informacja o sytuacji finansowej ZOZ-ów po 5 miesiącach 2004 roku.

 8. Informacja na temat przebiegu likwidacji Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania
  rzeczowo- finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Starachowicach przy ul. Radomska 70.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Restrukturyzacji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70.

 11. Informacja na temat bieżącej działalności i zamierzeniach programowych Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. J.Pazdura w Starachowicach.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura
  w Starachowicach za rok 2003.

 13. Sport, kultura fizyczna- możliwości promocji i rozwoju.

 14. Działalność uczniowskich klubów sportowych oraz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.

 15. Sprawozdanie na temat stanu i struktury bezrobocia na terenie Powiatu starachowickiego.

 16. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków bieżących, majątkowych i inwestycyjnych w 2004 roku.

 2. zmian w budżecie Powiatu starachowickiego na 2004 rok.

 3. uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu starachowickiego, którego integralną częścią jest Plan gospodarki odpadami z uwzględnieniem powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest -

 4. zatwierdzenia „Koncepcji programowej inwestycji drogowych o znaczeniu ponadlokalnym na terenie Powiatu starachowickiego.

 5. wprowadzenia zmian do uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/210/2000 z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu starachowickiego.

 6. warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat
  za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

 7. warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat
  za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

 8. zmiany uchwały Nr XXIII/90/04 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia
  25 marca 2004r. w sprawie podziału środków PFRON na poszczególne zadania zmienionej uchwałą Nr XXV/207/04 Rady Powiatu z dnia
  27 maja 2004r.

 9. sprzedaży na rzecz ZEORK S.A. RZE Ostrowiec Świętokrzyski kabli energetycznych prowadzących od stacji transformatorowej do złącza usytuowanego w pobliżu budynków DPS Kałków- Godów.

 10. zmiany uchwały Nr II/10/02 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia
  2 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu w Starachowicach zmienionej uchwałą
  Nr XIII/108/03 z dnia 04 sierpnia 2003 roku i uchwałą Nr XVII/148/03
  z dnia 20 października 2003 roku.

 11. podjęcia działań zmierzających do pozyskania z nadwyżki budżetowej państwa kwoty niezbędnej do zakończenia inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala”.

 12. przyjęcie planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2004 r.

  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

  2. Wnioski i oświadczenia radnych.

  3. Ustalenie terminu następnej sesji Rady Powiatu.

  4. Zakończenie obrad.Ad. 3
Punkt ten dotyczył sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
Z udzielonej - przez Starostę Andrzeja Maciąga - informacji w przedmiotowym zakresie wynikało, że:


: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy


  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna