ProtokóŁ dotyczący obszarów szczególnie chronionych I różnorodności biologicznej w rejonie śródziemnomorskimPobieranie 213.94 Kb.
Strona2/6
Data07.05.2016
Rozmiar213.94 Kb.
1   2   3   4   5   6
Cele

Celem tworzenia obszarów szczególnie chronionych jest:


a) ochrona reprezentatywnych rodzajów nadbrzeżnych i morskich ekosystemów odpowiedniej wielkości zapewniającej im długookresową żywotność i utrzymanie ich różnorodności biologicznej;
b) ochrona siedlisk, co do których istnieje niebezpieczeństwo zaniku w ich naturalnym obszarze występowania w rejonie Morza Śródziemnego lub które posiadają zmniejszony naturalny obszar występowania w wyniku regresji lub z powodu wewnętrznie ograniczonego obszaru;
c) ochrona siedlisk mających istotne znaczenie dla przeżycia, rozmnażania się i odbudowy zagrożonych, będących w niebezpieczeństwie lub endemicznych gatunków flory lub fauny;
d) ochrona terenów o szczególnym znaczeniu z powodu ich walorów naukowych, estetycznych, kulturowych lub edukacyjnych.
Artykuł 5

Tworzenie obszarów szczególnie chronionych

1. Każda ze Stron może utworzyć obszary szczególnie chronione w strefach morskich i przybrzeżnych podlegające jej suwerenności lub jurysdykcji.


2. Jeżeli Strona zamierza utworzyć na obszarze podlegającym jej suwerenności lub krajowej jurysdykcji obszar szczególnie chroniony na terenie przygranicznym i graniczący ze strefą podlegającą suwerenności lub krajowej jurysdykcji innej Strony, właściwe władze obu Stron będą starać się współpracować w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie środków, jakie należy podjąć, oraz m.in. zbada możliwości drugiej Strony utworzenia odpowiadającego mu obszaru szczególnie chronionego lub przyjęcia innych właściwych środków.
3. Jeżeli Strona zamierza utworzyć na obszarze podlegającym jej suwerenności lub krajowej jurysdykcji obszar szczególnie chroniony na terenie przygranicznym i graniczący ze strefą podlegającą suwerenności lub krajowej jurysdykcji państwa niebędącego Stroną niniejszego Protokołu, Strona będzie starać się współpracować z tym państwem jak określono w poprzednim ustępie.
4. Jeżeli państwo niebędące Stroną niniejszego Protokołu zamierza utworzyć obszar szczególnie chroniony na terenie przygranicznym i graniczący ze strefą podlegającą suwerenności lub krajowej jurysdykcji Strony niniejszego Protokołu, ta ostatnia będzie starać się współpracować z tym państwem jak określono w ustępie 2.
Artykuł 6

Środki ochrony

Strony podejmą wymagane środki ochrony, zgodnie z prawem międzynarodowym i biorąc pod uwagę charakterystykę każdego obszaru szczególnie chronionego, w szczególności:


a) wzmocnienie stosowania innych Protokołów do Konwencji i innych odpowiednich umów międzynarodowych, których są Stronami;
b) zakaz wysypywania lub zrzucania odpadów i innych substancji mogących bezpośrednio lub pośrednio naruszyć integralność obszaru szczególnie chronionego;
c) regulowanie przepływu statków oraz ich zatrzymywania się i kotwiczenia;
d) regulowanie wprowadzania wszelkich gatunków niebędacych gatunkami rodzimymi danego obszaru szczególnie chronionego, lub gatunków zmodyfikowanych genetycznie, jak również wprowadzania lub przywracania gatunków, które są lub były obecne na obszarze szczególnie chronionym;
e) regulowanie lub zakaz działalności pociągającej za sobą eksplorację lub zmianę gleby lub eksploatację podglebia części lądowej, dna morskiego lub jego podglebia;
f) regulowanie działalności naukowo-badawczej;
g) regulowanie lub zakaz połowów, polowań, zabierania zwierząt i zbierania roślin lub ich niszczenia, jak również handlu zwierzętami, częściami zwierząt, roślinami, częściami roślin, które pochodzą z obszarów szczególnie chronionych;
h) regulowanie w razie konieczności zakaz innej działalności lub działań mogących zaszkodzić lub przeszkadzać gatunkom lub mogących zagrozić stanowi ochrony ekosystemów lub gatunków lub mogących naruszyć przyrodniczą lub kulturową charakterystykę obszaru szczególnie chronionego;
i) wszelkie inne środki mające na celu ochronę procesów ekologicznych i biologicznych oraz krajobrazu.
Artykuł 7

Planowanie i zarządzanie

1. Strony przyjmą środki związane z planowaniem, zarządzaniem, nadzorowaniem i monitorowaniem dla obszarów szczególnie chronionych, zgodnie z postanowieniami prawa międzynarodowego.


2. Dla każdego obszaru szczególnie chronionego środki te powinny obejmować:
a) opracowanie i przyjęcie planu zarządzania określającego a ramy prawne i instytucjonalne oraz mające zastosowanie środki zarządzania i ochrony;
b) stałe monitorowanie procesów ekologicznych, siedlisk, dynamiki populacji, krajobrazów, jak również wpływu działalności człowieka;
c) aktywne włączenie lokalnych społeczności i ludności odpowiednio w zarządzanie obszarami szczególnie chronionymi, w tym pomoc dla lokalnych mieszkańców, którzy mogą odczuć negatywne skutki utworzenia takich obszarów;
d) przyjęcie mechanizmów finansowania promocji i zarządzania obszarami szczególnie chronionymi, jak również opracowanie działań zapewniających, iż zarządzanie jest zgodne z celami takich obszarów;
e) regulowanie działalności zgodnie z celami, dla których obszar szczególnie chroniony został utworzony oraz warunkami związanych z tym zezwoleń;
f) szkolenie menedżerów i wykwalifikowanego personelu technicznego, jak również rozwój odpowiedniej infrastruktury.
3. Strony zapewnią, że krajowe plany interwencyjne będą zawierać środki reagowania w przypadku incydentów, które mogłyby spowodować szkody lub stanowić zagrożenie dla obszarów szczególnie chronionych.
4. Po utworzeniu obszarów szczególnie chronionych obejmujących obszary zarówno lądowe jak i morskie, Strony będą starać się zapewnić koordynację administrowania i zarządzania takim obszarem szczególnie chronionym jako całością.
Sekcja 2
Obszary szczególnie chronione mające znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego
Artykuł 8
Sporządzenie wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego
1. W celu wspierania współpracy w zarządzaniu i ochronie obszarów przyrodniczych, jak również ochronie będących w niebezpieczeństwie gatunków i ich siedlisk, Strony opracują „Wykaz obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego”.
2. Wykaz obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego może obejmować tereny, które:
- mają znaczenie dla ochrony elementów różnorodności biologicznej w rejonie Morza Śródziemnego,
- obejmują ekosystemy specyficzne dla rejonu Morza Śródziemnego albo siedliska zagrożonych gatunków,
- maja szczególne znaczenie naukowe, estetyczne, kulturowe lub edukacyjne.
3. Strony postanawiają:
a) uznać szczególne znaczenie tych obszarów dla rejonu Morza Śródziemnego;
b) przestrzegać środków mających zastosowanie do obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego oraz nie wydawanie zezwoleń ani nie podejmowanie działalności, która mogłaby być sprzeczna z celami, dla których utworzono obszary szczególnie chronione mające znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego.
Artykuł 9
Procedura tworzenia i sporządzania wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego
1. Obszary szczególnie chronione mające znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego można tworzyć stosując procedurę przewidzianą w ustępach 2-4 niniejszego artykułu; w: a) strefach morskich i przybrzeżnych podlegających suwerenności lub jurysdykcji Stron; b) strefach znajdujących się częściowo lub w całości na pełnym morzu.
2. Wnioski o umieszczenie w wykazie mogą składać:
a) Strona zainteresowana, jeżeli obszar usytuowany jest w już wyznaczonej strefie, w stosunku do której Strona ta posiada suwerenność lub jurysdykcje;
b) dwie lub więcej sąsiadujących, zainteresowanych Stron, jeżeli obszar usytuowany jest, częściowo lub w całości, na pełnym morzu;
c) sąsiadujące, zainteresowane Strony w obszarach, gdzie granice krajowej suwerenności lub jurysdykcji nie zostały jeszcze określone.
3. Strony wnioskujące o włączenie obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego do wykazu dostarczą Centrum wstępny raport zawierający informacje na temat usytuowania geograficznego obszaru, jego cech fizycznych i ekologicznych, jego stanu prawnego, planów zarządzania nim i środków realizacji tych planów, jak również oświadczenie uzasadniające jego znaczenie dla rejonu Morza Śródziemnego;
a) jeżeli wniosek formułowany jest na podstawie ustępu 2 litera b) i c) niniejszego artykułu, sąsiadujące, zainteresowane Strony konsultują się wzajemnie w celu zapewnienia spójności proponowanych środków ochrony i zarządzania, jak również sposobów ich realizacji;
b) wnioski składane na podstawie ustępu 2 niniejszego artykułu będą wskazywać środki ochrony i zarządzania mające zastosowanie do tego obszaru oraz sposoby ich realizacji.
4. Procedura włączenia proponowanych obszarów do wykazu jest następująca:
a) wniosek dla każdego obszaru składa się w Specjalnych Punktach Krajowych, które badają jego zgodność z wspólnymi wytycznymi i kryteriami przyjętymi na podstawie artykuł 16;
b) jeżeli wniosek złożony na podstawie ustępu 2 litera a) niniejszego artykułu jest zgodny z wytycznymi i wspólnymi kryteriami, po jego ocenie Organizacja informuje zgromadzenie Stron, które decyduje o włączeniu tego obszaru do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego;
c) jeżeli wniosek złożony na podstawie ustępu 2 litera b) i c) niniejszego artykułu, centrum przekaże go organizacji, która informuje zgromadzenie Stron. Decyzja o włączeniu tego obszaru do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego zostaje podjęta na podstawie concesusu przez Umawiające się Strony, które zatwierdzają również środki zarządzania mające zastosowanie do tego obszaru.
5. Strony, które wnioskowały o włączenie danego obszaru do wykazu realizują środki ochrony określone w swoich wnioskach zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu. Umawiające się Strony zobowiązują się zastosować się do ustanowionych niniejszym zasad. Centrum poinformuje właściwe organizacje międzynarodowe o wykazie i środkach podjętych dla obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego.
6. Strony mogą weryfikować wykaz obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego. Centrum przygotuje w tym celu odpowiednie sprawozdanie.
Artykuł 10
Zmiany statusu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego
Decyzje dotyczące zmiany granic lub stanu prawnego obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego lub eliminacja całości lub części takiego obszaru będą podejmowane wyłącznie w przypadkach, kiedy istnieją ku temu ważne powody, przy uwzględnieniu konieczności ochrony środowiska i wykonania zobowiązań ustanowionych w niniejszym Protokole oraz zachowana zostanie taka sama procedura jak w przypadku tworzenia obszaru szczególnie chronionego mającego znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego oraz jego włączenia do wykazu.


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna