ProtokóŁ nr 3/2004 zgromadzenia komunalnego związku gmin we władysławowie z dnia 7 października 2004 rokuPobieranie 21.33 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar21.33 Kb.
PROTOKÓŁ NR 3/2004

ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN

WE WŁADYSŁAWOWIE

Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU
Przewodniczący Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Adam Drzeżdżon przywitał przybyłych delegatów gminy Władysławowo i gminy Jastarnia i rozpoczął obrady Zgromadzenia KZG.
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad;
Proponowany porządek obrad:


 1. Sprawy regulaminowe:

1.1. Stwierdzenie prawomocności obrad,

1.2. Przyjęcie porządku obrad,

1.3. Przyjęcie protokółu Nr 2/04 Zgromadzenia.


 1. 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu na temat pracy Zarządu.

 2. 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 3. 3.1. Zmiany budżetu KZG na rok 2004 wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym.

 4. 3.2. Wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji od NFOŚiGW w Warszawie.

 5. 3.3. Wyrażenia zgody na wniesienie aportu do MPWiK “EKOWIK” Sp. z o.o. w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji ujęcia wody.

 6. 3.4. Wyrażenia zgody na wniesienie aportu do MPWiK “EKOWIK” Sp. z o.o. w postaci urządzeń technicznych stacji uzdatniania wody „Cetniewo” we

 7. Władysławowie.

 8. 3.5. Przystąpienia KZG Władysławowo do SWŚ „Swarzewo”.

 9. 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu na temat stanu realizacji programów

 10. inwestycyjnych: „Program zagospodarowania odpadów komunalnych”, „Program uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Ziemi Puckiej”.

 11. 5. Zapytania i wolne wnioski.

Ad. 1. Sprawy regulaminowe.

Ad. 1.1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia Adam Drzeżdżon na podstawie załączonej listy obecności stwierdził kworum i prawomocność obrad – nieobecny jeden członek Zgromadzenia, Adam Winszczyk (nieobecność usprawiedliwiona).


Ad. 1.2. Przyjęcie porządku obrad.

Ze względu brak uwag dotyczących porządku obrad przystąpiono do głosowania. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (7 głosów za).


Ad. 1.3. Przyjęcie protokółu Nr 02/04 Zgromadzenia.

Wobec braku uwag do protokołu nr 02/2004 Zgromadzenia KZG z dnia 29 kwietnia 2004 roku przystąpiono do głosowania. Protokół nr 02/2004 został przyjęty jednogłośnie (7 głosów za).


Ad. 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu na temat pracy Zarządu.

Przewodniczący Zarządu KZG Mieczysław Struk poinformował przybyłych członków Zgromadzenia o zakresie najważniejszych działań i czynnościach prowadzonych przez Zarząd i pracowników KZG:  1. W okresie między Zgromadzeniami KZG – Zarząd KZG podjął uchwałę nr 02/04 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku.

  2. KZG otrzymał od NFOŚiGW informacje potwierdzającą przyznanie dotacji na wykonanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko wysokości 230 000 zł.

  3. Przewodniczący Zarządu przypomniał ze KZG ma zagwarantowaną dotację z WFOŚiGW w wysokości 150 000 zł – na wyżej wymienione zadanie.

  4. KZG rozstrzygnął przetarg na wykonanie studium wykonalności wraz z ocena oddziaływania na środowisko z tłumaczeniem w języku angielski wraz z opracowaniem i złożeniem wniosku. Przetarg wygrała firma PROEKO z Warszawy kwotą 475 800 zł. Wykonanie w/w opracowania jest wymogiem koniecznym do otrzymania dotacji z Funduszu Spójności.

  5. KZG w czerwcu ze stawu zarybieniowego „Swarzewo” wypuścił 40 000 sztuk siei do Zatoki Puckiej, a w przyszłym tygodniu KZG ma zamiar wypuścić kolejne 40 000 sztuk siei. KZG ma zamiar wypuścić narybek płoci, który został wyhodowany z tarlaków – o efekcie trudno mówić gdyż okaże się to po spuszczeniu wody ze stawu, aczkolwiek przypuszczenia są obiecujące.

  6. KZG ma zamiar aplikować do Funduszu Norweskiego o środki finansowe na rozwinięcie działalności stawu zarybieniowego „Swarzewo” – budowa nowych stawów w celu zwiększenia efektywności a także w celu wprowadzenia nowych gatunków ryb do Zatoki Puckiej np. certa i szczupak.

  7. Poinformował, że w ciągu kilku dni zostanie rozstrzygnięta sprawa gospodarki odpadami na terenie Ziemi Puckiej, ponieważ jest przygotowywana przez ZUO w Łężycach szczegółowa koncepcja, która określa warunki i zasady przystąpienia przez gminy powiatu puckiego do ZUO w Łężycach.
 1. Ad. 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 2. Ad. 3.2. Wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji od NFOŚiGW w Warszawie.

Przewodniczący Zgromadzenia KZG Adam Drzeżdżon przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji od NFOŚiGW w Warszawie i poddał pod głosowanie. Uchwała nr 07/04 została podjęta jednogłośnie (7 głosów za).
Ad. 3.1. Zmiany budżetu KZG na rok 2004 wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym.

Główny Księgowy Halina Bieszke zaprezentowała zmiany w budżecie Komunalnego Związku Gmin na 2004 roku. Materiały ze zmianami w budżecie na 2004 rok zostały załączone do materiałów, które otrzymali wszyscy delegaci Zgromadzenia na siedem dni przed terminem Zgromadzenia.

Po przedstawieniu i wyjaśnieniu wszystkich niejasności dotyczących zmian budżetu KZG na rok 2004 Przewodniczący Zgromadzenia KZG Adam Drzeżdżon przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Komunalnego Związku Gmin na rok 2004, po czym przystąpiono do głosowania.

Uchwała nr 08/04 została przyjęta jednogłośnie (7 głosów za).


Ad. 3.3. Wyrażenia zgody na wniesienie aportu do MPWiK “EKOWIK” Sp. z o.o. w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji ujęcia wody.

Przewodniczący Zgromadzenia KZG przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do MPWiK “EKOWIK” Sp. z o.o. w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji ujęcia wody. Uchwała nr 09/04 została podjęta jednogłośnie (7 głosów za).

 1. Ad. 3.4. Wyrażenia zgody na wniesienie aportu do MPWiK “EKOWIK”

 2. Sp. z o.o. w postaci urządzeń technicznych stacji uzdatniania wody „Cetniewo”

 3. we Władysławowie.

 4. Przewodniczący Zgromadzenia KZG przedstawił projekt uchwały w sprawie

 5. wyrażenia zgody na wniesienie aportu do MPWiK “EKOWIK” Sp. z o.o. w postaci

 6. urządzeń technicznych stacji uzdatniania wody „Cetniewo” we Władysławowie.

 7. Uchwała nr 10/04 została podjęta jednogłośnie (7 głosów za).
 1. Ad. 3.5. Przystąpienia KZG Władysławowo do SWŚ „Swarzewo”.

Przewodniczący Zarządu Mieczysław Struk przedstawił powody, dla których zasadne jest przystąpienie KZG Władysławowo do Spółki Wodno-Ściekowej „Swarzewo” – poinformował, że SWŚ „Swarzewo” jest spółką prawa wodnego i nie posiada żadnych udziałów a KZG Władysławowo zależy na członkostwie w jej strukturach.

W wyniku przedstawienia przez Przewodniczącego Zarządu powodów przystąpienia do Spółki „Swarzewo” wywiązała się dyskusja członków Zgromadzenia, w skutek której projekt uchwały w sprawie przystąpienia KZG Władysławowo do SWŚ „Swarzewo” poddano przez Przewodniczącego Zgromadzenia pod głosowanie. Projekt uchwały został wycofany (7 głosów za wycofaniem uchwały Zgromadzenia).

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia Adam Drzeżdżon zaproponował spotkanie w celu ustalenia docelowego rozwiązania problemu przystąpienia KZG do SWŚ „Swarzewo”, aby nie było żadnych wątpliwości i niejasności.


 1. Ad. 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu na temat stanu realizacji programów inwestycyjnych: „Program zagospodarowania odpadów komunalnych”, „Program uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Ziemi Puckiej”.

 2. Przewodniczący Zarządu KZG Mieczysław Struk poinformował o zakresie najważniejszych działań i czynnościach prowadzonych przez pracowników KZG w temacie dwóch programów inwestycyjnych, a mianowicie „Program zagospodarowania odpadów komunalnych” i „Program uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Ziemi Puckiej”.

Ad. 5. Zapytania i wolne wnioski

 1. W związku z brakiem pytań, wolnych wniosków i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia KZG Adam Drzeżdżon zamknął obrady. 2. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: mgr Waldemar Hennig


: bip
bip -> Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
bip -> Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
bip -> Formularz a karta informacyjna dla
bip -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
bip -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
bip -> Opis założeń do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy I Słudwi plb100003
bip -> Uchwała Nr 354/xxii/2004 r. Rady Miasta w Rybniku z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemysłowa, Za Totem
bip -> Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie
bip -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
bip -> 2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna