Protokół nr 10 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2006 r. ObecniPobieranie 117.46 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar117.46 Kb.
Protokół nr 10

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 r.
Obecni:

Prof. dr hab. Ryszard Górecki; prof. dr hab. Józef Górniewicz; prof. dr hab. Stanisław Achremczyk; prof. dr hab. Gabriel Fordoński; prof. dr hab. Janusz Piechocki; dr hab. Władysław Kordan, prof. UWM; prof. dr hab. Czesław Hołdyński; dr hab. Krzysztof Świątek, prof. UWM; dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM; prof. dr hab. Józef Tworkowski; dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM; prof. dr hab. Andrzej Koncicki; prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski; prof. dr. hab. Andrzej Olubiński; prof. dr hab. Tadeusz Rawa; prof. dr hab. Stefan Ziajka; dr hab. Mirosław Krzemieniewski, prof. UWM; prof. dr hab. Stanisław Pikulski; ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski; prof. dr hab. Krystyna Iwańczuk-Czernik; prof. dr hab. Stanisław Okrasa; prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz; prof. dr hab. Jan Kucharski; prof. dr hab. Andrzej Rutkowski; prof. dr hab. Tomasz Janowski; dr hab. Jacek Bieranowski, prof. UWM; prof. dr hab. Stefan Smoczyński; dr hab. Ewa Klimiuk, prof. UWM; ks. prof. dr hab. Władysław Nowak; dr Wojciech Kozera; dr inż. Radosław Cellmer; dr Lech Krajewski; dr inż. Bożena Kordan; dr Halina Tańska; dr Anna Organiściak-Krzykowska; dr Krzysztof Bohdziewicz; dr Lech Grochowski; dr inż. Katarzyna Maćkiewicz; mgr Franciszka Orzeszkowska; dr Aleksander Socha; inż. Józef Ziółkowski; mgr Anna Sobota; mgr Teresa Łagodzińska-Małyszko w zastępstwie dr Danuty Koniecznej; mgr Nina Smolińska; Grzegorz Sokołowski; Justyna Staniszewska; Karol Szuniewicz; Karolina Wojciechowska; mgr Krystyna Dublaszewska; dr Elżbieta Januszewicz; dr Zbigniew Korejwo; Jan Nieradko; Zofia Narkowicz.


Nieobecni:

prof. dr hab. Jan Jankowski; prof. dr hab. Idzi Gajderowicz; dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM; dr hab. Barbara Golińska, prof. UWM; dr hab. Bronisław Sitek, prof. UWM; dr Dorota Górniak; dr wet. Elżbieta Terech-Majewska; dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM; dr Marek Ciak; dr wet. Piotr Gomułka; ks. dr Jan Guzowski; mgr inż. Eliza Sitnik; Magdalena Adamowicz; Bartłomiej Andrzejewski; Kinga Błaszk; Tomasz Juszkiewicz; Rafał Kostyk; Sebastian Kwiatkowski; Wojciech Morawski; Tomasz Grzywaczewski; Jacek Możejko.


Obecni byli również kierownicy biur oraz zaproszeni goście: prof. B. Bieniek, prof. J. Leman, prof. W. Maksymowicz, prof. E. Wróbel, prof. Z. Żegarska oraz dr Henryk Dąbrowski i dr hab. Andrzej Kuncewicz, prof. UWM.
Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki otworzył obrady i powitał wszystkich członków Senatu. Następnie Rektor złożył gratulacje nowym profesorom tytularnym: prof. B. Bieńkowi, prof. Cz. Kosakowskiemu, prof. A. Kuncewiczowi, prof. J. Lemanowi, prof. B. Majchrzak, prof. J. Terleckiemu, prof. E. Wróbel i prof. Z. Żegarskiej i odczytał fragment wystąpienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego podczas uroczystości wręczania aktów nadania tytułu profesora: „(...) Mogę powiedzieć, że są w Polsce uczelnie, które w tej chwili z bardzo dużą energią awansują naukowo swoich pracowników - na pierwszym miejscu postawiłbym tutaj Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Żadna uczelnia w ciągu tych ostatnich trzech tygodni nie wzbogaciła się o tylu nowych profesorów. Z kolei moja rodzinna Warszawa pewnie ma już odpowiednią ilość profesorów, bo nominacje z warszawskich jednostek naukowych - przy bardzo potężnej warszawskiej nauce - są w tych ostatnich tygodniach nieliczne. Nie kryję, że mnie to troszkę niepokoi. (...)”.
ð Prof. dr hab. Andrzej Kuncewicz w imieniu nowych profesorów tytularnych serdecznie podziękował za stworzone warunki do tego, aby praca naukowców została uwieńczona tytułem profesorskim. Jest to tytuł bardzo zaszczytny i profesorowie bardzo go sobie cenią. Profesor podzielił się również osobistymi refleksjami z uroczystości wręczenia nominacji w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Matematyki i Informatyki podczas którego długo i kreatywnie dyskutowano na temat m. in. poprawy sytuacji kadrowej na Wydziale. Niepokojąca sytuacja kadrowa jest natomiast na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki - kilku profesorów odeszło do pracy w innych ośrodkach akademickich - i należy niezwłocznie zająć się tym problemem.
Senat uczcił chwilą ciszy pamięć zmarłego przed kilkoma dniami prof. Kazimierza Filusia i emerytowanej pracownicy kwestury Natalii Stefańskiej.
Następnie Rektor przedstawił planowany porządek obrad:

 1. Rozwój nauk przyrodniczych w UWM – ciąg dalszy debaty.

 2. Plan rzeczowo-finansowy.

 3. Sprawy osobowe.

 4. Sprawy bieżące.

 5. Informacje komisji senackich.

 6. Wolne wnioski. Interpelacje.

Porządek obrad przyjęto bez uwag.


AD 1. ROZWÓJ NAUK PRZYRODNICZYCH W UWM – CIĄG                    DALSZY DEBATY.
ð Dr hab. Władysław Kordan, prof. UWM (Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt) przedstawił program rozwoju Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (zał. Nr 1):

 • historia Wydziału;

 • udział kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału w tworzeniu innych jednostek naukowo-dydaktycznych i naukowych;

 • kadra;

 • rozwój naukowy – uzyskane stopnie i tytuły;

 • stan zatrudnienia;

 • studenci – stan aktualny – kierunki kształcenia;

 • stan studentów w latach 2002-2005;

 • rekrutacja studentów w latach 2002-2005;

 • absolwenci;

 • studia doktoranckie;

 • baza dydaktyczno-badawcza – stan aktualny;

 • współpraca z wydziałami UWM;

 • badania naukowe;

 • ocena parametryczna dorobku publikacyjnego Wydziału;

 • aktywność w pozyskiwaniu środków na badania z MEiN;

 • przyszłość – kadra, dydaktyka, badania naukowe.


Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki stwierdził, że Wydział Bioinżynierii Zwierząt powinien zmienić politykę kadrową, aby uzyskać pierwszą kategorię. Wydział musi również wypracować strategiczne działania w przypadku zmniejszającej się liczby kandydatów na studia. Należałoby również zastanowić się nad możliwością wprowadzenia na Wydziale limitu stanowisk profesorskich.
ð Prof. dr hab. Józef Tworkowski (Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) przedstawił strategię rozwoju Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (zał. Nr 2):

 • historia Wydziału;

 • dane liczbowe - ogólne;

 • kierunki studiów i liczba studentów, akredytacje;

 • obciążenie dydaktyczne 2005/2006;

 • kierunki i specjalności studiów stacjonarnych;

 • kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych;

 • osoby firmujące kierunek „rolnictwo”, „ochrona środowiska”, „ogrodnictwo”, „architektura krajobrazu”;

 • kształcenie na wydziale – zamierzenia;

 • kadra – zamierzenia;

 • badania naukowe - zamierzenia;

 • strategiczne wydziałowe kierunki badawcze;

 • baza doświadczalna;

 • badania naukowe – zamierzenia inwestycyjne;

 • jednostki organizacyjne Wydziału.


Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki stwierdził, że należy zmobilizować i zachęcić kadrę na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa do prowadzenia badań z zastosowaniem technik inżynierii genetycznej. Pracownie takie powinny być umiejscowione w Katedrze Chemii i Katedrze Mikrobiologii. Rektor zaznaczył też, że nie jest zwolennikiem tworzenia na Wydziale kolejnej jednostki zajmującej się ekonomiką rolnictwa, gdyż przedmioty z tego zakresu mogą być prowadzone przez specjalistów – ekonomistów z Wydziału Nauk Ekonomicznych.
ð Dr hab. Mirosław Krzemieniewski, prof. UWM (Dziekan Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa) przedstawił kierunki rozwoju Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa (zał. Nr 3):

 • struktura Wydziału;

 • ogólna liczba pracowników nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale – 2006;

 • uprawnienia;

 • dydaktyka;

 • liczba studentów uczestniczących w programie SOKRATES;

 • koła naukowe;

 • realizowane zadania badawcze;

 • publikacje;

 • uchwała Rady Wydziału w sprawie kierunków rozwoju Wydziału w latach 2002-2005;

 • pracownicy samodzielni wydziału w latach 2006-2009-2013;

 • rozszerzenie oferty dydaktycznej;

 • poszerzona oferta dydaktyczna o współpracę z partnerami zagranicznymi;

 • kierunki badań naukowych wyznaczone przez Radę Wydziału;

 • wybrane kierunki działań w badaniach naukowych;

 • współpraca naukowa z partnerami zagranicznymi;

 • Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej - idea przewodnia projektu, podstawowe kierunki działania Centrum.


Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki zaznaczył, że zakończone dzisiaj debaty na temat przyszłości i rozwoju Uniwersytetu w obszarach nauk były bardzo potrzebne, gdyż zmobilizowały wydziały do poszukiwania nowych pomysłów badawczych, mobilizacji zespołów, nowych pomysłów związanych z ofertą dydaktyczną. Dobre pomysły trzeba realizować – „jeśli się nie ma koncepcji to jest się w stagnacji”. Centrum Akwakultury jest wstępnie zaakceptowane do finansowania z programu „Rozwój Polski Wschodniej” i są poważne szanse, aby to centrum powstało. Rektor wyraził także opinię, że „rybactwo” jest obumierającą dyscypliną kształcenia, gdyż świat rozwija się w kierunku szerszym – „akwakultury”. W najbliższym czasie należy złożyć wniosek do Ministerstwa w sprawie powołania kierunku „akwakultura”, tym bardziej, że można pogodzić wymogi kadrowe do firmowania kierunku „rybactwo” poprzez wsparcie pracownikami z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Należy również na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa powołać kierunek „inżynieria środowiska”.
ð Prof. dr hab. Stefan Ziajka (Dziekan Wydziału Nauki o Żywności) powiedział, że życzy wszystkim dzisiaj prezentującym się Wydziałom pomyślnego rozwoju i realizacji zamierzonych celów. Dziekan zwrócił uwagę, że problem ekonomiki dotyczy nie tylko Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Wydział Nauk Ekonomicznych zaczyna odchodzić od tzw. ekonomiki praktycznej i brak badań i kształcenia w tym zakresie z pewnością wpływać będzie na takie Wydziały jak: Kształtowanie Środowiska i Rolnictwa, Bioinżynierii Zwierząt oraz Nauki o Żywności. W tej chwili istnieje duże zapotrzebowanie na absolwentów z branży spożywczej, którzy również powinni być specjalistami w aspektach ekonomicznych. Dlatego też Wydział Nauk Ekonomicznych powinien kłaść duży nacisk na ścisłą współpracę z innymi wydziałami.
ð Prorektor prof. dr hab. Józef Górniewicz zaznaczył, że zgodnie z nowymi uregulowaniami, które wejdą w życie od 1 października 2006 r., aby firmować kierunek kształcenia dany nauczyciel akademicki przypisany nawet z innej jednostki organizacyjnej musi realizować co najmniej 80 godzin zajęć. Oznacza to, że wszystkie osoby, które są np. na urlopach – nie wchodzą do tego minimum kadrowego. Natomiast jeśli kierunek agroturystyka ma być kierunkiem unikatowym, to w składzie minimum kadrowego muszą być specjaliści z nauk o kulturze fizycznej i geografii, a takich specjalistów uczelnia nie posiada. Prorektor zaznaczył również – zgadzając się z sugestią Rektora – że nie można tworzyć na Wydziałach dodatkowych jednostek zajmujących się np. ekonomiką jeśli specjaliści w tym zakresie są na odrębnym Wydziale Nauk Ekonomicznych. Specjaliści z ekonomii mogą i powinni firmować inne kierunki – spełniając tym samym warunki akredytacji – lecz badania prowadzić powinni tylko na własnym wydziale - Wydziale Nauk Ekonomicznych.
ð Dr hab. Władysław Kordan, prof. UWM (Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt) zaznaczył, że należy wreszcie uporządkować kwestię „towaroznawstwa”. Aktualnie obydwa te kierunki czeka akredytacja. Dziekan zwrócił uwagę, że są problemy z uzyskaniem zgody konkretnych pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych na firmowanie kierunku, gdyż firmują oni kształcenie w innym miejscu. Zaznaczając, że towaroznawstwo jest kierunkiem atrakcyjnym Dziekan zaapelował do władz rektorskich o uporządkowanie tej kwestii – jeśli stanowimy uniwersytet to pracownicy uniwersytetu powinni firmować przede wszystkim kierunki, które są na własnej uczelni – w przeciwnym razie oznaczać to będzie, że dany pracownik nie jest uczelni potrzebny.
ð Prof. dr hab. Stefan Ziajka (Dziekan Wydziału Nauki o Żywności) wyjaśnił, że posiada zgodę na firmowanie towaroznawstwa od pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych, lecz są to profesorowie nauk rolniczych. Wydział Nauk Ekonomicznych prowadzi na Wydziale Nauki o Żywności około 3.000 godzin, a więc „są z tego pieniądze” i to również trzeba brać pod uwagę.
Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki powiedział, że sprawa towaroznawstwa jest kluczowym problemem i znalezienie odpowiednich rozwiązań wymaga czasu i przede wszystkim odrębnego spotkania w konkretnym gronie pracowników Wydziału Bioinżynierii Zwierząt oraz Wydziału Nauki o Żywności, z udziałem Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych. Debata taka powinna z pewnością odbyć się we wrześniu tego roku. Przyszłość towaroznawstwa to jest także przyszłość kadry z Wydziału Nauk Ekonomicznych. Podobna debata powinna odbyć się również w kwestii uporządkowania akwakultury i firmowania rybactwa. Rektor zaznaczył ponadto, że do końca listopada bieżącego roku należałoby przyjąć program rozwoju uczelni – dokument który będzie naszą legitymacją przyszłości. Dokument ten powinien pokazywać wszystkim jaka jest przyszłość uczelni, że są to wytyczne przyjęte przez Senat.
ð Prof. dr hab. Stefan Smoczyński (Przewodniczący Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu) powiedział, że:

 • obserwując kolejno prezentowane plany przyszłościowe wszystkich wydziałów wyłania się konieczność „ruszenia” struktury naszego Uniwersytetu;

 • szukanie wsparcia na poszczególnych wydziałach - nie budowanie nowych jednostek, lecz poszukiwania w obrębie całej uczelni – trzeba odważyć się na próbę wzmocnienia uczelni przemieszczając pewne jednostki, które w innej konstrukcji mogą dać więcej dla uzyskania uprawnień do nadawania stopni naukowych;

 • „bronimy” Uniwersytetu, aby nasza uczelnia nie była uniwersytetem przymiotnikowym i jest to sprawa podstawowa;

 • w siódmym roku istnienia Uniwersytetu trzeba zwrócić szczególną uwagę na scalanie w uczelni pewnych dziedzin naukowych i dyscyplin – to jest dzisiaj możliwe w naukach technicznych, ekonomicznych i prawnych;

 • liczba 400 samodzielnych pracowników naukowych i liczba 14 wydziałów to jest pewne rozdrobnienie w porównaniu z tymi samymi danymi np. w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika czy Uniwersytecie Jagiellońskim;

 • podczas spotkań Olsztyńskiego Forum Naukowego – przed powstaniem Uniwersytetu – była mowa o zagrożeniach „rozproszkowania” potencjału i koncepcji stworzenia sześciu szkół naukowych, lecz wtedy było to niemożliwe – aktualnie trzeba jednak spokojnie rozważyć różne propozycje;

 • wydział jako jednostka podstawowa powinien być silny;

 • z ekonomicznego punktu widzenia należy zwrócić uwagę na aspekt liczby pracowników samodzielnych i zmniejszającą się liczbę studentów;

 • wszystkie wydziały zaprezentowały bardzo ciekawe materiały, w ich przygotowanie włożono z pewnością wiele wysiłku i jest to podstawa do rzetelnych dyskusji;

 • kształcenie praktyczne - istnieje ogromna potrzeba kształcenia inżynierów – lawinowo spływają wnioski o uruchomienie inżynierskich kierunków kształcenia – praktyka gospodarcza pokazuje, że tego kształcenia brakuje i jeżeli nasz Uniwersytet ma taką możliwość i można kształcenie inżynierskie wesprzeć naukami podstawowymi, to należy w tej sprawie działać zdecydowanie;

 • warto rozważyć np. połączenia geodezji z matematyką, informatyką czy też przemieszczenie jednostek między wydziałami – interes konkretnego wydziału musi być spójny z interesem całego Uniwersytetu;

 • wymogi nowych przepisów mówią o tym, że w uczelniach powinni być zatrudnieni doktorzy z doświadczeniem poza szkolnictwem wyższym – jest to dzisiaj krytyczna sprawa dla wielu uczelni i dla wielu kierunków kształcenia dlatego też trzeba zwracać szczególną uwagę na umożliwienie młody, pracownikom naukowym, doktorantom odbycia staży zawodowych.


AD 2. PLAN RZECZOWO-FINANSOWY.
ð Zofia Narkowicz (Kwestor) przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2006.
ð Prof. dr hab. Stefan Smoczyński (Przewodniczący Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu) poinformował, że Komisja Rozwoju Uczelni i Budżetu wielokrotnie dyskutowała nad planem rzeczowo-finansowym na ten rok, Jest to kolejny budżet, który w zasadzie „się spina”, ale nie jest łatwy dla naszego Uniwersytetu. Komisja jednomyślnie przyjęła przedstawiony projekt budżetu na 2006 rok.
Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki poinformował, że w najbliższym czasie uczelnia również nie uniknie zaciągnięcia długu w banku, gdyż władze wojewódzkie zgodziły się dofinansować – ze środków unijnych - zgłoszony przez Uniwersytet projekt wyposażenia i elektronicznego udostępniania zbiorów nowej Biblioteki. W związku z tym uczelnia w momencie podpisania końcowej umowy w tej sprawie powinna dysponować środkami własnymi w określonej wysokości.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2006 (zał. Nr 4).

AD 3. SPRAWY OSOBOWE.
Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa dr. Wolfgangowi Scheuble – Federalnemu Ministrowi Spraw Wewnętrznych Niemiec.
ð Prof. dr hab. Andrzej Olubiński (Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki) poinformował, że Rada Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki z entuzjazmem i poparciem opowiedziała się za nadaniem tytułu doktora honoris causa dr. W. Scheuble. Będzie to z pewnością nobilitacja nie tylko dla Wydziału lecz także dla całego Uniwersytetu. Wyznaczono również promotora – dr. hab. Arkadiusza Żukowskiego, prof. UWM z Instytutu Nauk Politycznych. Dziekan również przedstawił sylwetki osób proponowanych na recenzentów w tym przewodzie.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa dr. Wolfgangowi Scheuble – Federalnemu Ministrowi Spraw Wewnętrznych Niemiec (zał. Nr 5), wyznaczając promotora i recenzentów w tej sprawie.
ð Prorektor prof. dr hab. Józef Górniewicz zaproponował, aby – z powodu nieobecności na dzisiejszym posiedzeniu kilku członków Komisji Skrutacyjnej – na dzisiejszym posiedzeniu w skład Komisji weszły dodatkowo następujące osoby: dr hab. Ewa Klimiuk, prof. UWM, dr inż. Katarzyna Maćkiewicz oraz Grzegorz Sokołowski.
Senat zaakceptował zaproponowane przez Prorektora prof. dr. hab. Józefa Górniewicza kandydatury do Komisji Skrutacyjnej.


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Jerzego Borowskiego.

Pisemną informację o kandydacie (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydat uzyskał pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.

@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 41 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 40 osób i jedna osoba glosowała przeciw wnioskowi.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Jerzego Borowskiego (zał. Nr 6).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Jacka Kondratowicza.

Pisemną informację o kandydacie (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydat uzyskał pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.

@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 41 osób obecnych, uprawnionych do głosowania i za wnioskiem głosowało 41 osób.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Jacka Kondratowicza (zał. Nr 7).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Marka Markowskiego.

Pisemną informację o kandydacie (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydat uzyskał pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.

@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 41 osób obecnych, uprawnionych do głosowania i za wnioskiem głosowało 41 osób.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Marka Markowskiego (zał. Nr 8).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Ryszarda Michalskiego.

Pisemną informację o kandydacie (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydat uzyskał pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.

@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 41 osób obecnych, uprawnionych do głosowania i za wnioskiem głosowało 41 osób.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Ryszarda Michalskiego (zał. Nr 9).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Janusza Piechockiego.

Pisemną informację o kandydacie (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydat uzyskał pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.

@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięły udział 42 osoby obecne i uprawnione do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 41 osób i jedna osoba głosowała przeciw wnioskowi.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Janusza Piechockiego (zał. Nr 10).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława Weidnera.

Pisemną informację o kandydacie (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydat uzyskał pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.

@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 40 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 39 osób i jedna osoba glosowała przeciw wnioskowi.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława Weidnera (zał. Nr 11).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Ryszarda Zadernowskiego.

Pisemną informację o kandydacie (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydat uzyskał pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.

@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 41 osób obecnych, uprawnionych do głosowania i za wnioskiem głosowało 41 osób.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Ryszarda Zadernowskiego (zał. Nr 12).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Sławomira Zduńczyka.

Pisemną informację o kandydacie (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydat uzyskał pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.

@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 41 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 40 osób i jedna osoba głosowała przeciw wnioskowi.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Sławomira Zduńczyka (zał. Nr 13).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Doroty Klus-Stańskiej.

Pisemną informację o kandydatce (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydatka uzyskała pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.
@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięły udział 42 osoby obecne i uprawnione do głosowania, za wnioskiem głosowały 42 osoby.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Doroty Klus-Stańskiej (zał. Nr 14).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Siergieja Kovala.

Pisemną informację o kandydacie (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydat uzyskał pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.
@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięły udział 42 osoby obecne i uprawnione do głosowania, za wnioskiem głosowały 42 osoby.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Siergieja Kovala (zał. Nr 15).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Dariusza Mikulskiego.

Pisemną informację o kandydacie (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydat uzyskała pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.
@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięły udział 42 osoby obecne i uprawnione do głosowania, za wnioskiem głosowały 42 osoby.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Dariusza Mikulskiego (zał. Nr 16).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Jacka Olszewskiego.

Pisemną informację o kandydacie (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydat uzyskał pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.
@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięły udział 42 osoby obecne i uprawnione do głosowania, za wnioskiem głosowało 41 osób i jedna osoba głosowała przeciw wnioskowi.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Jacka Olszewskiego (zał. Nr 17).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Andrzeja Piętaka.

Pisemną informację o kandydacie (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydat uzyskał pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.
@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięły udział 42 osoby obecne i uprawnione do głosowania, za wnioskiem głosowały 42 osoby.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Andrzeja Piętaka (zał. Nr 18).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Andrzeja Rychlika.

Pisemną informację o kandydacie (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydat uzyskał pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.
@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 41 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, za wnioskiem głosowało 40 osób i jedna osoba głosowała przeciw wnioskowi.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Andrzeja Rychlika (zał. Nr 19).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Janiny Sowińskiej.

Pisemną informację o kandydatce (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydatka uzyskała pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.
@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięły udział 42 osoby obecne i uprawnione do głosowania, za wnioskiem głosowały 42 osoby.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Janiny Sowińskiej (zał. Nr 20).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Ewy Żebrowskiej.

Pisemną informację o kandydatce (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydatka uzyskała pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.
@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięły udział 42 osoby obecne i uprawnione do głosowania, za wnioskiem głosowało 40 osób i dwie osoby głosowały przeciw wnioskowi.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Ewy Żebrowskiej (zał. Nr 21).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Waldemara Żebrowskiego.

Pisemną informację o kandydacie (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydat uzyskał pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.
@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięły udział 42 osoby obecne i uprawnione do głosowania, ważnych głosów oddano 41, za wnioskiem głosowało 41 osób.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Waldemara Żebrowskiego (zał. Nr 22).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Mirosławy Grażyny Mirkowskiej-Salwickiej.

Pisemną informację o kandydatce (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydatka uzyskała pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.
@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięły udział 42 osoby obecne i uprawnione do głosowania, za wnioskiem głosowało 41 osób i jedna osoba głosowała przeciw wnioskowi.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Mirosławy Grażyny Mirkowskiej-Salwickiej (zał. Nr 23).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Andrzeja Salwickiego.

Pisemną informację o kandydacie (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydat uzyskał pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.
@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięły udział 42 osoby obecne i uprawnione do głosowania, za wnioskiem głosowało 41 osób i jedna osoba głosowała przeciw wnioskowi.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Andrzeja Salwickiego (zał. Nr 24).


 • Zaopiniowanie wniosku o ponowne mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. Adolfa Gwozdka.

Wniosek uzyskał akceptację Senackiej Komisji ds. Kadrowych.


@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 38 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, za wnioskiem głosowało 38 osób.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na ponowne mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. Adolfa Gwozdka (zał. Nr 25).


 • Zaopiniowanie wniosku o ponowne mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. Stanisława Surowca.

Wniosek uzyskał akceptację Senackiej Komisji ds. Kadrowych.


@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 38 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, za wnioskiem głosowało 38 osób.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na ponowne mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. Stanisława Surowca (zał. Nr 25).


 • Zaopiniowanie wniosku o ponowne mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. Zofii Żegarskiej.

Wniosek uzyskał akceptację Senackiej Komisji ds. Kadrowych.


@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 38 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, za wnioskiem głosowało 38 osób.
Zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na ponowne mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. Zofii Żegarskiej (zał. Nr 25).
AD 4. SPRAWY BIEŻĄCE.
ð Prof. dr hab. Stefan Smoczyński (Przewodniczący Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu) poinformował, że Komisja Rozwoju Uczelni i Budżetu jednomyślnie zaaprobowała wszystkie projekty uchwał w sprawach nieruchomości – uchwały te przedstawi Kanclerz.
ð Dr inż. Aleksander Socha (Kanclerz) przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn (pow. 0,1101 ha – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej).
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn (pow. 0,1101 ha – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej) (zał. Nr 26).
ð Dr inż. Aleksander Socha (Kanclerz) przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie wraz z Gminą Stawiguda do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Jaroty gm. Stawiguda.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie wraz z Gminą Stawiguda do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Jaroty gm. Stawiguda (zał. Nr 27).
ð Dr inż. Aleksander Socha (Kanclerz) przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn (grunty stanowiące piaskowniki dla kanalizacji deszczowej wraz z drogą dojazdową – pow. 1,6079 ha).
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn (grunty stanowiące piaskowniki dla kanalizacji deszczowej wraz z drogą dojazdową – pow. 1,6079 ha) (zał. Nr 28).
ð Dr inż. Aleksander Socha (Kanclerz) przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: Bartąg, Dorotowo, Tomaszkowa.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: Bartąg, Dorotowo, Tomaszkowa (zał. Nr 29).
ð Dr inż. Aleksander Socha (Kanclerz) przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn (pow. 3,3991 ha – stanowiącego tereny oświaty).
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn (pow. 3,3991 ha – stanowiącego tereny oświaty) (zał. Nr 30).
ð Dr inż. Aleksander Socha (Kanclerz) przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: nr 118 nr 25 m. Olsztyn (pow. 1,4006 ha – stanowiących drogi dojazdowe, lokalne oraz ciągi piesze).
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: nr 118 nr 25 m. Olsztyn (pow. 1,4006 ha – stanowiących drogi dojazdowe, lokalne oraz ciągi piesze) (zał. Nr 31).
ð Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski (Przewodniczący Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą) przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do Sieci GUNI (Global University Network for Innovation).
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do Sieci GUNI (Global University Network for Innovation) (zał. Nr 32).
ð Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski (Przewodniczący Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą) przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Północno-Wschodnim w Bostonie, Massachusetts, USA.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Północno-Wschodnim w Bostonie, Massachusetts, USA (zał. Nr 33).
ð Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski (Przewodniczący Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą) przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Państwowym w Sumach, Ukraina.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Państwowym w Sumach, Ukraina (zał. Nr 34).
ð Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski (Przewodniczący Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą) przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczo-Leśnym im. Mendla w Brnie, Republika Czeska.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczo-Leśnym im. Mendla w Brnie, Republika Czeska (zał. Nr 35).
ð Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski (Przewodniczący Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą) przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o współpracy z Newskim Instytutem Języka i Kultury w Petersburgu, Rosja.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o współpracy z Newskim Instytutem Języka i Kultury w Petersburgu, Rosja (zał. Nr 36).
ð Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski (Przewodniczący Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą) przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Uppsali, Szwecja, w ramach Programu Uniwersytetów Nadbałtyckich.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Uppsali, Szwecja, w ramach Programu Uniwersytetów Nadbałtyckich (zał. Nr 37).
ð Prorektor prof. dr hab. Józef Górniewicz złożył gratulacje – obecnemu w tej części posiedzenia – prof. dr. hab. n. med. Wojciechowi Maksymowiczowi z okazji uzyskania tytułu naukowego profesora nauk medycznych, wręczając list gratulacyjny od Rektora UWM.

Następnie Prorektor przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Wydziału Lekarskiego.


ð Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz dziękując za gratulacje powiedział, że:

 • inicjatywa utworzenia w tej uczelni Wydziału Lekarskiego spotkała się z przychylnością Ministra Zdrowia Zbigniewa Religi; zapoznając się z projektem wstępnym tej inicjatywy Minister wyraził się jednoznacznie pozytywnie;

 • aktualnie są bardzo sprzyjające okoliczności zewnętrzne dla realizacji tej inicjatywy;

 • jest również poparcie dla tego pomysłu ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

 • czas jest ważnym czynnikiem – choć kształcenie na tym wydziale prawdopodobnie rozpoczęłoby się za kilka lat, to już teraz trzeba myśleć o zabezpieczeniu środków na organizację tej idei;

 • przeprowadzono już wstępne rozmowy z Prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Olsztynie, zaplanowane są spotkania z ordynatorami oddziałów szpitali olsztyńskich;

 • przy deklarowanej współpracy z innymi ośrodkami kształcenia medycznego w Polsce istnieje duża szansa na ukończenie przewodów habilitacyjnych naszych rodzimych specjalistów pracujących obecnie w szpitalach i nieposiadających habilitacji;

 • kadra zewnętrzna jest bardzo chętna do przyjścia do pracy w naszej uczelni – wynika to z rozmów przeprowadzonych z rektorami akademii medycznych w Warszawie i w Łodzi;

 • dzisiaj prezentowany projekt uchwały z pewnością umożliwiłby zdecydowane przejście z rozmów niezobowiązujących do bardziej konkretnych działań w tej kwestii.


ð Prof. dr hab. Stefan Smoczyński (Przewodniczący Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu) poinformował, że Komisja Rozwoju Uczelni i Budżetu jednomyślnie pozytywnie wypowiedziała się w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Wydziału Lekarskiego.
ð Prof. dr hab. Czesław Hołdyński (Dziekan Wydziału Biologii) wyjaśnił, że z pewną wątpliwością zgadza się na swoje uczestnictwo w zespole przygotowującym koncepcję organizacji i funkcjonowania Wydziału Lekarskiego, gdyż jego wiedza na ten temat jest z pewności dużo mniejsza niż Prof. W. Maksymowicza. Dziekan zgadza się, że warunkiem podstawowym powodzenia tej inicjatywy jest chęć podnoszenia kwalifikacji naukowych olsztyńskiego środowiska medycznego (habilitacje) oraz pozyskanie kadry zewnętrznej, która na stałe zechciałaby związać się z naszą uczelnią. Budowanie Wydziału Lekarskiego w oparciu o profesorów zatrudnionych na II etacie jest bezsensowne i przede wszystkim niemożliwe. Ponadto Dziekan wyraził nadzieję, że w związku z tą inicjatywą będzie można również uporać się z kłopotami formalnymi na kierunku pielęgniarstwo, które w przyszłości byłoby kierunkiem Wydziału Lekarskiego.
Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki zaznaczył, że droga do utworzenia Wydziału Lekarskiego jest jeszcze bardzo daleka. Zespół, o którym mowa w zapisach projektu omawianej uchwały, ma przede wszystkim na celu rozważenie możliwości realizacji tej idei. Rektor poinformował, że pozytywne opinie na ten temat wyrazili Ministrowie: prof. M. Seweryński i prof. S. Jurga oraz – jak wspominał prof. W. Maksymowicz – również prof. Z. Religa. Rektor rozumie obawy prof. Cz. Hołdyńskiego, lecz uważa że zaproponowany skład zespołu to osoby jak najbardziej kompetentne i z pewnością bardzo dobrze wywiążą się z powierzonych zadań. Natomiast „merytorycznym przywódcą” będzie prof. W. Maksymowicz, który wraz z zespołem wspólnie będzie poszukiwał najlepszych rozwiązań w tej sprawie. Ponadto, prócz podpisania najważniejszych porozumień z konkretnymi Ministrami, również Samorząd Województwa powinien podjąć uchwałę w sprawie włączenia się do działań zmierzających do powstania w Uniwersytecie Wydziału Lekarskiego. We wspomnianych ośrodkach kształcenia medycznego – Warszawa, Łódź – jest aktualnie nadmiar kadry naukowej i jest to z pewnością dobry moment na pozyskanie tych naukowców dla potrzeb utworzenia Wydziału Lekarskiego w naszej uczelni. Rektor zaznaczył, że jest to wyzwanie które trzeba podjąć nie tylko dla rozwoju uczelni lecz także dla rozwoju regionu Warmii i Mazur.
ð Prof. dr hab. Tomasz Janowski (Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki) zaproponował, aby w tytule tej uchwały wprowadzić zapis że jest to uchwała w sprawie „inicjatywy utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Wydziału Lekarskiego”.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie inicjatywy utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Wydziału Lekarskiego (zał. Nr 38).
ð Prorektor prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prorektor poinformował także, że Senacka Komisja ds. Dydaktycznych pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zał. Nr 39).
ð Prorektor prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie nabycia przez uczelnię akcji spółki akcyjnej pod nazwą PIŁKA SIATKOWA AZS-UWM SPÓŁKA AKCYJNA.
ð Prof. dr hab. Andrzej Koncicki (Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej) wyjaśnił, że spółka powstała w ubiegłym roku, gdyż takie były wymogi, aby zespół piłki siatkowej uczestniczył w rozgrywkach polskiej ligi siatkówki. Uczelnia powinna posiadać przynajmniej 51 % akcji tej spółki, aby mieć wpływ na jej działalność.
ð Dr inż. Aleksander Socha (Kanclerz) wyjaśnił, że kapitał spółki został wyceniony na 500 tysięcy – każda akcja po jeden tysiąc złotych. Uczelnia powinna mieć 251 akcji za 251 tysięcy. W tej chwili sam AZS ma 171 akcji, pozostałe są do kupienia. W momencie nabycia przez uczelnię tych akcji będzie można w bardziej stabilnych warunkach dbać o rozwój siatkówki.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie nabycia przez uczelnię akcji spółki akcyjnej pod nazwą PIŁKA SIATKOWA AZS-UWM SPÓŁKA AKCYJNA (zał. Nr 40).
AD 5. INFORMACJE KOMISJI SENACKICH.
ð Dr hab. Ewa Klimiuk, prof. UWM (Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych) poinformowała, że Komisja ds. Dydaktycznych podczas swoich posiedzeń zajmowała się przede wszystkim projektami: aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i dokumentacji studiów (m.in. opracowanie 7 regulaminów), aktów prawnych dotyczących oferty kształcenia i rekrutacji na studia, dokumentów związanych z realizacją Deklaracji Bolońskiej.
Przewodniczący innych komisji senackich wypowiadali się we wcześniejszych punktach programu posiedzenia Senatu.
AD 6. WOLNE WNIOSKI. INTERPELACJE.
ð Prorektor prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił następujące informacje:

 • w uczelni rozpoczęła się akcja rekrutacyjna – program „Rekrut” został zmodernizowany – do chwili obecnej z możliwości elektronicznego złożenia dokumentów na studia skorzystało 815 osób i nie jest to mała liczba;

 • 90 % maturzystów otrzyma świadectwa dojrzałości dopiero około 11 lipca 2006 r., więc w dniach 11-15 lipca 2006 r. z pewnością osoby zajmujące się rekrutacją będą miały więcej pracy z tym związanej;

 • dzisiaj kończy się rekrutacja do Gimnazjum i Liceum Akademickiego – w tym roku będą cztery klasy gimnazjalne i trzy klasy liceum.

Następnie Prorektor poinformował o zmianach w składzie osobowym Rady Patronackiej UWM – propozycje nowych członków „z urzędu” to: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Adam Supeł, Metropolita Warmiński ks. dr Wojciech Zięba, Kanclerz Olsztyńskiej Loży BCC Wiesław Łubiński. Natomiast z uczestnictwa w Radzie zrezygnował Burmistrz Braniewa Henryk Mroziński.
A Senat przyjął do akceptującej wiadomości zmiany w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
ð Prorektor prof. dr hab. Józef Górniewicz poinformował także, że:

 • 7 lipca 2006 roku do uczelni przyjeżdża Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

 • dziekani powinni poinformować władze rektorskie o terminach urlopów wypoczynkowych i zastępstwach na czas ich trwania;

 • nie można uważać, że „licencjat” to coś mniej znacznego, czy gorszego niż „inżynier” – to są tylko tytułu zawodowe nadawane na zakończenie określonego cyklu kształcenia; tytuł „inżyniera” nadaje się tylko na studiach technicznych i rolniczych – to jest zapis ustawowy;

 • wiele nieporozumień wynika z faktu zbyt małej wymiany informacji na temat specyfiki dziedzin nauki, którą zajmują się poszczególni pracownicy naukowi w Uniwersytecie – powinna być wzajemna wymiana informacji na temat problemów wynikających z nauk humanistyczno-społecznych, nauk podstawowych i stosowanych – Prorektor zaapelował o większe wzajemne zrozumienie.


ð Dr hab. Władysław Kordan, prof. UWM (Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt) zwrócił się z zapytaniem co robić z oświadczeniami magistrantów na temat praw autorskich w pracach magisterskich – w związku z informacjami, które ukazały się w prasie na ten temat.
ð Prorektor prof. dr hab. Józef Górniewicz wyjaśnił, że po akceptacji propozycji Komisji ds. Dydaktycznych nie należy już przyjmować oświadczeń od magistrantów – dokumenty w tej sprawie od dziś mają jedynie wartość historyczną.
ð Dr hab. Władysław Kordan, prof. UWM (Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt) zwrócił się z apelem, aby uporządkować kwestie – które napływają w nieoficjalnych informacjach – samodzielnego prowadzenia przez asystentów-stażystów zajęć dydaktycznych ze studentami. Dziekan zaznaczył, że jest to niedopuszczalne i zgłosił formalny wniosek, aby podczas kolejnego posiedzenia Senatu wrócić do rozwiązania tej sprawy.
ð Prorektor prof. dr hab. Józef Górniewicz wyjaśnił, że zdecydowanie należy zająć się uregulowaniem tej kwestii podczas kolejnych posiedzeń Senatu. Ponadto Prorektor poinformował, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. M. Seweryński przydzielił Uniwersytetowi w planie na rok 2006 – w ramach działalności dydaktycznej, z tytułu dotacji celowej na inwestycje – 1.560 tys. zł. na realizację inwestycji – Biblioteka Główna.

Na zakończenie dzisiejszego posiedzenia Prorektor życzył wszystkim zebranym udanego wypoczynku wakacyjnego.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała: Przewodniczyli:
Rektor


mgr Małgorzata Klafft prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Prorektor


prof. dr hab. Józef Górniewicz

POPRAWKA DO PROTOKÓŁU:


 • wśród obecnych omyłkowo został wpisany do listy obecności Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM – zastępował go podczas tego posiedzenia Prodziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna