ProtokóŁ nr 32/09 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych rm odbytego w dniu 25 marca 2009 rokuPobieranie 28.34 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar28.34 Kb.
PROTOKÓŁ nr 32/09

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kożuchowie

ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych RM

odbytego w dniu 25 marca 2009 roku.

W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków Rady Miejskiej na stan 15

W tym 5 członków Komisji Rewizyjnej RM na stan 5.

Lista obecności w załączeniu.


Posiedzeniu przewodniczył Jan Medyński – Przewodniczący Komisji Gospodarki
i Budżetu Rady Miejskiej w Kożuchowie.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:


  1. Ogrodnik Andrzej - Burmistrz Kożuchowa

  2. Żyrolis Adam - Zastępca Burmistrza Kożuchowa

  3. Piotrowska Jolanta - Skarbnik Gminy


Tematyka posiedzenia:


  1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. numer druku - XXXVII/7/09

  2. Sprawy różne.


Medyński Jan – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu o godzinie 1700 przywitał zaproszonych gości oraz członków Komisji. Przedstawił porządek obrad Komisji.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za - 14/


Do pkt.1.

Piotrowska Jolanta – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.

numer druku - XXXVII/7/09

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa poinformował, że koszty na wykonanie zadania z PROW związanego z budowa boiska w Studzieńcu, Gmina pokrywa
z własnych środków. Po wykonaniu zadania inwestycja będzie rozliczona i Gminie zostaną zwrócone środki zapisane w umowie.

Piotrowska Jolanta – Skarbnik Gminy powiedziała, że jeżeli Gmina nie uzyska wsparcia, to pomimo zabezpieczenia środków własnych w budżecie inwestycja nie będzie realizowana.

Ogrodnik AndrzejBurmistrz Kożuchowa powiedział, że nie jest zakończona sprawa związana z kwalifikowalnością podatku VAT. Instytucja zarządzająca prowadzi rozmowy, aby koszt ten był kosztem kwalifikowanym. Stwierdził, że nie wie, z czego to wynika, ale we wszystkich programach oprócz PROW-u podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym.

Wartecki BronisławRadny zapytał, czy Burmistrz może zadeklarować, że następne boiska zostaną wybudowane ze środków uzyskanych ze zwrotu kosztów budowy boiska w Studzieńcu.

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa powiedział, że były plany budowy trzech boisk, ale koszty budowy jednego boiska przekraczają ilość zabezpieczonych środków na budowę trzech boisk. Dodał, że będzie to boisko pełnowymiarowe i spełniające wszelkie niezbędne wymagania. Należy się zastanowić czy w pozostałych miejscowościach wybudować boiska do piłki nożnej czy mniejsze boiska wielofunkcyjne.

Wiśniewska Jolanta – Radna zapytała, czy nie lepiej takie boiska budować
w okolicach szkół.

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa powiedział, że z PROW nie można budować boisk szkolnych.

Medyński Jan – Radny zapytał czy Gmina musi wybudować boisko a następnie nastąpi zwrot kosztów czy też Gmina zabezpieczając kwotę w budżecie może starać się o zwrot kosztów.

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa powiedział, że Gmina musi zabezpieczyć kwotę w budżecie, aby mogła złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie podpisana umowa z Marszałkiem Województwa na realizacje tego zadania. Po wybudowaniu boiska Gmina uzyska zwrot kwoty, która została zapisana w umowie.

Jagasek PawełRadny powiedział, że ma mieszane uczucia, gdyż zamiast budować boisko za milion złotych można wykonać np. oświetlenie w tych miejscowościach.

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa powiedział, że z tego programu nie było możliwości pozyskania środków na oświetlenie. Dodał, że jeżeli pojawi się taka możliwość to Gmina wystąpi o dofinansowanie na wykonanie oświetlenia z programu Lider.

Zieliński Henryk – Radny zapytał, jaką kwotę Gmina wydała na przygotowanie tej inwestycji.

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa powiedział, że Gmina zleciła wykonanie projektów na trzy kompleksy sportowe.

Dusza Zbigniew – Radny stwierdził, że kolejnymi kosztami będzie utrzymanie tych boisk. Dodał, że jeżeli Gmina teraz nie wykorzysta środków z tego projektu to drugi raz szansa taka się nie powtórzy.

Jagasek Paweł – Radny zapytał, czy została wykonana próba grzewcza w budynku przy ulicy Moniuszki.

Żyrolis Adam - Zastępca Burmistrza Kożuchowa odpowiedział, że próba ciśnieniowa nie została wykonana, ponieważ sieć wodociągowa doprowadzająca do obiektu wodę nie została włączona w drodze. Woda zostanie doprowadzona do obiektu w tym tygodniu. Następnie zostanie wykonana próba ciśnieniowa i próba ogrzewania.

Franczak Jan – Radny zapytał, czy Gmina Kożuchów musi przekazać środki na budowę Komendy Powiatowej Policji.

Piotrowska Jolanta – Skarbnik Gminy powiedziała, że porozumienie podpisały wszystkie gminy powiatu. Gmina Kożuchów podpisze porozumienie po wprowadzeniu zadania do budżetu. Dodała, że skoro porozumienie podpisali wszyscy Gmina Kożuchów również powinna to zrobić.

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa powiedział, że wsparcie policji powiatowej na terenie gminy jest zauważalne. Policja nowosolska zabezpiecza m.in. obchody „Dni Kożuchowa”.

Franczak Jan – Radny powiedział, że budowę powinien sfinansować Powiat Nowa Sól. Środki z budżetu Gminy powinny być przeznaczone na zadania w Gminie Kożuchów.

Strzymiński Andrzej – Radny zapytał czy Gminy będą również współfinansowały budowę Komendy Powiatowej.

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa powiedział, że Gminy współfinansują wykonanie dokumentacji budowlanej natomiast budowa obiektu finansowana jest
w 100% przez Komendę Główna Policji.

Żyrolis Adam - Zastępca Burmistrza Kożuchowa poinformował, że droga dojazdowa do boiska „Orlik” wykonana będzie od strony budynku socjalnego przy ulicy Zielonogórskiej. Uwarunkowane jest to zwiększeniem bezpieczeństwa przy wyjeździe z boiska. Dodał, że przy boisku wykonany będzie również parking.

Dusza Zbigniew – Radny zapytał, czy droga ta będzie drogą wjazdową także do nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Żyrolis Adam - Zastępca Burmistrza Kożuchowa powiedział, że do w/w nieruchomości będzie wykonana droga dojazdowa.

Medyński Jan – Radny zapytał, jakiego rodzaju będzie to droga.

Żyrolis Adam - Zastępca Burmistrza Kożuchowa powiedział, że droga dojazdowa do boiska „Orlik” docelowo wykonana będzie z płyt ażurowych.

Medyński Jan – Radny odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.

numer druku - XXXVII/7/09

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów /za – 12, przeciw – 0, wstrzymujące – 2/


Do pkt.2.

Ogrodnik Andrzej – Burmistrz Kożuchowa powiedział, że Komendant Powiatowy Policji zwróciła się z prośbą o pozytywną opinię dotyczącą zmian organizacyjnych
w Komisariacie Policji w Kożuchowie. Zmiany miałyby polegać na tym, że dyżur
w godzinach 15.00 – 7.00 pełniłby pracownik cywilny, który obsługiwałby monitoring. Wybranie numeru 997 spowoduje połączenie z Komendą Powiatową Policji w Nowej Soli. Policjantom pełniącym służbę w Kożuchowie dyspozycje wydawałby dyżurny z Nowej Soli. Likwidując pięć stanowisk oficerów dyżurnych zwiększono by trzy stanowiska policjantów pełniących dyżur w służbach patrolowych.

Jasiewski Michał – Radny powiedział, że Komisja Oświaty podczas posiedzenia wysłuchała wyjaśnień Pani Komendant. Komisja nie zajęła stanowiska. Zaproponował, wystosowanie negatywnego stanowiska Rady w sprawie proponowanych zmian.

Kumek Krystyna – Radna powiedziała, że Rada powinna zająć stanowisko po uprzednim optrzymaniu proponowanych zmian w formie pisemnej.

Jasiewski Michał – Radny stwierdził, że stanowisko powinno być podjęte na najbliższej sesji RM.

Zieliński Henryk – Radny poprosił o wyjaśnienie na jakim etapie znajduje się inwestycja wymiany oświetlenia przy ulicy 22 Lipca.

Żyrolis Adam - Zastępca Burmistrza Kożuchowa poinformował, że trwają uzgodnienia dotyczące wymiany części oświetlenia. Od 1 kwietnia firma rozpoczyna prace w Kożuchowie. Zgodnie z ustaleniami z firmą ta część oświetlenia będzie zrealizowana. Dodał, że Spółka ENEA twierdzi, że nie jest uprawniona do uzgodnienia zmian, które proponuje Gmina, tzn. uznanie w/w robót za roboty modernizacyjne – naprawcze.

Zieliński Henryk – Radny przypomniał, że Burmistrz Kożuchowa miał przedstawić propozycje zmian diet radnych.

Kumek Krystyna – Radna zapytała, czy zostało skierowane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie przesunięcia przejścia dla pieszych na ulicy Nowosolskiej.

Żyrolis Adam - Zastępca Burmistrza Kożuchowa powiedział, że planowane jest podjęcie rozmów z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie wykonania chodnika przy ulicy Drzymały oraz przesunięcia w/w przejścia dla pieszych. W ślad za uzgodnieniami wynikającymi z rozmów skierowane zostaną pisma. Rozmowy odbędą się najpóźniej w przyszłym tygodniu.

Żyrolis Adam - Zastępca Burmistrza Kożuchowa poprosił o deklarację radnych do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone. / godz. 19.00/

Protokołowała Przewodniczący Komisji


Kinga Kukuć Jan Medyński©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna