Protok ó Ł Nr xxx/05Pobieranie 35.65 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar35.65 Kb.

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/05


z XXX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego

odbytej w dniu 18 sierpnia 2005 r. w budynku

Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej

w Jedliczu ul. Dubisa 7

rozpoczętej o godz. 12.00, a zakończonej o godz. 14.30

Sesję otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Pan Edward Nowak.


Sesję protokołowała: Danuta Kubit


W sesji uczestniczyło 22 radnych wg załączonej listy obecności / zał.Nr1/ .

W sesji nie uczestniczył:

1. Radny Pan Dariusz Sobieraj - nieobecność nieusprawiedliwiona.

Ponadto w obradach udział wzięli:

1. Pan Zbigniew Braja - Starosta Krośnieński.

2. Pan Jerzy Szubra - Dyrektor - Etatowy Członek

Zarządu Powiatu.

3. Pani Krystyna Kasza - Skarbnik Powiatu.

4. Pan Andrzej Prugar - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury

i Rozwoju.

5. Pan Dariusz Bator - Naczelnik Wydziału Komunikacji

i Transportu.

6. Pan Zbigniew Patla - Z-ca Kierownika Powiatowego Zarządu

Dróg w Krośnie.

Zaproszeni goście w osobach:

1. Pan Janusz Konieczny - Senator RP.

2. Pan Marian Kawa - Poseł na Sejm RP.

3. Pan Józef Szajna - Radny Województwa Podkarpackiego.

4. Pani Grażyna Buczek - Dyrektor LO w Jedliczu.

5. Pani Ewa Rysz - Dyrektor ZSz w Iwoniczu.

6. Pan Jan Drajewicz - Dyrektor ZSz w Jedliczu.

7. Pan Janusz Kosztyła - Dyrektor ZSz w Dukli.

8. Pani Krystyna Stachoń - Dyrektor Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie.

9. Pani Marta Kuc-Jagiełło - Dyrektor Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Miejscu Piastowym.

10.Pani Teresa Łożańska - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych

w Rymanowie Zdroju.


- 2 -
Przewodniczący Rady Pan Edward Nowak powitał uczestników obrad, a następnie - na podstawie listy obecności - stwierdził prawomocność obrad oraz skierował do radnych zapytanie dot. wniesienia uwag do protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu.

Radni nie wnieśli uwag i przyjęli go jednomyślnie.


Realizując pkt 4 - Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego /zał. Nr 2/ i poprosił o wniesienie ewentualnych uwag.
Starosta Krośnieński wnioskował o wprowadzenie do punktu 8 podpunktów o literach b, c, d, e w brzmieniu:

- lit. „b” zmiany uchwały w sprawie powierzenia gminie Rymanów

prowadzenia zadań publicznych,

- lit. „c” powierzenia gminie Krosno prowadzenia zadań publicznych,

- lit. „d” w sprawie zaciągnięcia zobowiązań przez Powiat

Krośnieński na lata 2006-2007 na realizację projektu pn.

„Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci Internetowej

w Krośnie i w powiecie krośnieńskim”,

- lit. „e” zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok.

Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.

Rada stosunkiem głosów 18 za, przy 4 wstrzymujących się opowiedziała się za jego przyjęciem / zał. Nr 3/.

W kolejnym punkcie obrad / pkt 5/- interpelacje i zapytania- radny Pan

Jan Pelczar poinformował, że w miejscowości Klimkówka od dwóch lat dochodzi do konfliktów sąsiedzkich z powodu niewłaściwego wytyczenia drogi dojazdowej do pól po przeprowadzonej wymianie gruntów. Wnioskował o wytyczenie nowej drogi. Apelował również o przebudowę lub zabezpieczenie mostu w m. Wróblik Królewski.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Edward Prajsnar prosił o podanie terminu remontu drogi powiatowej w m. Kombornia / koło dworu/.
Radny Pan Krzysztof Zawada prosił o podanie terminu remontu mostu w m. Lipowiec. Interpelował również o regulację brzegu potoku Bilcza obok drogi powiatowej Jaśliska-Czeremcha oraz o pożwirowanie nawierzchni tej drogi.

- 3 -
Radny Pan Andrzej Guzik prosił o sporządzenie wykazu dróg powiatowych na których wykonano remonty cząstkowe od miesiąca czerwca do lipca br. Prosił również o podanie terminu remontu drogi powiatowej w m. Niżna Łąka.


Radny Pan Jan Białas prosił o podanie, która droga na terenie gminy Wojaszówka będzie remontowana ze środków przekazanych przez Elbud Warszawa tytułem odszkodowania /za poruszanie się po drogach ciężkim sprzętem przy budowie linii wysokiego napięcia/.
W punkcie 6 Starosta Krośnieński Pan Zbigniew Braja złożył informację z działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz z wykonania uchwał za okres od dnia 13 lipca 2005 r. do dnia 17 sierpnia 2005 r./zał. Nr 4 /.
Radny Pan Andrzej Guzik apelował o zmniejszenie stawek czynszu Stowarzyszeniu Amazonki. Prosił również o podanie, które miejscowości zakwalifikowały się do konkursu „ Na najbardziej estetyczną wieś w powiecie krośnieńskim”. Ponadto stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi na wniosek zgłoszony na poprzedniej sesji dotyczący przyznania nagród dyrektorom muzeów.
Starosta Krośnieński poinformował, że na zadane pytanie odpowie w punkcie 9 porządku obrad.

W punkcie 7 poszczególne działy „Informacji o stanie realizacji programu rozwoju placówek oświatowych na lata 2003-2006 oraz o stanie przygotowań do roku szkolnego 2005/2006” szczegółowo omówił Wicestarosta Krośnieński Pan Andrzej Koniecki /zał.Nr 5/.

Dodatkowo poinformował, że w dniu 11 sierpnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs pn. „ Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”. Szanse na pozyskanie dodatkowych środków na pomoce naukowe mają trzy nasze szkoły, które prowadzą naukę zawodu. Dodał, że są dwa terminy składania wniosków tj. 15 września i 30 września br. Podkreślił, że minimalna kwota o którą można się ubiegać wynosi 5.000 euro, a maksymalna 100.000 euro.
- 4 -

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poinformował, że informacja ta była omawiana i przyjęta na posiedzeniu komisji w dniu 17 sierpnia br. Dodał, że realizacja programu zmierza we właściwym kierunku. Podkreślił, że na posiedzeniu tym komisja poparła także koncepcję przystąpienia do projektu „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”.


Radny Pan Marian Penar stwierdził, że wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna powinna mieć wpływ na osiągnięcie wyższych wyników maturalnych. Proponował dokonać analizy wyników maturalnych za okres 3 lat, które stwierdzałyby ich wzrost bądź regres. Dodał, że trzeba dążyć do podniesienia poziomu nauczania oraz polepszenia bazy dydaktycznej. Ponadto stwierdził, że osiąganie niższych wyników może wynikać ze stosowania niewłaściwych kryteriów przy dokonywaniu naboru uczniów. Kończąc wypowiedź pogratulował dyrektorom osiągnięcia wysokich wyników maturalnych z niektórych przedmiotów oraz poparł propozycję przystąpienia do konkursu.
Radny Pan Bolesław Kozielec wyraził uznanie dla dyrektorów szkół, że ze znacznie słabszą młodzieżą w stosunku do szkół krośnieńskich udało się osiągnąć tak wysokie wyniki. Podkreślił, że -jego zdaniem - jest to sukces całej kadry pedagogicznej. Wyraził pogląd, że nie ma błędu w naborze, ponieważ dyrektorzy chcąc utrzymać szkołę przyjmują młodzież, która wyraża chęć nauki w danej szkole.
Zabierając głos Poseł na Sejm RP Pan Marian Kawa stwierdził, że przeprowadzona przed kilku laty reforma oświaty ma szanse sprawdzenia się w roku bieżącym. Dodał, że oświata przysparza samorządom problemów. Zakładano bowiem, że niż demograficzny spowoduje zamykanie szkół, a tym samym zmniejszenie liczby kadry pedagogicznej. Jednak rzeczywistość okazała się inna. Liczba nauczycieli utrzymała się na podobnym poziomie, a ich awanse zawodowe powodują uszczuplanie środków w dziale oświata. Podkreślił, że przyjęta zasada nakładów na jednego ucznia jest sprawiedliwa. Tylko niektóre typy szkół mają nakłady wyższe.

- 5 -
Senator RP Pan Janusz Konieczny wyraził uznanie dla dyrektorów liceów w tych małych środowiskach. Podkreślił, że te szkoły mają znacznie słabszych uczniów aniżeli licea krośnieńskie. Podziękował dyrektorom szkół za pracę oraz życzył im realizacji programu i poprawy bazy dydaktycznej. Podziękował również Radzie i Zarządowi Powiatu za współpracę w obecnej kadencji.


Radna Pani Barbara Błażejowska - Kopiczak zwróciła się do dyrektorów szkół o podzielenie się spostrzeżeniami na temat przebiegu tegorocznych matur.
Dyrektor Zespołu Szkół w Jedliczu Pan Jan Drajewicz poinformował, że bardzo długo trwały egzaminy ustne za które nauczyciele nie pobierali wynagrodzenia. Podkreślił, że-jego zdaniem - praca wychodząca poza zakres obowiązków powinna być doceniona, ponieważ nauczyciele wiele dodatkowych prac wykonują w ramach pensum.
Radny Pan Andrzej Gromek zwrócił się do Pana Posła M. Kawy z zapytaniem, czy podejmowane są działania dot. matur w liceach profilowanych.
Radny Pan Henryk Wilusz apelował do parlamentarzystów o podniesienie średniej do obliczania subwencji w praktycznej nauce zawodu. Zwrócił się także z apelem do dyrektorów o przystąpienie do konkursu i zdobycie w ten sposób środków na doposażenie szkół w pomoce naukowe. Dodał, że odpowiednie doposażenie placówek oświatowych może mieć wpływ na zwiększenie naboru w latach następnych. Podkreślił również potrzebę zwrócenia większej uwagi na podniesienie poziomu nauczania języków obcych.
Poseł na Sejm RP Pan Marian Kawa wyraził opinię, że sprawa matur powinna być rozłożona w czasie. Obecnie ministerstwo jest na etapie zbierania doświadczeń i w roku przyszłym zostaną wprowadzone pewne zmiany. Podkreślił, że odrębnego przemyślenia wymaga sprawa powołania liceów profilowanych.

- 6 -
Radny Pan Andrzej Guzik podkreślił, aby w procesie wychowawczym młodzieży szkoły podejmowały działania o charakterze patriotycznym

/ np. tematyczne konkursy z okazji ważnych rocznic państwowych, przybliżanie młodzieży sylwetek wielkich Polaków/.
Po zakończeniu dyskusji Rada przyjęła informację o stanie realizacji programu rozwoju placówek oświatowych na lata 2003-2006 oraz o stanie przygotowań do roku szkolnego 2005/2006.

Ponadto Rada upoważniła Zarząd Powiatu, aby wspólnie z dyrektorami szkół przygotował wnioski do konkursu „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”.

Przewodniczący Rady podziękował Zarządowi Powiatu za przedstawienie informacji, a dyrektorom szkół za dotychczasową pracę.
Skarbnik Powiatu przedstawiła proponowane zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok / pkt 8 lit. „a”/.

Poinformowała, że zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 1.275.000 zł .W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 575.000 zł tj. z odszkodowania za zniszczenie nawierzchni dróg – 221.000 zł , z tytułu dofinansowania zadania przez Gminę Wojaszówka – 60.000 zł i uzyskanej dotacji celowej na realizacje inwestycji- 294.000 zł. W dziale 756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 700.000 zł pochodzącą z wpływów z opłat komunikacyjnych. Podkreśliła, że zwiększeniu ulega także plan wydatków.

W dziale 600 o kwotę 775.000 zł, z czego 481.000 zł na remonty dróg powiatowych, a 294.000 zł na usuwanie klęsk żywiołowych. Natomiast w dziale 750 o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zakup druków i tablic rejestracyjnych.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił pozytywną opinię komisji.

Radni nie wnieśli uwag i jednomyślnie podjęli uchwałę Nr XXX/241/05

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok

/zał. Nr 6/.
Kolejny punkt porządku obrad / pkt 8 lit. „b”/ omówił Dyrektor Pan Jerzy Szubra. Podkreślił, że w poprzedniej uchwale nieprecyzyjnie określono miejsce prowadzonego remontu. Wyjaśnił, że ulicę Paderewskiego od

- 7 -
ul. Dworskiej oddziela skrzyżowanie, stąd wynikła pomyłka. Dodał, że remont będzie prowadzony przy ul. Paderewskiego.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił pozytywną opinię komisji.
Radni nie wnieśli uwag i jednomyślnie podjęli uchwałę Nr XXX/242/05

zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Rymanów prowadzenia zadań publicznych /zał. Nr 7/.


Punkt 8 lit. „c” szczegółowo omówił Wicestarosta Krośnieński Pan Andrzej Koniecki. Poinformował, że zadanie pn. „ Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i powiecie krośnieńskim” realizowane będzie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Podkreślił, że zadanie realizowane będzie przez miasto Krosno /powiat występował będzie jako partner/ w latach 2005-2007, a całkowity udział finansowany przez powiat wyniesie 558 tys. zł. tj. w 2005 r. – 50.000 zł, w 2006 r. – 345.000 zł, a w 2007 r. –163.000 zł. Z kwoty tej 75% dofinansuje ZPORR , tak więc faktycznie poniesione przez powiat koszty wyniosą 111.000 zł.

Nadmienił, że porozumienie jest tak sformułowane, że gdyby projekt nie uzyskał akceptacji, to powiat będzie mógł odstąpić od realizacji zadania.

Dodał, że w ramach tego projektu 5 szkół otrzymałoby komputery i łączność internetową.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił pozytywną opinię komisji.
Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXX/243/05

w sprawie powierzenia Gminie Krosno prowadzenia zadań publicznych/zał. Nr 8/.
Następny projekt uchwały ujęty w punkcie 8 lit. „d” zreferowała Skarbnik Powiatu. Podkreśliła, że uchwała ta jest konsekwencją uchwały wcześniej podjętej. Dodała, że na rok bieżący środki zabezpieczono, natomiast na lata 2006-2007 musi zostać zaciągnięte zobowiązanie.
- 8 -
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił pozytywną opinię komisji.

Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXX/244/05

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań przez Powiat Krośnieński na lata 2006-2007 na realizację projektu pn. Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i powiecie krośnieńskim

/zał. Nr 9/.

Punkt 8 lit. „e” zreferowała również Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że uchwała ta jest wynikiem poprzednio podjętych uchwał i dotyczy zabezpieczenia kwoty 50 tys. zł. w 2005 r. na budowę sieci szerokopasmowej. Nadmieniła, że 15 tys. zł będzie wydatkowane z dz. 600 na zakup masztu, a 35 tys. zł z dz. 750 na zakup sprzętu i oprogramowania.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił pozytywną opinię komisji.

Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXX/245/05

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok

/zał. Nr 10/.
W punkcie 9 - odpowiedzi na interpelacje i zapytania- Starosta Krośnieński poinformował, że na zgłoszone interpelacje radni otrzymają odpowiedzi pisemne. Prosił również radnego Pana Jana Pelczara o uściślenie swojej interpelacji tj. konkretne podanie, których posesji interpelacja dotyczy.

Udzielił natomiast odpowiedzi na pytania zadane po złożeniu sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu.

Radnemu Panu Andrzejowi Guzikowi wyjaśnił, że dla Stowarzyszenia Amazonek Zarząd ustalił najniższe stawki czynszu biorąc pod uwagę charakter jego działalności. Poinformował go ponadto, że Zarząd nie rozważał wniosku dot. przyznania nagród dyrektorom muzeów, zapoznał się natomiast z wynikami finansowymi uzyskanymi przez te jednostki

w I półroczu bieżącego roku. Dyrektorzy muzeów sygnalizowali, że na koniec roku może zabraknąć środków w kwocie około 70 tys. zł. Dodał, że sprawa ta będzie tematem jednego z posiedzeń Zarządu.

- 9 -
Podkreślił, że dofinansowanie takich kwot jest niemożliwe i trzeba będzie szukać oszczędności.

Wymienił również miejscowości, które zakwalifikowały się do konkursu

„Na najbardziej estetyczną wieś w powiecie krośnieńskim”. Z Gminy Jedlicze: Chlebna i Potok, z Gminy Korczyna: Korczyna i Kombornia, z Gminy Krościenko Wyżne: Krościenko Wyżne i Pustyny, z Gminy Rymanów: Królik Polski.
Dyrektor Pan Jerzy Szubra udzielił odpowiedzi na interpelacje w sprawie remontów dróg powiatowych.

Poinformował Radnego Pana Edwarda Prajsnara , że remont drogi w m. Kombornia będzie prowadzony w najbliższych dniach.

Radnemu Panu Janowi Pelczarowi wyjaśnił, że nie dojdzie do współpracy z Nadleśnictwem Rymanów dlatego, też sprawa remontu mostu w m. Wróblik zostanie poddana szczegółowej analizie.

Radnemu Panu Andrzejowi Guzikowi wyjaśnił, że remont drogi w m. Niżna Łąka zostanie przeprowadzony w dniu 19 lub 22 sierpnia br. Dodał, że wykaz dróg na których przeprowadzono remonty cząstkowe zostanie radnemu przekazany w formie pisemnej.

Radnego Pana Krzysztofa Zawadę poinformował, że wniosek dot. remontu mostu w m. Lipowiec został zgłoszony do programu INTERREG i jest duża szansa na dofinansowanie tego zadania w 85 %. Wyjaśnił również, że współpraca z Nadleśnictwem Rymanów nie dojdzie do skutku, ponieważ nadleśnictwo żąda wystawienia faktury tzw. „vatowskiej”, a powiat nie może tego zaakceptować, ponieważ przekreślałoby to refundację.

Podkreślił, że droga Jaśliska - Czeremcha zostanie wyżwirowana.


Radni nie wnieśli zastrzeżeń do udzielonych odpowiedzi.
W wolnych wnioskach i oświadczeniach /pkt 9 /Wiceprzewodnicząca Rady Pani Izabela Szubra wnioskowała o remont drogi Zręcin – Łajsce na odcinku 1 km.
Radny Pan Jan Białas stwierdził, że droga Krosno- Jasienica Rosielna

/ koło zamku w Odrzykoniu / jest oznakowana jako utwardzona, co mija się z prawdą. Prosił o umieszczenie właściwego oznakowania – „droga nieprzejezdna”.
Pobieranie 35.65 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna