Protokół Nr /07 z posiedzenia Komisji Planowania Budżetu i Finansów spisany w dniu 23 kwietnia 2007 rokuPobieranie 19.48 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.48 Kb.


Protokół Nr /07

z posiedzenia Komisji Planowania Budżetu i Finansów

spisany w dniu 23 kwietnia 2007 roku

Posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów odbywało się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brańsku w godz. 1200 – 1400.

Posiedzeniu przewodniczył pan Adam Dąbrowski przewodnicząca komisji.

Protokolant Małgorzata Jakimiuk – inspektor Urzędu Miasta.


W posiedzeniu komisji udział wzięli:

1. Adam Dąbrowski Przewodniczący Komisji

2. Anna Wiechecka Członek Komisji

3. Antoni Wiśniewski Członek Komisji


z gości zaproszonych w posiedzeniu udział wzięli:
1. Daniel Antoni Bańkowski Burmistrz Miasta Brańsk

2. Ryszard Sienicki Kierownik referatu

3. Krystyna Stypułkowska Skarbnik Miasta
Porządek posiedzenia:


  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  3. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu oraz ocena wykonania budżetu w 2006r.

  4. Informacja o stanie bezrobocia w mieście i podjęte działania w celu ograniczenia bezrobocia w 2007 roku.

  5. Omówienie planów i realizacji remontów dróg transportu rolnego.

  6. Sprawy różne.

  7. Zamknięcie posiedzenia.


Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie komisji otworzyła pan Adam Dąbrowski przewodniczący komisji. Stwierdziła, że na stan 3 członków komisji w posiedzeniu uczestniczy 3 członków komisji, co zapewnia wymagane quorum dla prawomocności podejmowanych uchwał i decyzji.
Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Pan Adam Dąbrowski przewodniczący komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, do którego nie wniesiono uwag i wniosków. Zaproponowany porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty 3 głosami przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się.

Ad. 3. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu oraz ocena wykonania budżetu w 2006r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Brańsk przedstawiła pani Krystyna Stypułkowska Skarbnik Miasta informując, że budżet Miasta Brańsk na 2006 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 28 grudnia 2005r. był budżetem niezrównoważonym i wynosił po stronie wydatków 9.576.837 zł. a po stronie dochodów 9.618.300 zł, z których wydzielono kwotę 796.007 zł na spłatę kredyty zaciągniętego na prefinansowanie. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 754.544 zł, pokryć miały wolne środki z lat ubiegłych (154.544 zł) i planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy (600.000 zł).

W toku wykonywania budżetu Minister Finansów zmieniał decyzje w sprawie wysokości subwencji, kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, jak również zmieniano zakres zadań rzeczowych i inwestycyjnych, w związku, z czym dziesięć razy zmieniano plan budżetu, przy czym osiem razy Uchwałą Rady Miasta i dwa razy Zarządzeniem Burmistrza. Powyższe zmiany wpłynęły na zmniejszenie planu dochodów o 96.366 zł, zwiększenie wydatków o 49.949 zł oraz zwiększenie deficytu o 389.036 zł. Budżet po zmianach wynosił:

1. Dochody – 9.521.934zł, z tego 1.038.728 zł na spłatę pożyczek i kredytów.

2. Wydatki – 9.626.786zł.

3. Deficyt – 1.143.580zł, który zakładano pokryć

- kredytem w wysokości 600.00zł,

- pożyczką z budżetu państwa w kwocie 543.580 zł (na wydatki prefinansowane).

Przedstawiła i omówiła plan dochodów budżetowych i jego wykonania oraz pozostałe załączniki do zarządzenia: sprawozdanie z zakresu realizacji zadań administracji rządowej, sprawozdanie finansowe z realizacji planów: zakładu budżetowego – przedszkola, instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki, funduszu ochrony środowiska, dochodów własnych.

Na ten temat wywiązała się dyskusja w toku, której poruszono sprawy: koszty związane z budową zalewu w 2006 roku – takich wydatków nie było. W 2005 roku była opłata za koncepcję. Wyjaśniono umorzenia stosowane w 2006 roku – przedstawia to punkt 5 załącznika nr 4 do zarządzenia. Komisja przeanalizowana wydatki zakładu budżetowego – wyjaśniono zakup opału do kuchni. Poruszono temat czyszczenia rowów melioracyjnych – dotyczy tych urządzeń, które wymagają natychmiastowego remontu.

Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. W związku z powyższym pan Adam Dąbrowski Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów poddał pod głosowanie wniosek dotyczący pozytywnego zaopiniowania wykonania budżetu miasta za 2006 rok.

W głosowaniu na stan 3 członków komisji udział wzięło 3.

Wniosek w głosowaniu jawnym został przyjęty 2 głosami przy braku przeciwnych i 1 wstrzymującym się.


Ad. 4. Informacja o stanie bezrobocia w mieście i podjęte działania w celu ograniczenia bezrobocia w 2007 roku.
Pan Daniel Bańkowski Burmistrz Miasta Brańsk przedstawił dane statystyczne dotyczące bezrobocia:

- Bezrobocie na 31.12.2005r. ogółem 2629, powiat bielski 10,0%, miasto Brańsk 140 osób – 5,3%.

- Bezrobocie na 31.12.2006r. ogółem 2279, powiat bielski 9,0%, miasto Brańsk 122 osób – 5,4%.

- Bezrobocie na 01.01.2007r. ogółem 2237, powiat bielski 9,3%, miasto Brańsk 119 osób – z prawem do zasiłku 15 osób.

Burmistrz poinformował, że urząd realizuje projekty miękkie wspólnie z powiatem, na zasadzie dokształcania ludzi, przekwalifikowania zawodowego. Prowadzone są szkolenia dla młodych przedsiębiorców z funduszy unijnych w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku Podlaskim. Również młodzież dorosła ma możliwość dokształcania się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie podstawówki i gimnazjum również kształcenie młodzieży odbywa się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Brańsku na bazie miejscowych rzemieślników.

Pan Adam Dąbrowski przewodniczący komisji zgłosił wniosek, aby zrealizować projekt z dotacji ze środków unijnych dotyczący zasobów ludzkich szkolenie dotyczyłoby: „Jak założyć przedsiębiorstwo i jak w tym przedsiębiorstwie prowadzić rachunkowość”.

Burmistrz zobowiązał się, że będzie zamieszczał ogłoszenia na mieście odnośnie prac interwencyjnych, których finansowanie pochodzi z Urzędu Pracy.

Na temat bezrobocia wywiązała się dyskusja w toku, której poruszono sprawy: zgłaszania się tej samej grupy osób o pomoc do urzędu, Urząd stara się pomagać ludziom w wieku przedemerytalnym, którzy nie mają szansy zatrudnienia w innych zakładach pracy, a brakuje im krótkiego okresu zatrudnienia do emerytury. W toku dyskusji ponadto stwierdzono, że problemu bezrobocia w Brańsku nie ma. Jest to zasługa mieszkańców, prowadzących działalność gospodarczą, można pochwalić się dużą dynamicznością brańskich przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy.

Radny Antoni Wiśniewski zwrócił uwagę, że niekiedy nie ma chętnych do pracy. Uważa, że rynek pracy sam się wyreguluje należy postawić na dobrych pracowników, którzy będą dobrze wynagradzani.

Ad. 5. Omówienie planów i realizacji remontów dróg transportu rolnego.
Pan Daniel Antoni Bańkowski Burmistrz Miasta Brańsk poinformował, że tworzenie planów i realizacja remontów, czy inwestycji opiera się na podstawie aktów przyjętych przez radę: Wieloletniego Planu Inwestycji, Planu Rozwoju Lokalnego. Ponadto poinformował, że naprawa dróg śródpolnych odbywa się w oparciu o wnioski zgłaszane przez zainteresowanych rolników. Drogi dzieli się na kategorie w zależności od ich szerokości. Przedstawił wykaz dróg z podziałem na szerokości. Przedstawił drogi śródpolne zaplanowane do wykonania w 2007 roku. Zobowiązał się, że będą realizowane remonty dróg transportu rolnego w 2008 roku.

Ponadto burmistrz wypowiedział się na temat Klubu Rolnika przy ulicy Binduga w Brańsku. Poinformował, że jest to własność miasta, założone są księgi wieczyste. W dniu 24 kwietnia 2007 roku odbędzie spotkanie z dyrektorem Dondziło na temat sporządzenia dokumentacji dotyczącej remontu klubu.

Urząd zadeklarował pomoc przy zagospodarowaniu dróg wewnętrznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Brańsku. Ponadto urząd zadeklarował pomocy przy modernizacji drogi dojazdowej od ulicy Kościuszki do wjazdu do spółdzielni.
Ad. 6. Sprawy różne.
W tym punkcie nie poruszono tematów.
Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia komisji przewodniczący komisji pan Adam Dąbrowski zamknął posiedzenie komisji dziękując wszystkim za przybycie i wzięcie udziału w pracach komisji

Protokołowała: Przewodniczący

Komisji Planowania Budżetu i FinansówMałgorzata Jakimiuk Adam Dąbrowski: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna