ProtokóŁ dotyczący obszarów szczególnie chronionych I różnorodności biologicznej w rejonie śródziemnomorskimPobieranie 213.94 Kb.
Strona4/6
Data07.05.2016
Rozmiar213.94 Kb.
1   2   3   4   5   6
Inwentaryzacja

Każda ze Stron przeprowadzi kompleksową inwentaryzację:


a) obszarów podlegających ich suwerenności lub jurysdykcji, które obejmują rzadkie lub wrażliwe ekosystemy, które są zbiornikami różnorodności biologicznej, które są ważne dla gatunków będących w niebezpieczeństwie lub zagrożonych;
b) gatunków fauny i flory, które są zagrożone lub w niebezpieczeństwie.
Artykuł 16

Wytyczne i wspólne kryteria

Strony przyjmą:


a) wspólne kryteria wyboru chronionych obszarów morskich i przybrzeżnych, które mogłyby zostać włączone do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego załączonego do Protokołu;
b) wspólne kryteria włączenia dodatkowych gatunków do załączników;
c) wytyczne dla tworzenia obszarów szczególnie chronionych i zarządzania nimi.
Kryteria i wytyczne określone w literze b) i c) może zmienić zgromadzenie Stron na podstawie wniosku wniesionego przez jedną lub więcej stron.
Artykuł 17

Ocena wpływu na środowisko

W procesie planowania prowadzącym do podjęcia decyzji w sprawie inwestycji przemysłowych i innych oraz działalności, które mogłyby mieć znaczny, negatywny wpływ na obszary i gatunki chronione oraz ich siedliska, Strony ocenią i wezmą pod uwagę możliwe, bezpośrednie lub pośrednie, natychmiastowe lub długookresowe skutki, w tym skumulowane skutki planowanych inwestycji i działalności.


Artykuł 18
Integracja tradycyjnej działalności
1. Formułując środki ochrony, Strony wezmą pod uwagę tradycyjną działalność w zakresie zdobywania środków utrzymania i działalność kulturalną lokalnej ludności. W celu spełnienia takich potrzeb udzielą niezbędnych wyłączeń. Żadne z wyłączeń udzielonych z tego powodu nie będzie:
a) zagrażać utrzymaniu ekosystemów chronionych na podstawie niniejszego Protokołu albo biologicznym procesom przyczyniającym się do utrzymania tych ekosystemów;
b) powodować wyginięcia lub znacznego zmniejszenia liczby osobników składających się na populacje lub gatunki roślin i zwierząt, w szczególności gatunki zagrożone, będące w niebezpieczeństwie, wędrowne lub endemiczne.
2. Strony udzielające wyłączeń z środków ochrony poinformują odpowiednio Umawiające się Strony.
Artykuł 19
Upowszechnienie, informacja, świadomość społeczna i edukacja
1. Strony w odpowiedni sposób upowszechnią tworzenie obszarów szczególnie chronionych, ich granice, mające zastosowanie regulacje oraz informacje na temat chronionych gatunków, ich siedlisk i mających do nich zastosowanie postanowień.
2. Strony będą starać się informować społeczeństwo o walorach obszarów i gatunków szczególnie chronionych oraz o wiedzy, jaką można zdobyć z punktu widzenia ochrony przyrody i z innych punktów widzenia. Takie informacje powinny mieć właściwe miejsce w programach edukacyjnych. Strony będą również starać się wspierać uczestnictwo swoich społeczeństw i organizacji ekologicznych w środkach niezbędnych dla ochrony danych obszarów i gatunków, włączając w to ocenę wpływu na środowisko.
Artykuł 20

Badania naukowo-techniczne oraz badania w dziedzinie zarządzania

1. Strony będą wspierać i rozwijać badania naukowo-techniczne związane z celami niniejszego Protokołu. Strony będą również wspierać i rozwijać badania w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania obszarów szczególnie chronionych oraz zarządzania chronionymi gatunkami.


2. Strony będą, w razie potrzeby, konsultować się między sobą i z właściwymi organizacjami międzynarodowymi w celu zidentyfikowania, zaplanowania i podjęcia badań naukowo - technicznych oraz programów monitorowania niezbędnych dla zidentyfikowania i monitorowania obszarów i gatunków chronionych oraz oceniania skuteczności środków podjętych dla realizacji planów zarządzania i odradzania.
3. Strony będą wymieniać się, bezpośrednio lub za pośrednictwem Centrum, informacjami naukowo - technicznymi na temat bieżących i planowanych badań i programów monitorowania oraz ich wyników. W największym możliwym zakresie Strony będą koordynować swoje badania i programy monitorowania oraz starać się wspólnie określić lub znormalizować ich procedury.
4. W badaniach naukowo - technicznych, Strony dadzą pierwszeństwo obszarom szczególnie chronionym mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego oraz gatunkom wymienionym w załącznikach do niniejszego Protokołu.
Artykuł 21

Wzajemna współpraca

1. Strony, bezpośrednio lub z pomocą Centrum lub zainteresowanych organizacji międzynarodowych, stworzą programy współpracy w celu koordynacji tworzenia, chronienia, planowania i zarządzania obszarami szczególnie chronionymi, jak również typowaniem, zarządzaniem i chronieniem chronionych gatunków. Strony będą regularnie wymieniać informacje dotyczące charakterystyki chronionych obszarów i gatunków, nabytych doświadczeń i napotkanych problemów.


2. Strony jak najwcześniej poinformują się o wszelkich sytuacjach, jakie mogłyby zagrozić ekosystemom obszarów szczególnie chronionych lub przetrwaniu chronionych gatunków roślin i zwierząt inne Strony, państwa, których może to dotyczyć oraz Centrum.
Artykuł 22

Wzajemna pomoc

1. Strony będą współpracować, bezpośrednio lub z pomocą Centrum lub zainteresowanych organizacji międzynarodowych, w formułowaniu, finansowaniu i realizowaniu programów pomocy wzajemnej i pomocy dla krajów rozwijających się, które wyrażą takie zapotrzebowanie w związku z realizacją niniejszego Protokołu.


2. Te programy będą obejmować publiczną edukację ekologiczną, szkolenie personelu naukowego, technicznego i zarządzającego, badania naukowe, nabycie, wykorzystanie, projektowanie i opracowywanie odpowiedniego sprzętu i wyposażenia, oraz transfer technologii na korzystnych warunkach do uzgodnienia między zainteresowanymi Stronami.
3. W sprawach dotyczących pomocy wzajemnej, g Strony dadzą pierwszeństwo obszarom szczególnie chronionym mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego oraz gatunkom wymienionym w załącznikach do niniejszego Protokołu.
Artykuł 23


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna