Protokół nr 10/12 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i SportuPobieranie 41.9 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar41.9 Kb.
BRM.0012.5.10.2012.BK projekt
Protokół nr 10/12

z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu


Data posiedzenia: 14.11.2012 r.

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4 sala 315.

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00

Godzina zakończenia posiedzenia: 15:30

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz
Protokołowała: Barbara Karwat-Seko
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych (na 10 ogółem)

oraz Goście

Wiceprezydent Miasta – Krystyna Siejna

Kierownik Referatu Merytorycznego Wydziału Kultury – Jowita Hercig

Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki – Sławomir Witek

Pełnomocnik Prezydenta ds. Sportu Ewelina Kajzerek

Naczelnik Wydziału Promocji – Waldemar Bojarun

Naczelnik Wydziału Inwestycji – Adam Kochański

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta – Katarzyna Staś

Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta – Karolina Lubkowić

Dyrektor MOSiR – Stanisław Wąsala

Przewodniczący Rady JP nr 6 Ligota – Andrzej Najdrowski

Pan Rajmund RAŁ – PiS – mieszkaniec Katowic

Justyna Przybytek – dziennikarka „Dziennika Zachodniego”


Porządek posiedzenia 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu Komisji.

 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.

 4. Stan przygotowań do budowy kompleksu basenów przy ul. Zgrzebnioka

– aktualizacja tematu: co dalej z terenem i basenami po rezygnacji

ze współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 1. Korespondencja – w tym opiniowanie projektów uchwał.

 2. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Ad 1.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz po otwarciu posiedzenia i powitaniu Gości oraz Radnych przedstawił porządek obrad, który Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag.
Ad 2.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz poinformował zebranych, że protokół nr 9/12 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 17.10.2012 roku był do wglądu w Biurze Rady Miasta. Wobec braku uwag ze strony P.P. Radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt protokołu pod głosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 3.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz zwrócił się z prośbą do Naczelników Wydziałów Kultury i Sportu o przedstawienie informacji Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
Kierownik Referatu Merytorycznego Wydziału Kultury Jowita Hercig przedstawiła informacje dotyczące imprez, które odbyły się od 18 października do 13 listopada, z których to trwa nadal XXI Festiwal Ars Cameralis, cieszący się uznaniem jako wydarzenie kulturalne nie tylko muzyczne, gdyż festiwalowi towarzyszom, m.in. wystawy, spotkania z artystami, spektakle teatralne w Katowicach, Chorzowie, Sosnowcu. Warto zaprosić na spotkania literackie, których gospodarzem jest Tadeusz Kijonka, a organizatorem już po raz 16. Górnośląskie Towarzystwo Literackie. Kierownik polecała również zapowiadane na listopad i grudzień koncerty organizowane przez IPiUM „Silesia” oraz cykl spotkań, konkursów i prelekcji organizowanych dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną we wszystkich 34. Filiach. Wydarzeniem międzynarodowym jest IX Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, który odbywa się w Sali Akademii Muzycznej w Katowicach wspomagającą w organizacji Filharmonię Śląską, której siedziba jest w remoncie.
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Sławomir Witek poinformował o udanych imprezach w październiku, w tym o udanym rajdzie rowerowym, pn. Jesienne Spotkania Rodzinne i Memoriale im. Józefa Kocurka, który odbywał się po raz pierwszy i zgromadził około 120 uczestników w trzech dyscyplinach: piłce nożnej, siatkówce i skacie. W zapowiedziach znalazły się Mistrzostwa Polski juniorów i juniorek w podnoszeniu ciężarów, Międzynarodowy Puchar Śląska w piłce ręcznej kobiet im. Huberta Gorsza, Zimowe Mistrzostwa Polski Masters w pływaniu oraz IX Integracyjna Spartakiada Sportowa Przedszkolaków o Puchar Prezydenta Miasta Katowice.
Ad 4.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz podziękował za komentarze do informacji Prezydenta Miasta dotyczące wydarzeń kulturalnych i sportowych. Po czym przedstawił informację Prezydenta Miasta w sprawie budowy basenów przy ul. Zgrzebnioka, o która prosiła Komisja. Poniżej informacja cytowana jest w całości:

W związku z posiedzeniem Komisji Kultury, Promocji i Sportu zaplanowanym na dzień 14 listopada br. i przewidzianym pod obrady punktem: Stan przygotowań do budowy kompleksu basenów przy ul. Zgrzebnioka – aktualizacja tematu: co dalej z terenem i basenami po rezygnacji ze współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Miasto Katowice opublikowało ogłoszenie w 2009 roku w sprawie wyboru partnera prywatnego w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi dla przedsięwzięcia Budowa Miejskiego Zespołu Rekreacyjno-Sportowego i Kąpieliskowego pn.: Park Wodny w Katowicach. Po przeprowadzonych negocjacjach z podmiotami, poprzedzających zaproszenie do składania ofert, ofertę złożył jeden z nich tj. Spółka Berndorf Baderbau z Jaworza. Z końcem 2011 roku zostały wszczęte rozmowy co do ustalenia treści umowy, jaka miała zostać zawarta między Miastem Katowice a partnerem prywatnym celem realizacji inwestycji. Postępowanie zostało jednak zakończone poprzez odwołanie w dniu 16 czerwca 2012 roku z uwagi na błędy formalne w szczególności błędy w ofercie.

Miasto nie rezygnuje jednak z planu budowy Parku Wodnego w Katowicach.

Teren znajdujący się w rejonie ulic Kościuszki Ceglanej i Zgrzebnioka o powierzchni 9,6 ha, wyznaczony pod budowę Parku w poprzednim postępowaniu, w dalszym ciągu jest przeznaczony na ten cel. W związku z tym teren pozostanie własnością Miasta i nie przewiduje się możliwości jego rozporządzania na rzecz innych podmiotów w innych celach. Realizacja inwestycji przewidziana jest w wieloletniej perspektywie jednak w projekcie budżetu na nadchodzący rok zarezerwowano kwotę 5 mln zł.

Planowane postępowanie należy rozpocząć przede wszystkim od znalezienia doradcy prawnego, który będzie weryfikatorem czynności podejmowanych przez Miasto. Określone w poprzednim postępowaniu warunki budowy Parku wodnego, w tym jego parametry oraz obecność infrastruktury towarzyszącej, czyli tzw. strefy rekreacyjno- gastronomicznej przesądzają o konieczności współpracy Miasta przy realizacji takiej inwestycji z partnerem niepublicznym. Należy pamiętać, że realizacja przedmiotowej inwestycji oznacza nie tylko jego budowę, która w stosunku do eksploatacji stanowi niewielki czasookres, ale przede wszystkim zarządzanie, administrowanie nowopowstałą infrastrukturą, co stanowić będzie większą część czasookresu realizacji umowy z przyszłym podmiotem współpracującym. Współpracujący z Miastem podmiot winien być wyspecjalizowany w działalności zarządzania tego typu obiektami. Miasto nie posiada dostatecznie wyspecjalizowanych do tego służb, jak również koszty administrowania takim obiektem mogą stanowić duże obciążenie finansowe dla Miasta.

Ta właśnie przesłanka, obok oczywistej, jaką jest znalezienie podmiotu wyspecjalizowanego w samej budowie tego typu obiektów, przesądza o konieczności zaangażowania, tzw. profesjonalnego zarządcy kompleksów tego charakteru, wymaga tego właśnie specyfika mającego powstać w przyszłości obiektu.

Planowane jest zatem, tak jak i w poprzednim postępowaniu, udostępnienie, na podstawie ograniczonego czasowo tytułu prawnego, terenu na rzecz przyszłego zarządcy dla realizacji określonego celu, natomiast bezwzględnie należy wykluczyć możliwość przekazania tego terenu na własność podmiotu.

Te dwa warunki – udział partnera prywatnego oraz udostępnienie na jego rzecz terenu –  determinują z kolei zasady współpracy Miasta z partnerem niepublicznym a ściśle pozwalają przesądzić o warunkach przystąpienia do współpracy z Miastem, jakie postawi partner prywatny.

Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że osiągnięcie porozumienia na tej płaszczyźnie jest trudne. Przeprowadzone postępowanie, zdobyte w jego trakcie doświadczenie, pozwoliło sprecyzować Miastu „warunki brzegowe” współpracy jak również zdobyć wiedzę, poznać takie potencjalne warunki po stronie partnera, podmiotu prywatnego – będącym podmiotem komercyjnym i działającym na takich zasadach. Prowadzona przez niego działalność administracyjna również będzie podlegać takim regułom, tj. przede wszystkim generować przychód, a jednocześnie stanowić realizację, tzw. czynnika społecznego przedsięwzięcia – udostępnienie jak największej liczbie mieszkańców Miasta obiektu.

Z uwagi na powyższe, tj. udział partnera prywatnego, należy ze szczególną starannością, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, dobrać tryb realizacji takiej inwestycji, jej podstawę prawną. Poprzednie postępowanie przeprowadzone zostało w formule partnerstwa prywatno-publicznego w trybie ustawy o koncesji jednak możliwe jest również zachowanie takiej formuły w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, o czym przesądza przede wszystkim rozkład ryzyk związanych z przedsięwzięciem – dostępu, popytu i budowy, a także kwestia szeroko rozumianych płatności ze strony partnera publicznego na rzecz prywatnego.

Rozważany jest również inny tryb, tj. dialog konkurencyjny, który jednak jest trybem realizowanym również na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.
Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz pytał, co będzie dalej z basenami przy Zgrzebnioka, skoro rozpadła się inicjatywa budowy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a kwota 5 ml złotych jest do przewidywanych 50 mln bardzo niska. Prosił by Komisja otrzymała dodatkowe informacje, m.in. dotyczące środków oraz trudności w rozmowach z partnerem prywatnym.
Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała Komisję o trwających prawie 4 lata rozmowach, które będą kontynuowane, bo miasto nie zrezygnowało z inwestycji przy ul. Zgrzebnioka. W dotychczasowych rozmowach dominował temat współpracy stron i ewentualnych ryzyk. Negocjacje były prowadzone z trzema podmiotami, po ogłoszeniu procedury zgłaszania wniosków do udziału wspólnej budowy z miastem inwestycji, która miała być oddana po wybudowaniu w administrację współpartnera, zgłosił się jeden podmiot, z którym po trzech latach postępowanie unieważniono. Stało się tak, gdyż zewnętrzne opinie kancelarii prawniczych uznały, że naruszono warunki współpracy, żądając przez miasto dodatkowych informacji i wyjaśnień, co stwarzało zagrożenie odwoławcze. W partnerstwie publiczno-prywatnym jest kilka obszarów ryzyka, m.in. trudny do sprecyzowania wkład miasta w etap inwestycyjny i późniejsze zagwarantowanie korzystania szkołom z basenów za kwotę 1 ml złotych. Czy to będzie pomoc miasta, czy wykup usług – wrażliwe punkty do umowy na przyszłość. Wiceprezydent zapewniła, że miasto nie odłożyło zadania na półkę, ale w miarę możliwości chce eliminować ryzyka i park wodny wybudować.
Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz uważa, że mieszkańców nie interesują procedury ani ryzyka, chcą wiedzieć, kiedy będzie park wodny.
Wiceprezydent Krystyna Siejna przewiduje, ze odliczając dotychczasowe lata i biorąc pod uwagę pierwszy termin realizacji przewidziany na 2014 rok, można mówić o 2016 roku.
Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz pytał, jaką mamy gwarancję, że to będzie w 2016 roku, czy miasto się wystraszyło, bo partner jest zdziwiony, że się wycofało z inwestycji.
Wiceprezydent Krystyna Siejna nie wie, czy to strach, ale z pewnością miasto wyciągnie wnioski z dotychczasowego doświadczenia partnerstwa publiczno-prywatnego i przystąpi do ponownego procedowania zadania. Gwarancji nie ma, jest prawdopodobna współpraca z partnerem prywatnym, z którym dotychczasowe pertraktacje zostały unieważnione.
Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz pytał, czy miasto udźwignie finansowo tę inwestycję, jak również o 1 mln, a miało być 20 mln, więc co się dzieje z finansowymi deklaracjami wobec partnera na korzyści wynikające z tej inwestycji.
Wiceprezydent Krystyna Siejna zaprzeczyła, nie było mowy o 20 mln, miało być po milionie rocznie przez 20 lat, takie deklaracje składało miasto biorąc pod uwagę także przepustowe możliwości basenu w godzinach szkolnych. Wiceprezydent podkreśliła, że 50 mln to były środki na kilka lat realizacji zadania, natomiast w tegorocznym budżecie jest 5 mln na projektowanie.
Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że temat basenu-parku wodnego to przede wszystkim dyskusja o niezrealizowanych przez Prezydenta Miasta potrzebach mieszkańców. Radny chciałby wiedzieć, ile kosztowała dotychczasowa procedura, uważa również, że nie uda się tego przeprowadzić w podanym przez Wiceprezydent terminie. Stwierdził jako pozytywny fakt, mówienie o ryzyku w przygotowaniu tego zadania.
Wiceprezydent Krystyna Siejna oświadczyła, że nie zna kwoty wydanej na dotychczasowe przygotowania procedury, ale z podpowiedzi Naczelnika Wydziału Inwestycji wynika, że około miliona.
Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz pytał, czy w tej kwocie zostały przeprowadzone badania geologiczne całego obszaru i miejsca pod park wodny.
Radny Marek Szczerbowski prosił o przygotowanie odpowiedzi pisemnej dotyczącej:

 1. kosztów rodzajowych przedsięwzięcia realizowanego jako zadanie inwestycyjne w ramach partnerstwa publiczno-prawnego budowy basenu-parku wodnego przy ul. Zgrzebnioka;

 2. jakie wyciągnięto wnioski z takiej formuły realizacji inwestycji;

 3. kopie protokołów ze spotkań firmy z radcami prawnymi oraz miastem w ramach partnerstwa publiczno-prawnego.


Radny Tomasz Maśnica pytał, czy ustalenia ze wstępnego procedowania będzie można wykorzystać w przyszłych rozmowach z partnerem, czy kwota na nie wydana nie zostanie zmarnowana.
Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że będzie można z tego materiału skorzystać.
Radny Marek Szczerbowski upomniał się również o możliwość zapoznania się z kopią umowy zawartej z firmą uczestniczącą w negocjacjach zadania inwestycyjnego.
Radna Stanisława Wermińska stwierdziła, że przy tak odległych terminach realizacji parku wodnego mieszkańcy będą oczekiwali remontu basenu na Zadolu, gdyż w dzielnicach zapotrzebowanie na tego rodzaju rekreację jest duże, a możliwości mniej.
Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że nie pierwszy raz mówimy o zapotrzebowaniu mieszkańców na baseny, a od 1 sierpnia br. został udostępniony mieszkańcom Tysiąclecia basen w Zespole Szkół Artystycznych i brak chętnych. Miasto kosztem 2 mln złotych urządziło tam zaplecze higieniczno-rekreacyjne, więc zobaczmy jak będzie z wykorzystaniem basenu na Tysiącleciu i jeśli okaże się, że jest potrzeba zwiększenia miejsc do pływania, będziemy o tym myśleć.
Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz stwierdzając, że termin budowy parku wodnego się oddala, baseny MOS i AWF są oblegane, więc mieszkańcom pozostaje korzystanie z okolicznych basenów w Dąbrowie Górniczej lub Jaworznie. Uznał, że basen jest w Katowicach potrzebny.
Radna Stanisława Wermińska otrzymała sygnały od mieszkańców, że informacja o możliwości skorzystania z basenu na Tysiącleciu nie dotarła do wszystkich.
Radny Marek Szczerbowski odnosząc się do weryfikacji oczekiwań i potrzeb mieszkańców w zakresie ilości i możliwości korzystania z obiektów wodnych uznał, że zostały podważone wyniki strategii sportu.
Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że ankieta przeprowadzona na potrzeby strategii sportu miała w treści basen i jest to również wpisane w budżet.
Radny Dariusz Łyczko uznał, że inwestycja rozwlekła się w czasie, a tymczasem mieszkańcy mogliby korzystać z basenów przyszkolnych, które są obłożone przez kluby sportowe, ale można by zrobić analizę potrzeb i rozważyć udostępnienie mieszkańcom tych obiektów.
Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz stwierdził, że nie jesteśmy pustynią pod względem obiektów sportowych i basenów wraz z kąpieliskami, ale nie wystarczająco zaspokajamy potrzeby mieszkańców, bo nawet te funkcjonujące i dostępne są drogie, więc nie wszystkich chętnych nas nie stać.
Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że jest zlecona analiza obłożenia basenów w szkołach, wskazała również na inne możliwości w zakresie korzystania z usług obiektów komercyjnych.
Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz ubolewa, że 10 ha ziemi jest do zagospodarowania i nie ma chętnych. Od 10 lat temat basenów i aqua parku jest przerabiany przez radnych bez rezultatu.
Ad 5.

W korespondencji Komisja zapoznała się z następującymi sprawami:
 • Odpowiedzią na wniosek dotyczący uruchomienia dużej tafli lodowiska w „Spodku” dla HC GKS Katowice;

 • Odpowiedzią na wniosek usunięcia komina, będącego własnością „Tauronu” na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach;


Naczelnik Wydziału Inwestycji Adam Kochański poinformował Komisję, że sprawa zmierza do zakończenia, gdyż „Turon” zadeklarował, że rozbierze komin.


 • Pismem przekazanym Komisji do wiadomości, skierowanym do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice, dotyczącego Spółki GKS GieKSa Katowice;

 • Projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Strategii Promocji Katowic”;


Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz podjął decyzje o przełożeniu procedowania projektu uchwały dotyczącej „Strategii Promocji” na następne posiedzenie ze względu na obszerność dokumentu uniemożliwiającą P.P. Radnym zapoznanie się z jej treścią.
Naczelnik Wydziału Promocji Waldemar Bojarun zgodził się z decyzją Przewodniczącego, że jest to obszerny dokument, dostarczony P.P. Radnym w przewidzianym terminie, może być przeniesiony na kolejne posiedzenie Komisji.
Radny Marek Szczerbowski prosił o dodatkowe spotkanie poświęcone omówieniu „Strategii Promocji Katowic”, gdyż jest to bardzo obszerny dokument i warto poznać idee zaproponowaną w „Strategii…”
Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz uznał propozycję Radnego za cenną, ale uważa, że takie spotkanie może odbyć każdy zainteresowany indywidualnie z Naczelnikiem Wydziału Promocji.
Ad 6.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz zaapelował do P.P. Radnych o dostarczanie propozycji tematów do planu pracy Komisji na 2013 rok w terminie

do końca listopada br. Udzielił również za zgodą Komisji głosu Przewodniczącemu Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki.


Przewodniczący RJP nr 6 Andrzej Najdrowski przedstawił Komisji postulat Rady Osiedla Zadole, która zaniepokojona przeciągającym się terminem remontu boiska przy ul. Gdańskiej pyta w imieniu mieszkańców o konkretny termin realizacji tego zadania. Również SM „Górnik”, która partycypuje częścią gruntu pod tę inwestycję, czeka z umową na decyzję miasta. Przewodniczący RJP zwrócił się także do Komisji o wsparcie w przyspieszeniu remontu basenu na Zadolu, który nie ma szans także w tym roku.
Dyrektor MOSiR-u Stanisław Wąsala potwierdził opinię Przewodniczącego RJP nr 6, że nie wpisano środków na remont i modernizację basenu na Zadolu.
Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz zaproponował przedstawienie problemów zgłoszonych przez Przewodniczącego RJP nr 6 wnioskami do Prezydenta Miasta, co zostało przyjęte przez Komisję jednomyślnie:
Komisja Kultury, Promocji i Sportu wnioskuje do Prezydenta Miasta o przyspieszenie realizacji w 2013 roku wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Zadole przy ul. Gdańskiej. Wniosek podjęty jednomyślnie w obecności 8 członków Komisji.
Komisja Kultury, Promocji i Sportu zwraca się z prośbą do Prezydenta Miasta o ponowne rozpatrzenie możliwości remontu basenu na osiedlu Zadole w 2013 roku. Wniosek podjęty jednomyślnie w obecności 8 członków Komisji.
Ad 7.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował zebranym za udział i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji


Andrzej Zydorowicz
: uploads -> RMK
RMK -> Materia ł na Komisję Kultury, Promocji I Sportu w dniu 13 czerwca 2012 r dot pkt. 3 „Bieżąca informacja Prezydenta Miasta Katowice
RMK -> Materia ł na Komisję Kultury, Promocji I Sportu w dniu 12 lutego 2014 r
RMK -> Informacja o imprezach organizowanych przez
RMK -> Brm. 0012 2013. Bk protokół nr 1/2013
RMK -> Protokół nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu
RMK -> Brm. 0012 12. 2013. Bk protokół nr 12/13
RMK -> Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz
RMK -> Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu
RMK -> Informacja o ważniejszych imprezach kulturalnych które odbyły się w dniach od 16 maja do 13 czerwca 2012 r
RMK -> Materia ł na komisję kultury, promocji I sportu dot. Pkt 6 porządku obrad pn. „Nagrody prezydenta w dziedzinach kultury I sportu”
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna