ProtokóŁ dotyczący obszarów szczególnie chronionych I różnorodności biologicznej w rejonie śródziemnomorskimPobieranie 213.94 Kb.
Strona3/6
Data07.05.2016
Rozmiar213.94 Kb.
1   2   3   4   5   6
CZĘŚĆ III


czynna i bierna ochrona gatunków
Artykuł 11
Krajowe środki czynnej i biernej ochrony gatunków
1. Strony będą zarządzać gatunkami flory i fauny w celu utrzymania ich w korzystnym stanie ochrony.
2. W strefach podległych ich suwerenności lub krajowej jurysdykcji Strony zidentyfikują i sporządzą wykazy zagrożonych lub będących w niebezpieczeństwie gatunków flory i fauny oraz przyznają im status gatunków chronionych. Strony będą regulować i tam, gdzie wymaga tego sytuacja, zakażą działalności wywierających negatywny wpływ na takie gatunki lub ich siedliska, oraz będą realizować środki zarządzania, planowania itp. w celu zapewnienia korzystnego stanu ochrony takich gatunków.
3. W odniesieniu do chronionych gatunków zwierząt, Strony będą kontrolować i tam, gdzie wymaga tego sytuacja, zakażą:
a) chwytania, posiadania lub zabijania (w tym, w największym możliwym zakresie, przypadkowego), komercyjnego obrotu, transportu i wystawiania do celów komercyjnych tych gatunków, ich jaj, części lub produktów;
b) w największym możliwym zakresie, niepokojenia dzikich zwierząt, szczególnie w okresie rozmnażania się, hibernacji lub wędrówek, jak również w innych okresach stresu biologicznego.
4. Poza środkami określonymi w poprzednim ustępie, Strony będą koordynować swoje działania dwustronnie lub wielostronnie, w tym, w razie potrzeby, poprzez zawieranie porozumień w sprawie ochrony i ratowania gatunków migrujących, których występowanie rozpościera się na obszar, do którego stosuje się niniejszy Protokół.
5. W odniesieniu do chronionych gatunków roślin, ich części i produktów, Strony będą regulować i tam, gdzie wymaga tego sytuacja, zakażą wszystkich form niszczenia i zakłócania, w tym zrywania, zbierania, ścinania, wyrywania, posiadania, komercyjnego obrotu lub transportu oraz wystawiania do celów komercyjnych tych gatunków.
6. Strony sformułują i przyjmą środki i plany w odniesieniu do rozmnażania poza siedliskiem, w szczególności hodowla chronionych gatunków w niewoli oraz rozmnażanie chronionych roślin.
7. Strony będą starać się, bezpośrednio lub za pośrednictwem Centrum, zasięgać opinii państw niebędacych Stronami niniejszego Protokołu, w celu skoordynowania ich działań w zakresie zarządzania i ochrony zagrożonych lub będących w niebezpieczeństwie gatunków.
8. O ile to możliwe, Strony zorganizują zwrot wywiezionych lub nielegalnie przetrzymywanych gatunków chronionych. Strony powinny czynić starania przywrócenia tych okazów do ich naturalnego siedliska.
Artykuł 12

Środki współpracy dla czynnej i biernej ochrony gatunków

1. Strony przyjmą środki współpracy, aby zapewnić ochronę czynną i bierną roślin i zwierząt wymienionych w załącznikach do niniejszego Protokołu odnoszących się do wykazu gatunków zagrożonych lub będących w niebezpieczeństwie oraz wykazu gatunków, których eksploatacja podlega regulacji.


2. Strony zapewnią maksymalną możliwą ochronę i odrodzenie gatunków zwierząt i roślin wymienionych w Załączniku odnoszącym się do wykazu gatunków zagrożonych lub będących w niebezpieczeństwie poprzez przyjęcie na szczeblu krajowym środków przewidzianych w artykule 11 ustęp 3 i 5 niniejszego Protokołu.
3. Strony zabronią niszczenia i uszkadzania siedlisk gatunków wymienionych w Załączniku odnoszącym się do wykazu gatunków zagrożonych lub będących w niebezpieczeństwie oraz sformułują i zrealizują plany działania mające na celu ich ochronę lub odrodzenie. Strony będą stale współpracować w realizacji odpowiednich planów działania, które już zostały przyjęte.
4. We współpracy z właściwymi organizacjami międzynarodowymi, Strony podejmą wszystkie właściwe środki mające na celu bierną ochronę gatunków wymienionych w Załączniku odnoszącym się do wykazu gatunków, których eksploatacja podlega regulacji, jednocześnie zezwalając na i regulując eksploatację tych gatunków w taki sposób, aby zapewnić i utrzymać korzystny stan ich ochrony.
5. Jeżeli teren występowania gatunku będącego w niebezpieczeństwie lub zagrożonego rozciąga się po obu stronach granicy państwowej lub granicy rozdzielającej terytoria lub obszary podległe suwerenności lub krajowej jurysdykcji dwóch Stron niniejszego Protokołu, Strony te będą współpracować w celu zapewnienia czynnej i biernej ochrony oraz, w razie potrzeby, odrodzenia tego gatunku.
6. O ile nie są dostępne inne zadowalające rozwiązania, a wyłączenie nie zaszkodzi przetrwaniu populacji lub jakiegokolwiek innego gatunku, Strony mogą udzielić wyłączeń od zakazów przewidzianych dla ochrony gatunków wymienionych w załącznikach do niniejszego Protokołu do celów naukowych, edukacyjnych lub zarządzania niezbędnych do zapewnienia przetrwania gatunków lub zapobieżenia znacznym szkodom. Umawiające się Strony zostaną powiadomione o takich wyłączeniach.
Artykuł 13
Wprowadzenie nierodzimych lub genetycznie zmodyfikowanych gatunków
1. Strony podejmą wszystkie właściwe środki w celu regulowania zamierzonego lub przypadkowego wprowadzania nierodzimych lub genetycznie zmodyfikowanych gatunków do gatunków dzikich oraz zakażą wprowadzania tych, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ekosystemy, siedliska lub gatunki na obszarze, do którego stosuje się niniejszy Protokół.
2. Strony będą starać się realizować wszystkie możliwe środki w celu wyeliminowania tych gatunków, które już zostały wprowadzone, jeżeli w wyniku oceny naukowej okaże się, że te gatunki powodują lub mogą powodować szkody w ekosystemach, siedliskach lub gatunkach na obszarze, do którego stosuje się niniejszy Protokół.
CZĘŚĆ IV
Postanowienia wspólne dla chronionych obszarów i gatunków
Artykuł 14
Zmiany w załącznikach
1. Procedury zmian w załącznikach do niniejszego Protokołu będą takie same, jak procedury ustanowione w artykule 17 Konwencji.
2. Wszystkie proponowane zmiany przedstawione zgromadzeniu Umawiających się Stron powinny zostać uprzednio poddane ocenie przez Specjalne Punkty Krajowe.
Artykuł 15: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna