ProtokóŁ nr 39. 2012 wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty Kultury I Spraw Społecznych, Komisji Finansowo-Gospodarczej I Rozwoju Gminy, Komisji Rolnej Rady Gminy Sokoły z dnia 8 listopada 2012 rPobieranie 75.05 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar75.05 Kb.


PROTOKÓŁ NR 39.2012

wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych, Komisji Finansowo-Gospodarczej i Rozwoju Gminy, Komisji Rolnej Rady Gminy Sokoły

z dnia 8 listopada 2012 r.
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, w godz. 10:00 – 14:30.

W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady, Przewodniczący komisji, członkowie komisji, Wójt, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownik OPS, podinsp. ds. ochrony środowiska.


Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:


 1. Cezary Reszeć – NZOZ „CERES”

 2. Jolanta Sylpaczuk – Dyrektor OREW w Perkach Karpiach

 3. Norbert Krzykawski – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Szansa

 4. Rodzice uczestników Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

 5. Sylwia Klepacka – os. wnosząca skargę na wójta

 6. Katarzyna Dłuska – os. towarzysząca os. wnoszącej skargę na wójta

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Przewodnictwo we wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy Sokoły powierzono jednogłośnie Katarzynie Komar Przewodniczącej Komisji Finansowo Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Sokoły, która przywitała wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia i zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły. Zapytała, czy są uwagi lub inne propozycje do proponowanego porządku obrad?

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do proponowanego porządku i przez głosowanie jednogłośnie przyjęli proponowany porządek posiedzenia.


Porządek posiedzenia po zmianie:


 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 2. Przedstawienie informacji nt. działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Perkach Karpiach – Partnera Projektu Gminy Sokoły.

 3. Omówienie i zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 r.

 4. Omówienie założeń do projektu budżetu gminy na 2013 r.

 5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sokoły.

 6. Rozpatrzenie skargi na działalność wójta.

 7. Informacja nt. funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Sokołach i udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom gminy.

 8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły.

 9. Sprawy różne.

 10. Zamknięcie posiedzenia.


Przebieg posiedzenia:
Ad. 1.

Członkowie komisji przez aklamację przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.

Ad. 2.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poinformował, że gmina jest liderem projektu prowadzonego przez partnera Stowarzyszenie Pomocy Szansa jakim jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Perkach Karpiach. Przybliżył historię utworzenia OREW w Perkach Karpiach informując, że na dzisiejszych komisjach chcielibyśmy porozmawiać o problemach związanych z jego funkcjonowaniem.Wojciech Maleszko prac. UG Sokoły wyświetlił materiał filmowy o Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Perkach Karpiach, który ukazał się w dniu 7 listopada 2012 r. w Obiektywie – TVP Białystok.

Jolanta Sylpaczuk Dyrektor OREW w Perkach Karpiach poinformowała, że 3 tygodnie temu powierzono jej obowiązki dyrektora ośrodka. Obecnie w placówce przebywa 45 wychowanków, wszyscy są objęci specjalistyczną pomocą. Do pracy z każdą osobą został stworzony indywidualny program edukacyjno-pielęgnacyjny. W ostatnim czasie przystąpiliśmy do realizacji nowych projektów edukacyjnych, w ramach których będą odbywały się warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Dzieci przebywające w ośrodku będą miały możliwość skorzystania z darmowych wyjazdów integracyjnych. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z panią prof. Aliną Midro, która jest znanym genetykiem. W ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku będzie szansa organizacji wspólnych konferencji i staży studentów w OREW-ie. Udzielone wsparcie ze strony uczelni będzie korzystne dla ośrodka i podopiecznych.

Norbert Krzykawski Prezes Stowarzyszenia Pomocy Szansa poinformował, że planujemy rozszerzyć działalność ośrodka. W najbliższym czasie zamierzamy złożyć do urzędu wniosek o wydanie pozwolenia na rozbudowę ośrodka. Jak w każdej jednostce, podczas bieżącej działalności pojawiają się problemy, które staramy się na bieżąco rozwiązywać. W ostatnim dokonaliśmy pewnych zmian kadrowych, aby poprawić funkcjonowanie placówki. Wszystkie dokonane zmiany miały tylko i wyłącznie dobro dzieci. Chcąc usprawnić przepływ informacji pomiędzy zarządem, a rodzicami zamierzamy powołać radę rodziców.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poinformował, że gmina przekazała stowarzyszeniu w użyczenie budynek i dofinansowała jego modernizację. W związku z tym oczekujemy, aby nie dochodziło do jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Gmina nie chce wchodzić w sprawy kadrowe ośrodka, a jedynie troszczy się o dobro dzieci i o opinię stworzonej placówki. Mamy nadzieję, że uda się nam wspólnie wyjaśnić wszelkie nieporozumienia. Uważamy, że powołanie rady rodziców jest dobrym pomysłem, co popieramy.

Stanisław Topczewski rodzic podopiecznego OREW przedstawił, że obecna sytuacja dla rodziców nie jest przyjemna. Posyłamy do ośrodka nasze dzieci dlatego oczekujemy fachowej opieki. Sytuacja w ośrodku powinna być ciepła i serdeczna. Przez ostatnie 3 lata byliśmy szczęśliwi, że taki ośrodek funkcjonuje. W ostatnim czasie wynikły sprawy kadrowe, które niekorzystnie wpływają na atmosferę w placówce. Zapewne prezes stowarzyszenia wprowadzając zmiany, miał ku temu jakieś przesłanki. W imieniu rodziców proponuję, aby rozważyć możliwość dalszej współpracy z paniami, które odeszły z ośrodka. Ze strony rodziców wyszła propozycja powołania gremium, które byłoby pośrednikiem pomiędzy zarządem stowarzyszenia a rodzicami. W jego składzie mogliby znaleźć się przedstawiciele rodziców i przedstawiciele urzędu gminy. Stwierdził, że rada rodziców miałaby wpływ na różne sprawy, dzięki temu w przyszłości nie doszłoby do sytuacji, jaką mamy obecnie.

Adam Konarzewski rodzic podopiecznego OREW poinformował, że przez trzy lata byliśmy zadowoleni z funkcjonowania ośrodka i opieki nad dzieckiem. W ostatnim czasie doszło do sytuacji, której nie rozumiemy. Przełożyło się to bezpośrednio na sytuację emocjonalną mego dziecka, któremu coraz częściej zdarza się przyjeżdżać zapłakanym i zdenerwowanym. Oczekujemy od stowarzyszenia, aby w ośrodku było tak jak dawniej. Rewolucja kadrowa nie służy podopiecznym.

Dorota Choińska rodzic podopiecznego OREW poinformowała, że pan prezes wykreślił jej dziecko ze szkoły i zaproponował wysłać syna do podobnego ośrodka w Bydgoszczy. Wskutek zmian kadrowych u dziecka pojawiły się zmienne nastroje. Obecnie syn jest nadpobudliwy i mamy z nim ogromne problemy.

Norbert Krzykawski Prezes SPS odpowiedział, że rada rodziców będzie funkcjonować w ciągu 2 miesięcy. Organ będzie pewnego rodzaju łącznikiem pomiędzy rodzicami a zarządem stowarzyszenia. Syn pani Choińskiej został zawieszony, gdyż jest niebezpieczny dla innych. Obawiamy się, że swym zachowaniem może wyrządzić szkodę pozostałym podopiecznym.

Dorota Choińska rodzic podopiecznego OREW stwierdziła, że przez trzy lata dobrze się zachowywał, a teraz należy go wyrzucić z ośrodka.

Norbert Krzykawski Prezes SPS odpowiedział, że poprzednio dochodziło do podobnych sytuacji, ale dyrekcja inaczej do tego podchodziła. Ze wszystkich zdarzeń mamy spisane notatki. Nie możemy pozwolić, aby pani syn zrobił krzywdę innemu dziecku. Nigdy nie proponowałem pani Choińskiej przeniesienia syna do Bydgoszczy. Ta propozycja wyszła od samej matki dziecka.

Dorota Choińska rodzic podopiecznego OREW przybliżyła, że pan prezes powiedział jej, że jeśli nie zapisze syna na terapię w Bydgoszczy, to go zawiesi.

Norbert Krzykawski Prezes SPS wyjaśnił, że zachowanie syna pani Choińskiej zagraża pozostałym podopiecznym. Nie możemy bezczynnie czekać, aż dojdzie do jakiejś niebezpiecznej sytuacji.

Dorota Choińska rodzic podopiecznego OREW wyjaśniła, że agresja jej syna bierze się stąd, że w ośrodku stosowana jest wobec niego przemoc. Takie traktowanie wobec niepełnosprawnego jest niedopuszczalne.

Jolanta Sylpaczuk Dyrektor OREW potwierdziła słowa pana prezesa N. Krzykawskiego. Uzupełniła, że wszystkie sytuacje są udokumentowane. Przez cały ten czas ze strony rodziców brakowało woli współpracy, aby zażegnać takie sytuacje.

Dorota Choińska rodzic podopiecznego OREW oświadczyła, że przez cały czas dotychczasowa dyrekcja utwierdzała ją w przekonaniu, że wszystko jest pod kontrolą.

Stanisław Topczewski rodzic podopiecznego OREW powiedział, że dziecko można było uspokoić farmakologicznie.

Józef Zajkowski Wójt Gminy oświadczył, że są sprawy, które rozpatrzeć należy na miejscu. Takie gremium jak rada rodziców powinno powstać jak najszybciej.

Norbert Krzykawski Prezes SPS powiedział, że chcemy pomóc synowi pani Choińskiej, jednak do chwili, gdy nie opracujemy rozwiązania podopieczny musi pozostać zawieszony.

Dorota Choińska rodzic podopiecznego OREW zapytała, czy przez ostatnie 3 lata było dobrze?

Norbert Krzykawski Prezes SPS odpowiedział, że takie uwagi należy kierować do poprzedniej pani dyrektor.

Katarzyna Komar przewodnicząca komisji przerwała dyskusję.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że jest nauczycielką dlatego jest jej łatwiej zrozumieć uwagi rodziców. Zarząd stowarzyszenia nie powinien tak gwałtownie wymieniać personelu. Zwróciła uwagę na przywiązanie podopiecznych do opiekunów. Z drugiej strony prezes podejmując taką decyzję musiał mieć ku temu powody. Poprosiła, aby spróbować osiągnąć wspólny kompromis, gdyż obecna sytuacja nie służy nikomu dobrze.

Czł. komisji Władysław Zalewski zapytał, jakie były przyczyny zwolnienia obu pań?

Norbert Krzykawski Prezes SPS odpowiedział, że jednej z pań nie została przedłużona umowa, gdyż była osobą niekompetentną i nie wykazywała się w wykonywanej pracy. Pani dyrektor w chwili, gdy dowiedziała się o tej decyzji zaczęła robić wszystko, aby utracić zaufanie. Jej zachowanie było skandaliczne, dlatego nie mogłem już dłużej tego tolerować i powiedziałem wprost, co o tym myślę. Na chwilę obecną umowa o pracę z panią Małgorzatą Lasotą nie została rozwiązana, pomimo tego nie stawia się ona do pracy. Kilka dni temu zadzwoniła do ośrodka z propozycją spotkania się ze mną, aby wypowiedzieć umowę o pracę. Niestety nie przybyła od tego czasu do pracy.

Czł. komisji Władysław Zalewski zapytał, czy pan prowadzi OREW jako prezes czy jako dyrektor?

Norbert Krzykawski Prezes SPS odpowiedział, że jest prezesem zarządu i to w jego kompetencjach jest podpisanie umowy o pracę z panią Małgorzatą Lasotą.

Adam Konarzewski rodzic podopiecznego OREW zapytał, czy jest dopuszczalne prawnie piastować jednocześnie dwa stanowiska?

Norbert Krzykawski Prezes SPS odpowiedział, że nic nie stoi temu na przeszkodzie.

Stanisław Topczewski rodzic podopiecznego OREW oświadczył, że nam w tym momencie powinno najbardziej zależeć na wyciszeniu emocji.

Norbert Krzykawski Prezes SPS zaprosił rodziców do ośrodka na merytoryczną dyskusję.

Czł. komisji Władysław Zalewski przypomniał, że kilka tygodni temu stowarzyszenie przekazało gminie plan prowadzenia GOK w Sokołach. Zapytał, czy stowarzyszenie ma czas zajmować się takim tematem?

Norbert Krzykawski Prezes SPS odpowiedział, że stowarzyszenie zajmuję się głównie osobami niepełnosprawnymi, ale też chciałoby coś zrobić na rzecz społeczności lokalnej. W ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie jest to dokładnie opisane. W stowarzyszeniu pojawił się pomysł wprowadzenia osób niepełnosprawnych w przestrzeń kultury w gminie, dlatego postanowili­śmy przygotować znaną już państwu propozycję, która została odrzucona.

Józef Zajkowski Wójt Gminy oświadczył, że to wcale nie oznacza, że w dziedzinie kultury nie współpracujemy.

Norbert Krzykawski Prezes SPS uzupełnił, że podobne propozycję zostały również opraco­wane dla innych gmin. Działalność stowarzyszenia nie zawęża się tylko do gminy Sokoły.

Czł. komisji Krzysztof Grabowski poprosił, aby stowarzyszenie zajęło się bardziej osobami niepełnosprawnymi zamiast wchodzić w nową działalność jaką jest kultura.

Norbert Krzykawski Prezes SPS zaprosił bezpośrednio po komisjach na dyskusję meryto­ryczną do OREW.

Józef Zajkowski Wójt Gminy podziękował rodzicom i dyrekcji ośrodka za przybycie i przedstawienie informacji na temat działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Perkach Karpiach. Wyraził nadzieję, że spotkanie będzie początkiem dalszych rozmów nt. problemów bieżących. Jeśli nic się nie zmieni w przedmiotowej sprawie, to wkrótce powrócimy do tematu.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady poprosiła o podjęcie rozmów i współpracę z rodzicami.

Przewodnicząca posiedzenia Katarzyna Komar zakończyła dyskusję, podziękowała gościom za przybycie i ogłosiła 5 minutową przerwę w posiedzeniu komisji.
Ad. 6.

Po przerwie przewodnicząca posiedzenia wznowiła obrady i poinformowała, że na posiedzenie przybyła pani Sylwia Klepacka, która napisała skargę na działalność wójta. W związku z tym zaproponowała, aby zająć się punktem 6 i rozpatrzeć skargę na wójta gminy.

Członkowie komisji przez aklamację przyjęli proponowaną zamianę w porządku obrad.

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy odczytała skargę na wójta gminy, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu i zapoznała z procedurą rozpatrywania skarg na wójta gminy.

Grażyna Antończuk Kierownik OPS przedstawiła sytuację rodziny państwa Klepackich oraz pomoc jaka została udzielona rodzinie w ciągu kilku ostatnich lat przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach. Ponadto odczytała notatki służbowe i ustalenia ze spotkań z panią Sylwią Klepacką.

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy przedstawiła podanie złożone przez panią Sylwię Klepacką w sprawie przydziału lokalu socjalnego oraz odpowiedź udzieloną zainteresowanej.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poinformował o pomocy zaoferowanej przez gminę pani Sylwii Klepackiej, która została odrzucona.

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy poinformowała, że pani Sylwia Klepacka posiada prawo użytkowania lokalu socjalnego w Jeńkach, który został przydzielony jej matce i w każdej chwili może tam zamieszkać.

Józef Zajkowski Wójt Gminy przedstawił, że w momencie, gdy rozważaliśmy pomoc zainteresowanej nie wiedzieliśmy, że ma chłopaka i zajdzie z nim w ciążę. Chłopak pani Sylwii Klepackiej jest pełnoletni, a więc powinien wziąć odpowiedzialność za podjęte decyzje. Moim zdaniem chłopak powinien przybyć z panią Sylwią na komisje, zamiast wysyłać z nią swoją siostrę. Samorząd gminy przed podjęciem decyzji o przydziale lokalu powinien znać zdanie zarówno pani Sylwii, jak i jej chłopaka. Na chwilę obecną pozostaje wiele niewiadomych, dlatego trudno jest podjąć jakąkolwiek decyzję.

Sylwia Klepacka poinformowała, że kiedyś jak żyła mama mieszkaliśmy razem w Kruszewie Brodowie, a następnie w lokalu socjalnym w Jeńkach. Lokal w Jeńkach jest w bardzo złym stanie technicznym i nie ma tam warunków do dalszego mieszkania ze względu na brak ogrzewania, prądu i wody. Obecnie pozostaje tam część naszych rzeczy, ale nikt tam nie mieszka. Lokal jest otwarty i każdy do niego może wejść.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady zapytała panią Sylwię Klepacką, dlaczego nie skorzystała z propozycji przydzielenia innego lokalu?

Józef Zajkowski Wójt Gminy zapytał panią Sylwię Klepacką, dlaczego w piśmie skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zataiła fakt lokalu mieszkalnego proponowanego przez gminę, a także inne okoliczności?

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady poinformowała o pomocy zaoferowanej pani Sylwii Klepackiej przez jej ciocię, która również została przez nią odrzucona.

Sylwia Klepacka odpowiedziała, że w tym czasie jeszcze nie wiedziała, czy chce tutaj mieszkać.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady poinformowała, że w tym czasie gmina miała wolny lokal w Sokołach, a obecnie nie mamy innych mieszkań do rozdysponowania.

Sylwia Klepacka dopowiedziała, że o tym nie wiedziała.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady dodała, że podczas jednego ze spotkań mówiliśmy o tym, ale ty nie chciałaś przyjąć tej pomocy.

Katarzyna Dłuska przedstawiła, że Sylwia Klepacka od 15 roku życia przebywała w domu dziecka, gdzie wmówiono jej że na nikogo nie może liczyć i jej się nic nie należy. Moja mama zdecydowała się ją przygarnąć, bo zrobiło się nam żal dziewczyny. W naszym domu nie mamy odpowiednich warunków, dlatego liczymy na pomoc gminy.

Józef Zajkowski Wójt Gminy zapytał, czy państwo wiedzieliście o tym, że oferowaliśmy pani Sylwii pomoc?

Katarzyna Dłuska odpowiedziała, że Sylwia mówiła o tym.

Grażyna Antończuk Kierownik OPS poinformowała, że osobie opuszczającej dom dziecka przysługuje pomoc na usamodzielnienie się. Obecnie jest to kwota ok. 8 tys. zł. Pani Sylwia Klepacka otrzymuje świadczenia z ośrodka pomocy społecznej i środki na kontynuowanie nauki. Zapytała, dlaczego w piśmie do kolegium tego nie ujęto?

Czł. komisji Krzysztof Budniak poinformował, że z tego co mu wiadomo, to wujek pani Sylwii proponował jej pracę w Niemczech i pomoc. Dlaczego pani odmówiła?

Sylwia Klepacka odpowiedziała, że nie chciała tam jechać.

Czł. komisji Bożenna Żukowicz poinformowała, że zna dobrze rodzinę Klepackich. Pani Hania Kurzyna chciała adoptować panią Sylwię po śmierci jej ojca, ale ona tego nie chciała. Rodzina cały czas oferowała pomoc pani Sylwii, ale ona ciągle ją odrzucała. Przybliżyła problemy wychowawcze brata Sylwii Roberta, a także przykład starszej siostry Katarzyny, która jakoś sobie ułożyła życie.

Sylwia Klepacka zapytała, czy to jej wina, że matka była alkoholiczką?

Czł. komisji Bożenna Żukowicz powiedziała, że pani Sylwia odrzucała oferowaną jej pomoc.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady powiedziała, że powinnaś być wdzięczna cioci Hani za udzieloną pomoc.

Czł. komisji Marcin Kruszewski oświadczył, że ludzie w Sokołach znają Sylwię Klepacką. Wiedzą kim jest i jaką cieszy się opinią.

Józef Zajkowski Wójt Gminy zapytał panią Katarzynę Dłuskę, czy reprezentuje brata?

Katarzyna Dłuska odpowiedziała, że nie. Wypowiada się za siebie.

Czł. komisji Marcin Kruszewski powiedział do Sylwii Klepackiej, że brakuje jej dorosłości i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady skrytykowała postępowanie Sylwii Klepackiej.

Czł. komisji Marcin Kruszewski oświadczył, że Sylwia Klepacka szuka obecnie winnych swego postępowania. Poprosił, aby przestała obwiniać wszystkich wokół siebie i wzięła w końcu odpowiedzial­ność za swoje życie.

Katarzyna Dłuska powiedziała, że to nieprawda.

Czł. komisji Marcin Kruszewski odpowiedział, że Sylwię zna nie od dziś.

Józef Zajkowski Wójt Gminy oświadczył, że chłopak Sylwii odpowiada prawnie za dziecko.

Czł. komisji Marcin Kruszewski powiedział, że jeśli chłopak nie weźmie odpowiedzialności za swoją ciężarną dziewczynę, to należy założyć sprawę o alimenty.

Katarzyna Dłuska powiedziała, że Sylwia nie przebywała w ostatnie wakacje w Sokołach.

Czł. komisji Marcin Kruszewski odpowiedział, że klika razy na własne oczy widział ją siedzącą pod sklepem.

Józef Zajkowski Wójt Gminy zapytał Sylwię Klepacką, dlaczego dwa miesiące temu nie powiedziała, że jest zainteresowana mieszkaniem?

Sylwia Klepacka odpowiedziała, że od tego czasu zmieniło się wiele w jej życiu. Teraz chciałaby pracować i sama zarabiać na swoje utrzymanie.

Grażyna Antończuk Kierownik OPS zapytała, kto zatrudni dziewczynę w ciąży?

Sylwia Klepacka odpowiedziała, że mogłaby pracować nawet w ciąży.

Czł. komisji Marcin Kruszewski zaproponował, że dalsza dyskusja na ten temat nie ma sensu. Zaproponował, aby uznać skargę wniesioną na wójta gminy przez panią Sylwię Klepacką za bezzasadną. Do rozmowy możemy powrócić w obecności ojca dziecka.

Józef Zajkowski Wójt Gminy powiedział, że bez obecności ojca dziecka dalsza dyskusja nie ma sensu.

Czł. komisji Piotr Roszkowski zapytał, czy mieszkanie o które pani prosi miałoby być tylko dla pani i dziecka, czy również dla ojca dziecka?

Sylwia Klepacka odpowiedziała, że on pewnie też by ze mną zamieszkał, ale tego jeszcze nie wiem.

Czł. komisji Marcin Kruszewski zaproponował Sylwii Klepackiej, aby przyszła do gminy ze swoim chłopakiem, a na pewno pomoc zostanie udzielona.

Czł. komisji Katarzyna Komar zapytała, gdzie mieszka ojciec dziecka?

Sylwia Klepacka odpowiedziała, że w swoim domu rodzinnym.

Józef Zajkowski Wójt Gminy powiedział, że obowiązkiem ojca dziecka jest zadbać o rodzinę.

Czł. komisji Bożenna Żukowicz zapytała o zarobki ojca dziecka.

Sylwia Klepacka odpowiedziała, że nie wiele ile on zarabia.

Czł. komisji Marcin Kruszewski ponowił swój wniosek.

Katarzyna Dłuska powiedziała, że w naszym domu rodzinnym obecnie nie ma miejsca i warunków dla nowej rodziny i dziecka.

Czł. komisji Katarzyna Komar powiedziała, że zna wiele młodych małżeństw, które musiały zaczynać od zera. Nie wszyscy mają oparcie w rodzicach i rodzinie, ale jakoś muszą sobie poradzić. Jak pomóc osobie, która nie chce przyjąć pomocy?

Czł. komisji Marcin Kruszewski przedstawił, że obecnie gmina nie ma mieszkania do przydzielenia. Zapytał Sylwię Klepacką, czy mamy kogoś eksmitować, aby zapewnić jej mieszkanie?
Katarzyna Dłuska powiedziała, że poprzednio gmina miała wolny lokal przy przystanku PKS.

Czł. komisji Marcin Kruszewski odpowiedział, że to nie jest lokal mieszkalny, tylko handlowo-usługowy. Zapytał, jak można tam zamieszkać?

Katarzyna Dłuska odpowiedziała, że o tym nie wiedziała.

Czł. komisji Marcin Kruszewski zapytał Sylwię Klepacką, czy jest zainteresowana mieszkaniem w Jeńkach? Czy chcesz, aby tobie pomóc je odremontować, abyś mogła tam mieszkać?

Sylwia Klepacka odpowiedziała, że mogłaby przyjąć te mieszkanie.

Czł. komisji Marcin Kruszewski stwierdził, że skarga jest bezzasadna i poprosił, aby przewodnicząca poddała pod głosowanie jego wniosek.

Przewodnicząca posiedzenia Katarzyna Komar poddała pod głosowanie wniosek w sprawie uznania skargi wniesionej przez panią Sylwię Klepacką za bezzasadną. W głosowaniu wzięło udział 13 członków komisji, którzy jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali w/w wniosek.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poinformował, że powrócimy do tematu na spotkaniu w obecności Sylwii Klepackiej i jej chłopaka.

Czł. komisji Marcin Kruszewski powiedział, że pani Sylwia Klepacka musi sama zdecydować o swoim życiu.

Przewodnicząca posiedzenia Katarzyna Komar zakończyła dyskusję, podziękowała gościom za przybycie i ogłosiła 5 minutową przerwę w posiedzeniu komisji.


Ad. 7.

Po przerwie przewodnicząca posiedzenia wznowiła obrady i poinformowała, że na posiedzenie przybył pan Cezary Reszeć. W związku z tym zaproponowała, aby zająć się punktem 7, gdzie zostanie przedstawiona informacja nt. funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Sokołach i udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom gminy.

Członkowie komisji przez aklamację przyjęli proponowaną zamianę w porządku obrad.

Cezary Reszeć z NZOZ „CERES” poinformował, że w porównaniu do ubiegłego roku w funkcjonowaniu Ośrodka Zdrowia w Sokołach nic się nie zmieniło. Pracują te same osoby, w tych samych godzinach pracy, co przed rokiem. Nowe wymogi ustawowe są coraz bardziej okrutne dla personelu, gdyż zwiększyła się ilość „biurokracji”. Obecnie lekarz ma mniej czasu dla pacjenta, gdyż musi prowadzić coraz bardziej rozbudowywaną dokumentację. Pacjenci narzekają, że kiedyś można było wypisać receptę u pielęgniarki, a teraz trzeba pójść z tym do lekarza. Nie jest to nasz wymysł, a wynika, to z obecnie obowiązujących przepisów prawa. Refundacja leków jest kolejnym problemem, z którym musimy zmagać się na co dzień. Temat jest państwu znany, gdyż mówi się o tym w telewizji. Lekarze muszą wypisywać recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gdyż jak przyjdzie kontrola i wykaże nieprawidłowości, to do leków będziemy dopłacali z własnej kieszeni. Wszystko to sprawia, że wizyta u lekarza wydłuża się, co skutkuje kolejkami do lekarza. Postanowiliśmy rozwiązać ten problem rejestrując pacjentów na konkretne godziny, dzięki czemu ludzie nie będą musieli czekać w długiej kolejce. Niektórym osobom może się to nie podobać, ale uważamy, że jest to na chwilę obecną najlepsze rozwiązanie. Ilość udzielonych porad lekarskich w porównaniu do kilku ostatnich lat jest zbliżona. Pacjenci narzekają na pielęgniarki, że niektóre z nich powinny ze względu na swój wiek pójść już na emeryturę. Inni mówią, że pielęgniarki są nieprzyjemne dla pacjentów. Problemem jednak jest to, że brakuje młodych pielęgniarek z doświadczeniem. Podobny problem dotyczy także lekarzy z uprawnieniami, których jest zbyt mało w stosunku do zapotrzebowania. Na zebraniach lekarzy można odnieść wrażenie, że średnia wieku lekarza jest również wysoka. Obecnie średni wiek lekarza specjalisty to 54 lata. O przykład taki nietrudno, gdyż w sąsiednich gminach pracują lekarze w „mocnym wieku emerytalnym”. Ludzie mówią, że kiedyś było lepiej z tą służbą zdrowia. Narzekać możemy, ale ogólnie w naszej gminie nie jest jeszcze źle. W innych gminach dostanie się do lekarza jest bardziej skomplikowana i kosztuje wiele zdrowia i poświęcenia. Służbę zdrowia czeka nieuchronna komputeryzacja. Obecnie jeśli są przerwy w dostawie energii elektrycznej przyjmujemy pacjentów przy tzw. świeczce. W chwili, gdy będziemy zmuszeni dane wprowadzać do komputera, bez energii elektrycznej nie da się funkcjono­wać. W związku z tym będzie należało zakupić agregat prądotwórczy do tego celu.

Józef Zajkowski Wójt Gminy oświadczył, że zastanowimy się nad sposobem rozwiązania tego problemu.

Cezary Reszeć z NZOZ „CERES” poprosił o pytania.

Czł. komisji Marcin Kruszewski poprosił, aby zwrócić uwagę pielęgniarkom, aby lepiej odnosiły się do pacjentów. Nikt nie przychodzi do ośrodka z przyjemności, a wiadomo jak człowiek jest chory, to chciałby być lepiej traktowany, zwłaszcza przez służbę zdrowia.

Cezary Reszeć z NZOZ „CERES” odpowiedział, że porozmawia na ten temat z pielęgniarkami.

Przewodnicząca posiedzenia Katarzyna Komar zapytała, czy są inne pytania bądź uwagi do tego tematu porządku obrad?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Cezary Reszeć z NZOZ „CERES” podziękował za możliwość przedstawienia informacji i opuścił salę obrad.
Ad. 3 i 4.

Przewodnicząca posiedzenia Katarzyna Komar zaproponowała przeniesienie punktu 3. „Omówienie i zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 r.” i punktu 4 „Omówienie założeń do projektu budżetu gminy na 2013 r.” na kolejne posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2012 r.

Członkowie komisji przez aklamację przyjęli w/w zmiany w porządku obrad.
Ad. 5.

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy poinformowała, że wraz w materiałami na komisję został państwu przekazany projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sokoły. Dokument został przesłany radcy prawnemu do przeanalizowaniu. Po komisjach projekt uchwały prześlemy Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wys. Maz. w celu zaopiniowania. Poprosiła o rozważenie na dzisiejszej komisji tej problematyki, z którą zapozna państwa pan Cezary Czarkowski.

Cezary Czarkowski podinsp. ds. ochrony środowiska przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sokoły, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Na podstawie przyjętych do sporządzenia projektu uchwały założeń ustaliliśmy, że miesięczny koszt przypadający na jednego mieszkańca wyniesie wstępnie 11,82 zł. Na razie są to tylko wyliczenia. Koszty można obniżyć poprzez zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że jest to zbyt wysoka stawka dlatego należy zastanowić się nad jej obniżeniem.

Cezary Czarkowski podinsp. ds. ochrony środowiska przedstawił, że w przypadku gdyby odpady biodegradowalne były odbierane raz w miesiącu (zamiast 2 razy w miesiącu), odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt RTV AGD dwa razy w roku (zamiast 3 razy w roku), odpady niebezpieczne co kwartał (zamiast co 2 miesiące). W przypadku odpadów budowlanych pozostalibyśmy przy odbiorze odpadów budowlanych co dwa miesiące. Po zmniejszeniu intensywności odbioru miesięczny koszt w przeliczeniu na 1 osobę zmniejszy się do 9,14 zł.

Józef Zajkowski Wójt Gminy oświadczył, że ostateczną cenę ustali przetarg.

Irena Bruszewska Skarbnik Gminy powiedziała, że przed ogłoszeniem przetargu najpierw musimy obliczyć jakie będą koszty.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady przedstawiła, że zachodzi potrzeba poinformowania mieszkańców gminy o wprowadzanych zmianach w gospodarce komunalnej.

Cezary Czarkowski podinsp. ds. ochrony środowiska odpowiedział, że od stycznia rozpoczniemy kampanię informacyjną na ten temat.

Czł. komisji Bożenna Żukowicz oświadczył, że w przypadku jego gospodarstwa domowego firma śmieciowa odbierałaby nieczystości 3 razy w miesiącu (uwzględniając różne frakcje odpadów). W tej chwili odpady odbierane są raz w miesiącu, dlatego należy zastanowić się czy nie byłoby to zbyt często.

Czł. komisji Piotr Roszkowski powiedział, że jeśli odpady podzielimy na różne frakcje, to zrobi się ich mniej w każdym z pojemników. W takim przypadku częsty odbiór nieczystości będzie tylko powodował zbędne koszty.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oznajmiła, że dużo zależy od samej wielkości pojemników.

Cezary Czarkowski podinsp. ds. ochrony środowiska przedstawił, że wszystkie odpady segregowane trafiłyby do jednego pojemnika, dzięki temu zmniejszyłby się koszty transportu.

Czł. komisji Bożenna Żukowicz powiedziała, że są samochody, które mogą odebrać różne rodzaje frakcji jednocześnie nie mieszając ich.

Cezary Czarkowski podinsp. ds. ochrony środowiska odpowiedział, że takich samochodów nie jest wiele.

Czł. komisji Bożenna Żukowicz dodała, że firma która zechce wygrać przetarg będzie musiała posiadać taki samochód.

Czł. komisji Marcin Kruszewski uznał, że zbiórka nieczystości powinna być tak jak w pierwotnej propozycji, czyli dwa razy w miesiącu.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady powiedziała, że musimy zrobić wszystko, aby stawka była jak najniższa.

Czł. komisji Katarzyna Komar dodała, że wysoka stawka dotknie szczególnie rodziny wieloosobowe.

Cezary Czarkowski podinsp. ds. ochrony środowiska poinformował, że stawki musimy tak zróżnicować, aby mieszkańcom opłacało się segregować śmieci.

Czł. komisji Marcin Kruszewski oświadczył, że ilość śmieci zwiększy się. W sytuacji, gdy mieszkańcy będą musieli płacić stawkę od osoby, to do pojemnika trafią takie odpady, które wcześniej były inaczej wykorzystywane.

Cezary Czarkowski podinsp. ds. ochrony środowiska poinformował, że na chwilę obecną do przetargu może przystąpić 10 firm, gdyż tyle podmiotów wpisało się do rejestru.

Józef Zajkowski Wójt Gminy zapytał, jak wygląda częstotliwość odbioru nieczystości w innych gminach?

Cezary Czarkowski podinsp. ds. ochrony środowiska odpowiedział, że każdy samorząd podchodzi inaczej do tego tematu. W gminie Tykocin ustalono odbiór nieczystości raz w miesiącu.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poprosił, aby na kolejną komisję przygotować informację tabelaryczną z porównaniem stawek sąsiednich gmin.
Ad. 8.

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu i zapoznała z procedurą połączenia obu instytucji kultury.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poinformował, że komisja po przesłuchaniu 4 kandydatów na stanowisko instruktora w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach zdecydowała się zatrudnić dwie osoby, tj.: pana Piotra Ostrowskiego z Białegostoku i pan Sławomira Oniska z Łap. Przeniesienie biblioteki do GOK-u spowoduje reorganizację pracy obu instytucji i zmniejszy koszty utrzymania. W najbliższym czasie będziemy musieli podjąć decyzję w sprawie filii biblioteki w Bruszewie ze względu na niewielką ilość czytelników. Zamierzamy panią bibliotekarkę przenieść do Sokół, aby 3 dni tygodniowo wspomagała pracę biblioteki.

Czł. komisji Władysław Zalewski powiedział, że korzysta z biblioteki w Sokołach ze względu na większy księgozbiór.

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy oświadczyła, że zastanawiamy się także, czy w nowym statucie ujmować filię biblioteki w Bruszewie.

Józef Zajkowski Wójt Gminy powiedział, że o tym zdecyduje rada gminy.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oznajmiła, że zlokalizowanie biblioteki w saloniku szlacheckim powinno być tymczasowe, gdyż nie ma tam ona racji dalszego bytu.

Józef Zajkowski Wójt Gminy odpowiedział, że zastanawiamy się nad rozbudową budynku.

Przewodnicząca posiedzenia Katarzyna Komar poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły. W głosowaniu wzięło udział 14 członków komisji, którzy jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Ad. 9.

1)

Czł. komisji Marcin Kruszewski zgłosił potrzebę zainstalowania nocnego światła na placu przy GOK w Sokołach. Lampa mogłaby zapalać się na czujnik ruchu albo świecić, tak jak oświetlenie drogowe. Potrzeba ta wynika z szaleństw młodzieży m.in. na zegarze słonecznym. Jeden z mieszkańców zaapelował, aby przedstawić to w gminie, aby podjęto działanie w tym kierunku. Sytuacja taka ma miejsce od jakiegoś czasu, a osoby są znane w środowisku lokalnym.Józef Zajkowski Wójt Gminy odpowiedział, że zajmiemy się tą sprawą.

2)

Wojciech Maleszko prac. UG Sokoły wyświetlił materiał filmowy o kweście na cmentarzu w Sokołach zorganizowanej przez pracowników, uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie na nowy pomnik nagrobny dla Stefanii Karpowicz – fundatorki i patronki tej prawie stuletniej szkoły, który ukazał się w dniu 1 listopada 2012 r. w Obiektywie – TVP Białystok.Józef Zajkowski Wójt Gminy zapytał, w jaki sposób samorząd gminy powinien wyrazić swoje uznanie z racji tego, co zrobiła pani Stefania Karpowicz dla społeczności lokalnej?

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady zaproponowała, że można zastanowić się nad nadaniem jej imienia jakiejś nowej ulicy w Sokołach.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poprosił, aby przemyśleć swoje propozycje do czasu kolejnej komisji.

3)

Czł. komisji Radosław Truskolawski zgłosił potrzebę postawienia przystanku autobusowego w miejscowości Jabłonowo-Kąty.Józef Zajkowski Wójt Gminy zapytał, czy jest już propozycja lokalizacji?

Czł. komisji Radosław Truskolawski odpowiedział, że znajdziemy miejsce pod przystanek.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poprosił, aby przekazać tą propozycję dla pana Andrzeja Małkiewicza, który pomoże ustalić lokalizację.

4)

Czł. komisji Katarzyna Komar zapytała, jak wygląda przedstawiona przez telewizję sprawa zamiaru likwidacji Posterunku Policji w Sokołach?Józef Zajkowski Wójt Gminy odpowiedział, że do chwili obecnej nie otrzymaliśmy w tej sprawie żadnego oficjalnego pisma. Pan wójt przybliżył, że o zamiarze likwidacji posterunku dowiedział się od posła Jarosława Zielińskiego, który zaprosił go do udziału w konferencji prasowej. Po komisji skontaktuję się w tej sprawie z Komendantem Powiatowym Policji w Wys. Maz.

Czł. komisji Marcin Kruszewski powiedział, że na portalu wysokomazowieckim była informacja na temat zamiaru likwidacji posterunków w Czyżewie i Sokołach.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że musimy interweniować w tej sprawie, gdyż funkcjonowanie posterunku policji w miejscowości wiąże się z pewnym prestiżem.

Czł. komisji Krzysztof Grabowski oznajmił, że jak nie będzie posterunku, to przynajmniej nie będą tak karać mandatami rolników.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że zamiast miejscowych policjantów mandatami będą nas karać policjanci z Wysokiego Mazowieckiego, którzy są mniej wyrozumiali niż ci z Sokół.

5)

Czł. komisji Piotr Roszkowski poinformował, że sołtys wsi Dworaki-Pikaty poprosił o interwencję w sprawie przepustu drogowego na drodze z Dworak na kolonię.Józef Zajkowski Wójt Gminy odpowiedział, że wyślemy tam gminną ekipę remontową.

6)

Czł. komisji Katarzyna Komar zapytała o przystanek w Perkach Karpiach.Józef Zajkowski Wójt Gminy odpowiedział, że przystanek zostanie postawiony w tym samym miejscu.
Ad. 10.

Przewodnicząca posiedzenia Katarzyna Komar podziękowała członkom komisji za przybycie i udział we wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji i o godz. 14:30 zamknęła posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.
Protokołował:

Wojciech Maleszko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Krzysztof Budniak

Przewodniczący Komisji Rolnej


Krzysztof Grabowski

Przewodniczący Komisji FGiRG


Katarzyna Komar

Przewodniczący Komisji OKiSS


Władysław Zalewski: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna