ProtokóŁ 81/2005 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 21 kwietnia 2005 rPobieranie 34.6 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar34.6 Kb.


PROTOKÓŁ 81/2005

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

z dnia 21 kwietnia 2005 r.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu, któremu przewodniczył pan Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki, udział wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście.Na podstawie listy obecności pan Starosta A. Krzysztoń stwierdził że Zarząd Powiatu Łańcuckiego może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Następnie przedstawił porządek obrad:

 1. Pismo Gabinetów Stomatologicznych dotyczące przedłużenia czasu trwania umów najmu lokali przy ul. Mickiewicza 8.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie za rok 2004.

 3. Wybór odcinków dróg do remontu nawierzchni.

 4. Podjęcie decyzji w sprawie wyboru projektów do ZPORR w edycji wiosennej.

 5. Informacja o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Łańcut na temat działki 774/13.

 6. Porozumienie Wójta Gminy Markowa na udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie na zakup samochodu przystosowanego do działań ratowniczych w celu jego podpisania.

 7. Prośba ZPOW w Łańcucie o wyrażenie zgody na zatrudnienie Pana Rafała Dyrdy nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Białobrzegach jako instruktora tańca ludowego w ZPOW w Łańcucie na czas określony.

 8. Prośba ZPOW w Łańcucie o wyrażenie zgody na wycinkę jednego drzewa rosnącego na działce nr 2879/15.

 9. Prośba ZPOW o przyznanie środków finansowych na zakup komputera lub wymianę płyty głównej procesora, pamięci, obudowy oraz systemu operacyjnego.

 10. Prośba I LO w Łańcucie o wyrażenie zgody na zakup środków chemicznych i sprzętu do utrzymania czystości w szkole na kwotę 1 100 zł.

 11. Wnioski Radnych Rady Powiatu Łańcuckiego zgłoszone na XXVIII w dniu 18 marca 2005 r.

 12. Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łańcucie.

 13. Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy i Mieszkaniu Chronionym.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005.

 15. Prośba pana Adama Kłaka z Wysokiej o wyrażenie zgody na dzierżawę niezagospodarowanego gruntu rolnego o powierzchni 20 arów obok działek nauczycieli.

 16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

 17. Sprawy różne i wolne wnioski.Zarząd Powiatu Łańcuckiego jednogłośnie przyjął zaproponowany przez Starostę porządek posiedzenia w którym zaproponował włączyć zatwierdzenie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz zwrócił się do Sekretarza Powiatu o przedstawienie tej uchwały na najbliższej sesji Rady Powiatu Łańcuckiego .

Ponadto jako dodatkowy punkt wprowadzono uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005.W punkcie pierwszym Pan Starosta A. Krzysztoń przedstawił pismo Gabinetów Stomatologicznych dotyczące przedłużenia czasu trwania umów najmu lokali przy ul. Mickiewicza 8. Zaproponował przedłużyć z paniami stomatologami umowy na wynajem do 31.12.2007 r.

Pani K. Gruca Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych poinformowała, że Starostwo przyjmując od ZOZ-u budynek na ul. Mickiewicza 8 zobowiązał się że przynajmniej jego część będzie przeznaczona na gabinety stomatologiczne.

Pan T. Gwizdak stwierdził, że gdyby Powiat nie miał problemów lokalowych nie byłoby potrzeby drążenia tego tematu, poinformował, ze ma odrębne zdanie odnośnie przedłużenia umów.

Stwierdził, że na chwilę obecną jeżeli nie ma innej możliwości na rozładowanie ciasnoty w Starostwie jedynym wyjściem jest wypowiedzenie dzierżaw.

Pan Starosta A. Krzysztoń zwrócił się z prośbą aby zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umów z gabinetami stomatologicznymi do kończ 2007 roku.

Pani K. Gruca poinformowała, że panie mające gabinety są i tak w bardzo trudnej sytuacji ponieważ wchodzą wymogi unijne które trzeba będzie spełnić i w takim wypadku trudno będzie im znaleźć odpowiednie pomieszczenia. Sprostanie tym wymaganiom wiąże się z dużymi kosztami finansowymi.

Pan J. Rzepka Wicestarosta poinformował, że Miasto Łańcut powinno zrozumieć, że gabinety te są szczególnie ważne dla jego mieszkańców.

Pan Starosta A. Krzysztoń poinformował, że gdyby nastąpił zwrot środków za informatyzację urzędu byłaby możliwość wykończenia remontu strychu i przeniesienia tam Wydziału Finansowo – Budżetowego.

Pan R. Kochman Sekretarz poinformował, że przy ul. Mickiewicza 8 jest usytuowane archiwum które na pewno trzeba będzie w przyszłości powiększyć.

Pan S. Panek zgłosił wniosek aby umowy z paniami świadczącymi usługi stomatologiczne przedłużyć do końca 2006 r.

Pan T. Gwizdak wnioskował aby umowy te zostały przedłużone do kończ 2006 r. z zaznaczeniem iż jest to ostateczny termin wypowiedzenia.

Pan Starosta A. Krzysztoń poddał pod głosowanie dwa wnioski: 1. Przedłużenie umów ze stomatologami do końca 2006 r. z zaznaczeniem iż jest to termin ostateczny, - gdzie 1 osoba opowiedziała się „za”

 2. Przedłużenie umów ze stomatologami do końca 2006 r. , - gdzie „za” przyjęciem głosowało 4 członków zarządu.

Zarząd Powiatu postanowił przedłużyć czasu trwania umów najmu lokali przy ul. Mickiewicza 8 z mieszczącymi się tam Gabinetami Stomatologicznymi do końca 2006 roku.

Pan Starosta zwrócił się do pań prowadzących gabinety stomatologiczne aby w miarę możliwości czyniły starania przez czas trwania umowy w poszukiwaniu innych pomieszczeń.


W punkcie drugim Pani Irena Homa biegły księgowy przedstawiła opinię z badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łańcucie za rok 2004 (w załączeniu do protokołu).

Pani I. Homa poinformowała, że po zakończeniu badania sprawozdania została wydana pozytywna opinia. Bilans został sporządzony rzetelnie, majątek jednostki został zinwentaryzowany, udokumentowanie przychodów i dochodów tego majątku nie nasuwa żadnych uwag.

Nie istnieją także należności stracone – wszystkie zostały uregulowane. Ponadto wszystkie pozycje bilansu są jasne i nie budzą żadnych wątpliwości.

W 2004 roku jednostka zamknęła działalność wynikiem dodatnim, osiągnięto dość wysoką rentowność na świadczonych usługach medycznych. Na wynik ten wpłynęła duża oszczędność kosztów.

Członkowie zarządu przyjęli do wiadomości sprawozdanie SP ZOZ w Łańcucie za 2004 r. przedstawione przez Panią J. Homa Biegłego Rewidenta.
Zarząd Powiatu w głosowaniu gdzie 4 członków zarządu było „za” i jeden wstrzymał się od głosu podjął uchwałę Nr 688/2005 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie za rok 2004.
Pan Starosta A. Krzysztoń poinformował, że Dyrektor SP ZOZ w Łańcucie przesyła podziękowania za zebrane ponad 48 052,57 zł na zakup karetki pogotowia ratunkowego. Powiedział, że na ten cel zostanie przeznaczony dochód z balu charytatywnego który zostanie zorganizowany w miesiącu maju.
W punkcie trzecim Pan J. Wolski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych omówił odcinki drogi na których niezbędne jest wykonanie nakładek na terenie Powiatu Łańcuckiego z udziałem urzędów gmin w kosztach inwestycji jak również przedstawił inne odcinki dróg powiatowych gdzie również niezbędne jest wykonanie nakładki (w załączeniu do protokołu).

Pan J. Wolski poinformował, że na remonty cząstkowe dróg należałoby przeznaczyć kwotę 100 000 zł.

Pan S. Barnat Skarbnik poinformował, że w chwili obecnej jest 360 000 zł + 60 000 zł środków powodziowych gdy zostaną zwrócone.

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił organizować przetargi na budowę każdej drogi co do której Gminy wnoszą swój wkład indywidualnie, czyli:


 • Nr 1 521 R Czarna – Wola Dalsza (Wola Dalsza – Gmina Białobrzegi),

 • Nr 1 519 R Łańcut – Podzwierzyniec – Białobrzegi (Dębina – Gmina Białobrzegi),

 • Nr 1 548 R Kraczkowa – Cierpisz (Cierpisz – Gmina Łańcut),

 • Nr 1 382 R Rzeszów – Trzebownisko – Czarna (Czarna – Gmina Czarna),

 • Nr 1 270 R Żołynia – Zmysłówka – Grodzisko Dolne.

Jednocześnie kwotę 100 000 zł przeznaczyć na remonty cząstkowe pozostałych dróg powiatowych.
W punkcie czwartym porządku obrad członkowie zarządu jednogłośnie podjęli decyzję, iż do edycji wiosennej zostaną zakwalifikowane do ZPORR następujące projekty:

 • Przebudowa mostów na drogach powiatowych Nr 1-515 R, 1-275 R, 1-549 R,

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1-260 R Maleniska – Brzóza Stadnicka – Żołynia na odcinku od km 10 + 446 do km 13 + 869,

 • Droga Powiatowa Nr 1-314 R szansą utworzenia strefy ekonomicznej w Smolarzynach.

Pan J. Wolski poinformował, że z Funduszu Ochrony Środowiska jest przyznana kwota 3 000 zł na „pielęgnację drzew”. Zwrócił się z prośbą o przeniesienie części z tych środków na „pielęgnację trawników” na ulicy Piłsudskiego.

Członkowie zarządu pozytywnie ustosunkowali się do prośby Pana Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.


W punkcie piątym członkowie zapoznali się z informacja o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Łańcut na temat działki 774/13.

Pan M. Puchała Naczelnik Wydziału Administracyjno – Gospodarczego poinformował, że po konsultacji z radcą prawnym dowiedział się, że istnieje możliwość odwołania się od tego postanowienia. Jednak w ostatnim czasie Pan Stanisław Surmacz z Wysokiej zwrócił się z pismem, iż jest zainteresowany zakupem w/w działki wraz z zabudowaniami.Po przeprowadzonej konsultacji członkowie zarządu jednogłośnie postanowili odwołać się od postanowienia Wójta Gminy Łańcut. do samorządowego kolegium odwoławczego o unieważnienie postanowienia dotyczącego „zawieszenia postępowania podziałowego działki nr 774/13 we wsi Wysoka do czasu uchwalenia planu miejscowego na ten obszar”.

Jednocześnie zwrócić się z pismem do Pana Stanisława Surmacza, iż ze względu na złożoność sytuacji decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez zarząd powiatu w ciągu najbliższych 2 miesięcy.
W punkcie szóstym członkowie zarządu wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia przez Powiat z Gminą Markowa na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę w wysokości 7 000 zł dla Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie na zakup samochodu przystosowanego do działań ratowniczych.
W punkcie siódmym zarząd powiatu po zapoznaniu się z prośbą ZPOW w Łańcucie o wyrażenie zgody na zatrudnienie Pana Rafała Dyrdy nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Białobrzegach jako instruktora tańca ludowego w ZPOW w Łańcucie na czas określony, jednogłośnie postanowił wyrazić zgodę na zatrudnienie w/w pracownika jeśli placówka w swoim budżecie posiada środki finansowe na ten cel.
W punkcie ósmym członkowie zarządu po zapoznaniu się z prośbą ZPOW w Łańcucie o wyrażenie zgody na wycinkę jednego drzewa rosnącego na działce nr 2879/15, jednogłośnie wyrazili zgodę na wycinkę w/w drzewa.

W punkcie dziewiątym zarząd powiatu po zapoznaniu się z prośbą ZPOW o przyznanie środków finansowych na zakup komputera lub wymianę płyty głównej procesora, pamięci, obudowy oraz systemu operacyjnego, jednogłośnie wyraził zgodę na zakup w/w sprzętu w ramach posiadanych przez ZPOW środków finansowych.
W punkcie dziesiątym członkowie zarządu po zapoznaniu się z prośbą I LO w Łańcucie o wyrażenie zgody na zakup środków chemicznych i sprzętu do utrzymania czystości w szkole na kwotę 1 100 zł, wyraził zgodę na zakup w/w środków w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
W punkcie jedenastym zarząd powiatu zapoznał się z wnioskami Radnych Rady Powiatu Łańcuckiego zgłoszonych na XXVIII w dniu 18 marca 2005 r.

Pan Starosta A. Krzysztoń poinformował, ze radca prawny odpowiedział na wniosek dotyczący zwrócenia się do PINB w Łańcucie odnośnie realizacji inwestycji.

Nawiązując do wniosku radnego J. Magonia o przeprowadzenie kompleksowej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych przez Inspektora ds. kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego zadania „Budowa chodnika w Krzemienicy”, Pan Starosta A. Krzysztoń poinformował, że kontroler wewnętrzny ma już ustalony plan kontroli na 2005 r.

Członkowie zarządu odnośnie wniosku radnej Marii Trojnar dotyczącego zwrócenia się do Gmin o zmianę wodociągów których większość wykonana jest z rur azbestowych, postanowił wystosować pismo w tej sprawie do Wójtów i Burmistrza Miasta Łańcuta.


W punkcie dwunastym Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łańcucie.
W punkcie trzynastym Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy i Mieszkaniu Chronionym.
W punkcie czternastym Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie podjął uchwałę Nr 689/2005 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2005.

Pan S. Barnat Skarbnik przedstawił koszty utrzymania na 1 ucznia w 2004 r. w następujących szkołach: • Zespół Szkół Technicznych CKP w Łańcucie – 3 212 zł

 • Zespół Szkół w Wysokiej – 3 323 zł

 • Zespół Szkół Tekstylno – Gospodarczych w Rakszawie – 3 158 zł.


W punkcie piętnastym członkowie zarządu zapoznali się z prośbą pana Adama Kłaka z Wysokiej o wyrażenie zgody na dzierżawę niezagospodarowanego gruntu rolnego o powierzchni 20 arów obok działek nauczycieli.

Zarząd Powiatu postanowił wyrazić zgodę na dzierżawę 20 arów gruntu rolnego obok działek nauczycieli panu Adamowi Kłakowi z Wysokiej, oraz zmienić wcześniejszą uchwałę w taki sposób aby była możliwość przekazywania w dzierżawę gruntów nie tylko nauczycielom i pracownikom szkoły ale wszystkim zainteresowanym.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie podjął uchwałę Nr 690/2005 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Łańcuckiego Nr 369/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
W punkcie szesnastym Zarząd powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
W punkcie siedemnastym w sprawach różnych i wolnych wnioskach Pan Wicestarosta J. Rzepka poinformował, że zakończyła się kontrola w wydziale Finansowo – Budżetowym Starostwa, przeprowadzona przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki która wypadła bardzo dobrze.

Na tym protokół zakończono


Posiedzenie trwało od 800 do 1030

Protokołowała:

Dorota Trojniar

Podpisy Członków Zarządu:
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Starosta Łańcucki

Adam Krzysztoń

- ...............................


Wicestarosta

Józef Rzepka


- ...............................


Członek Zarządu

Tadeusz Gwizdak


- ...............................


Członek Zarządu

Stanisław Panek


- ...............................


Członek Zarządu

Zygmunt Szubart


- ...............................Inne osoby, które zapoznały się protokołem:
Skarbnik

Stanisław Barnat


- ...............................


Sekretarz

Robert Kochman


- ...............................
: bip -> atach
atach -> Rady powiatu łAŃcuckiego
atach -> Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu. Zamawiający
atach -> Załącznik nr 7 do siwz (załącznik nr do umowy) warunki techniczne dla samochodu bazowego I przedziału medycznego ambulansu sanitarnego typu – C
atach -> I-i. 272 2012 Gorzyce, 02. 04. 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
atach -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
atach -> Lp. Kod odpadu
atach -> ProtokóŁ 7/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 7 lutego 2011 r
atach -> ZamawiająCY: Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut
atach -> Starostwo Powiatowe w Łańcucie ul. Mickiewicza 2
atach -> Or-br. 0021 2013 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w Strzyżowie w okresie od 23 stycznia 2013 r do 19 lutego 2013 r oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie Panie Przewodniczący
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna