Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Edukacji Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 209. Data posiedzenia: 10. 02. 2010 r. Godzina rozpoczęcia posiedzenia : 14. 30 -15. 30 Um katowice; wyjazd 0 godzPobieranie 93.36 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar93.36 Kb.
BRM/RME-0063/2/10
Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Edukacji
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 209. Data posiedzenia: 10.02.2010 r.

Godzina rozpoczęcia posiedzenia : 14.30 -15.30 UM Katowice; wyjazd 0 godz. 15.30 do Gimnazjum nr 7 ul. Gliwicka 228 w Katowicach.

Godzina zakończenia posiedzenia : 20.30.

Prowadzący posiedzenie: Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Dolinkiewicz.

Protokolantka: Agata Żurkowska. Załączniki do protokołu - brak.

W posiedzeniu uczestniczylo 6 radnych. Radna nieobecna :

Barbara Kozusznik.

Zaproszeni Goście:

Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice Pan Mieczyslaw Żyrek, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan Szaflarski,

Zastępca Dyrektora ds.technicznych w ZOJO Pan Jan Ogrodowicz,

Kierownik Referatu Pani Ilona Szreter-Kulisz - Wydział Kultury UM, Naczelnik Wydzialu Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek.

Ad 1.

Przewodniczący Komisji Edukacji PJerzy Dolinkiewicz zaproponował - przed przyjęciem porządku obrad zdjęcie punktów 4 i 3 tj. : "Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z realizacji uchwały Rady Miasta Katowice nr XLIII/875/09 z dnia 22.06.2009 r. w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania w miescie Katowice klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, umożliwiających ciągłość szkolenia na poszczegó1nych etapach edukacyjnych" i odczytał zebranym pismo I Wiceprezydent Miasta Katowice P.Krystyny Siejnej do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice PJerzego Forajtera (l.dz.E.0067-9/l0 z dnia 3.02.2010r.), o prolongatę terminu opracowania zasad tworzenia i funkcjonowania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego do dnia 31 marca 2010 r. Dalsze zmiany porządku obrad dotyczyły omówienia pkt. 7 jako 3.

Porządek obrad Komisji:

1.Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji.

3.Informacja Prezydenta Miasta o przygotowaniach do akcji "Zima w mieście" dla dzieci w okresie ferii zimowych.

4.Informacja Prezydenta Miasta dot. stanu organizacyjnego i warunków pracy szkół zawodowych w I semestrze roku szkolnego 2009/2010.

5.Wizytacja - ocena dzialalności i warunków pracy Zespołu Szkół nr 7 ul.Gliwicka 228 - lustracja szkoły, zapoznanie się z edukacją kulturalną, regionalną i sportową w Gimnazjum nr 7. 6.Korespondencja i komunikaty Przewodniczącego Komisji Edukacji.

7.Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Komisja przyjęła zmieniony porządek obrad jednogłośnie, 6 głosami “za”.


2

Ad. 2.

Komisja przyjęła bez uwag protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 6.01.2010 r.Ad. 3.

Radni Komisji Edukacji otrzymali merytoryczne materiały zawierające informację o przygotowaniach do akcji "Zima w mieście" dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych z Wydziału Sportu i Turystyki (pismo l.dz.ST.AM.0067-2/10 z dnia 1.02.2010 r.) i z Wydzialu Kultury (pismo l.dz. KUL/RK/0067/3/10 z dnia 3.02.2010 r.), podpisane przez I Wiceprezydent Miasta Katowice P.Krystynę Siejną.


Przewodniczący Komisji Edukacji P.Jerzy Dolinkiewicz otworzył dyskusję:
Radny P.Józef Zawadzki zapytał, czy dzieci z domów dziecka wyjeżdżają na zimowiska i czy rodzice zapisują dzieci na wyjazdy poza Katowice?

P.Ilona Szreter-Kulisz w odpowiedzi: oferta Wydziału Kultury dotyczy imprez stacjonarnych, jedynie GCK organizuje wyjazd poza Katowice, dofinansowany z Ministerstwa Kultury i to jest podane w informacji. Imprezy organizowane w obiektach MOSiR są nieodpłatne, tak samo jest z wystawami w Muzeum Historii Katowic. Jest podawany poczęstunek, napoje itd. Gdy jest organizowane wyjście do teatru czy kina to jest prośba do rodziców o dopłatę w wysokości 5 zł. W ramach akcji "Babcia, dziadek i ja" rodziny dostają bilety do teatru w niższej cenie - 4 zł.

Wiceprzewodnicząca Komisji P.Izabela Kminikowska zapytała o możliwość szerszego rozpropagowania akcji "Zima w mieście", nie tylko w internecie, do którego dostęp nie wszyscy posiadają. P.Wiceprzewodnicząca Komisji zapytała o kontynuację akcji dożywiania uczniów w czasie ferii.

Naczelnik Wydziału Sportu P.Sławomir Witek wyjaśnił, że materiał o akcji "Zima w mieście" jest obszerny i nie zmieści się na pojedynczym plakacie dlatego jest zamieszczony w internecie. Wydział nawiązał współ-pracę z kilkoma stacjami radiowymi i telewizyjnymi (TV Katowice, TV Silesia), które będą informować

o odbywających się w danym dniu imprezach.

Naczelnik Wydziału Edukacji P.Mieczysław Żyrek potwierdził, że dożywianie dzieci będzie kontynuowane przez wyznaczone szkoły i stołówki i tej akcji nie trzeba nagłaśniać.

Radna P.Marzena Sontag zapytała przedstawicieli wydziałów czy biorą pod uwagę fakt, że liczba uczestni-ków imprez może się zwiększyć, zamiast zaplanowanej grupy 15-30 uczestnikow?

Kierownik P.Ilona Szreter-Kulisz wyjaśniła, że w informacji opieramy się na szacunkowej liczbie uczestni-ków z poprzednich lat, ale więcej uczestników może być.

Radny P.Jozef Zawadzki podziękował Naczelnikowi P.Sławomirowi Witkowi za załatwienie wstępu na lodowisko dla dzieci ze świetlicy środowiskowej Stowarzyszenia “Szansa”.

Radny P.Andrzej Zydorowicz zgłosił, że MOSiR umieścił dzieci z młodzieżowej drużyny hokeja w ciasnej, nieklimatyzowanej szatni i praktycznie dzieci przyjeżdżają na treningi w kompletnych strojach, z kolei 6 łyżwiarzy figurowych ma do dyspozycji stosunkowo dużą szatnię w hali Spodka.

P.Radny uważa tę sytuację za skandaliczną. Rodzice zgłaszają duże pretensje pod adresem dyrekcji MOSiR, które negatywnie rzutują w działania Urzędu Miasta.

P.Radny zwrócił się do P.Naczelnika Wydziału Sportu i Turystyki o wyjaśnienie sprawy.Następnie radny P.Andrzej Zydorowicz zapytał, co stało na przeszkodzie, aby dalej funkcjonowało przenoś-ne lodowisko w Parku Kościuszki? Lodowisko przenośne było w Parku Kościuszki przez 3 lata, teraz jest pod Spodkiem. Powodem przeniesienia lodowiska były znajdujące się w pobliżu ul. Kościuszki tory tramwajowe, ale w pobliżu Spodka też są tory tramwajowe.

P.radny stwierdził, że dyrekcja MOSiR chce mieć lodowisko pod nosem, bo łatwiej je wtedy nadzorować.

3

Radny P.Andrzej Zydorowicz oświadczył, że jest zdziwiony tą decyzją, bo osobiście uczestniczył w dyskusji o lokalizacji lodowiska z radną P.Grażyną Szołtysik w poprzedniej kadencji. Wtedy też ustalono, że przenośne lodowisko ma działać od miesiąca października do marca. W ubiegłym roku lodowiska nie było w ogóle, w tym roku zostało otwarte w drugiej połowie stycznia br.P.radny zapytał Naczelnika Wydziału Sportu i Turystyki w jaki sposób lodowisko pod Spodkiem będzie udostępniane w czasie ferii?
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki P.Sławomir Witek w odpowiedzi: wstęp na lodowisko jest bezpłatny. Lodowisko jest czynne w godzinach od 8.00 do 22.00. Decyzję o przeniesieniu lodowiska podjął Dyrektor MOSiR. Faktycznie, więcej użytkowników było na lodowisku w Parku Kościuszki, także więcej chętnych jest na lodowisku w Murckach; pod Spodek przychodzi najmniej zainteresowanych. AZS UŚl będzie prowadził naukę jazdy na łyżwach oraz naukę curlingu dla biednych dzieci.

Sprawa szatni jest wyolbrzymiona, ale faktycznie musi zostać wyjaśniona. Szafki w szatni są dla ludzi z zewnątrz. Drużyny nie mają ułatwień i dzieci przyjeżdżają na treningi faktycznie przebrane wcześniej. WC i prysznice są wspólne.

P.Naczelnik obiecał, że sprawdzi szatnie łyżwiarzy figurowych, czy są faktycznie duże.

P.Naczelnik zwrócił uwagę radnym, że Wydział Sportu i Turystyki ma nadzór merytoryczny nad MOSiR.em ale nie ma kompetencji do nadzorowania pracy dyrektora MOSiR.

Radny P.Andrzej Zydorowicz zaproponował, aby P.Naczelnik, który odpowiada za sport w mieście przedstawił swoje opinie Panu Prezydentowi Miasta i Pani Wiceprezydent. Nauka curlingu spowoduje ograniczenie korzystania z lodowiska, więc należałoby ten temat rozeznać. Należy stawiać na naukę łyżwiarstwa figurowego i hokeja, mimo że w Katowicach nie ma tylu wypożyczalni sprzętu co w innych miastach. P.radny na zakończenie wypowiedzi stwierdził, że nie należało przenosić lodowiska bo lokalizacja przy Parku Kościuszki była bardzo trafiona i mieszkańcy byli zadowoleni i nieprawdą jest, że to Zakład Zieleni Miejskiej nie przedłużył umowy z MOSiR.

Naczelnik P.Sławomir Witek poinformował, że w czasie ferii będą w Spodku i przed jego obiektem działać dwa lodowiska i nauka curlingu nie spowoduje utrudnień, bo będzie prowadzona na lodowisku zewnętrznym, na którym jest lepszy lód. W obiekcie Spodka są dwie wypożyczanie sprzętu i są one wystarczające.


Radny P.Józef Zawadzki zgłosił, aby Urząd Miasta przyznał środki na basen w Zespole Szkół na Osiedlu Witosa, aby dzieci mogły korzystać z basenu w czasie ferii.
Przewodniczący Komisji Edukacji P.Jerzy Dolinkiewicz stwierdził, że temat został wyczerpany.

Komisja Edukacji została zapoznana z ofertą imprez i otrzymała dodatkowe wyjaśnienia na temat organizacji akcji „Zima w mieście”. Na wnioseik Przewodniczącego Komisji Edukacji P.Jerzego Dolinkiewicza Komisja Edukacji przyjęła bez uwag informację Prezydenta Miasta o przygotowaniach do akcji „Zima w mieście” dla dzieci w okresie ferii zimowych.


Ad. 4.

Radni otrzymali tematyczną informację I Wiceprezydenta Miasta Katowice P.Krystyny Siejnej w sprawie stanu organizacyjnego i warunków pracy szkół zawodowych w I semestrze r.szk. 2009/2010 (przekazaną przy piśmie l.dz. E.0067-8/10 z dnia 03.02.2010 r).


Informację omówił Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji P. Bogdan Szaflarski.

4

Przewodniczący Komisji Edukacji P.Jerzy Dolinkiewicz otworzył dyskusję i na wstępie zapytał, czy Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, do której uczęszcza 67 uczniów, spełnia wszystkie obowiązujące normy do nauki, łącznie z budynkiem przy ul. Rolnej?


Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji P.Bogdan Szaflarski w odpowiedzi: szkoła zajmuje dwa budynki przy ul. Rolnej i szkoła spełnia wszystkie wymogi edukacyjne.
Wiceprzewodnicząca Komisji P.Izabela Kminikowska zapytała, jak przedstawia się stan bazy warsztatowej w szkołach zawodowych i technikach. Czy park maszynowy jest wymieniany na bieżąco i czy jego stan techniczny odpowiada współczesnym parkom maszynowym?
Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji P.Bogdan Szaflarski wyjaśnił, że w ramach warsztatów szkolnych praktyki odbywają się w zakładach pracy. Szkoły mają zróżnicowaną bazę warsztatową. Największy park maszynowy jest w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych oraz w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych, także w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących; w pozostałych szkołach są pracownie. Szkoły prowadzące kierunki górnicze odbywają praktyki w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
Przewodniczący Komisji Edukacji P.Jerzy Dolinkiewicz potwierdził: w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych został zmodernizowany ze środków UE park maszynowy i Komisja zwizytuje szkołę w miesiącu kwietniu br.
Z-ca Naczelnika WE P.Bogdan Szaflarski wyjaśnił, że w pozostałych szkołach modernizacja maszyn jest finansowana ze środków przyznanych na pomoce naukowe, które wynoszą w skali roku 30.000-40.000 zł. Miasto Katowice liczy na kolejne działania, które zostały zrealizowane ze środków UE, w pierwszej szkole - Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych.
Radna P.Marzena Sontag zapytała o realizację praktyk zawodowych.

Z-ca Naczelnika WE P.Bogdan Szaflarski wyjaśnił, że to jest obowiązek szkoły. W szkołach obowiązuje model mieszany i dotyczy uczniów, nie pracowników młodocianych. Uczeń też sam sobie znajduje zakład pracy i szkoła się na to decyduje. Umowa jest zawierana przez szkołę z zakładem pracy i umów jest tle, ilu uczniów. Bardzo efektywne są spotkania firm z uczniami szkół zawodowych, które odbywają się w hotelu „Qubus”.


Na wniosek Przewodniczącego Komisji Edukacji P.Jerzego Dolinkiewicza – informacja w sprawie stanu organizacyjnego i warunków pracy szkół zawodowych w I semestrze roku szkolnego 2009/2010 została przyjęta przez Komisję bez uwag.
Ad. 5.

Komisja Edukacji w składzie: Przewodniczący Komisji P.Jerzy Dolinkiewicz, Wiceprzewodnicząca Komisji

P.Izabela Kminikowska, radna P.Marzena Sontag i radny P.Józef Zawadzki – dokonała wizytacji Zespołu Szkół nr 7 im. St.Mastalerza w 2 budynkach przy ul. Gliwickiej 228 i 276 w Katowicach.

Radni: P.P.Witold Witkowicz i Andrzej Zydorowicz nie uczestniczyli w części wyjazdowej posiedzenia.

Członkowie Komisji Edukacji i zaproszeni przedstawiciele Prezydenta Miasta Katowice zostali powitani przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 Pana Jerzego Syjuda oraz przedstawicieli grona pedagogicznego Zespołu.

Przewodniczący Komisji P.Jerzy Dolinkiewicz powitał przybyłych do Gimnazjum nr 7 gości: Naczelnika Wydziału Edukacji P.Mieczysława Żyrka, Zastępcę Naczelnika WE P.Bogdana Szaflarskiego, Zastępcę Dyrektora ds. technicznych ZOJO P.Jana Ogrodowicza, P. Aleksandrę Stolecką – Dyrektor Gimnazjum nr 5, P. Lucynę Ślęczkę – Dyrektor Gimnazjum nr 8, P. Annę Wątrobę – Dyrektor Gimna-

5
zjum nr 9, P. Jacka Kałużę – Dyrektora ZSZ im.R.Mielczarskiego, P. Iwonę Goźlińską – Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. J.Iwaszkiewicza, P. Mirosława Kowalskiego – Dyrektora ZSZ im. A.Kocura, P. Marka Kubocza – Dyrektora ZSEiO im. mjr H.Sucharskiego, P. Bożenę Zając – Dyrektora ZSPS im. J.Rymera, P.Ryszarda Jaworskiego – Dyrektora ZSPM im. Armii Krajowej (według załączonej do protokołu listy gości obecności).
Radni Komisji Edukacji otrzymali tematyczną i kompletną informację o Zespole Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza, opracowaną przez Dyrektora Szkoły Pana Jerzego Syjuda. Prezentację audiowizualną przedstawili nauczyciele : Pani Romana Musialik (w zakresie gimnazjum) i Pan Adam Ogaza (w zakresie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej).

Zgodnie z ustaleniami Komisja Edukacji i zaproszeni goście zwizytowali oba budynki Zespołu Szkół przy ul.Gliwickiej 228 i 276.


Przewodniczący Komisji Edukacji P.Jerzy Dolinkiewicz wniósł do protokołu zapis:

Komisja Edukacji po dokonaniu wizji lokalnej i lustracji stanu budynków przy ul. Gliwickiej 228 i 276 ocenia ich stan jako dobry. Na uwagę zasługuje wzorowe utrzymanie, czystość i stosunkowo dobre wyposażenie w pomoce naukowe i bardzo dobre wyposażenie pracowni komputerowej. Komisja docenia szczególnie wkład Dyrektora, nauczycieli i rodziców w zakresie wyremontowania sal i uzupełnienia ich wyposażenia oraz wykorzystanie prac dyplomowych uczniów szkoły.

Opinię kieruje się do Prezydenta Miasta w celu poinformowania go o wykonaniu pracy Komisji Edukacji w dniu 10.02.2010 r.

(Opinia BRM-RME-0066/8/10 została podjęta 4 głosami „za”).

Radny P.Józef Zawadzki zapytał, ilu uczniów gimnazjum korzysta z obiadów finansowanych przez MOPS?

P.Romana Musialik w odpowiedzi: na 78 uczniów ogółem, 20 korzysta z obiadów MOPS.


Przewodniczący Komisji P.Jerzy Dolinkiewicz zapytał o stan techniczny mieszkań w Domu Nauczyciela przy ul.Gliwickiej 276.

Dyrektor Zespołu P.Jerzy Syjud w odpowiedzi: w tym budynku są 4 mieszkania i ich lokatorzy chcą wykupić je na własność. Mieszkania nie były remontowane od 2007 r. a wymagają pilnych remontów.

Lokatorzy chcą wykonać remonty na własny rachunek, pod warunkiem wykupu mieszkań.
Przewodniczący Komisji P.Jerzy Dolinkiewicz zapytał, czy dyrektor występował o dodatkowe środki na wymalowanie sali gimnastycznej oraz remont elewacji budynku przy ul.Gliwickiej 276.

Po dokonaniu wizytacji budynku przy ul.Gliwickiej 276, P.Przewodniczący Komisji Edukacji uznał sprawę wykonania remont elewacji za b.pilną, podobną opinię wydał inspektor nadzoru budowlanego.


Radny P.Józef Zawadzki zgłosił podjęcie wniosku o pilne wymalowanie ścian w klasach i zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie miasta Katowice na 2011 rok.
Naczelnik Wydziału Edukacji P.Mieczysław Żyrek podał, że przyszłość mieszkań w budynku przy ul.Gliwickiej 276 zależy też od sytuacji demograficznej. Budynek jest w całości wykorzystany przez szkołę miejską i przez pielęgniarską szkołę policealną prowadzoną przez Urząd Marszałkowski.

Do końca tego miesiąca Urząd Marszałkowski wypowie się, czy będzie utrzymywać szkołę policealną. Następnie wypowie się P.Prezydent Miasta co do dalszego przeznaczenia budynku na cele edukacyjne, w którym obecnie są 3 oddziały gimnazjum.

P.Naczelnik poinformował, że Urząd Miasta jest w stanie wyprowadzić lokatorów ze służbowych mieszkań.

6
Wiceprzewodnicząca Komisji P.Izabela Kminikowska zaproponowała podjęcie wniosku do Pana Prezydenta Miasta, aby wypowiedział się co do dalszego przeznaczenia budynku - może powinien być zachowany jego edukacyjny charakter, bo demografia w mieście się zmienia i w przyszłości może być problem z umieszczeniem dzieci w gimnazjum.


Przewodniczący Komisji P.Jerzy Dolinkiewicz podziękował radnym P.Józefowi Zawadzkiemu i P.Izabeli Kminikowskiej za zgłoszone propozycje wniosków dotyczących przyszłorocznego budżetu m. Katowice.
Na wniosek Przewodniczącego Komisji P.Jerzego Dolinkiewicza – Komisja podjęła następujące wnioski do Pana Prezydenta Miasta :
1/ Komisja Edukacji wnioskuje do Prezydenta Miasta Katowice, aby zabezpieczyć dodatkowe środki w budżecie miasta w tym roku, lub przyszłorocznym budżecie na malowanie i bieżący remont co najmniej 2 sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Gliwickiej 228.

(Wniosek BRM-RME-0066/6/10 został podjęty 4 głosami „za”, jednogłośnie).


2) Komisja Edukacji zwraca się do Pana Prezydenta Miasta Katowice z zapytaniem, czy budynek przy ul.Gliwickiej 276 będzie budynkiem przeznaczonym na cele edukacyjne w roku szkolnym 2010/2011 oraz prosi o wyjaśnienie sprawy wykupu 4 mieszkań w Domu Nauczyciela w tym budynku.

Komisja Edukacji prosi o powiadomienie o podjętych planach w terminie do końca marca 2010 r.

Wniosek uzależniony jest od decyzji Urzędu Miasta o utrzymaniu budynku przez Miasto Katowice.

(Wniosek BRM-RME-0066/7/10 został podjęty 4 głosami „za”, jednogłośnie).


Przewodniczący Komisji Edukacji P.Jerzy Dolinkiewicz zwrócił się do ekspertów o zabranie głosu.
W imieniu dyrektorów Gimnazjów nr 5, 8 i 9 - Pani Aleksandra Stolecka, Dyrektor Gimnazjum nr 5 wyraziła opinię, że oba budynki szkolne są zadbane, stan techniczny jest bardzo dobry i wyposażenie robi wrażenie. Gdyby były przekazywane większe środki, to więcej prac remontowych zostałoby wykonanych.
Dyrektor ZSPS im.J.Rymera P.Bożena Zając stwierdziła, że stan szkół to zasługa Miasta, które przekazywało znaczne środki w poprzednią szkołę: Zespół Szkół Komunikacyjnych i Ekonomicznych; widać także dobrą wolę obecnej dyrekcji i współpracowników. Dyrektor szkoły musi praktycznie sam się starać o wyposażenie szkoły w nowoczesne komputery. Wyposażenie szkoły oraz wykonane remonty robią duże wrażenie.

Dyrektor ZSZ nr 3 im. Adama Kocura P.Mirosław Kowalski stwierdził, że w szkole jest dobra atmosfera, czego potwierdzeniem jest dbałość o prace dyplomowe uczniów. Jest widoczny ogrom pracy dyrektora szkoły wobec tak niskich środków przekazywanych na utrzymanie szkoły.


Dyrektor ZSEiO P.Marek Kubocz życzył szkole, aby przetrwała mimo zawirowań na rynku pracy i zapytał czy w Gimnazjum nr 7 działa monitoring, bo nauka odbywa się w dwóch budynkach? P.Dyrektor stwierdził, że nauczyciele wykonują ogromną pracę z trudną młodzieżą, o czym świadczą wyniki egzaminów ( różnica 30 pkt.).
Dyrektor Zespołu Szkół P.Jerzy Syjud zapytał, czy budynek w którym mieści się gimnazjum zostanie sprzedany, ponieważ w rejonie szkoły jest coraz mniej młodzieży i nabór do gimnazjum będzie mniejszy.
Przewodniczący Komisji P.Jerzy Dolinkiewicz nawiązał do informacji o szkole i zapytał czy Dyrekcja szkoły i rada pedagogiczna rozważały możliwość nadania imienia Powstańców Śląskich – zgodnie z tradycją dawnej Szkoły Podstawowej nr 24 – dla Gimnazjum nr 7, jako szkoły podtrzymującej tradycję w Załężu.
7

Wiceprzewodnicząca Komisji P.Izabela Kminikowska zaznaczyła, że musi być w szkole zachowana ciągłość edukacyjna.


Dyrektor P.Jerzy Syjud potwierdził, że inicjatywa została podjęta i dotyczyła powrotu do historycznej nazwy patrona szkoły Ignacego Mościckiego – Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Przewodniczący Komisji Edukacji P.Jerzy Dolinkiewicz na tym zakończył posiedzenie z udziałem zaproszonych Dyrektorów Gimnazjów i Szkół Zawodowych, ponadgimnazjalnych.

Przewodniczący Komisji przystąpił do rozpatrzenia korespondecji, jaka wpłynęła do Komisji Edukacji:


1. pismo Dyrekcji ZSO nr 7 w Katowicach z dnia 5.01.2010 r. do Prezydenta Miasta Katowice, dotyczące przyznania dodatkowych funduszy na zadania remontowe w r. 2010 – 330 000 zł; do wiadomości Komisji Edukacji.

Komisja Edukacji będzie oczekiwać na kopię odpowiedzi w sprawie.


2.pismo Dyrektora IX LO im.H.Sienkiewicza w Katowicach z dnia 4.02.2010r. do I Wiceprezydent Miasta Katowice P. Krystyny Siejnej z prośbą o przyznanie środków na wyposażenie siłowni.

Pismo zostało skierowane też do wiadomości Pana Przewodniczącego Komisji i Komisja Edukacji będzie oczekiwać na odpowiedź w sprawie.


3.zarządzenie nr 1890/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27.01.2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placowkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice, oraz podziału środkiów na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego do wynagrodzeń nauczycieli za 2009 rok, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice – przekazane do rozpatrzenia przez Komisję Edukacji przy piśmie I Wiceprezydent Miasta Katowice P.Krystyny Siejnej Nr E.II.01140/40-1/10 z dnia 2.02.2010 r.
Przewodniczący Komisji P.Jerzy Dolinkiewicz postanowił, że z uwagi na obszerność materiału do podjęcia ewentualnej opinii, przedłożony materiał zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Komisji w dniu 3.03.br. .

Pan Przewodniczący Komisji zapytał, czy będzie w tej sprawie przygotowany projekt uchwały Rady Miasta?


Naczelnik Wydziału Edukacji P.Mieczysław Żyrek wyjaśnił, że rozstrzygnie to Biuro Prawne UM. Dyrektorzy szkół, w związkiu ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela w ub.roku, zostali zobowiązani do wypłaty jednorazowego dodatku dla nauczycieli: stażysty i dyplomowanego (dyrektor otrzymuje pulę pieniędzy z urzędu miasta, ale dodatek wylicza sam i jest on zróżnicowany).

4. odpowiedź I Wiceprezydent Miasta P.Krystyny Siejnej nr E.0565-1/10 z dnia 1.02.2010 r. na pismo Przewodniczącego Rady Miasta P.Jerzego Forajtera (nr BRM-0565/15/09 z dnia 11.01.2010 r. ), w sprawie pozyskania terenu pod budowę parkingu i poszerzenie boiska dla Zespołu Szkół Gastronomicznych im. G.Morcinka w Szopienicach.


Przewodniczący Komisji P.Jerzy Dolinkiewicz przypomniał, że Komisja w tej sprawie również podjęła wniosek do Pana Prezydenta Miasta.

Członkowie Komisji otrzymali kserokopię pisma.

8
5.odpowiedź I Wiceprezydent Miasta Katowice P.Krystyny Siejnej (pismo nr E.S.0067/4-1/10 z dnia 22.12.2009 r. ) na wniosek Komisji Edukacji nr BRM-RME-0066/2/10 z dnia 6.01.2010 r. w sprawie przygotowania informacji zbiorczej ze szkół podstawowych o ilości dzieci z klas III, jaka wyjedzie w tym roku szkolnym na „zieloną szkołę”.

Członkowie Komisji otrzymali kserokopię pisma.


6. odpowiedź I Wiceprezydent Miasta Katowice P.Krystyny Siejnej (pismo nr E.S.0067/6-1/10 z dnia 25.01.2010 r. ) na wniosek Komisji Edukacji nr BRM-RME-0066/5/10 z dnia 25.01.2010 r. w sprawie zmian w strukturze zatrudnienia w administracji przedszkola (utworzenie stanowiska sekretarki, referenta w wymiarze 05. etatu).

Członkowie Komisji zostali zapoznani z treścią pisma.


7. odpowiedź uzupełniającą I Wiceprezydent Miasta Katowice P.Krystyny Siejnej (pismo nr E.0067/3/10 z dnia 19.01.2010 r. ) na wniosek Komisji Edukacji nr BRM-RME-0066/149/10 z dnia 3.12.2009 r. w sprawie podjęcia działań na rzecz III LO im. A.Mickiewicza przez Wydział Zagraniczny, Wydział Inwestycji i Konserwatora Zabytków.

Członkowie Komisji zostali zapoznani z treścią pisma.


8. pismo Przewodniczącego Rady Miasta Katowice P.Jerzego Forajtera ( nr BRM 0561/1/10 z dnia 14.01.2010 r.) do Przewodniczącego Komisji Edukacji P.Jerzego Dolinkiewicza, przekazujące do rozpatrzenia skargę Pani Bożeny Sokołowskiej – Przewodniczącej Związku Zawodowego „Oświata” na rzekomą bezczynność i nieprawidłowe działania Dyrektora Gimnazjum nr 10 w Katowicach.
Przewodniczący Rady Miasta Katowice P.Jerzy Forajter wyznaczył termin rozpatrzenia skargi na sesji Rady Maista Katowice w dniu 22.03.br.

Członkowie Komisji otrzymali kserokopię pisma.


Przewodniczący Komisji P.Jerzy Dolinkiewicz postanowił, że skargę będzie rozpatrywała Komisja Edukacji na kolejnym posiedzeniu w dniu 26.02.br., w pełnym składzie 7 osób.
9. pismo Przewodniczącego Rady Miasta Katowice P.Jerzego Forajtera (nr BRM 0561/4/10 z dnia 5.02.2010 r.) do Przewodniczącego Komisji Edukacji P.Jerzego Dolinkiewicza, przekazujące do rozpatrzenia skargę Pani Grażyny Małysiak na Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach.
Przewodniczący Rady Miasta Katowice P.Jerzy Forajter wyznaczył termin rozpatrzenia skargi na sesji Rady Maista Katowice w dniu 22.03.br.

Członkowie Komisji otrzymali kserokopię pisma.


Przewodniczący Komisji P.Jerzy Dolinkiewicz postanowił, że skargę będzie rozpatrywała Komisja Edukacji na kolejnym posiedzeniu w dniu 26.02.br., w pełnym składzie 7 osób.
10. pismo Przewodniczącego Rady Miasta Katowice P.Jerzego Forajtera (nr BRM 0561/37/09 z dnia 12.01.2010 r.) do Przewodniczącego Komisji Edukacji P.Jerzego Dolinkiewicza, przekazujące do wiadomości i wykorzystania pismo Pani Eweliny Frank z dnia 6.01.2010 r. zawierające stanowisko skarżącej do uzasadnienia uchwały Rady Miasta Katowice nr LI/1068/09 z dnia 21.12.2009 r. w sprawie rozpatrzenia jej skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 27 w Katowicach.
Przewodniczący Komisji P.Jerzy Dolinkiewicz stwierdził, że skarżąca ma prawo wyrażać swoje poglądy. Dzięki mediacji Wydział Edukacji UM wyjaśnił sprawę i doszło do porozumienia.

9

Pismo P.Eweliny Frank zawiera stanowisko skarżącej do uzasadnienia uchwały.


11. pismo Pezydenta Miasta P.Piotra Uszoka (nr OZ.K-EW-0561-96/09 z dnia 19.01.2010 r.), nawiązujące do pism Przewodniczącego Rady Miasta Katowice P.Jerzego Forajtera (nr BRM 0551/53/09 z dnia 22.12.2009 r. oraz nr BRM-0561/37/09 z dnia 12.01.2010 r.) - przekazujące kopię odpowiedzi skierowanej do Pani Eweliny Frank w związku z zasadnością ww. skargi.

Członkowie Komisji zostali zapoznani z treścią pisma.


Ad 7.

W wolnych wnioskach 1/radna P.Marzena Sontag nawiązała do odpowiedzi na wniosek Komisji Edukacji dotyczący utworzenia stanowiska referenta/sekretarki w przedszkolach miejskich i zapytała czy do dnia dzisiejszego którekolwiek przedszkole złożyło wniosek w sprawie zatrudnienia sekretarki?


Naczelnik Wydziału Edukacji P.Mieczysław Żyrek w odpowiedzi: nie wpłynęły żadne wnioski w tej sprawie poza wnioskiem Komisji Edukacji, na który odpowiedzieliśmy że nie ma żadnych przeciwskazań.

Pan Naczelnik Wydziału Edukacji poinformował, że docenia pracę dyrektora przedszkola, ale uważa że ten problem dotyczy raczej większych szkół w Katowicach. W przedszkolach nie ma spraw organizacyjnych i kadrowych, obsługę finansowo-księgową zapewnia ZOJO. Duże przedszkole liczy 4-5 oddziałów i ma 20-30

pracowników. Na jeden oddział przedszkolny mamy 2 etaty nauczycielskie czyli 10 godzin a nie wszystkie dzieci są przez 10 godzin obecne w przedszkolu. Dyrektor może czynności administracyjne zlecić innym nauczycielom.

P.Naczelnik potwierdził, że wpłynęły wnioski w sprawie godzin ponadwymiarowych.


Radna P.Marzena Sontag stwierdziła, że były prowadzone inne rozmowy i dyrektorki przedszkoli na Osiedlu Tysiąclecia twierdziły, że etaty byłyby przydatne.
Wiceprzewodnicząca Komisji P.Izabela Kminikowska potwierdziła: dyrektorki przedszkoli użyły argumentów, że dyrektor w grupie dzieci prowadzi zajęcia i równocześnie wykonuje obowiązki dyrektora – np. odbiera telefony służbowe – z ZOJO, z Kuratorium Oświaty w innym pomieszczeniu.
Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji P.Bogdan Szaflarski stwierdził, że w szkole lekcje to rzecz święta; w przedszkolach istnieje sztuczny problem.
Radna P.Marzena Sontag zwróciła uwagę, aby nie porównywać przedszkolaków z młodzieżą. Zgodziła się, że wniosek został sformułowany na gorąco, po wypowiedziach dyrektorek przedszkoli. Czy wydział edukacji może przeprowadzać kontrole dyscypliny pracy i czasu pracy w placówkach? Czy możliwe jest wystosowanie pism do dyrektorów placówek o zgłaszaniu potrzeb w zakresie zatrudnienia sekretarek, intendentek, tak aby dyrektor nie pracował za intendentkę.
2/ Wiceprzewodnicząca Komisji P.Izabela Kminikowska nawiązała do dzisiejszej wizyty w obiektach Zespołu Szkół nr 7 – czy ewentualna zmiana profilu tej szkoły i przeniesienie jej do jednego budynku bwedzie zgodna z warunkami pracy w gimnazjum : sale lekcyjne w Gimnazjum nr 7 nie są liczne, za to w pełni wykorzystane, także w godzinach popołudniowych. Czy w tej szkole będzie dwuzmianowość?

Sanepid kontroluje przerwy – w gimnazjach przerwy są krótsze niż 10 minut.


Naczelnik Wydziału Edukacji P.Mieczysław Żyrek wyjaśnił: najkrótsze przerwy są od 10 do 15 minut. Kurator Oświaty kontroluje statut szkoły ale to szkoła sama dokonuje zmian w statucie.

10
Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 P.Jerzy Syjud podał: w gimnazjum jest średnio 10 lekcji i uczniowie kończą naukę po godz. 15-tej i przerwy lekcyjne tylko ten czas wydłużają.


Wiceprzewodnicząca Komisji P.Izabela Kminikowska zwróciła uwagę na miejsce położenia szkoły – na uboczu miasta, w dzielnicy zdominowanej przez pseudokibiców GKS. Czy w związku z tym należy tak długo trzymać młodzież w szkole, czy należy wydłużać przerwy? Jak wyprowadzi się drugi podmiot ze szkoły to znajdzie się inny (np. uczelnia wyższa), a przecież mieszkańcy walczyli o tę szkołę. Budynek nie jest do końca wykorzystany a w Załężu nie ma domu kultury, także STO „Omega” stara się o nowy budynek.
Zastępca Naczelnika WE P.Bogdan Szaflarski stwierdził, że dyrekcja preferuje budynek przy ul.Gliwickiej 228 i to raczej w tym obiekcie będzie 10 oddziałów gimnazjum. Dane demograficzne w tym przypadku są

niekorzystne.


Przewodniczący Komisji P.Jerzy Dolinkiewicz zasugerował P.Wiceprzewodniczącej Komisji złożenie interpelacji w tej sprawie.
3/ Przewodniczący Komisji Edukacji P.Jerzy Dolinkiewicz nawiązał do informacji prasowych i telewizyjnych (TV 3 Katowice, TVN, TV „Silesia”, „Dziennik Zachodni”, „Gazeta Wyborcza”) o chuligańskich zajściach, jakie miały miejsce w katowickich gimnazjach nr 4 i 8 w ub.roku i sformułował następujące zapytanie do Pana Prezydenta Miasta:
Komisja Edukacji zapytuje, co było przyczyną wezwania Policji przez Panią Dyrektor do Gimnazjum nr 4 im. J.Ziętka na Osiedlu Paderewskiego?

Jeżeli doniesienia prasowe o zachowaniu grupy uczniów są prawdziwe, to jakie działania podjął Wydział Edukacji aby w Gimnazjum nr 4 było już bezpieczne i przyjazne dla nauczycieli i uczniów?

Czy zapewnienie bezpieczeństwa będzie polegało tylko na kolejnym wezwaniu Policji?

Komisja przypomina, iż zapewnienie bezpieczeństwa w szkole jest obowiązkiem organu prowadzącego.

Gimnazjum nr 4 na Osiedlu Paderewskiego cieszyło się do niedawna dobrą opinią, a teraz niektórzy rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. I.J.Paderewskiego boją się zapisywać dzieci do Gimnazjum nr 4 im.J.Ziętka.
Naczelnik Wydziału Edukacji P.Mieczysław Żyrek stwierdził, że pytanie należy skierować do Policji, nie do wydziału eduakcji. Informacja o zajściach w Gimnazjum nr 4 pojawiła się w internecie, na stronie Komendy Miejskiej Policji w godzinach popołudniowych a wieczorem już jej nie było. Informację zamieścili funkcjonariusze, którzy współpracują z nami w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W efekcie poszła informacja w Polskę, że w Katowicach uczniowie biją nauczycieli.
Z-ca Naczelnika WE P.Bogdan Szaflarski potwierdził: taka sytuacja bardzo rzadko się zdarza w szkołach, które są usadowione w zespołach szkół, także nauczyciele są bardziej doświadczeni w codziennych „utarczkach” z młodzieżą ponadgimnazjalną. Gimnazjaliści idący do szkoły ponadgimnazjalnej są inni, lepsi.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 P.Jerzy Syjud poinformował, że w jego szkole sytuacja przypomina wojnę

w Afganistanie. Młodzież w gimnazjum wymaga specjalnej troski; z kolei młodzież z klas zasadniczych zawodowych jest agresywna i cały czas dochodzi do bójek między uczniami.


Przewodniczacy Komisji Edukacji P.Jerzy Dolinkiewicz zakończył dyskusję i poinformował, że podda wniosek pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu, bo problem jest poważny i musi zostać wyjaśniony.

11
Przewodniczący Komisji P.Jerzy Dolinkiewicz zakończył posiedzenie Komisji w Zespole Szkół nr 7 im. St.Mastalerza przy ul.Gliwickiej 228.Przewodniczący Komisji Edukacji


Jerzy Dolinkiewicz

Podmiot publikujący: Biuro Rady Miasta

Osoba publikująca: Naczelnik Biura Rady Miasta Katowice Pan Maciej Gogulla

Osoba przekazująca: Inspektor Agata ŻurkowskaCzas wytworzenia informacji: 3.03.2010 r.

Pobieranie 93.36 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna