ProtokóŁ dotyczący obszarów szczególnie chronionych I różnorodności biologicznej w rejonie śródziemnomorskimPobieranie 213.94 Kb.
Strona5/6
Data07.05.2016
Rozmiar213.94 Kb.
1   2   3   4   5   6
Sprawozdania Stron

Strony przedstawią zwyczajnemu zgromadzeniu Stron sprawozdanie z realizacji niniejszego Protokołu, w szczególności na temat:


a) statusu i stanu obszarów włączonych do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego;
b) wszelkich zmian dotyczących granic lub statusu prawnego obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego i chronionych gatunków;
c) ewentualnych wyłączeń na podstawie artykułu 12 i 18 niniejszego Protokołu.
CZĘŚĆ V

POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE


Artykuł 24
Specjalne Punkty Krajowe
Każda ze Stron wyznaczy Specjalny Punkt Krajowy, który będzie służył jako łącznik z Centrum w zakresie technicznych i naukowych aspektów realizacji niniejszego Protokołu. Te Specjalne Punkty Krajowe będą odbywać okresowe spotkania w celu wykonywania funkcji wynikających z niniejszego Protokołu.
Artykuł 25

Koordynacja

1. Za koordynację realizacji niniejszego Protokołu odpowiedzialna jest organizacja. W tym celu, otrzyma ona wsparcie ze strony Centrum, któremu może powierzyć następujące funkcje:


a) pomoc dla Stron, we współpracy z właściwymi organizacjami międzynarodowymi, międzyrządowymi i pozarządowymi, w:
- tworzeniu i zarządzaniu obszarami szczególnie chronionymi w obszarze, do którego odnosi się niniejszy Protokół,
- realizacji programów badań naukowo-technicznych przewidzianych w artykule 20 niniejszego Protokołu,
- prowadzeniu wymiany informacji naukowych i technicznych między Strony przewidzianej w artykule 20 niniejszego Protokołu,
- sporządzaniu planów zarządzania dla obszarów i gatunków szczególnie chronionych,
- opracowywaniu programów współpracy na podstawie artykułu 21 niniejszego Protokołu,
- przygotowywaniu materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla różnych grup;
b) zwoływanie i organizacja spotkań Specjalnych Punktów Krajowych oraz świadczenie im usług sekretarskich;
c) formułowanie zaleceń w sprawie wytycznych i wspólnych kryteriów na podstawie artykułu 16 niniejszego Protokołu;
d) tworzenie i uaktualnianie baz danych obszarów szczególnie chronionych, chronionych gatunków i innych spraw mających odniesienie do niniejszego Protokołu;
e) przygotowywanie sprawozdań i opracowań technicznych, jakie mogą być konieczne dla realizacji niniejszego Protokołu;
f) opracowanie i realizacja programów szkoleniowych określonych w artykule 22 ustęp 2;
g) współpraca z regionalnymi i międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi zainteresowanymi ochroną obszarów i gatunków, pod warunkiem przestrzegania specyfiki każdej organizacji oraz konieczności unikania dublowania działań;
h) wykonywanie funkcji powierzonych mu w planach działań przyjętych w ramach niniejszego Protokołu;
i) wykonywanie innych funkcji powierzonych mu przez Strony.
Artykuł 26

Zgromadzenia Stron

1. Zwyczajne zgromadzenia Stron niniejszego Protokołu odbywają się w powiązaniu ze zwyczajnymi zgromadzeniami Stron Konwencji odbywającymi się na podstawie artykułu 14 Konwencji. Strony mogą również odbywać zgromadzenia nadzwyczajne zgodnie z wyżej przywołanym artykułem.


2. Zgromadzenia Stron niniejszego Protokołu mają w szczególności na celu:
a) śledzenie realizacji niniejszego Protokołu;
b) nadzorowanie pracy organizacji i centrum w zakresie realizacji niniejszego Protokołu oraz przedstawianie wytycznych dla ich działalności;
c) rozpatrywanie skuteczności środków przyjętych w celu zarządzania i ochrony obszarów i gatunków oraz badanie potrzeb w zakresie innych środków, w szczególności w formie załączników i zmian do niniejszego Protokołu lub jego załączników;
d) przyjmowanie wytycznych i wspólnych kryteriów przewidzianych w artykule 16 niniejszego Protokołu;
e) rozpatrywanie sprawozdań przekazanych przez Strony na mocy artykułu 23 niniejszego Protokołu, jak również wszelkich innych stosownych informacji, jakie Strony przekazują za pośrednictwem centrum;
f) formułowanie zaleceń dla Stron w sprawie środków, jakie należy przyjąć w ramach realizacji niniejszego Protokołu;
g) badanie zaleceń z posiedzeń Specjalnych Punktów Krajowych na podstawie artykułu 24 niniejszego Protokołu;
h) decydowanie w sprawie włączenia obszaru do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego zgodnie z artykułem 9 ustęp 4 niniejszego Protokołu;
i) rozpatrywanie wszelkich innych spraw mających związek z niniejszym Protokołem;
j) omawianie i ocena wyłączeń dopuszczonych przez Strony zgodnie z artykułem 12 i 18 niniejszego Protokołu.
CZĘŚĆ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Artykuł 27
Wpływ Protokołu na prawodawstwo krajowe
Postanowienia niniejszego Protokołu nie mają wpływu na uprawnienia Stron do przyjmowania odpowiednich, bardziej surowych środków krajowych w celu realizacji niniejszego Protokołu.
Artykuł 28

Stosunki ze stronami trzecimi

1. Strony zaproszą państwa niebędące stronami Protokołu i organizacje międzynarodowe do współpracy w realizacji niniejszego Protokołu.


2. Strony zobowiązują się do przyjęcia właściwych środków, zgodnych z prawem międzynarodowym, zapewniających, że nikt nie będzie angażować się z żadną działalność sprzeczną z zasadami lub celami niniejszego Protokołu.
Artykuł 29

Podpisanie

Niniejszy Protokół będzie otwarty do podpisu przez każdą Umawiającą się Stronę Konwencji w Barcelonie w dniu 10 czerwca 1995 roku oraz w Madrycie od dnia 11 czerwca 1995 roku do dnia 10 czerwca 1996 roku.


Artykuł 30

Ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie

Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia złożone są Rządowi Hiszpanii, który pełni funkcje depozytariusza.


Artykuł 31


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna