ProtokóŁ 2/wzcz kups/2007 Rodzaj posiedzeniaPobieranie 156.68 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar156.68 Kb.

PROJEKT-Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków
w dniu 5 grudnia 2007 roku


Warszawa, 5.12.2007 r.

PROTOKÓŁ 2/WZCZ KUPS/2007
Rodzaj posiedzenia: WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓW SOKÓW (KUPS)

Data posiedzenia: 5 grudnia 2007 roku, godz. 11.00

Miejsce posiedzenia: Sala A, ul. Rakowiecka 36, Warszawa

Status protokołu: projekt protokołu z posiedzenia WZCz KUPS z dnia 5 grudnia 2007 r.
Na Walnym Zgromadzeniu Członków KUPS jest obecnych 23 członków uprawnionych do głosowania przy 41 uprawnionych. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Członków KUPS zdolne jest do podejmowania prawomocnych uchwał.

Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków obecne są następujące osoby:
Julian Pawlak

Prezes Zarządu KUPS, Tymbark S.A.Dr Romuald Ozimek

Wiceprezes Zarządu KUPS, OJC Wisowa Sp. z o. o.Prof. Witold Płocharski

Wiceprezes Zarządu KUPS, Instytut Sadownictwa
i Kwiaciarstwa
Dr Iwona Traczyk

Instytut Żywności i ŻywieniaJarosław Dybus

Agrana Juice Poland Sp. z o.o.Marek Krzywicki

Agrico S.A.Teodozja Wasińska

Agros Nova Sp. z o. o.Piotr Podoba

ALPEX Sp. z o.o.Dagmara Stępniewska

ARED” POiWSebastian Haftaniuk

Binder International Warszawa Sp. z o. o.Krzysztof Gądek

Expol Sp. z o. o.Michał Górniak

GOMAR” POiWAndrzej Kłodawski

Hortex Holding S.A.Mirosław Graczyk

Hortex Holding S.A.Dr Sylwia Skąpska

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – SpożywczegoDr Bożena Nosecka

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ŻywnościowejLeonard Świrkula

Jahnckepol Sp. z o. o.Zofia Wróbel

Sambor Sp. z o.o.Bożena Pniak - Buła

Sokpol Sp. z o. o.Ewelina Serzen

Steinhauser Polska Sp. z o.o.Michał Grobelny

SVZ Polska Sp. z o. o.Radosław Rozmierski

TetraPak Sp. z o.o.Helmut Stöger

Ybbstaler Fruchtsaft Polska Sp. z o.o.Maria Przegalińska

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – WarzywnyAleksandra Wojnarowska

Agroprzemysł


Honorowi Członkowie KUPS:Dr Janusz Berdowski

Członek HonorowyProf. Adolf Horubała

Członek HonorowyProf. Andrzej Jarczyk

Członek HonorowyStefan Kwiecień

Członek Honorowy


Biuro KUPS:Barbara Groele

Sekretarz Generalny KUPSAndrzej Drozd

SpecjalistaSylwia Mowel-Jadczak

AsystentkaSławomir Wopaleński

Radca PrawnyAd 1.

Walne Zgromadzenie Członków KUPS otwiera Prezes Zarządu KUPS pan Julian Pawlak, witając wszystkich zebranych na posiedzeniu członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości, panią dr inż. Iwonę Traczyk z Instytutu Żywności i Żywienia oraz członków honorowych prof. Adolfa Horubałę, prof. Andrzeja Jarczyka, dr Janusza Berdowskiego i pana Stefana Kwietnia.

Pan Julian Pawlak informuje zebranych o treści przygotowanego Listu Intencyjnego
o współpracy pomiędzy Instytutem Żywności i Żywienia a Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków. Prosi uprawnionych ze strony Stowarzyszenia KUPS o uroczyste podpisanie dokumentu. Nadmienia, że List Intencyjny został przygotowany w celu wzajemnej współpracy prowadzącej do zwiększania spożycia warzyw, owoców i soków oraz tworzenia korzystnego wizerunku produktów przemysłu sokowniczego. Strony zobowiązały się do wymiany informacji w zakresie w/w tematu, przygotowywania opinii i ekspertyz dotyczących właściwości odżywczych soków i nektarów warzywno - owocowych, przygotowywania materiałów informacyjnych na temat soków i nektarów w diecie prozdrowotnej.
Pani dr inż. Iwona Traczyk przedstawia krótką prezentację na temat „Wartości dietetycznej i odżywczej soków i produktów sokowniczych jako elementu promocji oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych społeczeństwa”. Zwraca uwagę na globalny problem związany z otyłością wśród dzieci i dorosłych spowodowany brakiem aktywności fizycznej, nieprawidłowym odżywianiem, spożywaniem produktów wysokokalorycznych, przetworzonych, a niskie spożycie warzyw i owoców. Dlatego też przy Instytucie Żywności
i Żywienia powstał Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej. Ma on na celu przede wszystkim zwiększyć świadomość społeczeństwa polskiego, zmienić model żywienia na prozdrowotny, zwiększyć aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, a w konsekwencji wydłużyć przeciętną długość życia. Dr inż. Iwona Traczyk omawia również „Kartę Żywienia
i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole” opracowaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytut Żywności i Żywienia oraz Centrum Zdrowia Dziecka. Karta ta ma zapewnić prawidłowe żywienie i bezpieczne uprawianie aktywności fizycznej dzieci w szkole przy wsparciu szkoły, rodziców i samorządów lokalnych.
Ad 2.

Zebrani na posiedzeniu Członkowie Stowarzyszenia proponują na Przewodniczącego WZCz KUPS pana Juliana Pawlaka. Pan Julian Pawlak wyraża zgodę.

Kandydaturę pana Julian Pawlaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków KUPS poddaje się głosowaniu jawnemu.

Wyniki głosowania jawnego:

Za – 36 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów

W wyniku głosowania jawnego przyjęto uchwałę nr 1 w sprawie wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia członków pana Juliana Pawlaka. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan dr Romuald Ozimek zgłasza propozycję zmiany porządku obrad. Proponuje po punkcie 5 omówić Sprawy inne z punktu 14 odnośnie przedyskutowania propozycji zmiany do Dyrektywy sokowej, dotyczącej wprowadzenia zakazu stosowania substancji zakwaszających do zagęszczonych soków owocowych oraz soków owocowych. Pozostałe punkty zostaną przesunięte o jeden.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków pan Julian Pawlak odczytuje zmieniony porządek posiedzenia: 1. Otwarcie WZCz KUPS

 2. Wybór Przewodniczącego WZCz KUPS

 3. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej

 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

 6. Sprawy inne

 7. Informacja Zarządu

 8. Informacja Komisji Rewizyjnej

 9. Informacja z działalności DSK

 10. Przystąpienie do realizacji Projektu „5 razy dziennie warzywa i owoce”. Podjęcie uchwały

 11. Przyjęcie Planu Strategicznego Stowarzyszenia KUPS na 2008 rok. Podjęcie uchwały

 12. Przyjęcie Planu pracy KUPS na 2008 rok. Podjęcie uchwały

 13. Omówienie wysokości składki członkowskiej na 2008 rok. Podjęcie uchwały

 14. Zatwierdzenie budżetu KUPS na 2008 rok. Podjęcie uchwały

 15. Wolne wnioski

 16. Zamknięcie posiedzenia

Uchwałę odnośnie przyjęcia powyższego porządku posiedzenia poddaje się głosowaniu jawnemu.

Za przyjęciem – 35 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 1 głosW wyniku głosowania jawnego przyjęto uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia zmienionego porządku posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KUPS. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.3

Pan Julian Pawlak przedstawia Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia. Zgromadzeni nie wnoszą żadnych uwag.

Uchwałę poddaje się głosowaniu jawnemu.

Wyniki głosowania jawnego.

Za – 36 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów

W wyniku głosowania jawnego podjęto uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków KUPS. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 4.

W wyniku zgłoszeń przy aprobacie kandydatów, wybiera się Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w następującym składzie:

Michał Grobelny – SVZ Polska Sp. z o.o.

Bożena Pniak- Buła – Sokpol Sp. z o.o.

Dr Sylwia Skąpska – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego

Uchwałę poddaje się jawnemu głosowaniu.

Wyniki głosowania jawnego.

Za – 34 głosy

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 2 głosyW wyniku głosowania jawnego przyjęto uchwałę nr 4 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 5.

W wyniku zgłoszenia, przy aprobacie kandydatów, wybiera się Komisję Uchwał


i Wniosków w następującym składzie:

Andrzej Kłodawski – Hortex Holding S.A.

Prof. Witold Płocharski – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa

Leonard Świrkula – Jahnckepol Sp. z o.o.

Uchwałę poddaje się jawnemu głosowaniu.

Wyniki głosowania jawnego.

Za – 31 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 5 głosów

W wyniku głosowania jawnego przyjęto uchwalę nr 5 w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 6.

Pani Barbara Groele omawia wymagania Dyrektywy Rady 112/2007/EC (Dyrektywy sokowej) odnośnie możliwości dodatku kwasu i soku cytrynowego lub jego koncentratu do soków owocowych i ich koncentratów. • Zgodnie z wymaganiami obowiązującej Dyrektywy sokowej dodatek kwasu i soku cytrynowego jest dopuszczalny do soku i soku zagęszczonego, lecz nie jest praktykowany (Załącznik I część II punkt 1 Dyrektywy sokowej „W stosunku do produktów zdefiniowanych w części I pkt 1, 2, 3 i 4, w celu korekcji smaku kwaśnego, dopuszcza się dodanie soku cytrynowego i/lub zagęszczonego soku cytrynowego do 3 g na litr soku, wyrażonych jako bezwodny kwas cytrynowy” (…) Dodanie do tego samego soku jednocześnie cukru i soku cytrynowego, zagęszczonego lub nie, lub środków zakwaszających dopuszczonych przez dyrektywę 95/2/WE jest zabronione” ).

 • Do soku zagęszczonego można dodawać sok lub koncentrat cytrynowy oraz kwas cytrynowy, jednakże na opakowaniu lub towarzyszących dokumentach musi być deklarowany dodatek substancji zakwaszającej (art. 4 Dyrektywy sokowej „Oznakowanie zagęszczonego soku owocowego określonego w części I pkt 2 załącznika I, nieprzeznaczonego dla konsumenta finalnego, zawiera informację o obecności i ilości dodanego cukru lub o dodanym soku cytrynowym lub substancji zakwaszających dopuszczonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków spożywczych innych niż barwniki i słodziki. Informacja ta umieszczana jest na opakowaniu, na etykiecie dołączonej do opakowania lub w towarzyszącym mu dokumencie”).

Propozycja zmian Dyrektywy sokowej uzgodniona przez AIJN (z października 2007) obejmowała m.in. poszerzenie możliwości dokwaszania soku poprzez dodatek soku i/lub koncentratu limowego.

Zebrani podjęli dyskusję nt. dokwaszania soków. Mając na celu postrzeganie soków, jako produktów w pełni naturalnych, bez żadnych dodatków, stanowisko branży (KUPS) jest przeciwne dokwaszaniu soków i wnioskuje za wprowadzeniem zakazu dodatku soku, koncentratu cytrynowego/limowego.

Uchwałę poddaje się jawnemu głosowaniu.

Wyniki głosowania jawnego.

Za – 26 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 5 głosów

Zmniejszenie ilości głosów wynika z opuszczenia posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przez część członków.W wyniku głosowania jawnego przyjęto uchwalę nr 6 w sprawie podjęcia działań dla wprowadzenia poprawki do Dyrektywy sokowej dotyczącej braku możliwości dokwaszania soków owocowych i ich koncentratów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 7.

Prezes Zarządu KUPS pan Julian Pawlak przedstawia informację z działalności Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków w roku 2007. Krótko przypomina szereg inicjatyw jakie w 2007 roku podejmowało Stowarzyszenie KUPS.

Do najważniejszych działań podjętych przez KUPS w 2007 roku należy zaliczyć:


  1. Zakończenie realizacji projektu „Marchewka” w ramach mechanizmu „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych UE”. Finansowe rozliczenie z Komisją UE i firmami wspierającymi finansowo projekt.

  2. Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską – Projekt QUALI JUICE.

  3. Uczestnictwo w projekcie QUISEE – Poprawa jakości soków i nektarów na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Badanie rynku soków pomarańczowych w Polsce jako podsumowanie realizacji projektu.

  4. Organizacja sympozjów i seminariów:

- X Międzynarodowe Sympozjum KUPS „Perspektywy rozwoju dla branży sokowniczej i owocowo - warzywnej”, Zakopane, 9 – 11 maja 2007 roku.

- Spotkanie panelowe POLAGRA FOOD 2007 „Aktualne problemy branży owocowo – warzywnej i sokowniczej”, 19 września 2007 roku, Poznań

- Organizacja warsztatów szkoleniowych:


 • „Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne”, Warszawa, 19 lipca 2007

 • „Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej dla Przedsiębiorców w ramach PROW 2007-2013”, Warszawa, 3 października 2007.

5) Praca Grupy Roboczej KUPS ds. Monitorowania i Prognozowania rynku owoców
i warzyw.

6) Działania dotyczące złożenia dofinansowanego przez UE programu w tym lobbowanie na rzecz projektu „5 razy dziennie warzywa i owoce” w ramach Mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych


i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

6) Aktywna współpraca z AIJN odnośnie opiniowania projektu zmian dyrektywy sokowej.

7) Uczestnictwo w inicjatywie Dobrowolnego Porozumienia „REKARTON”. Program ten wspiera rozwój selektywnego zbierania i recyklingu odpadów po kartonach po płynnej żywności.

8) Uczestnictwo w inicjatywie powołania Rady Przemysłu Żywnościowego przy Wicepremierze, której zadaniem będzie ochrona interesów przetwórców. Współpraca obejmuje m.in. wymianę informacji, współpracę ekspertów oraz wypracowanie wspólnych stanowisk odnośnie zmian legislacyjnych.

9) Organizacja konferencji prasowej nt. Jakość soków i nektarów dostępnych na polskim rynku w dniu 11 lipca 2007 roku, Warszawa.
W wyniku dyskusji nad potrzebą zwiększenia zaangażowania się Stowarzyszenia KUPS w problemy i trudności związane z sezonem zbioru i przerobów owoców i warzyw, zgromadzeni Członkowie KUPS proponują rozszerzenie zakresu działań Stowarzyszenia na następujące problemy:


 • zacieśnienie współpracy między przetwórcami i sadownikami poprzez nawiązanie kontaktów Stowarzyszenia KUPS ze związkami sadowników,

 • zwiększenie częstości spotkań producentów soków i soków zagęszczonych w celu oceny sytuacji rynkowej,

 • podjęcie prób monitoringu wielkości produkcji soków i soków zagęszczonych, cen surowców oraz zapasów soków zagęszczonych w zakładach produkcyjnych.

Ad 8.

Ze względu na nieobecność Członków Komisji Rewizyjnej pan Julian Pawlak odczytuje nadesłaną informację. Komisja Rewizyjna spotkała się dwukrotnie w roku 2007. Badała sprawozdanie finansowe Krajowej Unii Producentów Soków za rok 2006, obejmujące bilans i rachunek wyników oraz bieżące wyniki finansowe za rok 2007. Sprawdzała również obroty i salda poszczególnych kont księgowych, a w szczególnych przypadkach sięgała do dokumentów źródłowych. Zebrani członkowie Walnego Zgromadzenia nie podejmują dyskusji i nie wnoszą uwag.


Ad 9.

Informacje z działalności Dobrowolnego Systemu Kontroli (DSK) soków i nektarów


w roku 2007 przedstawia Przewodniczący Zespołu Kierowniczego DSK pan Andrzej Kłodawski. Audity zaplanowane w roku 2007 są w trakcie realizacji. W ramach oszczędności w 2007 roku, tak jak w 2005 i 2006 roku, zaplanowane 2 audity w dużych firmach zostały zredukowane do jednego auditu.

W roku 2007 w trakcie auditów i badania rynku pobrano 124 próbki (próbki soków


i nektarów 93). 22 próbki soku pomarańczowego zostało poddane pełnym badaniom łącznie
z badaniem stopnia odtworzenia aromatu. Badania części soków i nektarów ze względu na niezgodności były powtarzane w laboratoriach krajowych i unijnych. Podczas badań rynkowych eksperci laboratorium UE ocenili przeważającą większość pomarańczowych soków (16 z 22) jako niezgodne z Dyrektywą sokową, ze względu na brak pełnego odtworzenia aromatu. Stowarzyszenie KUPS podczas nadzwyczajnego posiedzenia Zespołu Kierowniczego DSK, wypracowało stanowisko w sprawie braku możliwości pełnego odtworzenia aromatu
w sokach pomarańczowych wyprodukowanych z soku zagęszczonego. W stanowisku tym wypracowano również nasze zdanie odnośnie zafałszowania soku pomarańczowego niedeklarowanym dodatkiem soku mandarynkowego. Ze względu na złożoną problematykę stopnia odtworzenia aromatu w sokach i konieczność przedyskutowania problemu w gronie zainteresowanych, w dniu 21 listopada br. KUPS zorganizowało seminarium pt. „Technologia, prawodawstwo i procedury odtwarzania substancji zapachowo-aromatycznych w sokach
i nektarach.”

Rozpoczęto działania mające na celu opracowanie parametrów jakościowych dla polskiej marchwi, parametry te zostaną uwzględnione w Kodeksie Praktyki AIJN. Obecnie opracowane są już pierwsze wyniki sezonu 2005/2006, natomiast z sezonu 2006/2007 próbki marchwi, soku i przecieru są w trakcie badań. W pracę włączony jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego, których w ramach grantu naukowego współfinansuje projekt, Stowarzyszenie KUPS oraz firmy - Członkowie KUPS, wytwarzający produkty na bazie marchwi (współfinansowanie na podstawie udziału w rynku) – Agros Nova Sp. z o. o., Hortex Holding S.A., Tymbark S.A.

Decyzją Walnego Zgromadzenia KUPS w dniu 6 grudnia 2006 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy SGF a KUPS dotyczącym podejmowania przez SGF na wniosek KUPS działań korygujących w przypadku producentów, którzy fałszują produkty mimo upomnień i żądań DSK/KUPS.

W dyskusji nad informacją z działalności DSK, prof. Płocharski wnioskuje


o przedłużenia na czas nieokreślony porozumienia pomiędzy SGF a KUPS dotyczącego rozszerzenia współpracy w zakresie zapewniania jakości produktów gotowych, pakowanych
i wprowadzanych na rynek polski.


Ad 10.

Pani Barbara Groele przedstawia założenia programu „5 razy dziennie warzywa


i owoce” oraz przybliża potencjalne korzyści z jego realizacji. Dofinansowanie projektu wynosi 80 % (50 % UE i 30 % RP), pozostałe koszty w wysokości 20 % ponoszą zainteresowane firmy – członkowie KUPS. Niewątpliwymi korzyściami z realizacji tego projektu będą:

- wzrost popytu na przetwory owocowe i warzywne, w tym soki;

- wzrost świadomości konsumentów odnośnie jakości soków i nektarów jako kategorii zdrowej, bogatej w witaminy i związki mineralne ;

- wzrost świadomości Polaków odnośnie wagi spożywania owoców – warzyw i ich przetworów, w tym soków, w codziennej diecie.

Realizacja projektu zaplanowana jest na terytorium Polski przez 2 lata. Koszt realizacji to 2 mln Euro netto. Projekt swoim zasięgiem objąłby działania: ATL, Media, Internet, PR, badania.

Wniosek wraz z projektem programu został już złożony do Agencji Rynku Rolnego. Spółkami, które zgodnie z podpisanym porozumieniem pokryją koszty jego realizacji, są to firmy z grupy Maspex Wadowice Sp. z o. o. – członkowie KUPS (Ekoland Sp. z o.o., Polska Żywność Sp. z o. o. i Tymbark S.A.). Włączenie do współuczestnictwa i współfinansowania innych firm jest ciągle sprawą otwartą.

Uchwałę w sprawie przystąpienia Stowarzyszenie KUPS do Mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, projekt „Kampania 5 razy dziennie warzywa i owoce” na rynku polskim poddaje się głosowaniu jawnemu.

Wyniki głosowania jawnego.

Za – 33 głosy

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów

Zmniejszenie ilości głosów wynika z opuszczenia posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przez część członków.W wyniku głosowania jawnego przyjęto uchwalę nr 7 w sprawie przystąpienia Stowarzyszenie KUPS do Mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, projekt „5 razy dziennie warzywa i owoce” realizowany na rynku polskim. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 11.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków KUPS pan Julian Pawlak przedstawia Plan Strategiczny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków na lata 2007-2013. Zebrani na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków KUPS po dyskusji proponują uzupełnienie przesłanego projektu Planu Strategicznego Stowarzyszenia KUPS na lata 2007-2013 : • Dodać do pkt. 1.3. CELE ppkt. 4 brzmiącego „Rozwijanie kontaktów i reprezentowanie producentów soków w kontaktach z innymi organizacjami, związkami oraz producentami owoców i warzyw, zarówno w kraju i poza jego granicami, w celu ukierunkowania rozwoju bazy surowcowej na potrzeby produkcji soków” sformułowania „oraz rozwoju przemysłu sokowniczego”;

 • Dodać do pkt. 1.3. CELE ppkt. 6 o treści „Rozwijanie współpracy z organizacjami reprezentującymi branżę sokowniczą za granicą”;

 • Dodać do paragrafu 3 CELE STRATEGICZNE – STRATEGIA po punkcie 3.1.4 punkt 3.1.5 o treści „Tworzenie w ramach programu monitorowania zbiorów surowców dla przemysłu sokowniczego systemu informacji o zbiorach surowców i produkcji koncentratów ułatwiającego uczestnikom systemu podejmowania decyzji biznesowych”

Uchwałę poddaje się głosowaniu jawnemu.

Wyniki głosowania jawnego.

Za – 25 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów

Zmniejszenie ilości głosów wynika z opuszczenia posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przez część członków.W wyniku głosowania jawnego przyjęto uchwałę nr 8 w sprawie przyjęcia Planu Strategicznego KUPS na lata 2007-2013. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 12.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków KUPS pan Julian Pawlak przedstawia Plan Prac Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków na rok 2008, który został rozesłany z materiałami na Walne Zgromadzenie. Zebrani na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków KUPS nie wnoszą uwag do projektu Planu Prac Stowarzyszenia KUPS na rok 2008.

Uchwałę poddaje się głosowaniu jawnemu.

Wyniki głosowania jawnego.

Za – 29 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów

Zmniejszenie ilości głosów wynika z opuszczenia posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przez część członków.W wyniku głosowania jawnego przyjęto uchwałę nr 9 w sprawie przyjęcia Planu Prac Stowarzyszenia KUPS na 2008 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 13.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków KUPS pan Julian Pawlak omawia zmianę składki członkowskiej w AIJN w 2008 roku. Od 2008 roku Stowarzyszenie KUPS zobowiązane jest płacić pełną wysokość składki członkowskiej w AIJN, która w roku 2008 będzie wynosiła 24 892,30 Euro. W ubiegłym roku zapłaciliśmy 8 tys. Euro, w roku bieżącym wystosowaliśmy pismo o trudnej sytuacji na rynku polskim z prośbą o zmniejszenie składki


z 16 tys. do 8 tys. Euro. AIJN odmawia jednak obniżenia, argumentując że nie jest sprawiedliwe zmniejszenie składki dla jednej organizacji w stosunku do innych organizacji, które są w podobnej sytuacji. Z przygotowanej symulacji wzrostu kosztów opłat członkowskich w KUPS ze względu na wzrost składki członkowskiej w AIJN wynika, że należy podwyższyć składkę o 2500 zł, czyli składka podstawowa za 2008 rok powinna wynosić 10 500 zł. Składka z tytułu członkostwa w AIJN będzie stanowić ok. 25% budżetu KUPS
w 2008 roku.

Pan Andrzej Kłodawski przedstawia argumenty przekonujące za utrzymaniem członkostwa w AIJN: • Uczestnictwo w działaniach związanych z wprowadzaniem zmian w dokumentach Unii Europejskiej (zmiany w Dyrektywie sokowej: zakaz dodawania cukrów, zakaz dokwaszania soków, odtwarzanie aromatów w sokach odtwarzanych),

 • Wnioskowanie i zainicjowanie prac nad Dyrektywą dla soków warzywnych
  i owocowo-warzywnych,

 • Uczestnictwo w opracowywaniu standardów AIJN – parametry fizykochemiczne mówiące o autentyczności soków,

 • Przesłanie uwag do zaproponowanych parametrów fizykochemicznych dla aronii
  w CoP AIJN,

 • Dostęp do aktualizacji Kodeksu Praktyki AIJN, dostęp do stron internetowych AIJN.

Aby zwiększyć wpływ na działania w branży powinnyśmy aktywnie uczestniczyć
w Komitetach Technicznych AIJN.

Pan prof. Witold Płocharski zaznacza, iż w obliczu konkurencji na rynku unijnym wykluczenie Stowarzyszenia KUPS z członkostwa w AIJN, która jest organizacją prężnie działającą na rzecz całego przemysłu sokowniczego w Unii Europejskiej, jest rzeczą nierozsądną, podkreślając, iż na stronie internetowej AIJN dostępne jest bardzo dużo informacji dla członków. Należy również brać pod rozwagę fakt, że brak czynnego udziału w opiniowaniu różnych zmian wykluczy nas z możliwości dbania również o interesy polskiego sektora sokowniczego.

Pan Julian Pawlak informuje zebranych, że zgodnie ze statutem są trzy rodzaje członkowstwa: członek zwyczajny, wspierający i obserwator. Członek wspierający
i obserwator nie mają prawa głosu, uczestniczą jednak w aktywnościach organizacji. Składka wynosi 5 tys. Euro dla firmy, a 10 tys. Euro dla organizacji. Członkowie KUPS po dyskusji przystępują do głosowania nad wzrostem składki członkowskiej do kwoty 10 500 zł/rok.

Uchwałę poddaje się głosowaniu jawnemu.

Wyniki głosowania jawnego.

Za – 19 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 13 głosów

Zmniejszenie ilości głosów wynika z opuszczenia posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przez część członków.

W wyniku głosowania jawnego przyjęto uchwalę nr 10 w sprawie podwyższenia wysokości podstawowych opłat członkowskich w KUPS o 2 500 zł/rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 14.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków KUPS pan Julian Pawlak omawia założenia budżetu na rok 2008. Wyjaśnia, że założone niższe przychody Stowarzyszenia KUPS w roku 2008 o 20 914 zł, zostaną pokryte z oszczędności badań DSK przeprowadzonych w roku 2007. Oszczędności mogły być poczynione z uwagi na przeprowadzenie przez SGF pełnych badań soku pomarańczowego z rynku polskiego w ramach budżetu QUISEE.


W związku z przyjęciem uchwały nr 10 dotyczącej podwyższenia opłat członkowskich o 2 500 zł/rok propozycję budżetu weryfikuje się o kwotę 80 000 zł po stronie przychodów z tytułu składek członkowskich. Natomiast po stronie kosztów, wzrasta pozycja „składki członkowskie organizacji międzynarodowych – IRMA, AIJN, EQCS” do 120 000 zł/rok ze względu na pełną wysokość opłacanej od 2008 r. składki członkowskiej w AIJN oraz pozycja „Podatek” do wysokości 23 484 zł (składki członkowskie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów).

Pani Barbara Groele uzupełnia, że od roku 2006 nie ma już bezpośredniego wsparcia finansowego DSK/KUPS z projektu QUISEE. Natomiast dodatkowy wzrost zaplanowanych kosztów organizacji konferencji spowodowany jest wzrostem cen w miejscu organizacji sympozjum (hotel Magellan) oraz spodziewaną większą ilością uczestników. Zakładamy jednak również wzrost przychodów z tego tytułu.

Uchwałę poddaje się głosowaniu jawnemu.

Wyniki głosowania jawnego:

Za – 31 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głos

Zmniejszenie ilości głosów wynika z opuszczenia posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przez część członków.W wyniku głosowania jawnego przyjęto uchwalę nr 11 w sprawie przyjęcia budżetu na 2008 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 15.

 1. Prof. Witold Płocharski odczytuje wnioski zredagowanych przez Komisję Uchwał
  i Wniosków:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków zatwierdza przedłużenia na czas nieokreślony porozumienia pomiędzy SGF a KUPS dotyczącego rozszerzenia współpracy w zakresie zapewniania jakości produktów gotowych, pakowanych i wprowadzanych na rynek polski.

Uchwałę poddaje się jawnemu głosowaniu.

Wyniki głosowania jawnego.

Za – 28 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego przyjęto uchwałę nr 12 w sprawie przedłużenia na czas nieokreślony porozumienia pomiędzy SGF a KUPS. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków zaleca rozszerzenie zakresu działań Stowarzyszenia na następujące tematy:

 • zacieśnienie współpracy pomiędzy przetwórcami i sadownikami poprzez nawiązanie kontaktów Stowarzyszenia KUPS ze związkami sadowników,;

 • zwiększenie częstości spotkań producentów soków i soków zagęszczonych w celu oceny sytuacji rynkowej,

 • podjęcie próby monitoringu wielkości produkcji soków i soków zagęszczonych, cen surowców oraz zapasów soków zagęszczonych w zakładach produkcyjnych,

Uchwałę poddaje się głosowaniu jawnemu.

Wyniki głosowania jawnego:

Za – 28 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów

Zmniejszenie ilości głosów wynika z opuszczenia posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przez część członków.W wyniku głosowania jawnego przyjęto uchwalę nr 13 w sprawie rozszerzenia zakresu działań KUPS. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 1. Pan Julian Pawlak przedstawia nowego pracownika biura KUPS panią Sylwię Mowel – Jadczak, absolwentkę SGGW, specjalizacja Inżynieria i Organizacja Produkcji Żywności. Życzy pani Sylwii dobrej współpracy i satysfakcji w pracy w Stowarzyszeniu.

 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków KUPS, pan Julian Pawlak zamyka posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków KUPS składając wszystkim zebranym najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego w Nowym 2008 roku.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowali:

Barbara Groele

Sylwia Mowel - Jadczak
Julian Pawlak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KUPS
Załączniki:

 1. Uchwały od 1 do 13

 2. Lista obecności

 3. Lista Mandatowa z podpisami

 4. Pełnomocnictwo od pana Krzysztofa Grzegorzka z firmy Expol Sp. z o.o. dla pana Krzysztofa Gądka

 5. Pełnomocnictwo od pana Marka Wzorka z firmy Steinhauser Polska Sp. z o.o.dla pani Eweliny Sierzen

 6. Pełnomocnictwo od pana Zbigniewa Ramotowskiego z firmy BUH Ramotowski dla pana dr Romualda Ozimka

 7. Pełnomocnictwo od pana Jacka Małeckiego z firmy Binder International Warszawa Sp. z o.o. dla pana Sebastiana Haftaniuka

 8. Pełnomocnictwo od pana Romana Sobczyka z firmy Sokpol Sp. z o.o. dla pani Bożeny Pniak-Buły

 9. Pełnomocnictwo od pana Stanisława Stępniewskiego z firmy ARED ZPOiW dla pani Dagmary Stępniewskiej

 10. Projekty uchwał

 11. Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Unii Producentów Soków

 12. Informacja z działalności KUPS w okresie 1.01.2007 –19.11.2007

 13. Informacja o działalności DSK w okresie 1.01.2007-19.11.2007

 14. Plan Strategiczny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków na lata 2007-2013

 15. Plan Prac Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków na 2008 rok

 16. Symulacja wzrostu kosztów opłat członkowskich w KUPS ze względu na wzrost składki członkowskiej w AIJN

 17. Projekt planu budżetu na 2008 rok

 18. Lista Członków Zarządu Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków

 19. Lista Członków Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK)

 20. Lista Honorowych Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków

 21. Lista Członków Krajowej Unii Producentów Soków aktualna na dzień 05.12.2007 roku


UCHWAŁA nr 1/2/WZCz KUPS/2007

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków z dnia 5 grudnia 2007 roku, w Warszawie


w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków 1. Zebrani na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków wybierają Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Unii Producentów Soków w osobie pana Juliana Pawlaka.
 1. Uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego:

Za przyjęciem – 36 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów


 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Protokolant:

Barbara Groele


Julian Pawlak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KUPSUCHWAŁA nr 2/2/WZCz KUPS/2007

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków z dnia 5 grudnia 2007 roku, w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków 1. Zebrani na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków przyjmują następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków KUPS:

 1. Otwarcie WZCz KUPS

 2. Wybór Przewodniczącego WZCz KUPS

 3. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej

 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

 6. Sprawy inne

 7. Informacja Zarządu

 8. Informacja Komisji Rewizyjnej

 9. Informacja z działalności DSK

 10. Przystąpienie do realizacji Projektu „5 razy dziennie warzywa i owoce”. Podjęcie uchwały

 11. Przyjęcie Planu Strategicznego Stowarzyszenia KUPS na 2008 rok. Podjęcie uchwały

 12. Przyjęcie Planu pracy KUPS na 2008 rok. Podjęcie uchwały

 13. Omówienie wysokości składki członkowskiej na 2008 rok. Podjęcie uchwały

 14. Zatwierdzenie budżetu KUPS na 2008 rok. Podjęcie uchwały

 15. Wolne wnioski

 16. Zamknięcie posiedzenia.
 1. Uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego:

Za przyjęciem – 35 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 1 głos


 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Protokolant:

Barbara Groele


Julian Pawlak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KUPS
UCHWAŁA nr 3/2/WZCz KUPS/2007

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków z dnia 5 grudnia 2007 roku, w Warszawie

w sprawie przyjęcia Regulaminu posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków 1. Zebrani na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków przyjmują Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków KUPS. Regulamin ten stanowi integralną część niniejszej uchwały.
 1. Uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego:

Za przyjęciem – 36 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów


 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Protokolant:

Barbara Groele


Julian Pawlak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KUPS
UCHWAŁA nr 4/2/WZCz KUPS/2007

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków z dnia 5 grudnia 2007 roku, w Warszawie


w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie:

 1. Bożena Pniak - Buła

 2. Dr Sylwia Skąpska

 3. Michał Grobelny
 1. Uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego:

Za przyjęciem – 34 głosy

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 2 głosy


 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Protokolant:

Barbara Groele

Julian Pawlak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KUPSUCHWAŁA nr 5/2/WZCz KUPS/2007


Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków z dnia 5 grudnia 2007 roku, w Warszawie

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków wybiera Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

 1. Prof. Witold Płocharski

 2. Andrzej Kłodawski

 3. Leonard Świrkula
 1. Uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego:

Za przyjęciem – 31 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 5 głosów


 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Protokolant:

Barbara Groele

Julian Pawlak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KUPS
UCHWAŁA nr 6/2/WZCz KUPS/2007

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków z dnia 5 grudnia 2007 roku, w Warszawie


w sprawie podjęcia działań odnośnie wprowadzenia poprawki do Dyrektywy sokowej dotyczącej braku możliwości dokwaszania soku

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków mając na uwadze poprawę postrzegania wszystkich soków jako produktów w pełni naturalnych, zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań dla wprowadzenia do Dyrektywy sokowej poprawki, dotyczącej braku możliwości dokwaszania soku poprzez dodatek kwasu cytrynowego, soku cytrynowego, soku limowego i ich koncentratów lub innych dodatkowych substancji zakwaszających.


2. Uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego:
Za przyjęciem – 26 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 5 głosów
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:

Barbara Groele

Julian Pawlak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KUPS


UCHWAŁA nr 7/2/WZCz KUPS/2007

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków z dnia 5 grudnia 2007 roku, w Warszawie

Uchwała w sprawie przystąpienia do Mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, projekt: „Kampania 5 x dziennie warzywa i owoce” realizowany na rynku polskim.


 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków uchwala przystąpienie Stowarzyszenia do realizacji na rynku polskim programu „5 x dziennie warzywa i owoce”.
 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu przez Stowarzyszenie KUPS w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pod następującymi warunkami:

  • okres korzystania z kredytu nie dłużej niż 3 lata;

  • wysokość kredytu maksymalnie do kwoty 5 mln PLN (pięć milionów złotych);

 • kredyt zostanie poręczony przez podmioty uczestniczące w projekcie;

 • wszystkie koszty kredytu w tym i odsetki, zostaną pokryte przez podmioty uczestniczące w projekcie;

 • źródłami finansowania spłaty kredytu będzie dotacja z ARR w wysokości 80% poniesionych kosztów uznanych oraz wpływy z tytułu umowy
  z uczestniczącymi w projekcie podmiotami. 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków zaleca zwiększenie reprezentatywności projektu poprzez zainteresowanie nim
  i ewentualne włączenie jako uczestników, innych zainteresowanych podmiotów.
 1. Uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego:

Za przyjęciem – 33 głosy

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów


5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Protokolant:

Barbara Groele

Julian Pawlak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KUPS


UCHWAŁA nr 8/2/WZCz KUPS/2007

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków z dnia 5 grudnia 2007 roku, w Warszawie


w sprawie przyjęcia Planu Strategicznego Stowarzyszenia KUPS na lata 2007 - 2013 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków zatwierdza Plan Strategiczny Stowarzyszenia KUPS na lata 2007 - 2013, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.
 1. Uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego:

Za przyjęciem – 25 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Protokolant:

Barbara Groele

Julian Pawlak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KUPS
UCHWAŁA nr 9/2/WZCz KUPS/2007

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków z dnia 5 grudnia 2007 roku, w Warszawie

w sprawie przyjęcia Planu Prac KUPS na 2008 rok 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków zatwierdza Plan Prac KUPS na 2008 rok, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.
 1. Uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego:

Za przyjęciem – 29 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Protokolant:

Barbara Groele

Julian Pawlak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KUPS
UCHWAŁA nr 10/2/WZCz KUPS/2007

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków z dnia 5 grudnia 2007 roku, w Warszawie


w sprawie przyjęcia zwiększenia wysokości opłat członkowskich w KUPS 1. Walne Zgromadzenie Członków KUPS podejmuje decyzję zwiększenia opłat członkowskich dla członków wspierających o 2500 zł netto na rok (słownie: dwa tysiące pięćset zł).
 1. Uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego:

Za przyjęciem – 19 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 13 głosów
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008.
Protokolant:

Barbara Groele

Julian Pawlak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KUPS

UCHWAŁA nr 11/2/WZCz KUPS/2007

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków z dnia 5 grudnia 2007 roku, w Warszawie

w sprawie przyjęcia budżetu KUPS na 2008 rok 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków zatwierdza budżet KUPS na 2008 rok, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.
 1. Uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego:

Za przyjęciem – 31 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Protokolant:

Barbara Groele

Julian Pawlak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KUPS
UCHWAŁA nr 12/2/WZCz KUPS/2007

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków z dnia 5 grudnia 2007 roku, w Warszawie


w sprawie przedłużenia na czas nieokreślony porozumienia pomiędzy SGF a KUPS odnośnie rozszerzenia współpracy w zakresie zapewniania jakości produktów gotowych

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków zatwierdza przedłużenie na czas nieokreślony porozumienia pomiędzy SGF a KUPS, dotyczącego rozszerzenia współpracy w zakresie zapewniania jakości produktów gotowych, pakowanych i wprowadzanych na rynek polski.


2. Uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego:
Za przyjęciem – 28 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:

Barbara Groele

Julian Pawlak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KUPS
UCHWAŁA nr 13/2/WZCz KUPS/2007

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków z dnia 5 grudnia 2007 roku, w Warszawie


w sprawie rozszerzenia strategii przemysłu sokowniczego  1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków zaleca rozszerzenie zakresu działań Stowarzyszenia na następujące tematy:

 • zacieśnienie współpracy pomiędzy przetwórcami i sadownikami poprzez nawiązanie kontaktów Stowarzyszenia KUPS ze związkami sadowników,;

 • zwiększenie częstości spotkań producentów soków i soków zagęszczonych w celu oceny sytuacji rynkowej,

 • podjęcie próby monitoringu wielkości produkcji soków i soków zagęszczonych, cen surowców oraz zapasów soków zagęszczonych w zakładach produkcyjnych,  1. Uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego:

Za przyjęciem – 28 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Protokolant:

Barbara Groele

Julian Pawlak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KUPS

Strona z

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna