Protok ó Ł Nr xxvii/2005Pobieranie 35.99 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar35.99 Kb.P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2005


z Sesji Rady Gminy w Radziejowicach odbytej w dniu 22.06.2005 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Radziejowicach.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1610 i trwała do godz. 1820.

Obecni na posiedzeniu radni oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Ad. 1.

XXVII Sesję Rady Gminy otworzył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Dudkiewicz witając radnych, sołtysów, P. Wójta – T. Kłucińskiego, dyr. Przedszkola Gminnego w Radziejowicach P. M. Wojnarowicz i dyr. ZSP w Kuklówce Radziejowickiej P. I. Skowrońską, radnego Powiatu Żyrardowskiego W. Szustakiewicza, pracowników Urzędu Gminy i wszystkich obecnych.

Stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na 14 radnych obecnych było 10.
Ad. 2.

Wiceprzewodniczący RG A. Dudkiewicz przedstawił proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG Nr XXVI/2005.

 4. Przyjęcie uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXIII/127/2004 z dnia 29.12.2004 r. o uchwaleniu budżetu Gminy na 2005 rok.

 5. Przyjęcie uchwały w spr. zmiany uchwały Nr I/4/2002 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 23.11.2002 r. w sprawie określenia warunków płacy Wójta Gminy Pana Tadeusza Kłucińskiego.

 6. Przyjęcie uchwały dot. obwodów głosowania (dotyczy wsi Krzyżówka i Pieńki – Towarzystwo)

 7. Przyjęcie uchwały w spr. utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tartaku Brzózki do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP i wyborów Prezydenckich RP.

 8. Informacja z pracy Wójta w okresie pomiędzy sesjami.

 9. Interpelacje radnych i sprawy różne.

 10. Zakończenie obrad.

Następnie zapytał czy radni mają uwagi do odczytanego porządku obrad ? Uwag nie zgłoszono, więc poprosił o podjęcie głosowania nad jego przyjęciem.

W wyniku głosowania, w obecności 10 radnych:


 • 10 głosami "za"

porządek obrad przyjęto.

Na sesje przybył radny S. Deręgowski (ogółem - 11 radnych)
Ad. 3.

Wiceprzewodniczący RG A. Dudkiewicz zapytał radnych o uwagi do protokołu z poprzedniej sesji RG Nr XXVI/2005 ? Uwag nie zgłoszono, więc poprosił o głosowanie nad jego przyjęciem.

W wyniku głosowania, w obecności 11 radnych:


 • 11 głosami "za"

protokół Nr XXVI/2005 przyjęto.
Ad. 4.
Na posiedzenie przybyła radna A. Majchrzak i radny K. Bielawski (ogółem – 13 radnych)

Wiceprzewodniczący RG A. Dudkiewicz poprosił P. Skarbnik o wyjaśnia do projektu uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXIII/127/2004 z dnia 29.12.2004 r. o uchwaleniu budżetu Gminy na 2005 rok.

P. Skarbnik T. Jaworska przedstawiła załączniki do projektu uchwały w powyższej sprawie.

Wiceprzewodniczący RG A. Dudkiewicz zapytał o uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, więc odczytał projekt uchwały w tej sprawie. Po jego odczytaniu zaproponował głosowanie nad jego przyjęciem.


W wyniku głosowania, w obecności 13 radnych:

 • 13 głosami "za"

uchwałę przyjęto (uchwała Nr XXVII/147/2005 w zał. do protokołu)

Ad. 5.

Wiceprzewodniczący RG A. Dudkiewcz przedstawił projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr I/4/2002 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 23.11.2002 r. w sprawie określenia warunków płac Wójta Gminy Pana Tadeusza Kłucińskiego. Poinformował o proponowanej zmianie wysokości dodatku specjalnego z 1.000 zł. na 1.400 zł. i że wynika to z opóźnienia przyznania dodatku , ponieważ ustawowo przysługiwał on od marca 2003 r. Wynika to również z zabranej "trzynastki" Wójta od stycznia br.

Radny M. Kruk zapytał kto przeoczył termin przyznania dodatku specjalnego ?

P. Wójt T. Kłuciński odpowiedział, że jeśli ktoś jest winien to tylko on. Sprawa wyniknęła w momencie ustawowo zabranej "trzynastki" od tego roku, gdyż w roku 2004 przysługiwała w 50%.

Wiceprzewodniczący RG A. Dudkiewicz zapytał o uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, więc zaproponował głosowanie nad jego przyjęciem.

W wyniku głosowania, w obecności 13 radnych: • 13 głosami "za"

uchwałę przyjęto (uchwała Nr XXVII/148/2005 w zał. do protokołu)
Ad. 6.

Wiceprzewodniczący RG A. Dudkiewicz odczytał projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Zarządu Gminy Radziejowice z dnia 28.08.1998 r. w sprawie zatwierdzenia numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, które zostaną przeprowadzonone w dniu 11 października 1998 r. Następnie zapytał o uwagi do odczytanego projektu uchwały.

W wyniku głosowania, w obecności 13 radnych:


 • 13 głosami "za"

uchwałę przyjęto (uchwała Nr XXVII/149/2005 w zał. do protokołu)
Ad. 7.

Wiceprzewodniczący RG A. Dudkiewicz odczytał projekt uchwały w spr. utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tartaku Brzózki do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP i wyborów Prezydenckich RP.

Radna K. Szymańska zapytała czy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej mają prawa wyborcze ?

P.O. Sekretarza Gminy J. Olborska wyjaśniła, że tylko osoby ubezwłasnowolnione nie posiadają prawa wyborczego, natomiast obecnie jest powyżej 50 osób mających prawa wyborcze i dlatego jest tworzony odrębny obwód.

Wiceprzewodniczący RG A. Dudkiewicz zapytał o uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, więc poprosił o podjęcie głosowania.

W wyniku głosowania, w obecności 13 radnych: • 13 głosami "za"

uchwałę przyjęto (uchwała Nr XXVII/150/2005 w zał. do protokołu)
Ad. 8.

Radna A. Majchrzak zapytała o sprawę podjęcia uchwały dotyczącej sprzedaży działek położonych we wsi Wręcza i będących własnością Gminy Radziejowice ?

Wiceprzewodniczący RG A. Dudkiewicz zaproponował aby sprawa ta została wyjaśniona w punkcie "Interpelacje radnych i sprawy różne".

P. Wójt udzielił informacji z pracy w okresie pomiędzy sesjami, które dotyczyły: • budowy gimnazjum, obecnie są robione prace ociepleniowe, niebawem będzie budowany dach i prace wykończeniowe. Przyłącze energetyczne zostało wykonane w połowie z budżetu Gminy i w połowie sfinansowane z Zakładu Energetycznego.

 • przebudowy wodociągu w Radziejowicach – wymiana rur azbestowych na plastikowe - interwencje dotyczące spadku ciśnienia wody na osiedlu ul. Cichej w Radziejowicach.

 • przygotowania pełnej dokumentacji inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w Korytowie i centrum Radziejowic (forma przetargu - zapytanie o cenę)

 • odbytego przetargu na wymianę dachu ZSP w Korytowie – wygrała firma P.P.U.H Roman Piechota ze Skierniewic - planowane wejście na budowę to początek lipca br.

 • odbytego przetargu i wyłonienia wykonawcy na budowę dróg destruktem w Budach Starych ( dwie drogi ) i połączenie ulicy Cichej z Lipową , wygrała firma WPRD z Warszawy (prace rozpoczną się prawdopodobnie w czerwcu br.)

 • etapu wyprowadzenia mieszkańców z czworaków w Radziejowicach, w związku z ich przekazaniem na rzecz Domu Pracy Twórczej – zakup dla jednej rodziny naczepy kempingowej z pełnym wyposażeniem, która została zniszczona. P. Wójt poprosił o pomoc w znalezieniu dla tej rodziny mieszkania do wynajęcia na okres roku

Sołtys wsi Budy Mszczonowskie B. Finkelsztajn zaproponowała zakwaterowanie dla tej rodziny w opuszczonym gospodarstwie Pana Jopka, który ma duże zaległości w Gminie.

 • zadłużenia szpitala w Żyrardowie – propozycja aby gminy zobligowały się do pożyczki na lata 2006-2007 w wysokości 26 zł. od mieszkańca (Gmina Radziejowice liczy 4.380 mieszkańców, co daje kwotę pożyczki ok. 100 tys zł.)

 • informacji dotyczącej lepszych wyników rankingu szkół, które otrzymały w granicach 28-30 punktów.

 • informacji dotyczącej planowanych na 21 sierpnia br. dożynek gminnych

 • sesji nadzwyczajnej w spr. podjęcia uchwały dot. Realizacji Projektu inwestycyjnego "Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin „Mazowsza Zachodniego” z Funduszu Spójności


Ad. 9.

Sołtys wsi Adamów -Wieś H. Zieliński zapytał o sprawę wymiany eternitu ?

P. Wójt odpowiedział, że założeniem jest wymiana eternitu do 2030 r. i chodzi o wyliczenie metrów znajdujących się na danym terenie dlatego też są rozdane ankiety do wypełnienia.

Wiceprzewodniczący RG A. Dudkiewicz poinformował, że gminy wykonują raporty celowe i dlatego należy zgłosić przybliżoną ilość eternitu znajdującą się w danym gospodarstwie.

Radna K. Szymańska poprosiła o unormowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej oraz o wycięcie krzewów przy moście jadąc do Tartaku Brzózki, ponieważ ograniczają one widoczność. Ponowiła prośbę o położenie dywanika asfaltowego na ul. Przemysłowej.

Radna A. Majchrzak ponowiła pytanie w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej sprzedaży działek położonych we wsi Wręcza ? Poprosiła o sprawdzenie i wyjaśnienie na jakiej podstawie "OZDY" są pod nadzorem konserwatora zabytków. Przypomniała, iż nie uzyskała odpowiedzi na pytania zadane na sesji kwietniowej i poprosiła o odpowiedź na nie.

Radny P. Paluch zapytał o sprawę rozszerzenia zakresu umowy PKS w związku z prośbą o dowóz dzieci z Bud Mszczonowskich i Słabomierza ?

Mieszkanka wsi Tartak Brzózki Monika Malczak odczytała wniosek dotyczący bezpiecznej drogi do szkoły i uruchomienia autobusu szkolnego dowożącego dzieci ze wsi Tartak Brzózki.

Radca Prawny W. Madej stwierdził, że podjęcie uchwały dot. sprzedaży działek we wsi Wręcza byłoby naruszeniem art. 44 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym tj. "Nabycie mienia komunalnego następuje przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy".

Radna K. Szymańska stwierdziła, że decyzję o sprzedaży podjęłaby Rady Gminy.

Radca Prawny W. Madej poinformował, że w chwili podjęcia takiej uchwały wszelka odpowiedzialność i konsekwencje odszkodowań należałaby do Gminy Radziejowice. Dodał, że decyzja Prezesa Rady Ministrów jest już wydana w tej sprawie.

P. Wójt poinformował, że Prezes Rady Ministrów wydał decyzję o przekazaniu na rzecz Gminy Mszczonów zabudowaną nieruchomość, położoną we wsi Wręcza, w skład której wchodzą oznaczone w ewidencji gruntów działki nr 151, 152 i 270 o łącznej powierzchni 2,23 ha. Od decyzji odwoływaliśmy się ale Prezes Rady Ministrów utrzymał pierwszą decyzje w mocy i w ciągu 30 dni nastąpiło ponowne odwołanie.

Następnie przypomniał, że dla dzieci dojeżdżających z Tartaku Brzózki były kupowane bilety miesięczne, natomiast przy rozszerzeniu zakresu dowozu dzieci ze Słabomierza i Bud Mszczonowskich możnaby zabierać również dzieci z Tartaku. Dzienny koszt dowozu to 120 zł. czyli w skali roku ok. 27.000 zł. Dodał, że istnieje możliwość iż dowóz ten będzie funkcjonował już od października br.

P.O. Sekretarza Gminy J. Olborska zwróciła się do sołtysów o pomoc w przygotowaniu dożynek gminnych a w szczególności wieńców. Poprosiła Wicestarostę Powiatu Żyrardowskiego W. Szustakiewicza o wyjaśnienie sprawy zmiany dyrektora szpitala w Żyrardowie i pobierania zbyt dużej pensji przez P. Krzemińskiego.

Sołtys wsi Kuklówka Radziejowicka S. Pajurkowski zgłosił konieczność odmalowania przejścia dla pieszych przy szkole w Kuklówce Radziejowickiej jak również o posprzątanie przystanków autobusowych. Poprosił o wycięcie krzewów przy trasie grodziskiej.

P.O. Sekretarza Gminy J. Olborska poinformowała, że wielokrotnie zgłaszała powyższe sprawy ale bez większych rezultatów. Dodała, że od 1 lipca br. zmienia się dyrektor tego rejonu dróg, więc prawdopodobnie sytuacja się poprawi.

Sołtys wsi Kuklówka Radziejowicka S. Pajurkowski dodał, że należy wymienić znaki drogowe z pierwszeństwem przejazdu gdyż zostały połamane.

Przewodniczący RG S. Aust poinformował, że wszystkie zgłoszenia trafiały do P. Królikowskiego, który przyjmował je ale nie realizował tych zadań. Istnieje szansa na poprawienie tego stanu od 1 lipca br. gdy P. Choiński przejmie obowiązki P. Królikowskiego.

Sołtys wsi Kamionka R. Winnicki poprosił o wycięcie krzewów przy drodze w Kamionce.

P. Wójt poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych wersji 2 budowy węzła na trasie katowickiej (w miejscu gdzie są światła w Radziejowicach). Obiecano również modernizację drogi 579 (jadąc do Grodziska) od skrzyżowania do końca Radziejowic z chodnikiem po jednej stronie. Planowana jest także budowa ronda przy szkole w Radziejowicach. Zapewnił, iż w miarę możliwości będą wycinane krzewy przydrożne.

Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego W. Szustakiewicz poinformował o zmianie dyrektora szpitala w Żyrardowie, którym był P. Krzemiński, natomiast zbyt duża pensja dyrektora wynikała z pobierania przez niego dodatku funkcyjnego. Następnie poinformował o programie restrukturyzacji szpitala w Żyrardowie. Szpital jest zadłużony na 26 mln zł. Dodał, że termin złożenia wniosku do Wojewody o restrukturyzację upływa z dniem 20 sierpnia br. Poinformował o propozycji zaciągnięcia pożyczek przez gminy na lata 2006-2007 w wysokości 26 zł. od mieszkańca w celu oddłużenia szpitala. Dodał, że 30.06.br. na Sesji Rady Powiatu zostanie przyjęte stanowisko o przystąpieniu do procesu restrukturyzacji. Następnie poinformował o założeniu dwóch szkół dla dorosłych w Zespole Szkół w Mszczonowie. W planie sesji jest również punkt dotyczący ustalenia zasad udzielania stypendium dla uczniów i studentów jak również zmiany planu funduszu rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. Po czym poinformował o przyjętym planie modernizacji drogi powiatowej przebiegającej przez Tartak Brzózki i Korytów.

Radna K. Szymańska poprosiła o zmianę numeru kierunkowego ze skierniewickiego (0-46) na warszawski (0-22), ponieważ powiat żyrardowski znajduję się w województwie mazowieckim i tam załatwia się większość spraw.

Radna A. Majchrzak zwróciła uwagę na sprawę kierowania pacjentów przez lekarzy pracujących na terenie Gminy Radziejowice do szpitala w Grodzisku Maz. Poinformowała o trudnych warunkach wyposażenia szpitala w Żyrardowie.

Przewodniczący RG S. Aust poinformował, że szpital w Grodzisku Mazowieckim również jest zadłużony na ok. 7 mln. zł. Powiedział, że należy dokonać wszelkich starań aby szpital w Żyrardowie nadal funkcjonował.


Ad. 10.

Wiceprzewodniczący RG A. Dudkiewicz zamknął obrady XXVII Sesji Rady Gminy w Radziejowicach.


Protokołowała: Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Inspektor

Anna Stolarz Andrzej Dudkiewicz

Pobieranie 35.99 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna