Protokół nr 16 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2007 r. ObecniPobieranie 84.34 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar84.34 Kb.
Protokół nr 16

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 26 stycznia 2007 r.
Obecni:

Prof. dr hab. Ryszard Górecki; prof. dr hab. Józef Górniewicz; prof. dr hab. Gabriel Fordoński; prof. dr hab. Jan Jankowski; prof. dr hab. Andrzej Koncicki; prof. dr hab. Janusz Piechocki; dr hab. Wiesław Sobotka w zastępstwie za dr. hab. Władysława Kordana, prof. UWM; prof. dr hab. Czesław Hołdyński; dr hab. Krzysztof Świątek, prof. UWM; dr. hab. Norbert Kasparek, prof. UWM; prof. dr hab. Józef Tworkowski; dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM; prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk; prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski; prof. dr. hab. Andrzej Olubiński; prof. dr hab. Tadeusz Rawa; prof. dr hab. Stefan Ziajka; dr hab. Mirosław Krzemieniewski, prof. UWM; prof. dr hab. Stanisław Pikulski; ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski; prof. dr hab. Krystyna Iwańczuk-Czernik; prof. dr hab. Stanisław Okrasa; prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz; prof. dr hab. Jan Kucharski; prof. dr hab. Andrzej Rutkowski; prof. dr hab. Tomasz Janowski; dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM; dr hab. Barbara Golińska, prof. UWM; prof. dr hab. Stefan Smoczyński; dr hab. Ewa Klimiuk, prof. UWM; dr hab. Bronisław Sitek, prof. UWM; ks. prof. dr hab. Władysław Nowak; dr Wojciech Kozera; dr Dorota Górniak; dr inż. Radosław Cellmer; dr Lech Krajewski; dr inż. Bożena Kordan; dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM; dr Anna Organiściak-Krzykowska; dr Marek Ciak; dr Krzysztof Bohdziewicz; dr wet. Piotr Gomułka; dr Lech Grochowski; ks. dr Jan Guzowski; dr inż. Katarzyna Maćkiewicz; mgr Franciszka Orzeszkowska; dr inż. Aleksander Socha; inż. Józef Ziółkowski; mgr Anna Sobota; dr Danuta Konieczna; mgr inż. Eliza Sitnik; Ewa Cybulska; Monika Kazimierska; Bartłomiej Krom; Karolina Wojciechowska; mgr Krystyna Dublaszewska; dr inż. Elżbieta Januszewicz; dr Zbigniew Korejwo; Jan Nieradko; Zofia Narkowicz.


Nieobecni:

prof. dr hab. Idzi Gajderowicz; dr hab. Jacek Bieranowski, prof. UWM; dr Halina Tańska; dr wet. Elżbieta Terech-Majewska; mgr Marcin Chruściel; Bartłomiej Andrzejewski; Kinga Błaszk; Tomasz Grzywaczewski; Sebastian Kwiatkowski; Kamil Madej; Wojciech Morawski; Filip Nawratil; Kamil Sokołowski; Katarzyna Umecka.


Obecni byli również kierownicy biur oraz zaproszeni goście: prof. dr hab. Jerzy Szpendowski, dr hab. Maria Lubocka-Hoffmann, prof. UWM, dr hab. Leszek Małyszko, prof. UWM, Ewa Cybulska, Monika Kazimierska, Kamil Madej, Filip Nawratil, mgr Marzena Tymińska, a także prof. dr hab. Andrzej Kuncewicz i dr Henryk Dąbrowski oraz stypendyści Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki otworzył, pierwsze w 2007 roku obrady i powitał wszystkich członków Senatu. Następnie Rektor poinformował, że 19 grudnia 2006 roku odbył się pogrzeb ks. dr. Mariana Szczęsnego, adiunkta w Katedrze Socjologii. Senat uczcił chwilą ciszy pamięć Zmarłego.
Następnie Rektor przedstawił planowany porządek obrad:


 1. Przedsiębiorczość Uniwersytetu.

 2. Sprawy osobowe.

 3. Sprawy bieżące.

 4. Informacje Komisji Senackich.

 5. Wolne wnioski. Interpelacje.

Porządek obrad przyjęto bez uwag.


AD 1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ UNIWERSYTETU.
Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki dokonał wprowadzenia do tematu „Przedsiębiorczość Uniwersytetu” przedstawiając w prezentacji multimedialnej następujące informacje (zał. Nr 1):

 • przypowieść o talentach (Zasada Św. Mateusza);

 • co wyróżnia człowieka przedsiębiorczego;

 • przedsiębiorczość – definicje;

 • przesłanki tworzenia uniwersytetu przedsiębiorczego;

 • przedsiębiorczość Uniwersytetu w powiązaniu z lokalnym otoczeniem;

 • 5 zasad uniwersytetu przedsiębiorczego wg B. Clark’a (1998);

 • niektóre warunki kreowania uniwersytetu przedsiębiorczego;

 • mapa numeryczna, baza danych; schematy budynków; zarządzanie wykorzystaniem sal; analizy, zestawienia, prognozy;

 • otwarcie na zewnątrz;

 • rozwój przedsiębiorczości akademickiej – fragment z prezentacji Wiceministra prof. K. Kurzydłowskiego;

 • prawne możliwości funkcjonowania przedsiębiorczości w uczelniach - Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 4; art. 7, art. 86).


ð mgr Tomasz Wilczyński (Kierownik Centrum Informatycznego) zaprezentował i omówił działanie i obsługę programu komputerowego umożliwiającego rezerwację sal wykładowych drogą elektroniczną.
ð Prorektor prof. dr hab. Andrzej Koncicki omówił materiały nt. „Spółki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” przedstawiając prezentację multimedialną na ten temat (zał. Nr 2):

 • Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Bałcyny”;

  • władze Spółki ZPD „Bałcyny”;

 • Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty”;

  • władze Spółki ZPD „Pozorty”

 • Piłka Siatkowa AZS-UWM Spółka Akcyjna;

  • władze Spółki AZS UWM;

 • Spółka „Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód” z siedzibą w Suwałkach;

 • Konsorcjum pn. „Inteligentne środowiska dla kontroli ryzyka, sterowania i diagnostyki w przedsiębiorstwach przyszłości (RIMAMI)” z siedzibą w Gdańsku;

 • informacja o gruntach będących w użytkowaniu Spółek w latach 1999-2006;

 • grunty ZPD „Pozorty”;

 • grunty ZPD „Bałcyny”;

 • zatrudnienie w Spółkach w latach 1999-2006;

 • majątek Spółek w latach 1999-2006 (w tys. zł.);

 • wyniki finansowe Spółek w latach 1999-2006 (w tys. zł.);

 • zestawienie inwestycji długoterminowych UWM w Spółkach w latach 1999-2006 (w tys. zł.);

 • wartość majątku dzierżawionego przez Spółki w latach 1999-2006 (w tys. zł.);

 • inwestycje ZPD „Pozorty” w latach 1999-2006;

 • inwestycje ZPD „Bałcyny” w latach 1999-2006.


ð Prorektor prof. dr hab. Jan Janowski poinformował o tym, że praca w radach nadzorczych Spółek uczelni jest bezpłatna. Środki finansowe przeznaczane na inwestycje uczelniane w Spółce Pozorty pochodzą w dużej części z odszkodowania – pokrycie strat, które ponoszą Pozorty wskutek sprzedaży gruntów.

Następnie Prorektor mówił materiał nt. „Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Bałdach” przedstawiając prezentację multimedialną na ten temat (zał. Nr 3): • Stacja Dydaktyczo-Badawcza w Bałdach (grunty, wartość majątku, zatrudnienie, wynik finansowy);

 • inwestycje w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach;

 • wydziały prowadzące badania i zajęcia dydaktyczne na terenie Stacji: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Bioinżynierii Zwierząt, Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Nauk Technicznych;

 • główne problemy Stacji w Bałdach.


ð Prorektor prof. dr hab. Jan Janowski przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa.

A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa (zał. Nr 4).
ð Prorektor prof. dr hab. Jan Janowski przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zał. Nr 5).
ð Prorektor prof. dr hab. Jan Jankowski przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum z partnerami Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego (zał. Nr 6). Prorektor poinformował, że klastry dają możliwości, w przypadku ubiegania się ośrodki finansowe, podobne jakie posiadają centra zaawansowanych technologii czy doskonałości. Ponadto nasza uczelnia – jako założyciel - jest niezwykle komplementarnym członkiem, gdyż jesteśmy ważnym ośrodkiem zajmującym się problematyką badawczą w zakresie wytwarzania energii odnawialnych.
Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki popierając ten projekt powiedział, iż należy podjąć przedstawioną przez Prorektora inicjatywę. Podobne centrum stworzył Uniwersytet Jagielloński z uczelniami wyższymi w Krakowie.
ð Prof. dr hab. Stanisław Pikulski (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji) zaproponował, aby w zapisach projektu tej uchwały zmienić nazwę umowy na „umowę konsorcyjną” zamiast „umowa konsorcjum”, gdyż jest to prawidłowa formuła używana w języku prawniczym.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcyjnej z partnerami Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego (zał. Nr 7).
ð Prorektor prof. dr hab. Jan Jankowski poinformował również o tym, że:

 • trwa VII Program Ramowy – odbywają się również spotkania z pracownikami punktów kontaktowych;

 • z rozmów z Ministrem prof. M. Kleiberem – członkiem Europejskiej Rady Badań – wiadomo, że wprowadzono kilka zmian – każda jednostka może występować o środki samodzielnie – nie trzeba zawiązywać konsorcjów;

 • Minister M. Kleiber zachęca, aby do zespołów badawczych VII PR zapraszać – nie instytucje – znane „nazwiska”, które są cenione w gronie wykonawców i znacznie mogą zwiększyć szanse na finansowanie danego projektu badawczego;

 • Europa próbuje zachęcać ponownie do współpracy tych wszystkich naukowców, którym kiedyś stworzono lesze warunki w innych częściach świata;

 • aktualnie w Unii Europejskiej funkcjonuje następujący podział: nauki techniczne i ścisłe (45% całego budżetu), nauki o życiu (przyrodnicze - 40%) oraz nauki humanistyczne (15%);

 • w chwili obecnej nie składa się od razu pełnego wniosku aplikacyjnego tylko jego skróconą wersję, następnie przechodzi on pierwszą klasyfikację i dopiero po akceptacji trzeba złożyć szczegółowy wniosek.


Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki zaznaczył, że trzeba mobilizować pracowników na wszystkich wydziałach do pracy i składania wniosków o unijne środki, gdyż są to naprawdę duże kwoty, a nasza uczelnia z pewnością ma duże szanse na uzyskanie finansowania z tego źródła.
ð Prorektor prof. dr hab. Jan Jankowski potwierdził, że są to duże kwoty i w przypadku np. humanistyki jest to 15 % z 50 miliardów euro. Ponadto zespoły humanistów maja zdecydowanie większe szanse przebicia się niż w naukach technicznych czy przyrodniczych. Korzystniejszy – dla realizatorów - będzie również sposób rozliczania kosztów w porównaniu do VI PR. Możliwe jest również zwiększanie wysokości wynagrodzeń dla tych osób, które uzyskują granty europejskie, gdyż będzie można stosować zwiększone narzuty – uczelnie będą mogły korzystać z kosztów pośrednich co jest bardzo korzystne dla uczelni. Ważną informacją jest również to, że 1/3 kwoty z 50 mld euro będzie przeznaczona na projekty początkujących badaczy (prawdopodobnie dla osób do 8 lat po doktoracie). Pierwszy konkurs VII PR został ogłoszony w grudniu 2006, następny zostanie ogłoszony w sierpniu 2007 r. Wszelkich szczegółowych informacji i pomocy udziela regionalny punkt kontaktowy.
ð Dr inż. Aleksander Socha (Kanclerz) przedstawił prezentację multimedialną i omówił materiały „Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Łężanach” (zał. Nr 8), tj.:

 • historia;

 • powierzchnia stacji, powierzchnia użytkowych gruntów;

 • produkcja rolnicza w 2006 roku;

 • inne rodzaje działalności realizowane w Stacji;

 • propozycje działalności Stacji na przyszłość;

 • działalność pozarolnicza;

 • kontynuacja remontu pałacu w Łężanach;

 • przekształcenie zespołu folwarcznego w ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny;

 • koncepcja programowo-przestrzenna remontu i rewitalizacji zespołu zabudowy pałacowo-folwarcznej w Łężanach.


Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki stwierdził, że Stację w Łężanach zdecydowanie należy rewitalizować i modernizować wszelkimi możliwymi środkami.
ð Prof. dr hab. Stefan Smoczyński (Przewodniczący Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu) powiedział, że „omawiany rodzaj przedsiębiorczości naszego Uniwersytetu wiąże się z posiadanym majątkiem obejmującym – grunty, budynki i budowle, a także ten ruchomy – w formie maszyn i urządzeń, podlegający szybszemu zużyciu, czy koniecznej rotacji. Należy podkreślić, że Uniwersytet nasz stał się prawnym spadkobiercą, znacznego majątku, co wymaga jego odpowiedniego użytkowania. Dzisiejsze posiedzenie Senatu stało się dobrą okazją na dokonanie prezentacji aktualnego stanu posiadania i formy zarządzania tym ważnym elementem własności. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu, zaprezentowano informacje dotyczące przedsiębiorczości Uniwersytetu jedynie w koniecznym skrócie. Natomiast dzisiaj, podczas posiedzenia Senatu Akademickiego mieliśmy okazję zapoznać się z szeroką prezentacją stanu posiadania, formą zarządzania wynikami finansowymi i planami na przyszłość – najpierw spółek, następnie stacji dydaktyczno-badawczych, a następnie Fundacji „Żak”. Z przedstawionych informacji wynika, że najwcześniej powołana Spółka w Bałcynach spełniła oczekiwania. Stała się podmiotem dobrze realizującym przyjęte cele statutowe. Uniwersytet jest właścicielem, korzysta z dywidendy, rozwija się doświadczalnictwo. Inny nieco charakter prezentuje Spółka Pozorty, inne są też warunki jej funkcjonowania, a ważnym działaniem jest odtwarzanie areału sadów zlokalizowanych w Lęgajnach. Szczególną uwagę chciałbym jednak zwrócić na uniwersyteckie stacje dydaktyczno-badawcze, które funkcjonują w Bałdach i Łężanach.. Stacja w Bałdach powstała w początkowych latach funkcjonowania uniwersytetu, a dzisiejsze osiągnięcia są imponujące. Historia w Bałdach jakby zatoczyła przysłowiowe koło ! Kiedy w 1990 roku rozpoczynała się kolejna kadencja władz ART, następowała też transformacja polskiej gospodarki i wówczas należało kontynuować lub zaniechać podejmowane wcześniej tematy, do których należała budowa centrum hodowli bydła mięsnego. Ówczesne władze temat ten kontynuowały. Podejmowano też próby dzierżawienia budowanego obiektu. Jednakże narastające problemy, załamanie zainteresowania konsumentów mięsem wołowym (w dużym stopniu za przyczyną BSE) sprawiły, że temat zaniechano. Dlatego też wysoce pozytywnie ocenić należy udane projekty – hodowli bydła mlecznego oraz przeniesienie, a właściwie utworzenie nowoczesnego laboratorium drobiarstwa ! Pojawiły się też nowe problemy, chociażby zbyt mała kwota mleczna, co wywołuje rozważanie ponownego odtworzenia stada bydła mięsnego, dla którego w Bałdach są bardzo dobre warunki. Z kolei stacja dydaktyczno-badawcza w Łężanach, która zaprezentowana została przez dr. inż. Aleksandra Sochę – kanclerza naszego Uniwersytetu - wymaga pewnego komentarza, bardzo pozytywnego. Moje podejście, jak się nie trudno domyśleć nie pozbawione jest emocji. Patrząc na prezentowane zdjęcia zarówno zespołu parkowo-pałacowego jak i części folwarcznej – łatwo przypomina się trudny okres lat dziewięćdziesiątych i podejmowanych wówczas działań zmierzających do takich decyzji, które gwarantowały zachowanie tego, dzisiaj bardzo jednoznacznie przydatnego majątku. Nie było to łatwe, oceny były bardzo różne, ale co najważniejsze opinia w Kortowie była jednoznaczna. Szczególnie jasno prezentował ją Śp. Prof. Witold Niewiadomski. Chętnych wówczas do przejęcia Łężan było wielu. Szczególnie aktywnie starał się popierany przez władze gminne obywatel niemiecki dr Kramer, który zainteresowany był jedynie pałacem i parkiem. Decyzja ówczesnego rektora ART. prof. Andrzeja Hopfera była jednoznaczna – dzierżawa mogła dotyczyć tylko całości obiektu – Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Łężany. W konsekwencji ówczesnej decyzji – wydzierżawienia RZD mgr Tadeuszowi Matyjkowi - utrzymano miejsca pracy, uchroniono gospodarstwo przed upadkiem, jakiego doświadczyło wiele sąsiadujących z Łężanami – państwowych gospodarstw rolnych. Jak powiedziano dzisiaj – dobrą okazała się decyzja wyłączenia geodezyjnego tzw. zespołu parkowo-pałacowego i podjęcie remontu pałacu. Dzisiaj w ósmym już roku funkcjonowania Uniwersytetu z satysfakcją należy stwierdzić, że nastąpiła właściwa kontynuacja procesu utrzymania prawa własności. Niekwestionowany obiekt zabytkowy został uratowany, a przestawione propozycje jego dalszego doskonalenia warte są najwyższego poparcia. Pojawiająca się szansa dokończenia remontu, możliwość pozyskania środków spoza Uniwersytetu, utworzenia tam podmiotu gospodarczego prowadzącego określone zadania związane z Uniwersytetem, od zadań dydaktyczno-konferencyjnych i rekreacyjnych do funkcji miejsca pracy twórczej – warte jest pełnego poparcia. Dotyczy to również tzw. rewitalizacji obiektów folwarcznych, które poza rolą zabytkową mogą pełnić szeroki zakres użytecznych funkcji. Podkreślić należy, że dużym wysiłkiem finansowym Uniwersytetu, równolegle do starań związanych z utrzymaniem w odpowiednim stanie pałacu, następował proces odtwarzania gospodarstwa, które działając w formie stacji dydaktyczno-badawczej - zakładu własnego Uniwersytetu - gospodaruje praktycznie na całym areale gruntów uprawnych. Jak dzisiaj poinformowano, co należy uznać za szczególne osiągnięcie, w stacji zatrudnionych jest jedynie 20 osób i - co jest najważniejsze – osiągnięto dodatni wynik finansowy. Należy przypomnieć, że w początkowej fazie transformacji pracowało na tym samym areale ponad 150 osób i były poważne problemy ekonomiczne. Podsumowując chciałbym podkreślić bardzo efektywne starania JM Rektora i kierownictwa Uniwersytetu zmierzające do utrzymania przedsiębiorczości opartej na majątku, które to działanie warte jest pełnego poparcia wysokiego Senatu Akademickiego”.
Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki stwierdził, że działalność „Pozort” musi być wygaszana. Należałoby w przyszłości centrum sadownicze umieścić w Łęgajnach. Rektor podziękował również wszystkim, którzy przyczynili się przeniesienia działalności rolniczej i doświadczalnej do Bałd, a szczególnie prof. J. Kucharskiemu. Rektor zaznaczył również, że Bałdy stały się własnością Uniwersytetu głównie dzięki b. rektorowi prof. J. Strzeżkowi.

Rektor poinformował ponadto, że kierunek kształcenia „pielęgniarstwo” otrzymał od Ministra Zdrowia akredytację na okres 5 lat. Akredytacja ta ma wymiar akredytacji europejskiej.


ð Prorektor prof. dr hab. Janusz Piechocki omówił materiały nt. „Fundacja ŻAK” przedstawiając prezentację multimedialną na ten temat (zał. Nr 9):

 • rada, zarząd, podstawy działania Fundacji;

 • realizacja zadań Fundacji;

 • obiekty dzierżawione i administrowane przez Fundację

 • opis stanu technicznego obiektów;

 • zakres prowadzonych działań;

 • miejsca studenckie w akademikach;

 • koszty poniesione przez Fundację w latach 1999-2006 (w tys. zł.);

 • rozliczenie przychodów i kosztów dotyczące wyniku na całokształcie działalności w latach 1999-2006;

 • prowadzona działalność gospodarcza;

 • przychody z działalności gospodarczej w latach 1999-2006;

 • przedsięwzięcia Fundacji, które przyczyniły się do wzrostu majątku UWM w Olsztynie;

 • nakłady na remonty i doposażenie poniesione w latach 1999-2006 (w tys. zł.);

 • poprawianie standardu bazy socjalno-bytowej studentów;

 • zmiany w finansowaniu kosztów utrzymania domów studenckich i stołówek.


Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki powiedział, że szczególne podziękowania za bardzo dobrą działalność Fundacji należą się dr. inż. W. Jastrzębskiemu. Fundacja zarabia rocznie około 1,5 mln zł. tylko podczas wakacji. Rektor raz jeszcze podkreślił, że Fundacja „ŻAK” jest świetnie działającą instytucją. Aktualnie jest istotny rozdźwięk w kwestii uregulowań prawnych dotyczących posiadania przez uczelnię spółek i fundacji, gdyż uczelnię obowiązuje z jednej strony ustawa o finansach publicznych i z drugiej strony ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Rektor zaznaczył, że należy „dać” większą swobodę gospodarczą Bałdom i Łężanom, lecz należy też skrupulatnie rozliczać te jednostki. Bez pomocy uczelni, bez rozbudowy parku maszynowego w Łężanach, z pewnością nie byłoby takich wyników ekonomicznych w tym gospodarstwie.
ð Prof. dr hab. Tomasz Janowski powiedział, że przedsiębiorczością mogą zajmować się te uczelnie, które „są dobrze poukładane”. Aktualnie w uczelniach zagranicznych sfera przedsiębiorczości jest coraz częściej oddawana w ręce profesjonalistów, a nie osób wybieranych na kadencje akademickie. Władze w naszej uczelni również powinny selekcjonować ludzi, którzy będą zajmować się przedsiębiorczością uczelni. Profesor stwierdził, że w działalności uczelnianych stacji badawczych powinna być „czystość finansowa” – uczelnia nie powinna dopłacać do tych jednostek. Interesem szkoły jest przede wszystkim to, że ogromny majątek nie marnuje się, tylko jest odnawiany, unowocześniany i otwarty na wiele poczynań dydaktycznych jednostek uczelni. Jednak należy też zauważyć, że bytność grup studenckich w tych stacjach trochę przeszkadza w normalnej efektywnej pracy. Ważną kwestią jest też to, że na czele naszych stacji stoją bardzo rozsądni ludzie, którzy są bardzo przychylni działaniom tych wydziałów, które chcą lokować tam swoja dydaktykę. Profesor zaznaczył również, że nasze spółki żądają określonych opłat za możliwość prowadzenia dydaktyki w tych jednostkach – i tu są pewne kontrowersję, jednak zapewne ma to związek z twardym prawem handlowym.
ð Dr inż. Aleksander Socha (Kanclerz) stwierdził, że w uczelni mamy do czynienia nie tylko z przedsiębiorczością dotyczącą majątku, lecz również dydaktyki, badań, wdrożeń i zasobów niematerialnych i są to rzeczy, które również powinny być objęte przedsiębiorczością. Na temat spółek należy otwarcie dyskutować w przyszłości, gdyż przepisy mówią, iż do czerwca 2008 roku uczelnie muszą zlikwidować swoje udziały w spółkach. Natomiast ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym mówi, iż uczelnie będą tworzyć inkubatory przedsiębiorczości w oparciu o kodeks spółek handlowych. Zaznaczyć również trzeba, że spółka czy fundacja ma się dobrze, gdyż istnieje Uniwersytet, a nie odwrotnie. Ponadto stacje dydaktyczne czy doświadczalne zawsze będą zwolniona z podatku rolnego, natomiast spółki nie są zwolnione z tego podatku. Należy przede wszystkim skupić się na „zachowaniu interesu uczelni”.
Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki powiedział, że należy patrzeć na przedsiębiorczość w wymiarze akademickim np. także na stymulowanie przedsiębiorczości wśród studentów. W uczelni powinien funkcjonować inkubator przedsiębiorczości akademickiej (akademickie centrum przedsiębiorczości), gdzie studenci będą mogli uczyć się zakładać swoje pierwsze „biznesy”. W uczelni jest oczywiście możliwość dokształcania z zakresu przedsiębiorczości, lecz jest to możliwość słabo wykorzystywana przez studentów. Akademickie centrum przedsiębiorczości mogłoby być utworzone np. przy Wydziale Nauk Ekonomicznych. Rektor zaapelował do dziekanów o poszukiwanie na wydziałach możliwości rozwijania przedsiębiorczości akademickiej i możliwości pozyskiwania środków na jej wspieranie.
ð Prof. dr hab. Tadeusz Rawa (Dziekan Wydziału Nauk Technicznych) poinformował, że na Wydziale Nauk Technicznych w ciągu najbliższego miesiąca zacznie funkcjonować stacja diagnostyki pojazdów (techniczne przeglądy samochodów, naprawy).
ð Prof. dr hab. Stefan Ziajka (Dziekan Wydziału Nauki o Żywności) powiedział, że przedsiębiorczość uniwersytecka jest bardzo szeroko rozumiana. Należałoby w związku z tym dążyć do pewnych modyfikacji przepisów i zasad parametryzacji wydziałów. Aktualnie jest pewien rozdźwięk między tym co uczelnia może sobie formalnie przypisać, a tym co faktycznie społeczeństwo zyskuje. Rozwiązanie tej kwestii bardzo dobrze obrazuje przykład parku technologicznego w Turku w Finlandii. Dziekan zwrócił uwagę na fakt, że uczelnia może nieodpłatnie przekazywać wyniki badań, lecz nie będzie się to liczyło do parametryzacji danego wydziału. Jednym z kierunków na zwiększenie przedsiębiorczości jest próba nacisku na zmianę pewnych uregulowań prawnych po to, aby bardziej przystawały do realiów życia.
ð Prof. dr hab. Czesław Hołdyński (Dziekan Wydziału Biologii) zaznaczył, że mało uwagi poświęcono dzisiaj polityce przyszłościowej dotyczącej działalności Pozort, choć aktualnie jest to stacja zagrożona. Dziekan zastanawia się czy uczelnia będzie korzystała w przyszłości z majątku Pozort sprzedając częściowo grunty, czy jest też jakaś inna koncepcja dotycząca rozwoju lub zbycia Pozort.
Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki zaznaczył, że Pozorty – gospodarstwo w centrum miasta – raczej się nie utrzyma. Natomiast grunty w okolicach Tomaszkowa i Bartąga będzie najprawdopodobniej w przyszłości obsługiwała stacja w Bałdach. Natomiast centrum sadownicze docelowo powinno być przeniesione do Łęgajn i w najbliższym czasie trzeba poważnie zastanowić się nad projektem wybudowania nowoczesnej przechowalni owoców, która będzie również pełnić rolę dydaktyczną i badawczą, szczególnie dla wydziału który kształci na kierunku „ogrodnictwo”.
ð Prorektor prof. dr hab. Andrzej Koncicki powiedział, że dzisiaj przedstawiono potencjał jaki drzemie w naszych stacjach dydaktyczno-badawczych. Najkorzystniejsze rozwiązanie w przypadku Pozort to z pewnością powolne wygaszanie tam działalności i przeniesienie jej do Łęgajn i do Bałd. Natomiast w późniejszym okresie sukcesywnie należy teren ten sprzedawać. Prorektor wyjaśnił, że odpłatność za pobyt studentów w uczelnianych stacjach musi być pobierana, gdyż ośrodki te są na własnym rozrachunku i odpłatności tej uczelnia nie może zaniechać. W przypadku Spółki Piłka Siatkowa najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby uczelnia wykupiła większościowy pakiet akcji, gdyż promocja uniwersytetu przez sport w kraju i za granicą jest jedną z tańszych form promocji. Prorektor zaznaczył, że wszystkie spółki i stacje są własnością uczelni, zaś kierownictwo w tych instytucjach powierzone zostało profesjonalnym menedżerom, którzy bardzo dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków i dzięki ich inwencji i zaangażowaniu stacje te przynoszą znaczne zyski, a przede wszystkim samofinansują się. Prorektor ponadto zwrócił się z propozycją, aby kierowników tych stacji i spółek wyróżnić stosowną nagrodą.


AD 2. SPRAWY OSOBOWE.


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Grażyny Cichosz.

Pisemną informację o kandydatce (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydatka uzyskała pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.

@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 50 osób obecnych i uprawnionych do głosowania i za wnioskiem głosowało 50 osób.
Zgodnie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził pozytywną opinię w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Grażyny Cichosz (zał. Nr 10).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Czesława Hołdyńskiego.

Pisemną informację o kandydacie (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydat uzyskał pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.

@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 50 osób obecnych i uprawnionych do głosowania i za wnioskiem głosowało 50 osób.
Zgodnie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził pozytywną opinię w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Czesława Hołdyńskiego (zał. Nr 11).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Elżbiety Kostyry.

Pisemną informację o kandydatce (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Kandydatka uzyskała pełne poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.

@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 50 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 46 osób, przeciw wnioskowi głosowały 2 osoby i 2 osoby wstrzymały się od głosowania.
Zgodnie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził pozytywną opinię w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Elżbiety Kostyry (zał. Nr 12).


 • Zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Ałły Kamałowej

Pisemną informację o kandydatce (stanowiącą załącznik do protokołu) otrzymali wszyscy członkowie Senatu.
Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kadrowych zaznaczył, że kandydatura dr hab. A. Kamałowej nie spełnia wszystkich wymogów obecnego Statutu (kandydatka nie jest promotorem), lecz procedura kadrowa została wszczęta jeszcze w czasie kiedy nie obowiązywał nowy Statut, dlatego też kandydata uzyskała poparcie Senackiej Komisji ds. Kadrowych.
@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 50 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 49 osób i jedna osoba wstrzymała się od głosowania.
Zgodnie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził pozytywną opinię w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Ałły Kamałowej (zał. Nr 13).


 • Zaopiniowanie wniosku o ponowne zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Zbigniewa Puchajdy.

Wniosek uzyskał akceptację Senackiej Komisji ds. Kadrowych.


@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 50 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 45 osób, przeciw wnioskowi głosowały 3 osoby i 2 osoby wstrzymały się od głosowania.
Zgodnie z § 78 Statutu Uniwersytetu Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na ponowne zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Zbigniewa Puchajdy (zał. Nr 14).


 • Zaopiniowanie wniosku o ponowne zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Alicji Kicowskiej.

Wniosek uzyskał akceptację Senackiej Komisji ds. Kadrowych.


@ Senat liczy 69 osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 50 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, w tym za wnioskiem głosowało 47 osób, przeciw wnioskowi głosowała jedna osoba i 2 osoby wstrzymały się od głosowania.
Zgodnie z § 78 Statutu Uniwersytetu Senat, w głosowaniu tajnym, wyraził zgodę na ponowne zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Alicji Kicowskiej (zał. Nr 15).
AD 3. BIEŻĄCE SPRAWY ORGANIZACYJNE.
ð Prorektor prof. dr hab. Józef Górniewicz poinformował, że Minister Edukacji przyznał dodatkowo 7 stypendiów za wyniki w sporcie dla naszych studentów - łącznie w uczelni 12 osób otrzymało stypendia za wyniki w nauce, a 9 łącznie za wyniki w sporcie. Następnie Prorektor przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Braniewie.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Braniewie (zał. Nr 16).
ð Prorektor prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku (zał. Nr 17).
ð Prorektor prof. dr hab. Józef Górniewicz poinformował, że Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przewodzi konsorcjum, które chce utworzyć w wyniku środków uzyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego tzw. centra kształcenia na odległość na wsi. Unia Europejska ogłosiła konkurs o wartości prawie 50 mln zł. na program wyrównywania szans edukacyjnych mieszkańców wsi w stosunku do mieszkańców miasta. Na terenie kraju ma być utworzonych co najmniej 250 pracowni (po 10 komputerów każda) w jednostkach oświatowych, które ulegają na ogół likwidacji np. w dawnych szkołach. Do tego konsorcjum należy 9 uczelni (dawne uczelnie rolnicze). Na terenie naszego województwa ma powstać 30 pracowni komputerowych (300 komputerów) pod warunkiem, że będzie też pełny dostęp do internetu. W każdym powiecie powinna zostać utworzona taka pracownia, a uczelnia będzie koordynatorem regionalnych tego przedsięwzięcia. Prorektor zaznaczył, że jest to inicjatywa jak najbardziej warta przeprowadzenia.

Ponadto Prorektor poinformował, że aktualnie w uczelni trwają kontrole finansowe: Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontrolerzy badają przede wszystkim te obszary, które zostały wcześniej zbadane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Ponadto Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zarządzenie Ministra Edukacji w sprawie nowej matury. Stan prawny aktualnie jest taki, że w roku 2007 matura odbędzie się według zarządzenia Ministra R. Giertycha, natomiast przepisy maturalne na rok 2008 Minister musi opublikować w ciągu 12 miesięcy. Z kolei uczelnie mają bardzo mało czasu na przygotowanie zasad kwalifikacji na studia – mając na względzie ministerialne przepisy maturalne. Prorektor zaproponował, aby od roku 2008 – czyli w ofercie kształcenia którą Senat będzie przyjmował w kwietniu – pojawiły się nowe propozycje kształcenia (6 nowych kierunków i 2 makrokierunki): inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria środowiska, pedagogika specjalna, socjologia, ratownictwo medyczne, energetyka oraz makrokierunki: z zakresu rybactwa i weterynarią oraz zootechniki i technologii żywności. Planuje się również umieszczenie w ofercie kształcenia: studiów II stopnia na kierunku architektura krajobrazu oraz specjalności, które są potrzebne w naszym regionie: na kierunku politologa – specjalność rozwiązywanie problemów społecznych, na kierunku zarządzanie – zarządzanie kryzysowe, na kierunku edukacja techniczno-informatyczna – edukacja komunikacyjna i co najmniej dwie nowe specjalności na kierunku pedagogika. Łącznie oferta zawierałaby 46 kierunków kształcenia przy założeniu, że jedno towaroznawstwo będzie wygaszane.Ponadto Prorektor poinformował, że większość dużych uczelni w kraju oprotestowało stanowisko Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia nauczycieli. Kształcenie nauczycieli ma się odbywać dwutorowo i może to być: kształcenia nauczycieli na kierunkach studiów zlokalizowanych na poszczególnych wydziałach (np. specjalność nauczycielska na kierunku historia) oraz kształcenie nauczycieli tylko na kierunku pedagogika (np. pedagogika w zakresie nauczania historii, fizyki, biologii itd.). Prorektor zaproponował, aby Senat naszego Uniwersytetu również przyłączył się do tego protestu i wystosował stanowisko w którym zawarte będzie m.in. że: „Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie zgadza się z wersją proponowaną przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego w zakresie kształcenia i żądamy skonstruowania nowego programu w oparciu o doświadczenia szkół publicznych”.
Zebrani w głosowaniu jawnym przyłączyli się do opinii środowisk akademickich protestujących wobec ustaleń Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia nauczycieli.
ð Prof. dr hab. Stefan Smoczyński (Przewodniczący Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu) przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (zał. Nr 18).
ð Prof. dr hab. Stefan Smoczyński (Przewodniczący Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu) przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki (zał. Nr 19).
Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki zaznaczył, że Senat RP debatował na temat potrzeby kreowania odpowiedniej atmosfery wychowawczej w społeczeństwie polskim. Rektor stwierdził też, że w uczelniach trzeba odpowiednio kształcić kadry przygotowane do tworzenia odpowiedniej atmosfery procesu wychowania.
ð Prorektor prof. dr hab. Józef Górniewicz stwierdził, że w roku 1928 wybitny polski socjolog Florian Znaniecki opublikował pracę poświeconą społeczeństwu wychowującemu – tak więc Polska ma koncepcję, lecz nie realizuje jej żaden rząd.
ð Dr inż. Aleksander Socha (Kanclerz) przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn (zał. Nr 20).
ð Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski (Przewodniczący Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą) przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Wszechrosyjskim Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, Rosja.
A Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Wszechrosyjskim Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, Rosja (zał. Nr 21).
AD 4. INFORMACJE KOMISJI SENACKICH.
ð Prof. dr hab. Tomasz Janowski (Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki) poinformował, że Komisja Nauki zaczęła debatę nad zmianami uczelnianego programu badawczego. Komisja zastanawia się czy dotychczasowa struktura w postaci grup problemowych powinna nadal istnieć i na ile dotychczasowi kierownicy tych grup problemowych spełniają swoja rolę – czy nie należałoby zmienić zakresu ich kompetencji. Intencją Komisji jest uatrakcyjnienie działalności naukowo-badawczej, nadanie jej nowej formuły administracyjnej i zbliżanie jej do ramowego programu badawczego. Przewodniczący zaznaczył, że Prorektor wystosował do dziekanów wszystkich wydziałów pismo w którym zawarta jest prośba aby wydziały uwzględniły nową problematykę w dotychczas funkcjonującym systemie, lecz nie zatracając przy tym swobody wyborów tematów badawczych. Proces ten powinien odbywać się na zasadzie ewolucyjności.
Przewodniczący innych komisji senackich wypowiadali się we wcześniejszych punktach programu posiedzenia Senatu.
AD 5. WOLNE WNIOSKI. INTERPELACJE.
ð Prorektor prof. dr hab. Gabriel Fordoński przedstawił propozycje – 5 wersji - zmian w strukturze uczelni (zał. Nr 22). Prorektor powiedział też, że przedstawione materiały zostaną przesłane do dziekanów wszystkich wydziałów w celu wykorzystania do dalszej dyskusji na forum rad wydziałów.
Ø Rektor, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki zaprosił wszystkich do wspólnego obejrzenia filmowego podsumowania roku 2006 pt. „Kalendarium Uniwersyteckie”, które zostało przygotowane przez uczelniane Studio Telewizji Kasetowej.

Rektor poinformował też, że w dniu dzisiejszym Statuetkę św. Jakuba odbierze prof. W. L. Baran. Ponadto 17 lutego 2007 r. odbędzie się Bal Uniwersytecki. Na zakończenia Rektor dziękując wszystkim za obecność na dzisiejszym posiedzeniu Senatu poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 23 lutego 2007 roku.


Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała: Przewodniczyli:


Rektor


mgr Małgorzata Klafft prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informację wytworzono:

Biuro Rektora

za treść odpowiada:

mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

26-01-2007 r.

data zamieszczenia

13-04-2007 r.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna