ProtokóŁ dotyczący obszarów szczególnie chronionych I różnorodności biologicznej w rejonie śródziemnomorskimPobieranie 213.94 Kb.
Strona6/6
Data07.05.2016
Rozmiar213.94 Kb.
1   2   3   4   5   6
Przystąpienie

Od dnia 10 czerwca 1996 roku, niniejszy protokół będzie otwarty do przystąpienia przez każde państwo i ugrupowanie regionalne będące Stroną Konwencji.


Artykuł 32

Wejście w życie

1. Niniejszy Protokół wchodzi w życie trzydziestego dnia po złożeniu do depozytu szóstego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia albo przystąpienia do Protokołu.


2. Od daty wejście w życie, niniejszy Protokół zastępuje Protokół dotyczący śródziemnomorskich obszarów szczególnie chronionych z 1982 roku w relacjach między Stronami obu dokumentów.
W dowód czego, niżej wymienieni będący należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszy Protokół.

Sporządzono w Barcelonie, dnia 10 czerwca 1995 roku, w jednym egzemplarzu w językach arabskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim, przy czym wszystkie cztery teksty są na równi wiarygodne, do podpisu przez każdą ze Stron Konwencji.


Załącznik I
wspólne kryteria wyboru chronionych obszarów MORSKICH i przybrzeżnych, które mogłyby zostać włączone do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego
A. zasady ogólne
Umawiające się Strony uzgadniają, że w swoich pracach związanych z tworzeniem wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego będą kierować się poniższymi zasadami ogólnymi.
a) Ochrona dziedzictwa naturalnego jest podstawowym celem, który musi charakteryzować obszar szczególnie chroniony mający znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego. Realizacja innych celów, takich jak ochrona dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie badań naukowych, edukacji, uczestnictwa, współpracy, jest wysoce pożądana dla obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego i stanowi czynnik sprzyjający włączeniu danego terenu do wykazu, o ile pozostaje to w zgodzie z celami ochrony.
b) Liczba obszarów włączonych do wykazu lub liczba obszarów, jaką może zaproponować każda Strona nie jest niczym ograniczona, jednakże Strony postanawiają, że tereny zostaną wybrane na podstawach naukowych i włączone do wykazu zgodnie ze swoimi cechami; w związku z tym będą musiały one spełnić wymogi określone w Protokole oraz niniejsze kryteria.
c) Wymienione w wykazie obszary szczególnie chronione mające znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego oraz ich rozkład geograficzny musza być reprezentatywne dla rejonu Morza Śródziemnego i jego biologicznej różnorodności. W tym celu wykaz musi zawierać jak największą liczbę różnych rodzajów siedlisk i ekosystemów.
d) Obszary szczególnie chronione mające znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego będą musiały stanowić główny element sieci mającej na celu skuteczną ochronę dziedzictwa rejonu Morza Śródziemnego. Aby osiągnąć ten cel, Strony będą rozwijać współpracę na zasadach dwustronnych i wielostronnych w dziedzinie ochrony i zarządzania przyrodą, przede wszystkim poprzez tworzenie transgranicznych obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego.
e) Tereny włączone do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego mają w zamierzeniu stanowić przykład i wzór ochrony dziedzictwa naturalnego regionu. W tym celu, Strony zapewnią dla terenów objętych wykazem odpowiedni status prawny, środki ochrony oraz metody i sposoby zarządzania.
B. ogólne cechy obszarów, które mogłyby zostać włączone do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego
1. Aby nadawać się do włączenia do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego, dany obszar musi spełniać przynajmniej jedno z kryteriów ogólnych ustanowionych w artykule 8 ustęp 2 Protokołu. W pewnych przypadkach ten sam obszar może spełniać szereg kryteriów ogólnych i taka okoliczność tym bardziej przemawia za włączeniem tego obszaru do wykazu.
2. Walor regionalny stanowi podstawowy wymóg włączenia danego obszaru do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego. W ocenie wartości danego obszaru rejonu Morza Śródziemnego należy posługiwać się następującymi kryteriami.
a) Wyjątkowość
Na obszarze występują wyjątkowe lub rzadkie ekosystemy, albo rzadkie lub endemiczne gatunki.
b) Reprezentatywność przyrodnicza
Na obszarze występują wysoce reprezentatywne procesy ekologiczne, zbiorowiska biologiczne, rodzaje siedlisk lub inne cechy przyrodnicze. Reprezentatywność oznacza stopień, w jakim obszar reprezentuje dany rodzaj siedliska, proces ekologiczny, zbiorowisko biologiczne, cechę fizjograficzną lub inne cechy przyrodnicze.
c) Różnorodność
Na obszarze występuje duża różnorodność gatunków, zbiorowisk, siedlisk lub ekosystemów.
d) Naturalność
Obszar posiada wysoki stopień z powodu braku lub niskiego poziomu zakłóceń i degradacji spowodowanych człowieka.
e) Obecność siedlisk, które mają istotne znaczenie dla gatunków zagrożonych, będących w niebezpieczeństwie lub endemicznych.
f) Reprezentatywność kulturowa
Obszar posiada wysoką wartość reprezentatywną w dziedzinie dziedzictwa kulturowego z powodu istnienia przyjaznej dla środowiska tradycyjnej działalności zintegrowanej z przyrodą, która stanowi źródło utrzymania miejscowej ludności.
3. Aby zostać włączonym do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego, obszar posiadający walory naukowe, edukacyjne lub estetyczne muszą, odpowiednio, przedstawiać szczególną wartość dla badań w dziedzinie nauk przyrodniczych, dla działalności w dziedzinie edukacji ekologicznej, zwiększania świadomości ekologicznej, albo posiadać wyjątkowe walory przyrodnicze lub krajobrazowe.
4. Oprócz podstawowych kryteriów określonych w artykule 8 ustęp 2 Protokołu, należy uwzględnić również pewną liczbę innych cech i czynników jako sprzyjających włączeniu terenu do wykazu. Są one następujące:
a) istnienie zagrożeń mogących pogorszyć ekologiczne, biologiczne, estetyczne lub kulturowe walory obszaru;
b) zaangażowanie i aktywne uczestnictwo społeczeństwa, w szczególności lokalnej ludności, w procesie planowania i zarządzania obszarem;
c) istnienie organu reprezentującego społeczeństwo, profesjonalne sektory pozarządowe oraz społeczność naukową zaangażowaną na danym obszarze;
d) istnienie możliwości zrównoważonego rozwoju na obszarze;
e) istnienie zintegrowanego planu zarządzania terenami przybrzeżnymi w rozumieniu artykułu 4 ustęp 3 litera e) Konwencji.
C. STATUS prawny
1. Wszystkim obszarom nadającym się do włączenia do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego należy przyznać status prawny gwarantujący ich skuteczną, długookresowa ochronę.
2. Aby zostać włączonym do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego, obszar usytuowany w już wyznaczonej strefie, poddanej suwerenności lub jurysdykcji jednej ze Stron, musi posiadać status chroniony uznawany przez zainteresowaną Stronę.
3. W przypadku obszarów usytuowanych, częściowo lub w całości, na pełnym morzu lub w strefie, gdzie granice krajowej suwerenności lub jurysdykcji nie zostały jeszcze wyznaczone, status prawny, plan zarządzania, mające zastosowanie środki oraz inne elementy przewidziane w artykule 9 ustęp 3 Protokołu zostaną przedstawione przez zainteresowane Strony sąsiadujące we wniosku o włączenie do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego.
D. ochrona, planowanie i środki zarządzania
1. Cele ochrony i zarządzania muszą być wyraźnie określone w tekstach dotyczących każdego obszaru i będą stanowić podstawie oceny odpowiedniości przyjętych środków i skuteczności ich realizacji w ramach przeglądów wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego.
2. Ochrona, planowanie i środki zarządzania mające zastosowanie do każdego obszaru musza być odpowiednie do osiągnięcia krótko i długookresowych celów ochrony i zarządzania ustanowionych dla obszaru oraz w szczególności uwzględniać istniejące zagrożenia.
3. Ochrona, planowanie i środki zarządzania muszą opierać się na odpowiednie znajomości elementów środowiska naturalnego oraz czynników społeczno-ekonomicznych i kulturowych charakteryzujących każdy obszar. W przypadku niedociągnięć w podstawowej wiedzy, obszar proponowany do włączenia do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego musi posiadać program zbierania niedostępnych danych i informacji.
4. Właściwość i zakres obowiązków w odniesieniu do administracji i realizacji środków ochronnych dla obszarów proponowanych do włączenia do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego musza być wyraźnie określone w tekstach dotyczących każdego obszaru.
5. W odniesieniu do cech specyficznych każdego obszaru chronionego, środki ochronne dla obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego muszą uwzględniać następujące, podstawowe aspekty:
a) wzmocnienie regulacji dotyczących uwalniania lub zrzucania odpadów lub innych substancji, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni, negatywny wpływ na integralność obszaru;
b) wzmocnienie regulacji dotyczących wprowadzenia lub przywrócenia jakiegokolwiek gatunku na danym obszarze;
c) regulowanie każdej działalności lub czynności, które mogą mieć szkodliwy lub zakłócający wpływ na gatunki, zagrozić ochronnemu statusowi ekosystemów lub gatunków albo pogorszyć ekologiczne, biologiczne, estetyczne lub kulturowe walory obszaru;
d) regulacje mające zastosowanie do stref otaczających dany obszar.
6. Aby zostać włączonym do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego, obszar chroniony musi posiadać organ zarządzający, wyposażony w wystarczające uprawnienia, jak również środki i zasoby ludzkie, aby móc zapobiec i/lub kontrolować działalność, która może być sprzeczna z celami obszaru chronionego.
7. Aby zostać włączonym do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego, obszar będzie musiał posiadać plan zarządzania. Główne zasady tego planu zarządzania zostaną określone z chwilą włączenia i niezwłocznie realizowane. Szczegółowy plan zarządzania musi zostać przedstawiony w ciągu trzech lat od momentu włączenia. Niespełnienie tego obowiązku pociągnie za sobą wykreślenie danego obszaru z wykazu.
8. Aby zostać włączonym do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego, obszar będzie musiał posiadać program monitorowania. Program ten powinien obejmować identyfikację i monitorowanie pewnej liczby parametrów istotnych dla danego obszaru, w celu umożliwienia oceny jego stanu i ewolucji, jak również skuteczności ochrony i realizowanych środków zarządzania, aby w razie potrzeby można je było dostosować. W tym celu należy zlecić dalsze, niezbędne badania.

ZAŁĄCZNIK II
wykaz gatunków ZAGROŻONYch lub będacych W NIEBEZPIECZEŃSTWIE


Magnoliophyta

Mitra zonata

Posidonia oceanica

Patella ferruginea

Zostera marina

Patella nigra

Zostera noltii

Pholas dactylus
Pinna nobilis

Chlorophyta

Pinna rudis (= P. pernula)

Caulerpa ollivieri

Schilderia achatidea

Phaeophyta

Tοηηα galea

Cystosara amentacea (including var.

stricta el var. spicata)

Zonaria pyrum
Cystosara mediterranea

Crustacea

Cystosara sedoides

Ocypode cursor

Cystosara spinosa (including C. adnatica)

Pachylasma giganteum

Cystosara zosteroides
Laminaria rodriguezii

Pisces
Acipenser naccarii

Rhodophyta

Acipenser sturio

Goniolithon byssoides

Aphanius fasciatus

Lithophyllum lichenoides

Aphanius iberus

Ptilophora mediterranea

Cetorhinus maximus

Schimmelmannia shousboei

Carcharodon carcharias
Hippocampus ramulosus

Porifera

Hippocampus hippocampus

Asbestopluma hypogea

Huso huso

Aplysina sp. plur.

Lethenteron zanandreai

Axinella cannabina

Mobula mobular

Axinella polypoides

Pomatoschistus canestnnii

Geodia cydonium

Pomatoschistus tortonesei

Ircinia foetida

Valencia hispanica

Ircinia pipetta

Valencia letourneuxi

Petrobiona massiliana
Tethya sp. plur.

Reptiles
Caretta caretta

Cnidaria

Chelonia mydas

Astroides calycularis

Dermochelys conacea

Errina aspera

Eretmochelys imbricata

Gerardia savaglia

Lepidochelys kempii
Trionyx triunguis

Echinodermata
Asterina pancerii

Aves

Centrostephanus longispinus

Pandion haliaetus

Ophidiaster ophidianus

Calonectris diomedea
Falco eleonorae

Bryozoa

Hydrobates pelagicus

Hornera lichenoides

Larus audouinii

Mollusca

Numenius tenuirostns

Ranella olearia

Phalaaocorax aristotelis

(= Argobuccinum oleanum = A. giganteum)

Phalacrocorax pygmaeus

Charonia lampas (= Ch. rubicunda = Ch. nodifera)

Pelacanus onocrotalus

Charonia tritonis (= Ch. seguenziae)

Pelecanus crispus

Dendropoma petraeum

Phoenicopterus ruber

Erosaria spurca

Puffinus yelkouan

Gibbula nivosa

Sterna albijrons

Lithophaga lithopaga

Sterna bengalensis

Luna lurida (= Cypraea lurida)

Sterna sandvicensis

Mammalia

Mesoplodon densirostris

Balaenoptera acutorostrata

Monachus monachus

Balaenoptera borealis

Ordnus orca

Balaenoptera physalus

Phocoena phocoena

Delphinus delphis

Physeter macrocephalus

Eubalaena glacialis

Pseudorca aassidens

Globicephala melas

Stenella coeruleoalba

Grampus griseus

Steno bredanensis

Kogia simus

Tursiops truncatus

Megaptera novaeangliae

Ziphius cavirostris


ZAŁĄCZNIK III
Wykaz gatunków, których eksploatacja jest przedmiotem regulacji


Porifera

Pisces

Hippospongia communis

Alosa alosa

Spongia aganana

Alosafallax

Spongia offidnalis

Anguilla anguilla

Spongia zimocca

Epinephelus marginatus
Isurus oxynndws

Cnidaria

Lamna nasus

Antipathes sp. plw.

Lampetra fluviatilis

Comllium rubrum

Petromyzon mannus
Prionace glauca

Echinodermata

Raja alba

Paracentrotus lividus

Sciaena umbra

Crustacea

Squatina squatina

Homarus gammarus

Thunnus thynnus

Maja squinado

Umbrina cirrosa

Palinurus elephas

Xiphias gladius

Scyllarides latus
Scyllarus pigmaeus
Scyllarus arctus


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna