Protok ó Ł nr xxviii/2013 z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 28 stycznia 2013r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1Pobieranie 312.46 Kb.
Strona1/6
Data07.05.2016
Rozmiar312.46 Kb.
  1   2   3   4   5   6


OR.0002.1.2013
P R O T O K Ó Ł nr XXVIII/2013

z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 28 stycznia 2013r.

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1,

w godzinach od 1000 do 1405.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski.

Radni Rady Miejskiej – według załączonej listy obecności – załącznik nr 1 do protokołu.

Radni nieobecni usprawiedliwieni:

 1. Marian Rogenbuk

 2. Joanna Warczak

 3. Gabriela WegnerSpoza Rady w sesji udział wzięli:


 1. Arseniusz Finster - Burmistrz Miasta

 2. Jan Zieliński - Z-ca Burmistrza Miasta

 3. Krystyna Perszewska - Skarbnik Miasta

 4. Robert Wajlonis - Dyrektor Generalny

 5. Ks.Dziekan Jacek Dawidowski - Proboszcz Bazyliki Mniejszej w Chojnicach

 6. Stanisław Skaja - Starosta Powiatu Chojnickiego

 7. Janusz Trzebiatowski - Honorowy Kustosz Baszty

 8. Paweł Boczek - Dyrektor Zespołu Szkół

 9. Elżbieta Szczepańska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 10. Mariusz Paluch - Prezes Centrum Park Chojnice

 11. Przewodniczący SMO – według załączonej listy obecności – załącznik nr 2 do protokołu.

 12. Przedstawiciele mediów.Materiał sesyjny wraz z porządkiem XXVIII sesji (biuletyn nr 28/12) został radnym doręczony w dniu 11 stycznia 2013r.

Projekt budżetu miasta Chojnice na rok 2013 wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej został radnym doręczony w dniu 15 listopada 1012r.
Ad. 1

Przewodniczący Mirosław Janowski – witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszej sesji
w roku 2013, jest to XXVIII sesja. Na chwilę obecną na 21 radnych obecnych jest 18 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał.

Otwieram XXVIII sesję Rady Miejskiej w Chojnicach.

Chciałbym w tej chwili od porządku naszych obrad na moment odstąpić i poprosić wszystkich


o powstanie. Chciałbym, żebyśmy minutą ciszy uczcili pamięć Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Prymasa Józefa Glempa.

Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze nie siadać, jest jeszcze wniosek Klubu Radnych PiS, poproszę Pana Rafała Mieleckiego o przedstawienie wniosku.
 • Radny Rafał Mielecki – Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” z racji przypadającej w tym roku 150.rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego chciałby minutą ciszy uczcić pamięć uczestników Powstania Styczniowego, w tym biorących w nim udział Chojniczan.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. W tej chwili jeszcze nie wracamy do porządku obrad, chciałbym powitać Panie i Panów radnych, witam Panów Burmistrzów, Przewodniczących Samorządów Mieszkańców Osiedli oraz media, a także kapitułę Medalu Mecenasa Sztuki „Perły Pomorza” w osobach reprezentowanych przez Pana Starostę Stanisława Skaję, przez Pana Dyrektora Pawła Boczka, przez Burmistrza Arseniusza Finstera, mamy tutaj taką miłą chwilę, wystąpili tutaj do Rady Miejskiej o przyznanie medalu Mecenasa Sztuki dla Księdza Jacka Dawidowskiego. Proszę bardzo Przewodniczącego Kapituły o przedstawienie, proszę bardzo.


 • Pan Janusz Trzebiatowski – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Szanowne Panie. Szanowni Panowie. Myślę, że zaszczytem stron obu jest możliwość przedstawienia tegorocznego laureata dla sfer kultury tak ważnego medalu, medalu Mecenasa Sztuki „Perły Pomorza Chojnice 2012”. Kapituła pod przewodnictwem Burmistrza dr Arseniusza Finstera z udziałem Starosty Stanisława Skai, Dyrektora Zespołu Szkół Pawła Boczka, Pani Redaktor Marii Eichler, Janusza Trzebiatowskiego Honorowego Kustosza Baszty postanowiła jednomyślnie w dniu 10 grudnia na swoim posiedzeniu wyróżnienie to nadać Księdzu Prałatowi Dziekanowi Dekanatu Chojnickiego Jackowi Dawidowskiemu.

Nie ukrywam, że z wielkim wzruszeniem wygłaszam tą sekwencję, wszak dotyczy przyjaciela, ale także przyjaciela wszystkich artystów, niezależnie od barwy, pod którą realizują swe dzieło służenia społeczeństwu. Sam Ksiądz Prałat jest przede wszystkim Kaszubą, z tej ziemi wyszedł i do tej ziemi powrócił, aby nieść tą najważniejszą posługę ludziom bez względu na status
i zajmowane stanowiska Dokonania są wielkie, są tak ważne, że często przechodząc nie zauważamy rzeczy, które stały i się zmieniły, mówię o Farze, dziś zwanej Bazyliką Mniejszą, ale to novum religii pozwoliło czynić tam koncerty muzyki poważnej, wystawy profesjonalnej sztuki malarstwa, tych rzeczy, które także służą Bogu. I wreszcie na ukończeniu Kościół Gimnazjalny, w którego kryptach jest klub młodzieżowy, a strychach znalazły się sale wystawowe i sale koncertowe, które za moment mniemam będą iskrzyć życiem artystycznym naszego miasta.

Trzecim elementem, najmniej zaawansowanym, to ratowanie kolejnej baszty i starej plebanii, która także zmieni za moment swoje oblicze. Całość działań to nader skuteczne ratowanie zasobów naszej kultury, ale z wizją, ważną wizją przyszłości.

Jacku, od dziś chyba z przydomkiem „odnowicielu”, chcemy tym gestem złożyć Ci podziękowanie. To, co czynisz, to perły w przestrzeni Pomorza istnieje, istnieje by służyć dobru. dziękuję.
Przewodniczący Mirosław Janowski – poproszę wszystkich o powstanie i proszę o wręczenie medalu.
Starosta Stanisław Skaja – Kapituła Medalu Mecenasa Sztuki „Perły Pomorza” decyzją z dnia
10 grudnia 2012 roku nadaje godność Mecenasa sztuki Księdzu Prałatowi Jackowi Dawidowskiemu za rok 2012 za wybitny wkład w ratowanie dziedzictwa kulturowego Chojnic z wizją przyszłości.

( w tym momencie następuje wręczenie Medalu Mecenasa Sztuki).


 • Dziekan Jacek Dawidowski – bardzo króciutko tylko. Sukces ma dużo ojców i ja to potwierdzam, to przysłowie jest prawdziwe, bo przecież sam nic nie zrobiłem, to była współpraca z Radą, z miastem, z Burmistrzem, ze Starostą i wieloma osobami. Dziękuję za współpracę i Bóg zapłać za wyróżnienie.

Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo, dziękuję w ogóle Kapitule, że poprosiła
o taką miłą uroczystość, taki przerywnik między naszą pracą.

Wracamy do naszego porządku obrad. Proszę bardzo, wnioski do porządku obrad, czy są jakieś? Nie ma, przystępujemy go realizacji porządku.
 1. Otwarcie sesji

 1. stwierdzenie quorum,

 2. wnioski do porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

 2. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.

 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXVII sesji Rady Miejskiej.

 6. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o pracy Powiatowej Rady Zatrudnienia.

 7. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.

 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2013r.

 9. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013r.

 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny gruntów.

 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2013 rok.

 13. Projekt uchwały w sprawie zgody/odmowy na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

 14. Głosowanie wniosków.

 15. Interpelacje i zapytania radnych.

 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 17. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.

 18. Zakończenie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.Ad. 2

Przewodniczący Mirosław Janowski – jesteśmy w punkcie kolejnym, przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach. Sekretarzem XXVII sesji był Pan Bogdan Kuffel, proszę bardzo.


 • Radny Bogdan Kuffel – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Z protokołem XXVII sesji zapoznałem się, odzwierciedla on przebieg obrad i proszę o przyjęcie go bez odczytania.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Czy jakieś uwagi do protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach? Nie ma. Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach bez odczytania?


Rada Miejska 18 głosami „za” (jednogłośnie) przyjęła protokół XXVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach bez odczytania.

Ad. 3

Przewodniczący Mirosław Janowski – kolejny punkt to powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej. Na Sekretarza XXVIII sesji poprosiłbym Pana Rafała Mieleckiego. Czy Pan Rafał Mielecki wyraża zgodę?

 • Radny Rafał Mielecki – tak, wyrażam zgodę.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Do Komisji Wnioskowej proponuję Pana Dariusza Szczepańskiego. Czy Pan Dariusz Szczepański wyraża zgodę?


 • Radny Dariusz Szczepański– tak, wyrażam zgodę.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Proponuję też Pana Antoniego Szlangę. Czy Pan Antoni Szlanga wyraża zgodę?


 • Radny Antoni Szlanga – wyrażam zgodę.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za powołaniem na Sekretarza XXVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach Pana Rafała Mieleckiego?
Rada Miejska 17 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” powołała na Sekretarza XXVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach radnego Rafała Mieleckiego.
Przewodniczący Mirosław Janowski – kto jest za powołaniem do Komisji Wnioskowej Pana Dariusza Szczepańskiego i Pana Antoniego Szlangę?
Rada Miejska 18 głosami „za” (jednogłośnie) powołała do Komisji Wnioskowej radnego Dariusza Szczepańskiego i radnego Antoniego Szlangę.

Ad. 4

Przewodniczący Mirosław Janowski – jesteśmy w punkcie dotyczącym informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Chciałbym Państwa poinformować, że wpłynęło dosyć dużo pism do Rady Miejskiej, wszystkie te pisma przekazywałem na bieżąco wszystkim radnym, w większości na nie zostały już udzielone odpowiedzi, mogli się Państwo radni zapoznać, są pisma od stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność, również od Pana Mariusza Janika i niechciałbym wszystkich odczytywać, jest ich bardzo dużo, ale Państwo radni mają je do dyspozycji w swoich skrzynkach.

Jedno pismo odczytam, wpłynęło ono z Prokuratury Rejonowej w Chojnicach i dotyczy informacji o zagrożeniu przestępczością w 2012 roku na terenie miasta Chojnice – pismo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Przewodniczący Mirosław Janowski – kolejny punkt to sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac
w okresie między sesjami. Proszę bardzo Panie Burmistrzu.
Burmistrz Arseniusz Finster – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Szanowni Państwo. Moje sprawozdanie obejmie 14 punktów, będą to informacje, ale też będę mówił o rzeczach, które wydarzą się w najbliższym czasie i będziemy mieli okazję w nich wspólnie uczestniczyć.

Chciałbym powiadomić Wysoką Radę, że nasza Spółka ZZO Nowy Dwór już funkcjonuje w pełnym zakresie w miejscowości Nowy Dwór, funkcjonują biura, jest pozwolenie na użytkowanie zintegrowane i środowiskowe, nic nie stoi na przeszkodzie w tej chwili, żeby gminy wchodzące


w skład naszej Spółki kierowały już odpady komunalne na nasze wysypisko do naszego zakładu. Będą te odpady kierować na pewno od 1 lipca, ale żeby Spółka mogła funkcjonować z zyskiem zwracamy się do wszystkich gmin, które jeszcze mają czynne swoje wysypiska komunalne, mają pozwolenie na wywożenie odpadów, żeby jednak już te odpady kierować do Nowego Dworu.

Druga informacja, wyłoniliśmy wykonawcę modernizacji i przebudowy targowiska w Chojnicach, wygrała firma ECOZET za kwotę 1.182.000 zł, prace mają rozpocząć się 18 lutego, zakończyć mają się 30 lipca. Mamy nadzieję, że firma wykorzysta czas i swój potencjał i zakończy te prace szybciej. Powstała nowa organizacja pracy targowiska wykorzystująca parkingi na tak zwanej starej Parkowej, uwzględniająca miejsca parkingowe na nowej części Parkowej. Ta koncepcja była konsultowana i dyskutowana z prowadzącymi działalność na targowisku, jest ich akceptacja, mamy nadzieję, że nie będzie uciążliwości w dostępie do poszczególnych punktów sprzedaży i mamy nadzieję też, że wszystkim w tym obszarze pomieścimy, jeżeli nie, to będziemy wykorzystywać teren Parku 1000-lecia.

Dziennik „Gazeta Prawna” nagrodził Miasto Chojnice i Gminę Chojnice, z satysfakcją mogę Państwu zakomunikować, że Miasto Chojnice i Gmina Chojnice w rankingu są na czwartym miejscu, czyli w pierwszej dziesiątce najlepszych samorządów zdaniem tej gazety, bardzo poczytnej i wpływowej. To samo dotyczy Pana Wójta Gminy Chojnice i Burmistrza Miasta Chojnice.

Działki „Metalowiec” – miała odbyć się wizja lokalna biegłego powołanego przez Sąd, Sąd zawiadomił odpowiednie osoby, natomiast nie doszło do zawiadomienia bezpośredniego działkowców. Wizja lokalna w dzień powszedni o godzinie 1000 rano też nie byłaby skuteczna, ponieważ nie wszyscy wówczas są obecni. Nie ma zgody działkowców, i trudno się dziwić, na wchodzenie na teren ich nieruchomości, którą użytkują, bez ich obecności i zgody, dlatego w tej chwili dojdzie do określenia nowego terminu i jestem przekonany, że wizje się odbędą. Przypominam, że Sąd powołał biegłego po to, aby biegły odpowiedział na pytania stawiane przez Sąd w kontekście zamieszkiwania, funkcjonowania i warunków bytowych ludności, która jest zameldowana na działkach „Metalowiec”.

Biuro sprzedaży mieszkań komunalnych kończy swoją pracę w pierwszym miesiącu, złożonych już mamy 42 wnioski o wykup mieszkań komunalnych, jest to wynik bardzo dobry, tym bardziej, że dopiero w piątek rozpoczęliśmy taką silną, bezpośrednią promocję, otóż wysłałem 1500 listów pod 1500 adresów, czyli każdy główny najemca otrzyma informacje o sposobie zakupu, o procedurze,
o podatkach i o wszystkich kwestiach formalno-prawnych związanych z zakupem mieszkania komunalnego. Mieszkania będziemy łączyć w pakiety, ponieważ w pierwszym rzędzie muszą być wycenione, następnie Spółka będzie przekazywać darowizny miastu lub będziemy umarzać udziały, następnie musimy ujawnić się jako właściciel w księdze wieczystej i to dopiero jest moment,
w którym możemy przystąpić do aktu notarialnego zbywania mieszkania komunalnego osobom fizycznym, najemcom.

Problemem, który rozpatrywaliśmy wielokrotnie, były połączenia kolejowe, jest oczywiście też protest społeczny, spotykali się samorządowcy. Apogeum i koniec chyba tego zdarzenia nastąpi


30 stycznia o godzinie 1200 w środę, będzie Pan Marszałek Mieczysław Struk w Starostwie Powiatowym, odbędzie się spotkanie z samorządowcami ziemi człuchowskiej i chojnickiej, tam Pan Marszałek ogłosi, jakie są decyzje Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie połączeń kolejowych.

Kolejna sprawa, o której mówiliśmy, to system kina cyfrowego 3D w Chojnicach. Pan Dyrektor Radek Krajewicz odwiedził Wągrowiec, to jest mniejsze miasto od Chojnic, około 20-tysięczne,


w którym funkcjonuje taki system kina cyfrowego. Wągrowiec zakupił projektor za kwotę około 500.000 zł w formie leasingu otrzymując 50% dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Po analizie wiemy na pewno, że w starym obiekcie bez szkody możemy zamontować kino cyfrowe 3D i potem wszystkie elementy tego kina, czyli cały system możemy przenieść do nowego obiektu,
a więc projektor, system nagłośnieniowy i ekran. Koszt zakupu około 500.000 zł i już na najbliższej sesji, która odbędzie się, mam nadzieję, w połowie lutego, będę wnosił do Wysokiej Rady o przeznaczenie odpowiedniej dotacji do Domu Kultury. Środki uzyskamy z bardzo dobrej decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego, otóż projekt, czy program przeciwko wykluczeniu cyfrowemu uwzględniał nasz udział w wysokości 261.000 zł, jest decyzja Zarządu Województwa, aby zwrócić gminom wkłady własne, tak więc 261.000 zł wróci do budżetu miasta Chojnice i te pieniądze możemy bez problemu przeznaczyć na zakup projektora licząc też na dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W Wągrowcu kino cyfrowe jest największym źródłem dochodu tego Domu Kultury, tam jest nowy obiekt, ale jeżeli chodzi o ofertę, to mieszkańcy miasta i okolicznych gmin korzystają. Biorąc pod uwagę Chojnice nie ma kina cyfrowego ani w Tucholi, ani w Sępólnie, ani
w Człuchowie, ani w Chojnicach, czyli adresowalibyśmy tą inicjatywę do grupy mieszkańców około 250 tysięcy z tych powiatów, dla których Chojnice będą alternatywą. Oczywiście można pojechać do dużego multipleksu w Bydgoszczy, czy w Gdańsku, czy w Koszalinie, ale też można będzie przyjechać do Chojnic, bo te same filmy, mam nadzieję z tą sama prędkością będziemy wyświetlać. Tak więc już rozpoczynam procedurę przetargową, Pan Dyrektor otrzymał jasne i czytelne ode mnie w tym zakresie zalecenia, ale rozstrzygnięcie przetargu będzie uzależnione od decyzji Wysokiej Rady o przeniesieniu tych środków w budżecie na dotację do Domu Kultury.

Kilka dni temu w programie TVN oglądaliście Państwo, jeżeli nie, to jest cały program na portalu Chojnice.com, program „Uwaga” o adopcjach psów. Tam jest również kontekst miasta Chojnice,


w którym Pan Wójt wypowiada się, że utrzymanie jednego psa w Schronisku dla Zwierząt kosztowałoby 10.000 zł i to są duże pieniądze, dlatego adopcje. Oczywiście system adopcyjny, proponowany przez Gminę, jest systemem dobrym i bardzo dobrym, ja życzę Gminie Chojnice, żeby on funkcjonował skutecznie, żeby zwierzęta były tylko w dobrych rękach, żeby ten system dał satysfakcję, ale pewne liczby związane ze Schroniskiem chciałbym Państwu podać, bo one są bardzo wymowne i są związane z moją wypowiedzią do programu „Uwaga”. My wydajemy, jako Rada Miejska, rocznie na utrzymanie Schroniska 320.000 zł. W Schronisku mamy obecnie 139 psów,
z czego 28 psów pochodzi z Gminy Chojnice, tak więc 139, z czego 28 jest z Gminy Chojnice. Ten system, który proponowaliśmy Gminie, opłat bardzo wysokich, uwzględniał inwestowanie, amortyzację i to, że nie wszystkie psy są adoptowane w ciągu jednego roku. Dzisiaj zamiast 180 psów mamy 139 psów, każdy pies ma swoją budę, to może jest kolokwialne, co mówię, ale to jest ważne, psy mają wybiegi, jest kuchnia, jest również hotel dla zwierząt, nasze Schronisko, jak Państwo
w tym programie widzieli, nie wzbudziło żadnych kontrowersji, żadnych uwag negatywnych dziennikarzy i osób, które to Schronisko odwiedziło. Ile mamy adopcji? Tu zaskoczenie na pewno,
107 adopcji bez systemu dofinansowywania dzięki działaniu Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt, bo to jest ich zasługa, ani moja, ani moich urzędników, tylko właśnie tych ludzi, którzy prowadzą Schronisko, 107 adopcji. Schronisko daje możliwość przyjścia, wyboru zwierzęcia, można je odwiedzać wiele razy zanim się podejmie tą kluczową decyzję. Czyli 107 adopcji w Chojnicach
w roku ubiegłym.

Chciałbym również powiadomić Wysoką Radę, iż podpisałem list intencyjny w sprawie utworzenia chojnicko-człuchowskiego miejskiego obszaru funkcjonalnego. Chodzi o to, iż Chojnice i Człuchów w Strategii Województwa Pomorskiego i również w dokumentach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego określane są jako subregion, jako układ funkcjonalny. W oparciu o dwa miasta Chojnice i Człuchów chcemy pozyskiwać środki unijne na realizację dużych przedsięwzięć komunalnych, przygotowujących inwestycje pod sferę wytwórczą i inwestycji drogowych. Porozumienie podpisały: Miasto Człuchów, Miasto Chojnice, Miasto i Gmina Czersk, Miasto i Gmina Brusy, Gmina Chojnice, Gmina Człuchów, Gmina Konarzyny. Opiekunem merytorycznym, czy w tej chwili tym, który ten projekt realizuje jest Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Dzisiaj pracuje odpowiedni zespół, który będzie składał aplikacje o środki do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego


1 lutego. Możemy pozyskać od 400.000 zł do 3.000.000 zł, kwota 3.000.000 zł jest oczywiście dla nas niedostępna, ponieważ ogólnie środków jest tylko 30.000.000 zł na cały kraj, ale jakieś środki warto pozyskać po to, aby finansować opracowanie dokumentów strategicznych.

Również informuję Wysoką Radę, że złożyłem list intencyjny do holdingu, który zainteresowany jest inwestycją w mieście, wskazaliśmy obszar o powierzchni około 25 ha przy drodze wojewódzkiej 212 i obwodnicy drogi krajowej 22. List intencyjny jest złożony, jak tylko nadejdzie odpowiedź, będę upoważniony do tego, żeby publicznie przekazać informację o jaki holding, o jaką firmę chodzi. Zanim list został złożony odbyłem kilka wizji lokalnych, również podróż służbową do miejscowości, w której ta firma oddała do użytku fabrykę kilka miesięcy temu, to jest bardzo wiarygodny partner nie tylko dla miejscowości, w której byłem, ale też dla Ministerstwa Gospodarki, dla Ministerstwa Skarbu, dla Ministerstwa Rolnictwa. Obszar, który wskazujemy do zainwestowania, to grunty rolne Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Chojnicach. Instytut ma te grunty


w wieczystym użytkowaniu, a są one własnością Skarbu Państwa. Przypominam, że w granicach miasta Chojnice jest 296 ha gruntów rolnych, na których w drodze nowej ustawy, bo nie ma problemu z odrealnianiem, mogą powstawać zakłady pracy.

29 stycznia będzie w Chojnicach obecny Pan prof. Marek Dutkowski, będziemy pracować wewnątrz Ratusza, nie społecznie, tylko wewnątrz Ratusza po to, żeby określić już ostateczne terminy konsultacji i weryfikacji naszej Strategii.

6 lutego o godzinie 1700, to jest środa, w tej sali wspólnie z Panem Przewodniczącym Komisji Edukacji Bogdanem Kufflem spotkam się z Radami Szkół, wszystkich naszych chojnickich szkół, dla których jesteśmy organem prowadzącym. Jaki jest cel spotkania? Cel spotkania ma określić metodologię i sposób określenia potrzeb naszych chojnickich szkół, ich środowisk nie tylko w aspekcie nauczycieli, ale też pracowników administracji i obsługi w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie., czy pracownicy chcą, abyśmy wdrażali lub realizowali procedury antymobbingowe w szkołach
i placówkach oświatowych. Tutaj organizuję spotkanie z Radami Szkół, żeby nie być posądzonym o to, iż pewien z góry określony przeze mnie plan będę realizował i narzucał swoją wolę. Najpierw zapytamy Rady Szkół, potem przejdziemy do zakładów pracy. Być może wykorzystam do audytu zewnętrzne organizacje pozarządowe lub wyspecjalizowane jednostki. Jeżeli sami będzie w stanie w zgodzie z procedurą transparentnie zrealizować ten projekt, to wówczas zrobimy to sami, ale decyzje zostawiam Radom Szkół, myślę, że to jest najwyższa forma demokracji, kiedy spotykają się rodzice i nauczyciele, rodzice, którzy reprezentują wszystkich rodziców, nauczyciele, którzy wszystkich nauczycieli reprezentują i oni podejmują wspólną w tym zakresie decyzję. Tak więc to spotkanie 6 lutego, a potem spróbujemy dalej pracować nad tym problemem.

Urząd pytał na moje zlecenie Człuchów, Sępólno, Tucholę, Kościerzynę, Gminę Chojnice, w tych samorządach, które wymieniłem, nie ma w szkołach żadnych dodatkowych procedur antymobbingowych poza regulaminem pracy, statutem szkoły i kodeksem pracy. Ja wiem, że Chojnice może powinny być wyjątkiem, albo być może u nas jest inaczej, ale to wymaga audytu, wymaga zastanowienia, natomiast mówię, że wokół nie ma żadnych procedur antymobbingowych, poza to, co określa kodeks pracy i regulamin pracy szkoły.

Wysoka Rado. Dzisiaj będziemy świadkami promocji kolejnego „Kwartalnika Chojnickiego”, dziękuję naczelnemu redaktorowi, kolegium redakcyjnemu, Pani sekretarz, dzisiaj o godzinie 1800 we Wszechnicy Chojnickiej taka prezentacja się odbędzie, bardzo ciekawy materiał jest wewnątrz, nie będę teraz go promował, zachęcam do udziału w tym spotkaniu.

Chciałbym również zakomunikować, że 31 stycznia oprócz zbiórki na Starym Rynku, Mszy Św., składania wieńców przy Bramie Człuchowskiej odbędą się dodatkowe imprezy i spotkania, które mają upamiętnić tą datę. Tak więc po złożeniu kwiatów Bractwo Strzeleckie zaprasza na uroczyste strzelanie do celestatu, przed zbiórką na Rynku inicjatorzy ustami Pana Bogdana Kuffla zapraszają o godzinie 1000 na ulicę Warszawską 23, gdzie będzie wmurowana specjalna pamiątkowa tablica poświęcona Antoniemu Ulandowskiemu. Tak więc zapraszam o 1000 Warszawska 23, przed naszą zbiórką. O godzinie 1730 tego samego dnia w sali obrad Rady Miejskiej odbędzie się promocja kolejnej edycji „Zeszytów Chojnickich”, 1730 tego samego dnia, czyli czwartek.

Chciałbym również odnieść się do Święta 14 lutego, wiadomo, że o godzinie 1200 ja będę i osoby, które będą chciały być, zapalimy świeczki, złożymy kwiaty na cmentarzu żołnierzy radzieckich, ale chciałbym również zgłosić bardzo cenną, moim zdaniem, inicjatywę, która pokazuje tamten czas
z drugiej strony, to jest inicjatywa Sióstr Franciszkanek związana z Chojnicami. Wszystkie materiały, które otrzymałem od przełożonej, zamieszczę w Internecie na stronach miejskich, to dedykuję mediom i Państwu, ale ważne jest dla nas to, że już od 1867 roku Siostry Franciszkanki są w Chojnicach, mają wspaniałą historię związaną z budynkami Wszechnicy Chojnickiej, ale Siostry chciałyby w ramach tego dnia uświetnić i czcić pamięć Siostry, która oddała życie, Siostra Adelgund, Siostry, która oddała życie w obronie kilku młodszych Sióstr przed bestialstwem żołnierzy radzieckich. Odczytam tylko fragment, żeby było jasne, o co chodzi, natomiast szersze materiały będą
w Internecie. „Następnego dnia, 15 lutego Siostry Franciszkanki pośpiesznie opuszczały swoje pomieszczenia. Strach i trwoga przed spotkaniem Rosjan paraliżowała wszystkich. Około godziny 900 rozległ się krzyk dziewcząt, które były napastowane przez żołnierzy radzieckich w szpitalnej kotłowni, wybuchła panika, Siostry ratowały się ucieczką przez piwniczne okna, jednak na hałasy dobiegające z piwnicy i wołanie o pomoc zareagowała Siostra Adelgund, odważnie pobiegła do kotłowni i zobaczyła, że życie Katarzyny, Gertrudy i Marii było poważnie zagrożone. Siostra Adelgund obroniła napastowane dziewczęta, które uciekły, nie zdając sobie sprawy, co spotkało ich wybawczynię. Siostra Adelgund Tumińska została w bestialski sposób zamordowana przeszyta bagnetami wybawicieli ze Wschodu. Oddała życie broniąc czystości i godności polskich dziewcząt. Grób Siostry znajduje się w Chojnicach w ogrodzie Sióstr przy ulicy Wysokiej 13”. Siostry chciałyby
w tym samym dniu uczcić pamięć Siostry Adelgund o godzinie 1400 w Kaplicy starego szpitala, będziemy tam wspólnie z Księdzem Dziekanem Jackiem Dawidowskim i Siostrami, zapraszam również Wysoką Radę, społeczeństwo Chojnic do udziału w tej uroczystości, a o godzinie 1500 odbędzie się spotkanie w podziemiach Kościoła Gimnazjalnego, gdzie będzie można szerzej porozmawiać o tych wydarzeniach historycznych.

Na koniec jeszcze dwie rzeczy, w ramach Strategii, ale nie tylko, trwa dyskusja o liczbie mieszkańców Chojnic, która, jak Państwo wiecie, się zmniejsza, bo mogę podać, iż w roku 2009 było nas 39.831 osób, a obecnie jest 39.352 osoby, czyli w ciągu pięciu lat liczba spadła o 474 osoby. To jest migracja, myślę, że w ramach Strategii będziemy omawiać te materiały, jednak chciałbym również powiedzieć, że na podstawie informacji, które mam, z dużych aglomeracji w Polsce migrowało


w roku ubiegłym 205.000 osób, to jest tak, jakby Toruń zginął z mapy, jest to trend stały, Katowice, ludzie z miast uciekają na wieś, Wrocławianie uciekają na wieś, Poznań – mieszkańcy uciekają na wieś i tak dalej. Jest to bardzo ważny aspekt, który dotyczy liczby mieszkańców, a liczba, jak Państwo pamiętacie, związana jest bezpośrednio z wysokością PIT-u, który otrzymujemy, bo PIT jest związany z miejscem zamieszkania, a nie z miejscem, w którym osoba pracuje. Jest to trend, który, moim zdaniem, się będzie utrzymywał w sposób stały, ponieważ mieszkańcy Chojnic inwestują
w bezpośrednim otoczeniu gminy i miasta, gdzie urbanistyka się zaciera, bo dzisiaj ktoś, kto jedzie do Charzyków, to nie wie, w którym momencie kończy się miasto, w którym kończy się gmina, tak samo jadąc przez Chojniczki urbanizuje się cały teren i one się ze sobą łączą, to jest normalny trend.

Na koniec Wysoka Rado, za chwilę przekażę Panu Przewodniczącemu całe postanowienie, ono będzie również na stronach internetowych, przekażę mediom. Dlaczego o tym mówię? Otóż osoba fizyczna złożyła zawiadomienie do chojnickich mediów, iż Prokuratura w Człuchowie wszczęła śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy, przerabiania dokumentów, niedopełnienia obowiązków przez Burmistrza Miasta Chojnice. Takie postępowanie rzeczywiście było wszczęte, zostali przesłuchani świadkowie. Żadne z chojnickich mediów, poza portalem chojnice24.pl, nie zawiadomiło o tym zdarzeniu w taki sposób, iż dało wiarę tylko osobie, która złożyła ten dokument. Otóż ja uważam, i chyba się nie mylę, że jeżeli osoba fizyczna przynosi do redakcji materiały, to minimum działania powinno polegać na tym, że dziennikarz sprawdza wiarygodność tych dokumentów


w miejscu, w którym one zostały wytworzone, czyli w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie lub w innym źródle, dwa źródła powinny być, nie tylko jedno. Gdyby dziennikarze portalu chojnice24.pl zadzwonili do Prokuratury Rejonowej w Człuchowie, to by się dowiedzieli, że to postępowanie jest umorzone. Tak więc Prokuratura Rejonowa w Człuchowie umarza śledztwo w sprawie przerobienia w nieustalonym miejscu w okresie od 4 lutego do 29 sierpnia 2012r. dokumentów, umarza śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy w Chojnicach, umarza śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Burmistrza Miasta Chojnice. To jest dokument bardzo obszerny, ja niechciałbym zajmować całej Radzie tutaj czasu, natomiast Prokurator stwierdza, że postępowanie w tej sprawie było prowadzone w sposób transparentny, nie ma na rzeczy nic z tego, co nam się zarzucało, a ta osoba, która zaniosła te dokumenty sama składała zawiadomienie do Prokuratury.
W ocenie zawiadamiającego w Urzędzie Miejskim w Chojnicach doszło do szeregu nieprawidłowości. Zawiadamiający wskazał, że część dokumentów wchodzących w skład utworzonej na zlecenie Urzędu Miejskiego w Chojnicach koncepcji drogowej powiązań komunikacyjnych miało być fałszowane. Zeznania zawiadamiającego, jakkolwiek szczere, to jednak opierają się w przeważającej mierze na domysłach, osobistych odczuciach i stanowią swoistą polemikę z danymi zawartymi w dokumentach. Zawiadamiający nie wskazał przy tym jakichkolwiek faktów, czy konkretnych zdarzeń, które świadczyć miałyby o zaistniałym w tej sprawie podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jego zeznania ocenić należy raczej jako świadectwo niezadowolenia, czy też może braku akceptacji w stosunku do Burmistrza Chojnic i prowadzonej przez niego polityki. Na samym zresztą wstępie swobodnej wypowiedzi zawiadamiający podkreślił, że pozostaje z Burmistrzem Chojnic
w długoletnim konflikcie o charakterze osobistym.

Bardzo proszę i apeluję, nie muszę do mediów apelować, tylko do portalu chojnice24.pl, jeżeli jest sprawa, która jest na odcinku od a do b, to pokazujmy cały odcinek tej sprawy, a nie jątrzmy i nie pokazujmy tylko pewnego fragmentu. Tak więc uprzejmie proszę o dołączenie informacji o postanowieniu i umorzeniu śledztwa. Dziękuję za uwagę.: protokoly
protokoly -> Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Nr F. III. 0932-34/10 Protok ó ł
protokoly -> Uchwała Nr xxxii/420/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 7 stycznia 2005 r w sprawie wniesienia do „Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału
protokoly -> Uchwała Nr X/116/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 30 czerwca 2003 r w sprawie wniesienia do,,Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
protokoly -> Protokoły Aloha
protokoly -> Protokół nr 34/08 Komisji Kultury Fizycznej z dnia 29 maja 2008r
protokoly -> Protokół nr xxxii/05 sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2005r odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie w godzinach 10 00 – 1440
protokoly -> Protokół nr 9/13
protokoly -> Protok ó Ł nr iii/06 z III sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 20 grudnia 2006r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1
protokoly -> Urząd Miasta w Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg tel. (0*94) 35-515-00

Pobieranie 312.46 Kb.

  1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna